Opatření děkana

OPATŘENÍ DĚKANA 2024

OPATŘENÍ DĚKANA 2023

Číslo OD Směrnice Název Verze Účinnost
34/2023 S_EO_010 SMĚRNICE S_EO_010 Pokyny k účetní závěrce na FSV UK 2023 v_001 21.12.2023
33/2023 S_CVI_001

SMĚRNICE S_CVI_001 Provozní řád CVI FSV UK

SCVI001_P1_Ceník služeb Centra vědeckých informací na FSV UK

002 13.12.2023
32/2023 S_OV_010 SMĚRNICE S_OV_010 Opatření pro zamezení střetu zájmů při habilitačním a jmenovacím řízení na FSV UK 001 13.12.2023
31/2023 S_CJP_001 SMĚRNICE S_CJP_001_Jazykové kurzy CJP pro pracovníky FSV a dalších součástí UK 001 1.12.2023
30/2023 S_OCJSP_002 SMĚRNICE S_OCJSP 002 Podmínky pro vyplácení stipendií na podporu studia v bakalářských a navazujících magisterských programech vyučovaných v cizím jazyce 001 1.12.2023
29/2023 S_SO_007 SMĚRNICE S_SO_007 Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus+, mezifakultních a meziuniverzitních dohod FSV UK 002 15.12.2023
28/2023 S_OZS_002

SMĚRNICE S_OZS_002 Uzavírání a naplňování mezifakultních dohod o výměnných pobytech apod. na FSV UK

SOZS002_P1 Memorandum of Understanding – student Exchange agreement

001 1.12.2023
27/2023 S_OCJSP_001

SMĚRNICE S_OCJSP_001 Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce

SOCJSP_P1 Formulář odvolání a žádosti o úlevu

001 1.12.2023
26/2023 S_SO_008

SMĚRNICE S_SO_008 Finanční vyrovnání za výuku mezi instituty a centry FSV UK

SSO008_P1 Seznam společných studijních programů na FSV UK s určením typu vyrovnání

001 1.12.2023
25/2023 S_OZS_001 SMĚRNICE S_OZS_001 Organizace studijních a výzkumných pobytů CŽV na FSV UK v rámci programů v cizím jazyce 002 1.11.2023
24/2023 S_SO_006

SMĚRNICE S_SO_006 Stanovení úhrad za úkony spojené se studijní agendou FSV UK

002 1.11.2023
23/2023 S_SO_011 SMĚRNICE S_SO_011 Celoživotní vzdělávání na FSV UK 003 11.11.2023
22/2023 S_SO_010 SMĚRNICE S_SO_010 Centra doktorských studií na FSV UK 001 3.10.2023
21/2023 S_SO_009 SMĚRNICE S_SO_009 Organizace doktorského studia na FSV UK 001 3.10.2023
20/2023 S_SO_007 SMĚRNICE S_SO_007 Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus+, mezifakultních a meziuniverzitních dohod FSV UK 001 3.10.2023
19/2023 S_SO_004 SMĚRNICE S_SO_004 Hodnocení výuky – vyhlašování Zlatých kurzů na FSV UK  001 2.10.2023
18/2023 S_SO_003

SMĚRNICE S_SO_003 Stanovení obsahových, formálních a technických náležitostí pro zpracování a odevzdání závěrečných prací, jejich evidenci a zpřístupnění v elektronické podobě

SSO003_P1_Šablona závěrečné práce – bakalářská práce v češtině

SSO003_P2_Šablona závěrečné práce – bakalářská práce v angličtině

SSO003_P3_Šablona závěrečné práce – diplomová práce v češtině

SSO003_P4_Šablona závěrečné práce – diplomová práce v angličtině

SSO003_P5_Šablona závěrečné práce – rigorózní práce v češtině

SSO003_P6_Šablona závěrečné práce – rigorózní práce v angličtině

SSO003_P7_Šablona závěrečné práce – disertační práce v češtině

SSO003_P8_Šablona závěrečné práce – disertační práce v angličtině

SSO003_P9_Šablona závěrečné práce -  LaTeX

001 2.10.2023
17/2023 S_SO_002 SMĚRNICE S_SO_002 Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A – F na FSV UK 001 1.10.2023
16/2023 S_SO_005

SMĚRNICE S_SO 005 Stipendia na FSV UK

SSO005_P1_Žádost o stipendium za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci (dle bodu 7)

002 4.9.2023
15/2023 S_EO_002

SMĚRNICE S_EO 002 Nákupní procesy - postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK

SEO002_P1_Předběžné schválení veřejné zakázky

SEO002_P2_Vzorový záznam z průzkumu trhu

001 14.6.2023
14/2023 S_EO_012 SMĚRNICE S_EO 012 Stanovení cen placených programů vytvořených přímo pro CŽV na FSV UK  002 1.6.2023
13/2023 S_SO_001 SMĚRNICE S_SO_001 Harmonogram akademického roku FSV UK AR 2023/2024 v_001 29.5.2023
8/2023 S_CJP_002 SMĚRNICE S_CJP_002 Jazykové kurzy Centra jazykové přípravy v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK 001 21.5.2023
6/2023 S_SO_012

SMĚRNICE S_SO_012 Zajištění možnosti pokračování ve studiu v nových akreditacích na FSV UK

001 11. 5. 2023
5/2023 S_SO_005

SMĚRNICE S_SO_005 Stipendia na FSV UK 

SSO005_P1_Žádost o stipendium za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci (dle bodu 7)

001 1. 4. 2023
3/2023 S_PO_002

SMĚRNICE S_PO_002 Závazný postup k provedení vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy na FSV UK

001 1. 3. 2023
2/2023 S_EO_004

SMĚRNICE S_EO_004 Provozní a správní režie FSV UK

001 3. 2. 2023
1/2023 S_DEK_008

SMĚRNICE S_DEK_008 Řízení projektů a dalších aktivit FSV UK

SDEK008_P1_Obecný_projektový_záměr

001 3. 2. 2023

OPATŘENÍ DĚKANA 2022

Číslo Název Účinnost
26/2022

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Academic Calendar of 2022/2023

14.12.2022
25/2022

Propagační předměty určené k přímému prodeji

Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 25/2022 Kolekce oblečení a doplňků FSV UK – ceník k 28. 11. 2022

28.11.2022
24/2022 Změna opatření děkanky č. 10/2018 Mimořádné odměny za účast na řešení mezinárodních vědeckých projektů 14.11.2022
23/2022

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2022

Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 23/2022 Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2022

Příloha č. 2 k Opatření děkana č. 23/2022 Jmenování členů inventarizačních komisí

Příloha č. 3 k Opatření děkana č. 23/2022 Jmenování členů dílčí inventarizační komise

1.11.2022
22/2022 Pokyny k účetní závěrce za rok 2022 17.10.2022
21/2022

Příspěvek na stravování zaměstnanců, provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek. Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě. Příspěvek na úhradu roční slevové In Karty Českých drah.

Allowance for Employee Meals, Making Deductions from Wages to Pay for Meal Vouchers. Allowance for the Payment of the Annual Fare in the Territory of the Capital City of Prague in Public Transport. Allowance for the Payment of the Annual Discount In Karta of the Czech Railways.

1.10.2022
20/2022

Dny osobního rozvoje

Days of Personal Growth

1.10.2022
19/2022

Příspěvky ze sociálního fondu

Allowances from the Social Fund

1.10.2022
18/2022

Propagační předměty určené k přímému prodeji

Příloha č. 1: Kolekce oblečení a doplňků FSV UK – ceník k 3. 10. 2022

3.10.2022
17/2022

Změna opatření děkanky č. 52/2018 Stanovení úhrad za úkony od studentů Fakulty sociálních věd UK ve znění opatření děkana č. 7/2022. (K provedení Opatření rektora č. 24/2017)

12.10.2022
16/2022

Jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty

Příloha č. 1: Výše kurzovného v akademickém roce 2022/2023

15.9.2022

15/2022

Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce

Procedure for submitting requests for reducing or waiving the fee for studies in a foreign language

1.9.2022
14/2022

Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK

Adjustment of Scholarships and Details for Scholarship Applications at FSV UK

15. 7. 2022
13/2022

Principy kariérního rozvoje Fakulty sociálních věd UK pro zaměstnávání akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů

Principles of career growth at the Faculty of Social Sciences of Charles University for employing academic staff, researchers, and lecturers

1. 7. 2022
12/2022

Stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2021/2022

Stipulation of the Amount of the Scholarship for Outstanding Study Results Achieved in the Academic Year of 2021/2022

1. 7. 2022
11/2022 Pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích 1. 5. 2022
10/2022

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Academic Calendar of 2022/2023

1. 6. 2022
9/2022

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Letní škola češtiny, CJP 2022 (5. 9. -16. 9. 2022)

1. 5. 2022
8/2022

Seznam center – dalších součástí Fakulty sociálních věd UK

7. 4. 2022
7/2022 Změna opatření děkanky č. 52/2018 Stanovení úhrad za úkony od studentů Fakulty sociálních věd UK 1. 4. 2022
6/2022

Vnitřní kontrolní systém Fakulty sociálních věd UK

Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 6/2022

31. 3. 2022
5/2022

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Letní škola Geopolitical Summer School 2022, IPS FSV UK (26. 6. - 1. 7. 2022)

1. 4. 2022
4/2022

Změna opatření děkana č. 22/2017 o úpravě finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti za výuku realizovanou na FSV UK ve znění opatření děkanky č. 13/2018

14. 2. 2022
3/2022

Principy rozdělování institucionální podpory na vědu a výzkum

14. 2. 2022

2/2022

Stanovení ceny placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání a poplatku za přihlášku do programu Rekvalifikační kurz CŽV pro soudní znalce "Oceňování obchodních závodů“

15. 1. 2022
1/2022 Postup při zveřejňování písemností na úřední desce FSV UK 1. 1. 2022

OPATŘENÍ DĚKANKY 2021

Číslo Název Účinnost
22/2021

Změna opatření děkanky č. 5/2021 Organizace doktorského studia na FSV UK

Amendment to the Dean’s Measure no. 5/2021 Organization of Doctoral Studies at FSV UK

1.1.2022
21/2021

Dny osobního rozvoje – Pilot

1.12.2021
20/2021

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Academic Calendar of 2021/2022

9.11.2021
19/2021

Mimořádné odměny za podání a získání vědeckých projektů a veřejných zakázek

1.1. 2022
18/2021

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2021

1.11.2021
17/2021

Pokyny k účetní závěrce za rok 2021

1.10.2021
16/2021

Rozpočet FSV UK na rok 2021 (vzdělávací činnost) – rozpis na instituty

1.10.2021
15/2021

Změna opatření děkanky č. 31/2018 Statut Komise pro etiku ve výzkumu

1.10.2021
14/2021

Jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty

29.9.2021
13/2021

Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce pro akademický rok 2021/2022

Procedure for submitting requests for reducing or waiving the fee for studies in a foreign language for the academic year of 2021/2022

29.9.2021
12/2021

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Letní online škola češtiny, CJP 2021 (16. - 27. 8. 2021)

1.7.2021
11/2021

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Online Summer University 2021: Europe and the (Post) COVID-19 WorldOnline letní škola IMS FSV 2021 (13. - 17. 9. 2021)

15.6.2021
8/2021

Provádění orientačního vyšetření a odborného lékařského vyšetření při podezření na požití alkoholu nebo jiných omamných látek

18.5.2021
7/2021

Příspěvek na stravování zaměstnanců, provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek. Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě.  Příspěvek na úhradu roční slevové In Karty Českých drah.

1.5.2021
6/2021

Závazný postup k provedení Řádu výběrových řízení na Univerzitě Karlově pro obsazování pracovních míst na Fakultě sociálních věd UK 

1.5.2021
5/2021

Organizace doktorského studia na FSV UK

Organization of Doctoral Studies at FSV UK

1.4.2021
4/2021

Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce

1.4.2021
3/2021

Změna opatření děkanky č. 56/2018 - Příspěvek ze sociálního fondu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na připojištění se státním příspěvkem, ·na doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem, ·na soukromé životní pojištění, ·na zaplacené úroky z úvěru poskytnuté zaměstnanci bankou nebo stavební spořitelnou, ·na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců, · na nenávratnou finanční výpomoc, ·na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, ·na výdaje spojené s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnanců

9.3.2021
2/2021

Propagační předměty určené k přímému prodeji

15.3.2021
1/2021 Stanovení cen placeného programu v rámci  celoživotního vzdělávání Online Spring University 2021: The Future of Europe? From Lockdown to Recovery Online jarní škola IMS FSV UK 2021 (12. - 16. 4. 2021) 1.3. 2021
     

OPATŘENÍ DĚKANKY 2020

Číslo Název Účinnost
21/2020

Stanovení cen komerčních krátkodobých pronájmů místností a služeb v Opletalově ulici a Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici. Svěření správy agendy krátkodobých pronájmů a služeb ředitelům Institutu ekonomických studií FSV UK a Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

16.11.2020
20/2020

Pokyny ke zkouškovému období zimního semestru akademického roku 2020/2021

Instructions for the Examination Period of the Winter Semester of the Academic Year 2020/2021

16.11.2020
19/2020

Organizace hybridního a distančního zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

10.11.2020
13/2020

Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce pro akademický rok 2020/2021 - změna opatření děkanky č. 23/2019 Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020 ve znění opatření děkanky č. 29/2019 Změna opatření děkanky č. 23/2019 Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020

Procedure for submitting requests for reducing or waiving the fee for studies in a foreign language for the academic year of 2020/2021- amendment to the Dean’s Measure no. 23/2019 Procedure for submitting requests for reducing or waiving the fee for studies in a foreign language for the academic year of 2019/2020 and as amended by the Dean’s Measure no. 29/2019 Amendment to the Dean's  Measure no. 23/2019 Procedure for submitting requests for reducing or waiving the fee for studies in a foreign language for the academic year of 2019/2020

29.9.2020
12/2020 Provozní řád Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 1.7.2020
8/2020

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání „Geopolitical Studies Summer School 2020: Europe in troubled times: the future of the European geopolitics“ Letní škola IPS FSV UK 2020

1.5.2020
7/2020 Centra doktorských studií na Fakultě sociálních věd UK 1.5.2020
6/2020

Harmonogram akademického roku 2019/2020

Academic Calendar of 2019/2020

29.4.2020
4/2020 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu 15.4.2020
3/2020

Výuka na FSV UK během účinnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 10. 3. 2020

17.3.2020

 

OPATŘENÍ DĚKANKY 2019

 

Číslo Název Účinnost
33/2019

Výkon spisové služby na FSV UK

1.1.2020
30/2019

Změna opatření děkanky č. 13/2019 Vymezení působností a pravomocí proděkanů Vymezení působností a pravomocí některých členů kolegia děkanky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

1.12.2019
29/2019

Změna opatření děkanky č. 23/2019 Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020

[změněno opatřením děkanky č. 13/2020]

18.11.2019
28/2019

Podávání projektových přihlášek a hospodaření s projektovými prostředky

1.12.2019
27/2019

Pokyny k účetní závěrce za rok 2019

Pokyny k účetní závěrce za rok 2019 ke stažení v pdf.

1.11.2019
26/2019

Stanovení a výběr poplatků za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě sociálních věd UK

21.10.2019
24/2019

Komplexní kontrola dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů o požární ochraně na Fakultě sociálních věd UK 

21.10.2019
23/2019

Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020

Procedure for submitting requests for reducing or waiving the fee for studies in a foreign language for the academic year of 2019/2020

 

[změněno opatřením děkanky č. 29/2019 s účinností od 18. 11. 2019 a opatřením děkanky č. 13/2020 s účinností od 29.9. 2020]

1.10.2019
20/2019

Změna opatření děkanky č. 17/2018 Užívání klasifikace A-F na UK FSV

Amendment to the Dean’s Measure no. 17/2018 Using A-F Grading Scale at UK FSV

1.10.2019
19/2019

Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu

Ensuring the possibility to continue studying the same or similar study program

1. 7. 2019
18/2019

Provozní řád Areálu Jinonice Univerzity Karlovy 

1. 6. 2019
16/2019 Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd UK 1. 5. 2019
15/2019

Změna opatření děkanky č. 20/2018 Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK

Amendment to Dean’s Measure no. 20/2018 - Adjustment of Scholarships and Details for Scholarship Applications at FSV UK

1. 5. 2019
13/2019

Vymezení působností a pravomocí proděkanů; Vymezení působností a pravomocí některých členů kolegia děkankyFakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

[změněno opatřením děkanky č. 30/2019 s účinností od 1. 12. 2019]

1.5.2019
11/2019

Statut Mezinárodní rady Fakulty sociálních věd UK

Statutes of International Advisory Board of the Faculty of Social Sciences of Charles University

1. 3. 2019
10/2019

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Geopolitical Studies Summer School 2019: Europe in troubled times: the future of the European geopolitics – LŠ IPS 2019

1. 2. 2019
9/2019

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana fakulty

1. 2. 2019
8/2019

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Prague Summer School of Journalism 2019 – Letní škola IKSŽ FSV UK 2019

1. 2. 2019
7/2019

Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd

1. 2. 2019
6/2019 Změna opatření děkana č. 37/2014 Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost 2. 1. 2019
4/2019

Provozní řád objektů Hollar a Opletalova

2. 1. 2019
3/2019 Organizace požární ochrany 2. 1. 2019
2/2019

Opatření o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Measures of Safety Management and Occupational Health

2. 1. 2019
1/2019 Rozpočtové provizórium 2. 1. 2019
     

 

 

Opatření děkanky 2018

Číslo Název Účinnost
57/2018

Organizace pracovních cest na FSV UK

Organisation of Official Travel for FSV UK

1.1.2019
56/2018

Příspěvek ze sociálního fondu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na připojištění se státním příspěvkem, ·na doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem, ·na soukromé životní pojištění, ·na zaplacené úroky z úvěru poskytnuté zaměstnanci bankou nebo stavební spořitelnou, ·na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců, · na nenávratnou finanční výpomoc, ·na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, ·na výdaje spojené s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnanců

[změněno opatřením děkanky č. 3/2021]

Contribution from the social fund at the Faculty of Social Sciences of Charles University for an insurance with the state contribution, · supplementary pension savings with a state contribution, · a private life insurance, ·for interest paid on the loan granted to an employee by a bank or the building society, ·for the coverage of expenses connected with a professional development of the employees, · for non-repayable financial aid, ·for a partial coverage of the fees for pre-school education in the kindergarten,· for the expenses associated with maintaining or improving the health of the employees

1.1.2019
55/2018

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Zimní škola IKSŽ FSV UK 2019

1.1.2019
54/2018

Příspěvek na stravování zaměstnanců, provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek. Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě. Příspěvek na úhradu roční slevové In Karty Českých drah.

Allowance for meals for employees, wage deductions for the payment of meal vouchers. Allowance for the payment of the annual fare on the territory of the capital city of Prague in the city public transport. Allowance for the payment of the annual discount In Karta of the Czech Railways.

1.1.2019
52/2018

Stanovení úhrad za úkony od studentů Fakulty sociálních věd UK (k provedení Opatření rektora č. 24/2017)

5.11.2018
51/2018

Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd UK

1.11.2018
50/2018

Stanovení sazeb provozní a správní režie a výše odvodů do Sociálního fondu

1.1.2019
49/2018

Pravidla správy uživatelských oprávnění a přístupů do informačních systémů FSV UK

Rules for Managing the User Rights and Access to the FSV UK Information Systems

1.11.2018
47/2018

Pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v mediích

Rules of Presentation of FSV UK Employees in the Media

[změněno opatřením děkana č. 11/2022]

15.10.2018
45/2018

Doplňková činnost na Fakultě sociálních věd  (k provedení opatření rektora č. 27/2018)

15.10.2018
44/2018

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK (www.fsv.cuni.cz)

1.10.2018
42/2018

Stanovení režií pro letní školy a jiné formy vzdělávání organizované na FSV UK

1.10.2018
40/2018

Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd  

1.10.2018
39/2018

Změna opatření děkanky č. 23/2018 Hodnocení výuky na FSV UK, Vyhlašování nejlepších kurzů „Zlaté kurzy“

15.9.2018
37/2018

Provozní a správní režie u grantových projektů a darů FSV UK

Operating and Administrative Overheads for Grant Projects and Donations of FSV UK

1.1.2019
36/2018

Závazný postup k provedení Řádu výběrových řízení na Univerzitě Karlově pro obsazování pracovních míst na Fakultě sociálních věd

15.8.2018
35/2018

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Letní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2018

1.8.2018
34/2018

Opatření pro správu majetku při projektech OP VVV č. 016 a č. 044

1.8.2018
31/2018

Statut komise pro etiku ve výzkumu

Statute of the Commission for Ethics in Research  

1.7.2018
27/2018

Projednávání škod vzniklých na Fakultě sociálních věd  - Komise pro náhradu škod

1.6.2018
26/2018

Změna opatření děkana č. 3/2018 Pravidla pro uzavírání smluvních vztahů, postup při uveřejňování smluv v registru smluv  

15.5.2018
25/2018

Změna opatření děkana č. 17/2017 Stanovení pracovní doby na pracovištích Fakulty sociálních věd

1.6.2018
24/2018

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana fakulty

1.5.2018
23/2018

Hodnocení výuky na FSV UK

[změněno opatřením děkanky č. 39/2018]

1. 5. 2018
21/2018 Principy financování fakultních odborných časopisů na FSV UK 1. 5. 2018
20/2018

Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK

[změněno opatřením děkanky č. 15/2019]

Adjustment of Scholarships and Details for Scholarship Applications at FSV UK

15.4.2018
19/2018

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2018

15.4.2018
18/2018

Metodický pokyn pro zabezpečení školení BOZP a PO zaměstnanců

1. 4. 2018
17/2018

Užívání klasifikace A-F na UK FSV

Using A-F Grading Scale at UK FSV

[změněno opatřením děkanky č. 20/2019]

1.10.2018
16/2018

Změna opatření děkana č. 18/2017, Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací a jejich evidence a zpřístupnění v elektronické podobě

[znění opatřením děkana č. 18/2017]

Amendment of Dean’s Provision no. 18/2017, Dean’s provision governing content-related, formal and technical essentials concerning elaboration and submission of final theses and acts of their filing and accessibility in electronic form

1.4.2018
15/2018

Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus+, mezifakultních a meziuniverzitních dohod

Regulations of the Credit System for Bachelor's, Follow-Up Master’s and Doctoral Students Studying Abroad Within the Erasmus+ Programmes, Interfaculty and Interuniversity Agreements

1.10.2018

13/2018

Změna opatření děkana č. 22/2017 o úpravě finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti za výuku realizovanou na FSV UK

1.4.2018
10/2018 Mimořádné odměny za účast na řešení mezinárodních vědeckých projektů 1.3.2018
9/2018

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek

Provision of Contributions to Employees at FSV UK for Production of Business Cards

1.3.2018
4/2018

Práce z domova.Zdravotní volno

1. 2. 2018  
1/2018 Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem 1. 1. 2018

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Opatření děkana 2017

Číslo Název Účinnost
44/2017

Práce na dálku. Pravidla sjednávání práce na dálku  

2.1.2018
40/2017

Provozně bezpečnostní předpis pro provoz rozhlasové a televizní laboratoře. Pracoviště Celetná.

2.1.2018
38/2017

Změna opatření děkana č. 1/2017 Pravidla pro uzavírání smluvních vztahů, postup při uveřejňování smluv v registru smluv  

1.1.2018
36/2017

Provozně bezpečnostní předpis pro provoz depozitu knižního fondu. Pracoviště Krystal, Praha 6.

1.12.2017
35/2017 Řešení pracovních úrazů, úrazů studentů 1.11.2017
34/2017

Seznam center – dalších součástí Fakulty sociálních věd UK

[změněno opatřením děkana č. 8/2022]

1. 1. 2018
32/2017

Výplaty mezd zaměstnancům a výplaty stipendií studentům Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

1.11.2017
29/2017

Možnosti úhrad cestovních výdajů souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

Possibilities of Reimbursement of Travel Expenses Related to Participation of the Students of FSV UK in Conferences, Research and Study Stays in the Czech Republic or Abroad

1.11.2017
25/2017

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech

Conditions for payment of scholarship to support the studies of international students in paid Bachelor’s and Master’s degree programs

1.10.2017
24/2017

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1.10.2017
23/20017

Pravidla pro úlevy na poplatcích spojených se studiem na akademický rok 2017/2018 na FSV UK

Rules for reductions in study-related fees for the academic year of 2017/2018 at FSV UK

1.10.2017

22/2017

Úprava finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti za výuku realizovanou na FSV UK

[změněno opatřením děkanky č. 13/2018 s účinností od 1. 4. 2018]

1.10.2017

18/2017

Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací a jejich evidence a zpřístupnění v elektronické podobě

[změněno opatřením děkana č. 16/2018 s účinností od 1. 4. 2018]

Dean’s provision governing content-related, formal and technical essentials concerning elaboration and submission of final theses and acts of their filing and accessibility in electronic form

1.10.2017

17/2017

Stanovení pracovní doby na pracovištích Fakulty sociálních věd

[změněno opatřením děkanky č. 25/2018 s účinností od 1. 6. 2018]

1. 7. 2017

15/2017

Rozpočet FSV UK na rok 2017 (VZČ) – rozpis na instituty

1. 6. 2017

13/2017

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Geopolitical Studes Summer School 2017: The EU and Changign Geopolitical Dynamics

15.5.2017

9/2017

Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

13.3.2017

4/2017

Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na FSV UK

1. 2. 2017

1/2017

Pravidla pro uzavírání smluvních vztahů, Postup při uveřejňování smluv v registru smluv

[změněno opatřením děkana č. 3/2018 s účinností od 1. 1. 2018]

4. 1. 2017

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Opatření děkana 2016

Opatření děkana 2015

Opatření děkana 2014

Opatření děkana 2013

Opatření děkana 2012

Opatření děkana 2011

Číslo Název Účinnost

41/2011

Udělování pamětních medailí FSV UK

19. 12. 2011

37/2011

Stanovení cen sborníků

15. 11. 2011

36/2011

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek FSV UK

5. 12. 2011

21/2011

Stanovení provozu skladu propagačních předmětů

23. 5. 2011

8/2011

Stanovení cen sborníků

1. 3. 2011

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Opatření děkana 2010

Opatření děkana 2009

Pokyny a opatření děkana 2007

Pokyny děkana 2007

Číslo Název Účinnost

01/2007

O poskytování tvůrčího volna

10. 1. 2007

Opatření a pokyny děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Pokyny děkana a tajemnice 2005

Pokyny děkana 2005

Číslo Název Účinnost

3/2005

Interní audit a řídící a finanční kontrola

31. 1. 2005

Opatření a pokyny děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Pokyn děkana 2003

Číslo Název Účinnost

8/2003

Uskutečňování celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd UK

29. 9. 2003

Opatření a pokyny děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Pokyny děkana a tajemnice 2002

Pokyny děkana 2002

Číslo Název Účinnost

9/2002

Časové rozlišování nákladů a výnosů

1. 11. 2002

1/2002

Provádění doplňkové činnosti na FSV UK

4. 2. 2002

Pokyny tajemnice 2002

Číslo Název Účinnost

Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice č. 4/2002

Archivace účetních záznamů a dalších písemností ekonomického charakteru na FSV

31. 8. 2006

4/2002

Archivace účetních záznamů a dalších písemností ekonomického charakteru na fakultě sociálních věd

20. 5. 2002

Pokyny děkana a tajemnice jsou založeny na sekretariátu děkana

Pokyny děkana 2001

Pokyny děkana 1999

Číslo Název Účinnost

12/1999

Evidence odpracované doby na Fakultě sociálních věd UK

23. 6. 1999

Pokyny děkana jsou založeny na sekretariátu děkana

Archiv - již neplatné dokumenty

Archiv pokynů, opatření, rozhodnutí

Pokyny a opatření děkana a tajemnice jsou založeny na sekretariátu děkana.