Opatření děkana

OPATŘENÍ DĚKANKY 2019/DEAN'S PROVISION

Číslo Název Účinnost
4/2019

Provozní řád objektů Hollar a Opletalova

2. 1. 2019
3/2019 Organizace požární ochrany 2. 1. 2019
2/2019 Opatření o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 2. 1. 2019
1/2019 Rozpočtové provizórium 2. 1. 2019
     

 

Opatření děkanky 2018/Dean's Provision

Číslo Název Účinnost
58/2018

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání „Spring University Prague 2019: Project Europe at a Crossroads“Jarní škola IMS FSV UK 2019

1.1.2019
57/2018

Organizace pracovních cest na FSV UK

1.1.2019
56/2018

Příspěvek ze sociálního fondu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na připojištění se státním příspěvkem, ·na doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem, ·na soukromé životní pojištění, ·na zaplacené úroky z úvěru poskytnuté zaměstnanci bankou nebo stavební spořitelnou, ·na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců, · na nenávratnou finanční výpomoc, ·na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, ·na výdaje spojené s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnanců

1.1.2019
55/2018

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Zimní škola IKSŽ FSV UK 2019

1.1.2019
54/2018

Příspěvek na stravování zaměstnanců, provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek. Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě. Příspěvek na úhradu roční slevové In Karty Českých drah.

1.1.2019
53/2018

Komplexní kontrola dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů o požární ochraně na Fakultě sociálních věd UK 

15.11.2018
52/2018

Stanovení úhrad za úkony od studentů Fakulty sociálních věd UK (k provedení Opatření rektora č. 24/2017)

5.11.2018
51/2018

Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd UK

1.11.2018
50/2018

Stanovení sazeb provozní a správní režie a výše odvodů do Sociálního fondu

1.1.2019
49/2018

Pravidla správy uživatelských oprávnění a přístupů do informačních systémů FSV UK

1.11.2018
48/2018

Pokyny k účetní závěrce za rok 2018

1.11. 2018
47/2018

Pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v mediích

Rules of Presentation of FSV UK Employees in the Media

15.10.2018
46/2018 Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2018 1.11.2018
45/2018

Doplňková činnost na Fakultě sociálních věd  (k provedení opatření rektora č. 27/2018)

15.10.2018
44/2018

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK (www.fsv.cuni.cz)

1.10.2018
43/2018

Jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty  

1.10.2018
42/2018

Stanovení režií pro letní školy a jiné formy vzdělávání organizované na FSV UK

1.10.2018
41/2018

Změna opatření děkana č. 10/2017, Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce

[znění opatřením děkana č. 10/2017]

1.10.2018
40/2018

Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd  

1.10.2018
39/2018

Změna opatření děkanky č. 23/2018 Hodnocení výuky na FSV UK, Vyhlašování nejlepších kurzů „Zlaté kurzy“

15.9.2018
38/2018

Centra doktorských studií na Fakultě sociálních věd UK

1.1.2019
37/2018

Provozní a správní režie u grantových projektů a darů FSV UK

1.1.2019
36/2018

Závazný postup k provedení Řádu výběrových řízení na Univerzitě Karlově pro obsazování pracovních míst na Fakultě sociálních věd

15.8.2018
35/2018

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Letní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2018

1.8.2018
34/2018

Opatření pro správu majetku při projektech OP VVV č. 016 a č. 044

1.8.2018
31/2018

Statut komise pro etiku ve výzkumu

1.7.2018
29/2018 Harmonogram akademického roku 2018 / 2019 1.6.2018
28/2018 Rozpočet FSV UK na rok 2018 (VZČ) – rozpis na instituty 21.5.2018
27/2018

Projednávání škod vzniklých na Fakultě sociálních věd  - Komise pro náhradu škod

1.6.2018
26/2018

Změna opatření děkana č. 3/2018 Pravidla pro uzavírání smluvních vztahů, postup při uveřejňování smluv v registru smluv  

15.5.2018
25/2018

Změna opatření děkana č. 17/2017 Stanovení pracovní doby na pracovištích Fakulty sociálních věd

1.6.2018
24/2018

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana fakulty

1.5.2018
23/2018

Hodnocení výuky na FSV UK

[změněno opatřením děkanky č. 39/2018]

1. 5. 2018
22/2018

Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů, Vymezení působností a pravomocí některých členů kolegia děkanky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 

1. 5. 2018
21/2018 Principy financování fakultních odborných časopisů na FSV UK 1. 5. 2018
20/2018

Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK

Adjustment of Scholarships and Details for Scholarship Applications at FSV UK

15.4.2018
19/2018

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2018

15.4.2018
18/2018

Metodický pokyn pro zabezpečení školení BOZP a PO zaměstnanců

1. 4. 2018
17/2018

Užívání klasifikace A-F na UK FSV

Using A-F Grading Scale at UK FSV

1.10.2018
16/2018

Změna opatření děkana č. 18/2017, Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací a jejich evidence a zpřístupnění v elektronické podobě

[znění opatřením děkana č. 18/2017]

Amendment of Dean’s Provision no. 18/2017, Dean’s provision governing content-related, formal and technical essentials concerning elaboration and submission of final theses and acts of their filing and accessibility in electronic form

1.4.2018
15/2018

Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus+, mezifakultních a meziuniverzitních dohod

1.10.2018

13/2018

Změna opatření děkana č. 22/2017 o úpravě finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti za výuku realizovanou na FSV UK

1.4.2018
12/2018

Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

1.4.2018
11/2018 Stanovení cen placeného programu Letní seminář Nationalism, Religion and Violence in Europe 2018 – Letní seminář IMS FSV UK 1.3.2018
10/2018 Mimořádné odměny za účast na řešení mezinárodních vědeckých projektů 1.3.2018
9/2018

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek

Provision of Contributions to Employees at FSV UK for Production of Business Cards

1.3.2018
8/2018

Vymezení působností a pravomocí proděkanů. Vymezení působností a pravomocí některých členů kolegia děkanky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 

15.2.2018
6/2018

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Summer University Prague 2018 – Letní škola IMS FSV UK

15.2.2018
5/2018

Změna opatření děkana č. 26/2017 - Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd

1. 2. 2018
4/2018

Práce z domova.Zdravotní volno

1. 2. 2018  
3/2018

Změna opatření děkana č. 5/2017 Organizace pracovních cest na FSV UK pro rok 2018

2. 1. 2018
1/2018 Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem 1. 1. 2018

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Opatření děkana 2017/Dean's Provision

Číslo Název Účinnost
44/2017

Práce na dálku. Pravidla sjednávání práce na dálku  

2.1.2018
40/2017

Provozně bezpečnostní předpis pro provoz rozhlasové a televizní laboratoře. Pracoviště Celetná.

2.1.2018
39/2017

Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky

1.1.2018
38/2017

Změna opatření děkana č. 1/2017 Pravidla pro uzavírání smluvních vztahů, postup při uveřejňování smluv v registru smluv  

1.1.2018
37/2017

Provozní řád Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

1.1.2018
36/2017

Provozně bezpečnostní předpis pro provoz depozitu knižního fondu. Pracoviště Krystal, Praha 6.

1.12.2017
35/2017 Řešení pracovních úrazů, úrazů studentů 1.11.2017
34/2017

Seznam center – dalších součástí Fakulty sociálních věd UK

1. 1. 2018
32/2017

Výplaty mezd zaměstnancům a výplaty stipendií studentům Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

1.11.2017
29/2017

Možnosti úhrad cestovních výdajů souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

1.11.2017
28/2017 Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2017 1.11.2017
27/2017

Organizace doktorského studia na FSV UK

Organization of doctoral studies at FSV UK

5.10.2017
26/2017

Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd

[změněno opatřením děkana č. 5/2018 s účinností od 1. 6. 2018]

1.10.2017
25/2017

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech

Conditions for payment of scholarship to support the studies of international students in paid Bachelor’s and Master’s degree programs

1.10.2017
24/2017

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1.10.2017
23/20017

Pravidla pro úlevy na poplatcích spojených se studiem na akademický rok 2017/2018 na FSV UK

Rules for reductions in study-related fees for the academic year of 2017/2018 at FSV UK

1.10.2017

22/2017

Úprava finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti za výuku realizovanou na FSV UK

[změněno opatřením děkanky č. 13/2018 s účinností od 1. 4. 2018]

1.10.2017

18/2017

Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací a jejich evidence a zpřístupnění v elektronické podobě

[změněno opatřením děkana č. 16/2018 s účinností od 1. 4. 2018]

Dean’s provision governing content-related, formal and technical essentials concerning elaboration and submission of final theses and acts of their filing and accessibility in electronic form

1.10.2017

17/2017

Stanovení pracovní doby na pracovištích Fakulty sociálních věd

[změněno opatřením děkanky č. 25/2018 s účinností od 1. 6. 2018]

1. 7. 2017

15/2017

Rozpočet FSV UK na rok 2017 (VZČ) – rozpis na instituty

1. 6. 2017

13/2017

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Geopolitical Studes Summer School 2017: The EU and Changign Geopolitical Dynamics

15.5.2017

10/2017

Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce

1. 4. 2017

9/2017

Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

13.3.2017

4/2017

Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na FSV UK

1. 2. 2017

1/2017

Pravidla pro uzavírání smluvních vztahů, Postup při uveřejňování smluv v registru smluv

[změněno opatřením děkana č. 3/2018 s účinností od 1. 1. 2018]

4. 1. 2017

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Opatření děkana 2016/Dean's Provision

Opatření děkana 2015/Dean's Provision

Opatření děkana 2014/Dean's Provision

Opatření děkana 2013/Dean's Provision

Opatření děkana 2012/Dean's Provision

Opatření děkana 2011/Dean's Provision

Opatření děkana 2010/Dean's Provision

Opatření děkana 2009

Pokyny a opatření děkana 2007

Pokyny děkana 2007

Číslo Název Účinnost

01/2007

O poskytování tvůrčího volna

10. 1. 2007

Opatření děkana 2007

Číslo Název Účinnost

11/2007

Zřízení katedry marketingové komunikace a public relations

17. 5. 2007

 

Rozdělení pravomocí a odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty

18. 10. 1999

Opatření a pokyny děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Pokyny děkana a tajemnice 2005

Pokyny děkana 2005

Číslo Název Účinnost

3/2005

Interní audit a řídící a finanční kontrola

31. 1. 2005

Pokyny tajemnice 2005

Číslo Název Účinnost

12/2005

Evidence výkonů – sběr dat prostřednictvím oddělení děkanátu a Střediska vědeckých informací

10. 11. 2005

Opatření a pokyny děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Pokyn děkana 2003

Číslo Název Účinnost

8/2003

Uskutečňování celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd UK

29. 9. 2003

Opatření a pokyny děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Pokyny děkana a tajemnice 2002

Pokyny děkana 2002

Číslo Název Účinnost

9/2002

Časové rozlišování nákladů a výnosů

1. 11. 2002

1/2002

Provádění doplňkové činnosti na FSV UK

4. 2. 2002

Pokyny tajemnice 2002

Číslo Název Účinnost

Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice č. 4/2002

Archivace účetních záznamů a dalších písemností ekonomického charakteru na FSV

31. 8. 2006

4/2002

Archivace účetních záznamů a dalších písemností ekonomického charakteru na fakultě sociálních věd

20. 5. 2002

Pokyny děkana a tajemnice jsou založeny na sekretariátu děkana

Pokyny děkana 2001

Pokyny děkana 1999

Číslo Název Účinnost

12/1999

Evidence odpracované doby na Fakultě sociálních věd UK

23. 6. 1999

Pokyny děkana jsou založeny na sekretariátu děkana

Pokyny děkana 1997

Číslo Název Účinnost

16/1997

Vyřizování stížností

25. 6. 1997

Pokyny děkana a tajemnice jsou založeny na sekretariátu děkana

 

Archiv - již neplatné dokumenty

Archiv pokynů, opatření, rozhodnutí

Pokyny a opatření děkana a tajemnice jsou založeny na sekretariátu děkana.