Opatření děkana

Opatření děkanky 2018/Dean's Provision

Číslo Název Účinnost
20/2018

Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK

15.4.2018
19/2018

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2018

15.4.2018
18/2018

Metodický pokyn pro zabezpečení školení BOZP a PO zaměstnanců

1. 4. 2018
17/2018

Užívání klasifikace A-F na UK FSV

1.10.2018
16/2018

Změna opatření děkana č. 18/2017, Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací a jejich evidence a zpřístupnění v elektronické podobě

1.4.2018
15/2018

Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus+, mezifakultních a meziuniverzitních dohod

1.10.2018
14/2018

Změna opatření děkana č. 28/2010 Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce

1.10.2018

13/2018

Změna opatření děkana č. 22/2017 o úpravě finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti za výuku realizovanou na FSV UK

1.4.2018
12/2018

Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

1.4.2018
11/2018 Stanovení cen placeného programu Letní seminář Nationalism, Religion and Violence in Europe 2018 – Letní seminář IMS FSV UK 1.3.2018
10/2018 Mimořádné odměny za účast na řešení mezinárodních vědeckých projektů 1.3.2018
9/2018

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek

Provision of Contributions to Employees at FSV UK for Production of Business Cards

1.3.2018
8/2018

Vymezení působností a pravomocí proděkanů. Vymezení působností a pravomocí některých členů kolegia děkanky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 

15.2.2018
7/2018

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání  Prague Summer School of Journalism 2018 – Letní škola IKSŽ FSV UK 2017

15.2.2018
6/2018

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Summer University Prague 2018 – Letní škola IMS FSV UK

15.2.2018
5/2018

Změna opatření děkana č. 26/2017 - Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd

1. 2. 2018
4/2018

Práce z domova.Zdravotní volno

1. 2. 2018  
3/2018

Změna opatření děkana č. 5/2017 Organizace pracovních cest na FSV UK pro rok 2018

2. 1. 2018
2/2018  Rozpočtové provizórium                                                                                                                                                                         4. 1. 2018
1/2018 Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem 1. 1. 2018

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Opatření děkana 2017/Dean's Provision

Číslo Název Účinnost
44/2017

Práce na dálku. Pravidla sjednávání práce na dálku  

2.1.2018
43/2017

Příspěvek na stravování zaměstnanců, provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek

a příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě.

2.1.2018
42/2017

Příspěvek ze sociálního fondu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na připojištění se státním příspěvkem, ·na doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem, ·na soukromé životní pojištění, ·na zaplacené úroky z úvěru poskytnuté zaměstnanci bankou nebo stavební spořitelnou, ·na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců, ·na výdaje spojené s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnanců

2.1.2018
40/2017

Provozně bezpečnostní předpis pro provoz rozhlasové a televizní laboratoře. Pracoviště Celetná.

2.1.2018
39/2017

Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky

1.1.2018
38/2017

Změna opatření děkana č. 1/2017 Pravidla pro uzavírání smluvních vztahů, postup při uveřejňování smluv v registru smluv  

1.1.2018
37/2017

Provozní řád Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

1.1.2018
36/2017

Provozně bezpečnostní předpis pro provoz depozitu knižního fondu. Pracoviště Krystal, Praha 6.

1.12.2017
35/2017 Řešení pracovních úrazů, úrazů studentů 1.11.2017
34/2017

Seznam center – dalších součástí Fakulty sociálních věd UK

1. 1. 2018
33/2017 Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd 1.11.2017
32/2017

Výplaty mezd zaměstnancům a výplaty stipendií studentům Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

1.11.2017
31/2017

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání„Spring University Prague 2018: Understanding Europe in an Age of Uncertainty“Jarní škola IMS FSV UK 2018

1.11.2017
30/2017 Pokyny k účetní závěrce za rok 2017 1.11.2017
29/2017

Možnosti úhrad cestovních výdajů souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

1.11.2017
28/2017 Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2017 1.11.2017
27/2017

Organizace doktorského studia na FSV UK

Organization of doctoral studies at FSV UK

5.10.2017
26/2017

Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd

[změněno opatřením děkana č. 5/2018 s účinností od 1. 2. 2018]

1.10.2017
25/2017

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech

Conditions for payment of scholarship to support the studies of international students in paid Bachelor’s and Master’s degree programs

1.10.2017
24/2017

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1.10.2017
23/20017

Pravidla pro úlevy na poplatcích spojených se studiem na akademický rok 2017/2018 na FSV UK

Rules for reductions in study-related fees for the academic year of 2017/2018 at FSV UK

1.10.2017

22/2017

Úprava finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti za výuku realizovanou na FSV UK

[změněno opatřením děkanky č. 13/2018 s účinností od 1. 4. 2018]

1.10.2017

21/2017 Opatření o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1.11.2017
20/2017

Organizace požární ochrany

1.11.2017
18/2017

Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací a jejich evidence a zpřístupnění v elektronické podobě

Dean’s provision governing content-related, formal and technical essentials concerning elaboration and submission of final theses and acts of their filing and accessibility in electronic form

1.10.2017

17/2017

Stanovení pracovní doby na pracovištích Fakulty sociálních věd

1. 7. 2017

16/2017

Stanovení sazeb provozní a správní režie

1. 7. 2017

15/2017

Rozpočet FSV UK na rok 2017 (VZČ) – rozpis na instituty

1. 6. 2017

13/2017

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Geopolitical Studes Summer School 2017: The EU and Changign Geopolitical Dynamics

15.5.2017

12/2017

Harmonogram akademického roku 2017/2018

1. 5. 2017

11/2017

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

1. 6. 2017

10/2017

Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce

1. 4. 2017

9/2017

Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

13.3.2017

6/2017

Vznik a zánik uživatelských přístupů do informačních systémů na FSV UK

1. 2. 2017

5/2017

Organizace pracovních cest na FSV UK

[změněno opatřením děkana č. 3/2018 s účinností od 2. 1. 2018]

2. 1. 2017

4/2017

Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na FSV UK

1. 2. 2017

3/2017

Rozhodnutí o organizačních změnách a snížení stavu zaměstnanců na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd

3. 1. 2017

1/2017

Pravidla pro uzavírání smluvních vztahů, Postup při uveřejňování smluv v registru smluv

[změněno opatřením děkana č. 3/2018 s účinností od 1. 1. 2018]

4. 1. 2017

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Opatření děkana 2016/Dean's Provision

Číslo Název Účinnost

32/2016

Vývoj a provoz webových projektů Fakulty sociálních věd UK

1. 2. 2017

27/2016

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

3. 10. 2016

24/2016

Podpora grantové činnosti na FSV UK

3. 10. 2016

22/2016

Provozní a správní režie u grantových projektů a darů FSV UK

19. 9. 2016

21/2016

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Course of Chinese language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK

12. 9. 2016

17/2016

Principy financování fakultních odborných časopisů na FSV UK

1. 1. 2017

15/2016

Harmonogram akademického roku 2016/2017

15. 4. 2016

14/2016

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

1. 6. 2016

13/2016

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK

15. 3. 2016

12/2016

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016 a 2016/2017dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

Determination of study-related fees for the academic year of 2015/2016 and 2016/2017 in accordance with § 58 of Law on Universities no. 111/1998 Coll. - Tuition Fees

8. 3. 2016 (část první) a 1. 10. 2016 (části druhá a třetí)

8/2016

Stanovení režií pro letní školy organizované na FSV UK

1. 3. 2016

7/2016

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici a v budově Hollar pro partnerské programy (letní a zimní školy)

1. 3. 2016

4/2016

Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Course of Czech language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK

15. 1. 2016

3/2016

Stipendium na podporu humanitárních aktivit mimo území ČR

Scholarship for a support of humanitary activities outside the Czech Republic

6. 1. 2016

2/2016

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

Announcement of the deadline for submitting applications for the award of special purpose scholarships for the support of studies abroad or for reasons of undertaking work placement on the territory of the Czech republic or abroad

6. 1. 2016

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Opatření děkana 2015/Dean's Provision

Opatření děkana 2014/Dean's Provision

Opatření děkana 2013/Dean's Provision

Opatření děkana 2012/Dean's Provision

Číslo Název Účinnost

55/2012

Výklad předpisů k vypisování zkouškových termínů a zapisování výsledků zkoušek/klasifikovaných zápočtů a organizační pokyny

4. 12. 2012

53/2012

Odklad účinnosti navýšení doktorandských stipendií dle Opatření rektora č. 13/2012

1. 12. 2012

51/2012

Úprava podmínek pro přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož doktorského studijního programu

24. 10. 2012

47/2012

Vydávání diplomů studentům magisterského studia oboru Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES) a Central and Eastern European Studies (CEES)

1. 10. 2012

45/2012

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v hraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

24. 9. 2012

44/2012

Studijní plány a registrace předmětů na FSV UK

18. 9. 2012

38/2012

Podpora grantové činnosti na FSV UK

10. 9. 2012

28/2012

Rozdělení příspěvku na stipendia studentů doktorských studijních programů

1. 10. 2012

26/2012

Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky, úprava účelových stipendií a zrušení souvisejících opatření

1. 6. 2012

25/2012

Povinnosti a omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmu č. 159/2006 Sb., ve znění novely č. 216/2008 Sb.

2. 5. 2012

24/2012

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platné znění

2. 5. 2012

13/2012

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana

20. 3. 2012

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 36/2010

Stanovení ceny za pronájem místnosti č. 115 v budově Hollar

1. 3. 2012

4/2012

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK

23. 1. 2012

3/2012

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK („SZŘUK“) a Pravidel pro organizaci studia UK FSV („Pravidla“)

16. 1. 2012

 

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Opatření děkana 2011/Dean's Provision

Číslo Název Účinnost

41/2011

Udělování pamětních medailí FSV UK

19. 12. 2011

37/2011

Stanovení cen sborníků

15. 11. 2011

36/2011

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek FSV UK

5. 12. 2011

32/2011

Stanovení ceny za jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty

1. 9. 2011

23/2011

Stanovení prodejní ceny triček s potiskem – doplňková činnost

1. 6. 2011

21/2011

Stanovení provozu skladu propagačních předmětů

23. 5. 2011

20/2011

Postup podávání projektové žádosti podle pravidel 7. rámcového programu Evropské unie pro vědu, výzkum a inovace

20. 5. 2011

17/2011

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia UK FSV

9. 5. 2011

16/2011

Archivace dokumentů a dokladů projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

26. 4. 2011

11/2011

Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

21. 2. 2011

9/2011

Stanovení cen za pronájem prostor Rozhlasové a televizní laboratoře v Celetné ulici a cen za služby s tím spojené

15. 3. 2011

8/2011

Stanovení cen sborníků

1. 3. 2011

7/2011

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

28. 2. 2011

4/2011

Zrušení opatření č. 4/2010 ze dne 4.3.2010, Dohody o provedení práce – záznam o ústně uzavřené dohodě

 

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Opatření děkana 2010/Dean's Provision

Opatření děkana 2009

Opatření děkana 2008

Číslo Název Účinnost

 

 

 

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Pokyny a opatření děkana 2007

Pokyny děkana 2007

Číslo Název Účinnost

01/2007

O poskytování tvůrčího volna

10. 1. 2007

Opatření děkana 2007

Číslo Název Účinnost

11/2007

Zřízení katedry marketingové komunikace a public relations

17. 5. 2007

 

Rozdělení pravomocí a odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty

18. 10. 1999

Opatření a pokyny děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Pokyny děkana 2006

Pokyny děkana a tajemnice 2005

Pokyny děkana 2005

Číslo Název Účinnost

3/2005

Interní audit a řídící a finanční kontrola

31. 1. 2005

Pokyny tajemnice 2005

Číslo Název Účinnost

12/2005

Evidence výkonů – sběr dat prostřednictvím oddělení děkanátu a Střediska vědeckých informací

10. 11. 2005

Opatření a pokyny děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Pokyny děkana 2004

Číslo Název Účinnost

13/2004

Pověření výkonem činností, souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu FSV

9. 8. 2006

Opatření a pokyny děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Pokyn děkana 2003

Číslo Název Účinnost

8/2003

Uskutečňování celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd UK

29. 9. 2003

Opatření a pokyny děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Pokyny děkana a tajemnice 2002

Pokyny děkana 2002

Číslo Název Účinnost

9/2002

Časové rozlišování nákladů a výnosů

1. 11. 2002

1/2002

Provádění doplňkové činnosti na FSV UK

4. 2. 2002

Pokyny tajemnice 2002

Číslo Název Účinnost

Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice č. 4/2002

Archivace účetních záznamů a dalších písemností ekonomického charakteru na FSV

31. 8. 2006

4/2002

Archivace účetních záznamů a dalších písemností ekonomického charakteru na fakultě sociálních věd

20. 5. 2002

Pokyny děkana a tajemnice jsou založeny na sekretariátu děkana

Pokyny děkana 2001

Pokyny děkana 1999

Číslo Název Účinnost

12/1999

Evidence odpracované doby na Fakultě sociálních věd UK

23. 6. 1999

Pokyny děkana jsou založeny na sekretariátu děkana

Pokyny děkana 1997

Číslo Název Účinnost

16/1997

Vyřizování stížností

25. 6. 1997

Pokyny děkana a tajemnice jsou založeny na sekretariátu děkana

 

Archiv - již neplatné dokumenty

Archiv pokynů, opatření, rozhodnutí

Pokyny a opatření děkana a tajemnice jsou založeny na sekretariátu děkana.