4EU+ Evropská univerzitní aliance

4EU+ Evropská univerzitní aliance

" "

Aliance 4EU+ spojuje sedm významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di MilanoKøbenhavns Universitet a University of Geneva. Členské instituce aliance 4EU+ zahájily strategickou spolupráci v roce 2017; aliance formálně vznikla v březnu 2018 jako všeobecné partnerství pro rozvoj nové kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání a službách a pro vytvoření vhodné platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur. V roce 2019 byla Aliance vybrána jako pilotní projekt Evropské univerzity.

Dvě nové výzvy 4EU+ pro financování projektů

Aliance 4EU+ vyhlásila dvě nové výzvy k podávání projektů k financování - SEED4EU+ a 4EU+ Visiting Professorships. Obě iniciativy mají za cíl posílit akademické vazby mezi členskými univerzitami a podpořit nové společné udržitelné projekty.

Více informací k oběma iniciativám najdete na webu 4EU+.

Termín pro podávání žádostí na obě výzvy je 1. června 2023.

Pokud budete potřebovat více informací, může se ozvat na adresu svoz@fsv.cuni.cz nebo přímo koordinátorce 4EU+ na email tereza.vosejpkova@ruk.cuni.cz.

Záznam z informačního webináře k výzvám SEED4EU+ a 4EU+Visiting Professorships je spolu s prezentaci zveřejněn na webu 4EU+ zde:  https://4euplus.eu/4EU-12.html?news=18668&locale=en.

V dokumentu „search for partners“ najdete seznam aktivit a předběžných projektových plánů, pro které akademici z 4EU+ univerzit hledají partnery, se kterými by se o grant ucházeli. Pokud by někdo z akademiků rád žádost podal, ale stále nemá sestavený tým, můžeme podobným způsobem požádat kolegy z ostatních 4EU+ univerzit o sdílení poptávky. Takovou žádost nám prosím pošlete co nejdříve.

Pro výzvu SEED4EU+ jsou připravena pravidla finančního čerpání.

Akademikům plánujícím podat žádost v jednom ze schémat připomínáme, aby o záměru informovali zahraniční oddělení na adrese svoz@fsv.cuni.cz.

Online workshop k mobilitám 4EU+

Working Group Mobility ve spolupráci s 1CORE WP3 zve zaměstnance na online workshop o mobilitách, který se bude konat 13. června 2023 v 10:00. Cílem akce je představit rámec mobilit a možnosti financování dostupné v Alianci a diskutovat o otázkách spojených s mobilitami mezi partnerskými univerzitami. 

Workshop by měl být užitečný zejména pro řešitele vzdělávacích projektů, kterým by získané informace mohly pomoci s dalším plánováním či rozvojem jejich vzdělávacích aktivit ve 4EU+. Zveme ale také zástupce Flagships a další akademické i administrativní pracovníky, kteří by se chtěli dozvědět vice o možnostech mobilit. 

Na workshop je potřeba se registrovat zde a to do 6. června 2023.

Podrobný program a odkaz na Zoom sdělíme registrovaným účastníkům později. Link na pozvánku na webu: https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=25805&lang=en

Studenti si mohou zapisovat virtuální kurzy z partnerských univerzit

Studenti z univerzit zapojených do aliance 4EU+ si mohou vybírat z nabídky sdílených online kurzů, které jsou zveřejňovány na webu 4EU+ včetně instrukcí jak se přihlašovat s ohledem na termíny daných univerzit.

Aktuálně je zveřejněna nabídka kurzů v Miláně, následovat budou kurzy Varšavy. Heidelbeg bude s ohledem na pozdější zahájení letního semestru následovat až v březnu. Kurzy i informace k přihlášení jsou zveřejněny tradičně na webu 4EU+ a nově také na 4EU+ student portálu

Nový 4EU+ student portál se zatím soustředí na publikaci nabídky sdílených online kurzů. Od LS 2022/2023 bude také možnost využít tzv. umbrella LMS, který studentům usnadní přístup ke sdíleným kurzům na partnerské univerzitě.

Nabídka sdílených online kurzů UK bude publikována 16. ledna a přihlašování zahraničních studentů bude probíhat od 23. ledna do 10. února 2023.

Sběr kurzů virtuální mobility na LS 22/23 otevřen

Byla vyhlášena další výzva fondu UK pro podporu virtuální mobility POVIM na sběr kurzů VM na letní semestr 2022/2023

I v této výzvě je zachováno dělení kurzů pro virtuální mobilitu do tří kategorií:

  • 4EU+ Joint Courses (kategorie 1) – kurzy vytvořené v rámci alianční spolupráce 4EU+ např. edu projektů, které mohou být nabídnuty všem studentům Aliance 4EU+ - nelze žádat o podporu POVIM;
  • 4EU+ Shared Courses (kategorie 2) – kurzy splňující podmínky 4EU+, příslušnost k flagshipu, naplňování klíčových kompetencí, nabízené všem studentům Aliance 4EU+ - lze žádat o podporu POVIM;
  • Open Courses (kategorie 3) – kurzy otevřené mimo Alianci 4EU+, tj. nemusí splňovat podmínku příslušnosti k flagshipům a naplňování klíčových kompetencí, budou nabídnuty studentům všech partnerských univerzit. - lze žádat o podporu POVIM.

Podrobněji ke kategoriím - viz příloha Virtual mobility at CU_categories.pdf

Sběr všech kurzů se provádí zadáním kurzu VM přímo do SIS, a sice volbou kategorie Virtuální mobilita do 10. prosince 2022. 

Pro sběr kurzů kategorie 1 a 2 v rámci 4EU+ platí podmínky uvedené v příloze Collection 4EU+ SS 22_23Všechny požadované informace o kurzech musí být zveřejněny v SIS do 10. prosince 2022.

Kurzy kategorie 3 je možné zveřejnit a nabízet kdykoli během roku, ale v případě, že se s nimi chce vyučující ucházet o podporu POVIM, musejí být v SIS zadané s kompletními sylaby do 10. prosince 2022.

O podporu z fondu POVIM mohou žádat akademičtí pracovníci, kteří budou v LS 22/23 vyučovat kurz kategorie 2 a 3, a administrativní pracovníci zajišťující chod kurzů VM v následující výši:

- 15.000 Kč pro akademického pracovníka v případě vzniku nového kurzu otevřeného pro VM,
- 7.500 Kč pro akademického pracovníka pro údržbu již existujícího kurzu otevřeného pro VM,
- 7.500 Kč pro administrativního pracovníka za management kurzů otevřených pro VM na UK

Žádosti o podporu čitelně vyplněné a podepsané osobou, které má být podpora určena, zasílejte na předepsaném formuláři (příloha POVIM application form) na e-mail: svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 7. prosince 2022. 

Žádosti, které budou podány po termínu 7. 12. 2022 nebo nebudou obsahovat všechny požadované náležitosti, budou z výběrového řízení automaticky vyřazeny, stejně tak i žádosti ke kurzům, které nebudou do 10. 12. 2022 zadány v SIS s kompletními sylaby.
 

Další informace k podpoře virtuální mobility a fondu POVIM najdete na webu UK.

Zimní škola v Heidelbergu

Centrum pro iberoamerická studia v Heidelbergu organizuje zimní školu s názvem "CLAIMS_2023 – Claims and counterclaims over natural and cultural heritage". Aktivita je organizována pro dokotrské a magisterské studenty v humanitních a společensko-vědních oborech. 

Termín: 27. 2. - 3. 3. 2023 

Termín pro podávání přihlášek: 23. 11. 2022 

Více informací najdete na webových stránkách: http://winterschool-claims2023.de/, rovněž také v příloze.

Interaktivní workshop pro doktorandy z 4EU+ univerzit

Heidelberg University zve PhD studenty z 4EU+ univerzit k účasti na Interactive workshop and individual coaching on Career Development & Leadership s mezinárodními spíkry z oblasti vzdělání i byznysu (https://www.graduateacademy.uni-heidelberg.de/index_en.html).

Termín: Listopad 16 - 18, 2022.

Detailní informace najdete zde

Každá partnerská univerzita může v rámci daného Flaghsipu nominovat jednoho doktoranda, celkem se bude účastnit 14 studentů.

Termín k odevzdání přihlášek v rámci Flagship 2 Karlovy univerzity je 14. říjen 2022 v 10:00 hod. Svůj životopis a motivační dopis posílejte Zuzaně Kasákové na adresu zuzana.kasakova@fsv.cuni.cz.

Krátkodobé stáže pro doktorandy a akademiky

Konsorcium 4EU+ vyhlašuje nabídku zahraničního pobytu pro doktorské studenty, akademické či vědecké pracovníky na univerzitách sdružených ve 4EU+. Financování pobytu bude z prostředků 4EU+. 

Pobyt může trvat maximálně měsíc a musí se uskutečnit do konce září 2022. Více informací a formulář žádosti naleznete zde: https://ec.cuni.cz/EC-128.html

S případnými dotazy se můžete kdykoliv obracet na 4euplus@cuni.cz

4EU+ MOOCs pro studenty a zaměstnance UK

Aliance 4EU+ připravila dva otevřené online kurzy na vzdělávací platformě Coursera, ve kterých se zájemci mohou dozvědět více o evropském občanství a datové gramotnosti. Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy se nyní mohou přihlásit do pro ně speciálně vypsaných výukových skupin, a pokud splní všechny povinné úkoly, získají zdarma certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Zájemci z řad veřejnosti mohou kurzy absolvovat zdarma bez nároku na certifikát či za jeho vystavení uhradit poplatek. Výukovým jazykem obou kurzů je angličtina.

Více informací včetně pozvánek do kurzů: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?id=910.

Konference doktorandů na Heidelberg University

Heidelberg Graduate School for Humanities and Social Sciences (HGGS) pořádád jednodenní konferenci pro studenty doktorského studia a studenty posledního semestru magisterského studia s tématem "The Spectre Haunting Academia: Understanding the Role of Academia in the Rise of the Far-Right". 

Deadline pro zasílání příspěvku na konferenci je 15. května na adresu hggspeergroup@gmail.com.

Jednodenní konference se uskuteční v Heidelbergu na konci června.

Více informací najdete zde.

 

4. ročník minigrantů 4EU+

Čtvrtý ročník minigrantů na podporu spolupráce v rámci aliance 4EU+ byl vyhlášen. S největší pravděpodobností budou v roce 2022 minigranty jedinou příležitostí, jak získat financování pro nově vytvořené týmy, které budou spolupracovat na přípravě výzkumných a výzkumně-vzdělávacích projektů. Akademikům, kteří by rádi alianční spolupráci navázali, ale nemají partnery na ostatních 4EU+ univerzitách, lze pomoci se zprostředkováním kontaktů. V případě takové žádosti dejte vědět co nejdříve na adresu 4euplus@cuni.cz

Deadline pro podávání online žádostí je 27. února 2022. Pravidla soutěže jsou stejná jako v minulých letech. Projektové týmy, které již minigrant obdrželi třikrát, jsou však k dalšímu financování vzhledem ke koncepci podpory jako seed funding nezpůsobilé. 

Další informace a formulář žádosti naleznete zde: https://ec.cuni.cz/EC-139.html. V angličtině potom: https://ec.cuni.cz/ECEN-104.html.

Veškeré dotazy prosím směřujte na adresu 4euplus@cuni.cz.

 

Workshop Towards Educational Pathways

Zástupci Flagshipu 2 Aliance 4EU+ („Europe in a changing world: Understanding and engaging societies, economies, cultures and languages“) pořádají ve středu 26. ledna od 13:00 online workshop „Towards Educational Pathways“. Na akci jsou zváni všichni akademici, kteří již v rámci 4EU+ spolupracují na některých vzdělávacích aktivitách i ti, kteří by se rádi zapojili v budoucnu. Zúčastnit se mohou také studenti, např. ti, kteří se již zapojili do aktivit Flagshipu 2.

V rámci Flagshipu 2 se budou vytvářet tři learning pathways:

  • Multilingualism,
  • European citizenship
  • European Pluralities.

Zejména kolegové vyučující kurzy týkající se těchto oblastí budou na akci velmi vítáni.

Pro účast je třeba vyplnit registrační formulář do 23. ledna.

Více informací naleznete zde: https://4euplus.eu/4EU-16.html?event=23398&lang=en.

 

Nabídka interaktivního workshopu

Aliance 4EU+ v lednu 20222 otevírá pro akademiky interaktivní online ABC-Learning design workshop. Tato metoda nabízí vyučujícím efektivní a kreativní postup pro tvorbu či úpravu kurzů a výukových modulů.

Hlavní cílovou skupinou jsou týmy akademiků rozvíjející 4EU+ vzdělávací projekty (ty se mohou přihlásit rovnou jako skupina a bude jim přizpůsobena náplň workshopu). Vítaní jsou ale všichni vyučující na 4EU+ univerzitách, kteří mají zájem rozvinout metody své výuky.

Registrace je otevřená do 7. ledna 2022. Více informací a přihlašovací formulář naleznete zde: https://4euplus.eu/4EU-292.html