4EU+ Evropská univerzitní aliance

4EU+ Evropská univerzitní aliance

" "

Aliance 4EU+ spojuje sedm významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di MilanoKøbenhavns Universitet a University of Geneva. Od 1. 7. 2023 se Aliance 4EU+ rozrostla o dalšího člena, kterým je francouzská Paris-Panthéon-Assas University. Paris-Panthéon-Assas se k alianci připojil jako komplementární univerzita k již původnímu členovi, Sorbonne University, a nabízí spolupráci v oborech práva, politologie, ekonomie, managementu, informačních studií a žurnalistiky.

Členské instituce aliance 4EU+ zahájily strategickou spolupráci v roce 2017; aliance formálně vznikla v březnu 2018 jako všeobecné partnerství pro rozvoj nové kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání a službách a pro vytvoření vhodné platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur. V roce 2019 byla Aliance vybrána jako pilotní projekt Evropské univerzity.

Letní škola v Ženevě s nabídkou stipendia

Sdílíme nabídku pro bakalářské a magisterské studenty na letní školu, která se zaměřuje na řešení globálních výzev spojených se změnou klimatu a jejím dopadem na lidské zdraví. SDG Summer School: Planetary Health se bude konat v Ženevě od 1. do 26. července a čtyři studenti z 4EU+ univerzit obdrží stipendium pokrývající náklady na dopravu, ubytování a stravu.

Deadline pro přihlašování je 30. dubna. Více informací naleznete zde: https://4euplus.eu/4EU-415.html?newsID=21661.

SDG Summer School: Planetary Health

1-26 July, Geneva

6 ECTS

Four full scholarships for 4EU+ students

Apply by 30 April

https://4euplus.eu/4EU-415.html?newsID=21661

Online kurz v Heidelbergu

Rádi bychom vás upozornili na následující hybridní přednášku, kterou jsme právě přidali do katalogu UHD kurzů sdílených kurzů 4EU+: „Evropské ústavní právo a teorie“, které nabízí profesor Armin von Bogdandy, ředitel Institutu Maxe Plancka pro srovnávací veřejné právo a mezinárodní právo.

Kurz se bude týkat následujících témat: Právo EU je zásadní pro mnoho operací v evropské společnosti a pro mnoho politických konfliktů týkajících se jejího budoucího vývoje. Mnozí vidí nadcházející volby do EU jako volbu pro mnohem více či mnohem méně Evropy. Ale co je Evropa, objekt těchto konfliktů? Ústavní teorie je cestou k zodpovězení této otázky, která je stejně vědecká jako politická. Přednáška představí sporné základy, které umožňují ústavní chápání práva EU a poskytují republikový výklad práva EU v kritickém dialogu s jinými teoriemi. Diskutovat se budou myslitelé jako Kant, Hegel, Durkheim, Schmitt, Böckenförde, Weiler, Amato, Nicolaidis nebo Forst, stejně jako klíčové rozsudky a události, jako je finanční krize, Brexit, demokratický back slide, Covid a válka na Ukrajině. .

Přednáška by měla studentům pomoci lépe se orientovat v právu a politice EU a identifikovat svůj vlastní postoj.

Uzávěrka přihlášek: 14.04.2024

Další informace naleznete na Studentském portálu 4EU+: https://sp.4euplus.eu/courses/1b0ecd78-e7bf-44f3-830f-9c3c27bc76a9

Ačkoli oficiální registrační období pro sdílené kurzy 4EU+ na univerzitě v Heidelbergu již uplynulo, studenti z partnerských univerzit se stále mohou do tohoto kurzu přihlásit na adrese 4EUplus.courses@uni-heidelberg.de.

Workshopy na nové technologie ve výuce

Aliance 4EU+ zve akademickou komunitu na dubnovou sérii online workshopů, které se soustředí na využívání nových technologií ve výuce. Workshopy jsou otevřené doktorandům a akademikům, kteří chtějí využít této platformy k výměně zkušeností v mezinárodním kontextu a rozšíření pedagogických perspektiv. Pro účast je potřeba se registrovat.

Veškeré informace naleznete na webu 4EU+ zde: https://4euplus.eu/4EU-415.html?newsID=21677.

 

Studijní akademická cesta do Ženevy

Rádi bychom vás informovali o speciální příležitosti pro akademiky se zájmem o politiku životního prostředí. Jedná se o studijní cestu do Ženevy organizovanou Geneva Science-Policy Interface pro 4EU+ Flagship 4 v říjnu 2024.

V letošním roce pořádá Geneva Science-Policy Interface speciální vydání studijní cesty pro Alianci 4EU+. Cílem je vybudovat most mezi komunitou Flagship 4 a ženevským ekosystémem globální správy životního prostředí.

Během cesty účastníci získají vhled do mezinárodního rozhodování, rozšíří své sítě o potenciální partnerství, zapojí se do různých oborů a rozvinou kompetence pro zapojení do politiky v průběhu programu.

Vezměte prosím na vědomí, že každá 4EU+ členská univerzita bude mít až 2 místa pro účastníky a jejich výdaje budou hrazeny aliancí.

Důležité informace:

Termíny: 8.–10. října 2024

Místo: Ženeva

Registrace otevřena do 15. května 2024

Pro více informací prosím navštivte https://4euplus.eu/4EU-415.html?newsID=21593

Nabídka online kurzů v Heidelbergu

Rádi bychom vás upozornili na nově zveřejněnou nabídku 4EU+ online kurzů, kterou pro letošní letní semestr vypsala Univerzita v Heidelbergu. V nabídce jsou kurzy v angličtině a němčině v oblasti práva, religionistiky, překladatelství, geografie, politické ekologie a dalších.

Veškeré informace o kurzech a registračním postupu jsou dostupné na 4EU+ studentském portále: https://sp.4euplus.eu/courses.

Přihlašování je otevřené do 30. března 2024.

Další výzva 4EU+ Visiting Professorships

Aliance 4EU+ v rámci svého dlouhodobého úsilí o posilování meziuniverzitní spolupráce a excelence vyhlašuje druhý ročník iniciativy 4EU+ Visiting Professorships.

Tento program nabízí ambiciózním vědcům a akademikům jedinečnou příležitost pro sdílení odborných znalostí a získání nových perspektiv prostřednictvím 2-3 měsíčního pobytu na jiné 4EU+ univerzitě. Účastníci mohou přednášet, vyvíjet společné vzdělávací programy, vést výzkumné projekty, využívat vědecké vybavení hostujících univerzit či se podílet na organizaci vědeckých workshopů a konferencí. Program je financován z rozpočtu Asociace Evropské univerzitní Aliance 4EU+.

Přihlašování je otevřeno všem akademickým pracovníkům zaměstnaným na Univerzitě Karlově a dalších 4EU+ univerzitách do 20. května 2024. Plánovaná mobilita musí proběhnout do konce listopadu 2025. 

Veškeré informace o výzvě včetně přihlašovacího formuláře jsou dostupné na webu Aliance: https://4euplus.eu/4EU-788.html.  

Posilování meziuniverzitní spolupráce akademickou mobilitou je také jedním z klíčových bodů Strategického záměru Univerzity Karlovy.

Pokud máte ohledně výzvy jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat Evropské centrum UK na adrese 4euplus@cuni.cz. Pro potenciální zájemce bude připraven webinář, o jehož termínu vás budeme brzy informovat. 

Kurz mezinárodního práva Univerzity v Miláně

Sdílený kurz 4EU+ International Human Rights and Humanitarian Law advocacy Clinic, pořádaný Univerzitou v Miláně, je modul Jean Monnet nabízený v hybridním formátu pro třídu 30 studentů vybraných na základě jejich motivace a učebních osnov. 5 míst je rezervováno pro studenty z ostatních partnerských univerzit 4EU+ Alliance.

Výuka bude nabízena ve formátu intenzivního kurzu (1.–5. července 2024). Kurz bude doplněn 3měsíčním zapojením do projektu, který bude dohodnut s příslušnými zúčastněnými stranami. Formát kurzu a mezinárodní složení třídy jsou vhodné zejména pro studenty, kteří se mohou zúčastnit na dálku v rámci nabídky sdílených kurzů 4EU+.

Obsah: AdvoC je modul Jean Monnet, jehož cílem je nabídnout studentům a absolventům příležitost rozvinout své teoretické znalosti a praktické dovednosti, aby se mohli věnovat kariéře v advokacii mezinárodních lidských práv a humanitárního práva.

Předpoklady: Ve výběrovém řízení budou zohledněny předchozí znalosti mezinárodních lidských práv a humanitárního práva, jakož i institucionálních aspektů práva EU.

Jak se přihlásit a výběr: Do 23. února 2024 vyplňte přijímací formulář (odkaz zde v části „Registrace a harmonogram“). Uchazeči mohou být pozváni k online pohovoru v prvním březnovém týdnu.

Kontakty: advocunimi@gmail.com

V příloze naleznete leták kurzu.

Celá nabídka sdílených kurzů 4EU+ Milánské univerzity je k dispozici na Studentském portálu 4EU+.

Výzva na studentské minigranty otevřena

Byl vyhlášen termín pro odevzdání návrhů projektů na studentské minigranty v rámci aliance 4EU+. 

Studenti mají možnost vytvořit si vlastní projekt a zároveň navázat mezinárodní vazby se studenty partnerských univerzit aliance 4EU+, pod jejíž hlavičkou tato výzva vznikla. V roce 2024 je možné zažádat o podporu projektů do maximální výše 150 tis. Kč.   

Veškeré informace, včetně upravených pravidel studentských minigrantů, naleznete zde   

Účel a pravidla těchto minigrantů jsou tentokráte vyhlášeny příslušným opatřením rektorky OR č. 4/2024 

Uchazeč musí být studentem Univerzity Karlovy. 

Termín OV pro nahlášení návrhu projektu a odevzdání projektového záměru je 26.2.2024 (kontaktní osoba: T. Broučková tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

Více informací a odkaz na formulář žádosti naleznete na stránkách Oddělení vědy

Výzva na minigranty 2024 otevřena

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení výzvy UK pro akademické minigranty na rok 2024. 

Celou výzvu, včetně upravených pravidel akademických minigrantů naleznete na:https://cuni.cz/UK-12976.html  

Účel a pravidla minigrantů upraveny příslušným opatřením rektorky

Oproti výzvám v předchozích letech došlo k zásadní změně ve struktuře minigrantů, věnujte, prosím, pozornost novým pravidlům. V nadcházejícím období bude podpora směřována na vznik nových spoluprací (až do výše 300 tis. Kč) a na podporu rozvoje a udržitelnosti spoluprací stávajících (do výše 250 tis. Kč).  

Upozorňujeme, že projektové týmy, které podporu ve formě minigrantu nebo jiného projektu financovaného z rozpočtu Evropské univerzitní aliance 4EU+ již v minulosti obdržely, nejsou způsobilé k podání žádosti o nový projekt a musí žádat o podporu pokračující spolupráce, kde podmínkou je úzká spolupráce s tzv. 4EU+ Grant Support Service.  

Žádost o podporu se podává elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného zde: https://cuni.cz/UK-13232.html

Žádost musí obsahovat:  

a.      zapojené univerzity a řešitele (spolupráce může být stávající i nová, ale s již domluvenými partnery),  

b.      anotaci a očekávané výsledky projektu,  

c.       cíl projektu,  

d.      krátké zdůvodnění souladu projektu s Mission Statement 4EU+,  

e.      požadovaný rozpočet s jeho stručným odůvodněním,  

f.       další dlouhodobé zamýšlené financování projektu,  

g.      potvrzení (alespoň záznamem e-mailové komunikace) informování fakulty (fakultního koordinátora) o záměru podat tuto žádost,  

h.      písemné vyjádření zájmu o spolupráci od zahraničních pracovišť podepsané řešitelem a vedoucím příslušného pracoviště.  

Další informace najdete zde: https://cuni.cz/UK-11780.html 

Kontaktní osoba na OV: Tereza Broučková (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz), další informace najdete na stránkách Oddělení vědy FSV. 

Termín odevzdání projektového záměru na OV: 20. 2. 2024

Poslední termín pro podání žádostí na RUK je 29. 2. 2024.  

SBĚR KURZŮ VIRTUÁLNÍ MOBILITY NA LS 23/24 Ukončen

Byla vyhlášena další výzva fondu UK pro podporu virtuální mobility POVIM na sběr kurzů VM na letní semestr 2023/2024

Termín pro sběr sdílených kurzů pro POVIM je 10. prosince 2023, sběr přihlášek do 8. prosince 2023.

Podmínky fondu POVIM zůstávají totožné jako v minulém semestru. Detailní pravidla jsou k dispozici na webu UK. Zároveň jsou na webu také informace o kategoriích kurzů pro virtuální mobilitu včetně podmínek, a to i v angličtině.

I v této výzvě je zachováno dělení kurzů pro virtuální mobilitu do tří kategorií:

 

 1. 4EU+ Joint Courses (kategorie 1) – kurzy vytvořené v rámci alianční spolupráce 4EU+ např. edu projektů, které mohou být nabídnuty všem studentům Aliance 4EU+ - nelze žádat o podporu POVIM;
 2. 4EU+ Shared Courses (kategorie 2) – kurzy splňující podmínky 4EU+, příslušnost k flagshipu, naplňování klíčových kompetencí, nabízené všem studentům Aliance 4EU+ - lze žádat o podporu POVIM;
 3. Open Courses (kategorie 3) – kurzy otevřené mimo Alianci 4EU+, tj. nemusí splňovat podmínku příslušnosti k flagshipům a naplňování klíčových kompetencí, budou nabídnuty studentům všech partnerských univerzit. - lze žádat o podporu POVIM

Podrobněji ke kategoriím - viz příloha Virtual mobility at CU_categories.pdf

Kurzy otevřené mimo alianci, které budou žádat o podporu v rámci fondu POVIM, musejí být v SIS zadané a s kompletními sylaby do podání přihlášek na RUK, tzn. do 10. prosince (stejně jako kurzy sdílené), jinak budou z výběrového řízení automaticky vyřazeny. Přihlášku podává přímo osoba, které má být podpora vyplacena, nikoli její nadřízený či jiný zástupce, jelikož to následně komplikuje vyplacení.

V současné době probíhají úpravy na 4EU+ Student Portal, kde jsou sdílené kurzy v rámci 4EU+ publikovány, a pravděpodobně dojde k úpravě podmínek. V takovém případě budou podpoření řešitelé vyzváni k doplnění informací k vybraným kurzům.

Nově je také v SIS možné zadávat příznak k označování 4EU+ aktivit. Materiál k tomuto naleznete v příloze, v české i anglické verzi. Příznak je možné přidat i aktivitám, které probíhají ve stávajícím zimním semestru.

Veškeré další informace naleznete v přiložených dokumentech, případně se na mne neváhejte obrátit s dalšími dotazy.

O podporu z fondu POVIM mohou žádat akademičtí pracovníci, kteří budou v LS 23/24 vyučovat kurz kategorie 2 a 3, a administrativní pracovníci zajišťující chod kurzů VM v následující výši:

 

 • 15.000 Kč pro akademického pracovníka v případě vzniku nového kurzu otevřeného pro VM,
 • 7.500 Kč pro akademického pracovníka pro údržbu již existujícího kurzu otevřeného pro VM,
 • 7.500 Kč pro administrativního pracovníka za management kurzů otevřených pro VM na UK

Žádosti o podporu čitelně vyplněné a podepsané osobou, které má být podpora určena, zasílejte na předepsaném formuláři (viz příloha POVIM application form) na e-mail: svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 8. prosince 2023 do 16. hodin.  

Žádosti, které budou podány po termínu nebo nebudou obsahovat všechny požadované náležitosti, budou z výběrového řízení automaticky vyřazeny, stejně tak i žádosti ke kurzům, které nebudou do termínu zadány v SIS s kompletními sylaby.

Další informace k podpoře virtuální mobility a fondu POVIM najdete na webu UK.

4EU+ příležitosti pro studenty: ambasadoři a "4EU+ Votes Europe"

Rádi bychom vás upozornili, že do 12. listopadu jsou otevřené dvě příležitosti pro studenty, kteří by se rádi aktivně zapojili do aktivit 4EU+ Aliance. Kromě výzvy na studentské ambasadory jde o pozici koordinátora a účastníky kampaně "4EU+ Votes Europe". 

Hledáme nadšené studenty, kteří chtějí aktivně formovat budoucnost Evropy a podílet se na kampani, kterou 4EU+ plánuje v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Vyhlašujeme výzvu na pozici studentského koordinátora kampaně (odhadujeme, že práce na projektu zabere 20-30 hodin měsíčně). Hlásit se mohou také studenti-účastníci, kteří by se stali součástí týmu na UK. Úvodní setkání zájemců plánujeme formou podvečerního Wine & Cheese 15. listopadu. K vyjádření zájmu stačí vyplnit krátký formulář.

Více informací v přiložených letácích či zde: https://cuni.cz/UK-13137.html.

 

2. 4EU+ Student Ambassadors

4EU+ hledá dva ambasadory z každé z osmi členských univerzit, kteří nám pomohou zvyšovat povědomí o Alianci, její vizi a konkrétních aktivitách, do kterých se studenti mohou zapojit. Tato role pro tebe bude znamenat nejen příležitost podílet se na formování studentské komunity a jejího hlasu v Alianci, ale také ti přinese řadu možností k osobnímu a profesionálnímu růstu. Získáš nové mezinárodní kontakty, přístup k na míru ušitým workshopům a možnost účastnit se zahraničních akcí. Zároveň bude na tobě se rozhodnout o směru a charakteru projektů a aktivit, které budeš v rámci svého ambasadorského působení realizovat. V každém případě tě tato zkušenost vybaví dovednostmi, které budou k nezaplacení ve tvé akademické i profesní kariéře.

Více informací: https://4euplus.eu/4EU-736.html.

Nabídka účasti v kurzu 4EU+ pro studenty

Dovolujeme si s vámi sdílet aktuální 4EU+ nabídku k účasti v kurzu Urban Health Case Challenge pro full degree studenty všech oborů a stupňů (bakalářské, magisterské i doktorské).

Urban Health Case Challenge (UHCC) je v rámci Aliance 4EU+ organizována třetím rokem, letošním tématem je „Obezita v městském prostředí“.  Obezita je jednou z hlavních civilizačních výzev naší doby. Podle WHO je obezita „často výsledkem environmentálních a společenských změn spojených s rozvojem a nedostatkem podpůrných politik v odvětvích, jako je zdravotnictví, zemědělství, doprava, městské plánování, životní prostředí, zpracování potravin, distribuce, marketing a vzdělávání“. Společně se svým týmem budou studenti pracovat na řešení dané případové otázky týkající se jednoho z těchto vztahů.

Kurz se skládá ze čtyř online přednášek (začíná se 15. listopadu), kde se studenti seznámí s různými náhledy na dané téma. Případová výzva bude mít podobu fyzického osobního workshopu ve Varšavě od 9. do 12. prosince 2023.

První den se vyhlásí konkrétní výzva, na které budou týmy studentů pracovat tak, aby ji vyřešili kreativně a inovativně s odkazem na znalosti v oboru. Účastníci budou proškoleni v řešení problémů i v prezentaci výsledků a řešení.

Poslední soutěžní den týmy představí svá řešení mezinárodní porotě složené z odborníků a následně dostanou zpětnou vazbu. Vítězný tým bude mít příležitost uvést svůj navržený nápad do praxe.

Kurz je organizován na Přírodovědecké fakultě, je otevřen studentům všech fakult. Kurz je ohodnocen 3 ECTS, studenti doktorských programů mohou se svými vedoucími jednat o zapsání do individuálního studijního plánu.

Deadline pro přihlašování je 15. října. Informace k přihlašování a kurzu v kostce:

 • Zájemci posílají přihlášku na adresy: julie.hubenakova@ruk.cuni.cz a sykora@natur.cuni.cz. Součástí je jméno studenta a identifikační číslo, fakulta, studijní program a stupeň a stručná motivace v 10 větách
 • Kurz je hodnocen 3 ECTS
 • Kód kurzu v SIS: MZ340A01
 • Výjezd do Varšavy je hrazen stipendiem na krátkodobou mobilitu

Veškeré podrobnosti naleznete zde: https://cuni.cz/UK-13066.html.

Staň se 4EU+ studentským ambasadorem!

Víš, co je Aliance 4EU+ a ideálně už máš zkušenost s některým aliančním projektem, kurzem či jinou aktivitou? Pokud tě zajímá mezikulturní spolupráce a komunikace, ovládáš angličtinu a chceš se stát součástí jedinečné studentské komunity, je tato příležitost přímo pro tebe.

4EU+ hledá dva ambasadory z každé z osmi členských univerzit, kteří nám pomohou zvyšovat povědomí o Alianci, její vizi a konkrétních aktivitách, do kterých se studenti mohou zapojit. Tato role pro tebe bude znamenat nejen příležitost podílet se na formování studentské komunity a jejího hlasu v Alianci, ale také ti přinese řadu možností k osobnímu a profesionálnímu růstu. Získáš nové mezinárodní kontakty, přístup k na míru ušitým workshopům a možnost účastnit se zahraničních akcí. Zároveň bude na tobě se rozhodnout o směru a charakteru projektů a aktivit, které budeš v rámci svého ambasadorského působení realizovat. V každém případě tě tato zkušenost vybaví dovednostmi, které budou k nezaplacení ve tvé akademické i profesní kariéře.

Tak neváhej, promysli, jak tuto výzvu uchopíš, a pošli přihlášku do 22. října.

Více informací a pokyny, jak se přihlásit, najdeš na webu 4EU+ zde.

Virtuální kurzy univerzit 4EU+ otevřeny studentům

Rádi bychom vás upozornili na nabídku 4EU+ sdílených kurzů pro studenty UK, které probíhají ve formě virtuální mobility. Tyto kurzy zahrnují širokou škálu témat, která umožní studentům objevovat nové perspektivy a spolupracovat se studenty z partnerských institucí.

Zde je přehled několika kurzů, které jsou k dispozici k registraci:

Kurzy na University of Milan:

 • Kurzy ve vědě a technologii, právu, politických vědách a humanitních oborech: Anglophone Cultures I
  • Termín registrace: 20. a 27.září
 • Kurzy v oblasti medicíny, zemědělských a potravinářských věd, jazykové a kulturní mediace: Clinical Practice 6th Year - Lifestyle, exercise and sport medicine, Bioresources for Innovation in Mountain Products
  • Termín registrace: 20. a 27.září

Kurzy na Heidelberg University:

 • Termín registrace: 30. září
 • Kurzy: Collegio futuro: a college for designers of a sustainable European future, International Environmental Law, "Human or Not? The Age of A.I." – Interpreters' Monday's konference a další

Kurzy na University of Warsaw:

 • Termín registrace: 8. října
 • Kurzy: Algorithms in digital economy, International healthcare systems, Social and sustainable entrepreneurship a další

Podrobné informace a pokyny k registraci je možné nalézt na 4EU+ Studentském portálu.

ARchiv nabídek

Přehled starších nabídek najdete zde.