Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace

  • Písemná žádost o poskytnutí informace se podává prostřednictvím pošty na adresu:

           Fakulta sociálních věd

           Univerzita Karlova

           Děkanát

           Smetanovo nábř. 6/995

           110 01 Praha 1

  • osobně v podatelně na téže adrese,
  • prostřednictvím datové schránky (identifikátor datové schránky: piyj9b4),
  • elektronické adresy fakulty podatelna@fsv.cuni.cz.

Hrazení nákladů

  1. Po obdržení žádosti o poskytnutí informace provede pracoviště, jehož činnosti se žádost týká, kalkulaci nákladů na její vyřízení. Tato kalkulace se provádí v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle sazebníku úhrad na vyhledání a zpracování informací uvedeného níže. 
  2. Plná náhrada nákladů se provádí převodem na účet 85033-011/0100, v. s. 991301.

Sazebník úhrad na vyhledání a zpracování informací

Kvalifikovaná odborná práce

Administrativní pomocné práce

350 Kč za 1 započatou hodinu

200 Kč za 1 započatou hodinu

Fotokopie A4 jednostranná, černobílá

2,50 Kč

CD, CD ROM, USB, obálky, balení  

Dle skutečných nákladů

 Poštovné

Cena obálky a poštovné dle ceníku poskytovatele služby

Poskytování informací upravuje opatření děkana č. 24/2017.

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím