Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace

  • Písemná žádost o poskytnutí informace se podává prostřednictvím pošty na adresu:

          Univerzita Karlova

          Děkanát Fakulty sociálních věd

          Smetanovo nábř. 6/995

          110 01 Praha 1

  • osobně v podatelně na téže adrese
  • faxem na č. 224 235 644
  • prostřednictvím datové schránky ( identifikátor datové schránky: piyj9b4)
  • elektronických adres fakulty, zpravidla podatelna@fsv.cuni.cz nebo tajemnik@fsv.cuni.cz.

Hrazení nákladů

  1. Po obdržení žádosti o poskytnutí informace provede pracoviště, jehož činnosti se žádost týká, kalkulaci nákladů na její vyřízení. Tato kalkulace se provádí v souladu s InfZ  a podle sazebníku úhrad na vyhledání a zpracování informací. 
  2. Plná náhrada nákladů se provádí převodem na účet 85033-011/0100, v. s. 991301.

Sazebník úhrad na vyhledání a zpracování informací

Kvalifikovaná odborná práce

administrativní pomocné práce

350 Kč za 1 započatou hodinu

200 Kč za 1 započatou hodinu

Fotokopie A4 jednostranná, černobílá

2,50 Kč

CD, CD ROM, USB, obálky, balení  

Dle skutečných nákladů

 Poštovné

Cena obálky a poštovné dle   ceníku poskytovatele služby

Poskytování informací upravuje opatření děkana č. 24/2017.

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím