Akademický senát

Vyhlášení voleb do AS FSV UK a AS UK

AS FSV UK vyhlašuje volby do AS Fakulty sociálních věd UK pro funkční období 2019–2021 na 28. – 30. 11. 2018.

AS FSV UK vyhlašuje volby do AS Univerzity Karlovy pro funkční období 2019–2022 na 28. – 30. 11. 2018.

Volební místnosti budou otevřeny ve dnech 28. a 29. 11. 2018 od 9.00 do 18.30 a dne 30. 11. 2018 od 9.00 do 15.00

Seznam a koncepce kandidátů

O senátu

Postavení a činnost Akademického senátu FSV UK se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy FSV, zejména pak Volebním řádem AS FSV UK a Jednacím řádem AS FSV UK.

AS FSV UK se skládá z dvaceti členů, deset je voleno z řad akademických pracovníků fakulty a deset z řad jejích studentů. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů předsednictva. Jeden ze členů AS zastává funkci jednatele.

AS FSV zřizuje pracovní komise, jako stálé komise fungují komise ekonomickálegislativní a studijní, v současné době má AS FSV dále sociální komisi a komisi pro rozvoj.

Pokud máte pro senát jakýkoliv podnět, můžete se obrátit na jednotlivé senátory podle jejich příslušnosti k institutům a členství v komisích, případně rovnou na senátní e-mail: senat@fsv.cuni.cz.

Program, usnesení a zápisy

Zasedání

Program

Usnesení

Zápis

10. ledna 2017

(zrušeno)

   

7. února 2017

Program

Usnesení

Zápis

7. března 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis

11. dubna 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis

2. května 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis

25. května 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis

6. června 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis
3. října 2017 Program a podklady Usnesení Zápis
17. října 2017 Program a podklady Usnesení Zápis
31. října 2017 Podklady pro volbu děkana Usnesení Zápis
7. listopadu 2017 Program a podklady Usnesení Zápis
5. prosince 2017 Program a podklady Usnesení Zápis
9. ledna 2018 Program (žádné podklady pro zveřejnění) Usnesení Zápis + příloha
6. února 2018 Program (žádné podklady pro zveřejnění) Usnesení Zápis

6. března 2018

Program a podklady Usnesení Zápis
3. dubna 2018

Program a podklady

Usnesení Zápis
2. května 2018

Program a podklady

Usnesení Zápis
5. června 2018

Program a podklady

Usnesení

Zápis

2. října 2018 Program a podklady Usnesení Zápis
6. listopadu 2018 Program a podklady Usnesení  

(pozn. zápis je vždy schvalován na dalším zasedání AS FSV, proto je dodáván se zpožděním)

Výsledky voleb