Akademický senát

O senátu

Postavení a činnost Akademického senátu FSV UK se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy FSV, zejména pak Volebním řádem AS FSV UK a Jednacím řádem AS FSV UK.

AS FSV UK se skládá z dvaceti členů, deset je voleno z řad akademických pracovníků fakulty a deset z řad jejích studentů. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů předsednictva. Jeden ze členů AS zastává funkci jednatele.

AS FSV zřizuje pracovní komise, jako stálé komise fungují komise ekonomickálegislativní a studijní, v současné době má AS FSV dále sociální komisi a komisi pro rozvoj.

Pokud máte pro senát jakýkoliv podnět, můžete se obrátit na jednotlivé senátory podle jejich příslušnosti k institutům a členství v komisích, případně rovnou na senátní e-mail: senat@fsv.cuni.cz.

Program, usnesení a zápisy z roku 2017

Zasedání

Program

Usnesení

Zápis

10. ledna 2017

(zrušeno)

   

7. února 2017

Program

Usnesení

Zápis

7. března 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis

11. dubna 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis

2. května 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis

25. května 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis

6. června 2017

Program a podklady

Usnesení

Zápis
3. října 2017 Program a podklady Usnesení Zápis
17. října 2017 Program a podklady Usnesení  
31. října 2017  (druhá volba děkana)    
7. listopadu 2017      
5. prosince 2017      
9. ledna 2018      
6. února 2018      

(pozn. zápis je vždy schvalován na dalším zasedání AS FSV, proto je dodáván se zpožděním)

Výsledky voleb