Mezinárodní rada FSV UK

Mezinárodní rada FSV UK

Mezinárodní rada Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je poradní orgán děkana při posuzování hlavních směrů rozvoje vědecké a pedagogické činnosti fakulty, hlavních výzkumných programů a projektů fakulty a systému hodnocení a financování fakulty a jejích součástí.

Rada zejména:

  • poskytuje stanoviska a doporučení při posuzování hlavních směrů výzkumné a vzdělávací činnosti, při přípravě strategických dokumentů rozvoje fakulty a při získávání a realizaci klíčových výzkumných projektů a programů fakulty a jejích součástí,
  • dává podněty ke zlepšení organizace a procesů zejména ve vědecké a výzkumné činnosti na fakultě,
  • navrhuje kritéria a projednává závěry hodnocení vědecké a vzdělávací činnosti fakulty a jejích součástí a na tomto základě formuluje náměty pro nastavení mechanismu financování jednotlivých hlavních činností fakulty a jejích součástí,
  • na základě žádosti děkana provádí hodnocení jednotlivců nebo týmů nominovaných na klíčové granty a ocenění,
  • poskytuje stanoviska a doporučení v dalších záležitostech vyžádaných děkanem, případně členy jeho kolegia.

Aktuální složení mezinárodní rady FSV UK

Doporučení Mezinárodní rady FSV UK