Tajemník

Tajemník

 Ing. Ondřej Blažek

Ing. Ondřej Blažek

Tajemník je orgánem fakulty. Tajemníka jmenuje děkan na základě výběrového řízení a po vyjádření akademického senátu fakulty.

Tajemník řídí děkanát fakulty, hospodaření a vnitřní správu fakulty, jedná jménem univerzity ve věcech souvisejících s hospodařením fakulty a se správou majetku svěřeného orgánům fakulty a koná v pracovněprávních věcech v rozsahu stanoveném opatřením děkana.

 

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Ing. Monika Mandová - vedoucí sekretariátu děkana a kanceláře tajemníka

mail: monika.mandova@fsv.cuni.cz

tel.: 222 112 236

mobil: 771 231 797