Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Zde najdete seznam aktuálních grantových a stipendijních výzev z oblasti vědy a výzkumu i další aktuality k této oblasti.

Česko-německá spolupráce (MŠMT) 2021-2022

MŠMT informuje o výzvě na podávání společných česko-německých výzkumných projektů na roky 2021-2022.  Cílem je podpora mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Podporované společné výzkumné projekty jsou dvouleté s tím, že podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro informaci o přípravě projektu: 7. květen 2020 (na adresu eva.hornickova@fsv.cuni.cz);

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 20.5.2020.  

(vloženo 2.4.2020)

Program Volkswagen Stiftung "Výzvy pro Evropu"

Nadace Volkswagen Stiftung informuje o programu podpory spolupráce sociálně-vědních vědeckých skupin řešících aktuální výzvy Evropy ("Herausforderungen für Europa/Challenges for Europe"). O projekt v programu žádá 3-5 výzkumníků z nejméně 3 evropských států  s tím, že hlavním žadatelem musí být německá univerzita nebo výzkumná organizace. Projekt se podává ve dvou fázích: nejprve je třeba předložit pětistránkový návrh v anglickém jazyce včetně příloh a následně budou po posouzení vybráni uchazeči do druhého kola, kde předkládají kompletní návrh projektu.

Výzva

Podrobné informace

Vstup do databáze pro podání předběžného návrhu

Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání 5-stránkového návrhu projektu včetně příloh (Univerzita Karlova bude spoluřešitelem): 15.6.2020.

(vloženo: 31.3.2020)

Česko-ukrajinské mobilitní projekty 2021-2022

Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny vyhlašuje společné česko-ukrajinské mobilitní projekty v oblasti vědy a výzkumu na období 2021-2022. Projekty se podávají na ukrajinské straně. Úhrada nákladů se vztahuje na cestovní a pobytové náklady, kdy vysílající strana hradí úspěšným uchazečům veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), vč. nákladů na cestovní pojištění.

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 11. květen 2020.

Podrobné informace

(vloženo 26.3.2020)

 

Cena MŠMT pro vynikající studenty a absolventy a za mimořádné činy studentů

Cena je rozdělena do tří kategorií - bakalářské programy, magisterské programy a doktorské programy.

Písemný návrh na udělení Ceny musí obsahovat:

 • jméno a příjmení studenta nebo absolventa, datum narození, bydliště,
 • název studijního programu a oboru, název vysoké školy a fakulty, kde byl studijní program uskutečňován,
 • zdůvodnění návrhu na udělení ceny,
 • životopis,
 • doklady o výsledcích studijní, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Zasílejte max. jeden návrh v každé kategorii (bakalářské programy, magisterské programy a doktorské programy) v tištěné i elektronické verzi nejpozději do pondělí 4. května 2020 na oddělení vědy a na email: simona.vorackova@fsv.cuni.cz

Statut ceny je zveřejněn na webových stránkách MŠMT - zde.

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy 2020

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.

Písemný návrh na udělení Ceny musí obsahovat:

 • základní informace o studentovi/absolventovi (jméno a příjmení, titul, bydliště, kontakt e-mail/tel.číslo),
 • působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu,
 • zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného.

Předkládejte prosím za každý institut pokud možno pouze jeden návrh (za fakultu je možné zaslat pouze jednu nominaci).

Návrh zasílejte v tištěné i elektronické verzi nejpozději do pondělí 4. května 2020 na oddělení vědy a na email: simona.vorackova@fsv.cuni.cz

Informace k Ceně jsou zveřejněny na stránkách nadace - zde.

(vloženo: 20. 3. 2020)

Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, projektů Junior Star, mezinárodních projektů (s  Německem, Ruskem, Brazílií, Koreou a Tchaj-wanem) a projektů EXPRO s počátkem řešení od 1. ledna 2021.

Zadávací dokumentace

Extract from the Tender Document - Standard projects, JUNIOR STAR projects, EXPRO and International Projects (with Germany, Rusia, Brazil, Korea and Tchaiwan).

Pravidla pro navrhovatele standardních a mezinárodních projektů.

Pravidla pro navrhovatele projektů JUNIOR STAR.

Pravidla pro projekty EXPRO.

S ohledem na sitauci způsobené virem COVID-19 rozhodlo předsednictvo GAČR o znovuvyhlášení soutěže a posunutí termínu odevzdání.

Sdělení předsednictva.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 20. dubna 2020.

(vloženo 26.02.2020, upraveno 18.03.2020)

Česko - rakouská spolupráce (MŠMT) 2021-2022

MŠMT informuje o programu česko-rakouské spolupráce na roky 2021-2022 formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu členů řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět. Podporují se tyto pobyty: krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní; dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.   

Podrobné informace

Informace MŠMT o prodloužení termínu pro odevzdání žádosti

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení písemných podkladů: 1. červen 2020.

(3.3.2020)

Česko - francouzská spolupráce (MŠMT) 2021-2022

MŠMT informuje o společných (zpravidla) dvouletých projektech česko-francouzské spolupráce na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků v oblasti základního výzkumu. Financují se cestovní a pobytové náklady. Každá strana hradí cestovní a pobytové náklady členů výzkumného týmů svého státu. Není podporována účast výzkumníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních v partnerských státech. 

Na řešení dvouletého projektu bude ze strany MŠMT poskytnuto maximálně 156.000 Kč na celou dobu řešení projektu v délce 2 let (na celý program je alokováno 3.120.000 Kč). Projekty se podávají paralelně v České a Francouzské republice. 

Podrobné informace a formuláře 

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 22. červen 2020. Prosíme o zprávu na fakultní oddělení vědy do konce května 2020, zda budete podávat projekt do této výzvy. 

Projekty spolupráce základního výzkumu GAČR - Rakousko, Polsko, Slovinsko

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání maximálně tříletých projektů základního výzkumu v oblasti společenských věd na principu hodnocení Lead Agency (LA) s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů základního výzkumu v rámci iniciativy CEUS – Rakousko (FWF), Polsko (NCN), Slovinsko (ARRS).

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Jedna osoba se může v jedné výzvě v daném kalendářním roce účastnit pouze jednoho projektu v roli navrhovatele a jednoho projektu v roli spolunavrhovatele.

Česká část návrhu projektu včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky GA ČR prostřednictvím fakultního oddělení vědy. 

Podrobné informace a formuláře

Přehled povinných příloh

Elektronické podávání projektů na české straně

Termín fakultního oddělení vědy pro podání písemných elektronicky nefinalizovaných podkladů: 20. duben 2020 (pokud je GAČR Lead Agency)

(vloženo: 26.2.2020)

Výzva Česko-německého fondu budoucnosti 2020

Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje grantovou výzvu. 

Mimořádná grantová výzva je vyhlášena jako Téma roku 2020 (Budoucnost je teď. Jednejme udržitelně). O podporu v rámci programu je možno žádat do 31. 12. 2020. Podmínkou podpoření žádosti je aktivní zapojení české i německé partnerské instituce do projektu.   

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: do 31. prosince 2020 (vždy nejméně pět pracovních dní před termínem).

Podrobné informace 

(vloženo 12.3. 2020)

Aktuální soutěže Hlávkovy nadace

Rada Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.

Pro rok 2020 bylo vyhlášeno téma: "Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století." Rada nadace nepřijímá do veřejné soutěže projekty sborníků nebo učebních textů.

Podrobné informace k přihlášce

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení podkladů: 11. května 2020.

 

Nadace také informuje o nadačních příspěvcích přiznávaných ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního (před odjezdem do zahraničí), vědeckého nebo uměleckého stipendia.

Podrobné informace k přihlášce a termíny zasedání správní rady nadace.

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení podkladů: vždy nejpozději jeden pracovní týden před odesláním na nadaci. 

(vloženo 24.02.2020)

Konference NF Neuron: Věda palivem moderního byznysu

Nadační fond Neuron pořádá konferenci Věda palivem moderního byznysu. Jejím cílem je inspirovat účastníky k hlubšímu propojování světů vědy a podnikání. Na konferenci je nutné se registrovat.

Kdy: 3. března 2020, od 8:30

Kde: CAMP Praha, Vyšehradská 51, Praha 2

(vloženo 24.02.2020)

French Embassy Scientific awards - Jacques Derrida Prize 2020

Cílem Ceny Jacquese Derridy za společenské a humanitní vědy 2020, kterou společně pořádá Francouzské velvyslanectví v České republice a Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., je ocenit nejlepší výzkumné práce českých studentů doktorského studia v nejrůznějších oblastech společenských a humanitních věd.

Uchazeči se mohou přihlásit do 13. března 2020 fakultnímu koordinátorovi PhDr. Davidu Emlerovi, Ph.D. na e-mail: david.emler@fsv.cuni.cz

Podrobné informace a podmínky pro uchazeče 

(vloženo 14.02.2020)

MINIGRANTY 4EU+

Ohlašujeme zveřejnění Opatření rektora 4/2020 Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2020.
Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích v Alianci 4EU+ (minimálně tři zapojené univerzity) mohou žádat o podporu v maximální výši 300 000 Kč. Vyplněnou žádost (příloha OR) je třeba zaslat do 1. 3. 2020 na adresu ec@cuni.cz společně s písemným vyjádřením zájmu o spolupráci podepsaným členem projektového týmu na partnerské instituci a vedoucím jeho pracoviště.  

Více informací naleznete na stránkách Evropského centra, kde jsou zveřejněné Často kladené dotazy

Aliance 4EU+ je pilotní projekt Evropské komise s cílem propojování zúčastněných univerzit zejména ve vzdělávání a mobilitách (2019-2022).
Spolupráce ve vědě a vzdělávání v rámci aliance 4EU+ se soustředí na čtyři multidisciplinární vlajkové lodě, tzv. Flagships:
1/ Zdraví a demografické změny v městském prostředí
2/ Evropa v měnícím se světě: Porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků
3/ Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií
4/ Biodiverzita a udržitelný rozvoj

(vloženo 14.02.2020)

Praktický kurz Management of Science and Innovation (MSI) pro studenty UK

CPPT UK pořádá v letním semestru 2019/2020 praktický kurz zaměřený na témata spojená s projektovým managementem ve vědě. Hlásit se můžete od 1. 2. 2020 v SISu. Kód předmětu je TVOL0002.

Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK. Základní kurz MSI1 je jednosemestrální, distanční výuka je vedena v angličtině a absolvování je hodnoceno 6 kredity (otevřen v letním i zimním semestru). Předmět je vhodný i pro studenty programu ERASMUS.

Podrobné informace.

Kontakt pro zájemce: msi@ruk.cuni.cz.

(vloženo 04.02. 2020)

Stipendium Barrande Fellowship Program

MŠMT a Francouzský institut v Praze vyhlásily program na získání stipendia na doktorandské studium pod dvojím vedením  (tzv. cotutelle) nebo na stáž ve francouzské laboratoři.

Podrobné informace.

Termín pro zaslání přihlášky: 14. února 2020

(vloženo 04.02.2020)

Cena Neuron 2020

Cena Neuron se uděluje špičkovým vědcům a vědkyním, kteří ovlivňují úroveň poznání ve svých oborech.

Ceny Neuron se uděluje ve dvou kategoriích:

 • Cena Neuron pro mladé nadějné vědce 
  • Cena je udělena českým vědcům a vědkyním zpravidla do 33 let za vynikající dosavadní vědecké výsledky a jako povzbuzení do další práce. Oceňuje se až 7 vědců a každý laureát obdrží finanční prémii v hodnotě 500 000 Kč
 • Cena Neuron za přínos světové vědě  
  • Cena je udělena až třem kandidátům bez omezení věku. Ocenění získávají významní vědci působící doma i v zahraničí, kteří svým světovým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Na výběru laureátů se spolupodílí mezinárodní vědecká rada Fondu. Každý laureát obdrží finanční prémii v hodnotě 1 500 000 Kč

Nominace se týkají oborů biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy.

Kandidáty lze nominovat prostřednictvím nominačního formuláře nejpozději 31. března 2020. 

Více informací naleznete na www.nfneuron.cz/ceny-neuron.

(vloženo dne 04.02.2020)

Česko-bavorská vysokoškolská agentura - nabídky na rok 2020

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o stipendijních programech. O stipendium se mohou ucházet studenti, doktorandi, vyučující a vědci veřejných vysokých škol z České republiky.

Více informací

Termín podání přihlášek u vyhlašovatele: 1. duben 2020.

Grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury:

"Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2020" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, např. konference, workshopy, letní školy, exkurze nebo příprava projektů (žádost podává bavorská VŠ). "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2020" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ).

Více informací

Podávání žádostí probíhá průběžně. Projekt musí být ukončen a vyúčtován do listopadu 2020.  

Interdisciplinární seminář v rámci programu Progres Q18

20. ledna 2020 se od 15 hodin koná v budově FSV, Smetanovo nábř. 6 (místnost 212) pracovní seminář Jak na interdisciplinární výzkum? Sdílení zkušeností s inter- a trans- disciplinárními vědeckými projekty. Srdečně zveme všechny zájemce. Vstup volný.

Program semináře

Nadace Český literární fond - program grantů a stipendií na rok 2020

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2020. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika včetně překladů), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace

Formuláře

Aplikace na podání žádosti

Postup podání žádosti

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 1. 9. 2020 (cestovní stipendia).

(vloženo 9.12.2019)

Japonsko - nabídka postdoktorských stáží

Japan Society for the Promotion of Science vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard) FY2020). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 27. března 2020. Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2020.

Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2020 (tzn. nejdříve 2. dubna 2014). Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.

Podrobné informace a formuláře

(vloženo 27.11.2019)

Aktion Österreich

MŠMT informuje o výzvě k podávání společných návrhů projektů česko-rakouské spolupráce ve vědě a vzdělávání na rok 2020. Program AKTION podporuje např. společné semináře a odborné exkurze, zasedání či workshopy, výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů, letní kolegia a školy a akademickou výměnu za účelem vzdělávacích akcí. Nepodporuje se účast na konferencích, kongresech, sympoziích či exkurze bez výzkumných či pedagogických aktivit.

Návrh projektu je možné podat v německém či anglickém jazyce. Součástí návrhu projektu musí být i předpokládané vlastní finanční prostředky pro navrhované aktivity.

Podrobné informace a formuláře 

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu (již podepsaného rakouskou stranou): 6. dubna 2020.

(vloženo: 30.12.2019)

Masaryk Distinguished Chair v Izraeli

Masaryk Distinguished Chair je společném programem vlád České republiky a Izraele, jehož cílem je podpořit výzkumné a výukové pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na partnerské hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

Obsahem pobytů jsou zejména výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společenskovědních oborů, program je však otevřen i zájemcům z jiných vědních disciplín. Veškerá finanční a administrativní podpora je zajištěna ze strany IDC Herzliya. Úspěšní žadatelé navíc obdrží paušální grant ve výši 500 USD na týden pobytu. Kromě IDC Herzliya je také možné najít tutora na jiné izraelské instituci.

Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2019 pro pobyty na rok 2020.

Více informací a instrukce k přihláškám naleznete na našich webových stránkách: https://czs.muni.cz/masarykchair. Přihlášky včetně příloh (CV, bibliografie, doporučujícího dopisu, atd.) v angličtině prosím zasílejte na e-mailovou adresu nguyenova@czs.muni.cz

2. výzva programu Fond pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí ČR informuje o 2. výzvě programu Fondu pro bilaterální vztahy z programu EHP a Norska 2014-2021.

Fond podporuje vztahy mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a Českou republikou. V rámci této výzvy je oprávněnost žadatelských a partnerských institucí omezena jen na Norsko. Pro druhou výzvu v programu je alokováno 7 752 900 Kč (300 000 EUR). Fond pokrývá až 100 % způsobilých výdajů. Příjemci nejsou povinni zajistit vlastní spolufinancování iniciativ. Žádost o grant se podává v anglickém jazyce online.

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 25. června 2020, nebo do vyčerpání alokace výzvy, nejméně dva měsíce před zahájením realizace.

Elektronické podání projektu prostřednictvím aplikace MF ČR

Podrobné informace

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy je vždy nejdéle dva měsíce před zahájením iniciativy.

(vloženo 09. 07. 2019)

Příspěvky na studium od Nadace Sophia

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků pro vysoké školy a jejich studenty.

Podporují se talentovaní studenti zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivci v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Termín pro zasílání žádosti o nadační příspěvek u vyhlašovatele: 30.4., 31.8., 30.11.2020.

Podrobné informace

(vloženo 29. 01. 2020)

International Visegrad Fund

International Visegrad Fund (IVF) nabízí celoroční výzvy pro projekty týkající se podpory států Visegrádské skupiny a iniciativ vztahujících se ke střední a východní Evropě v celém světě.

IVF nabízí granty v těchto modulech:

1. Visegrad Grants (podpora projektů ze států visegrádské skupiny) – tento projekt je v současnosti řešen na fakultě, není možné podat žádost jako hlavní řešitel až do října 2020;

2. Visegrad + Grants (podpora projektů ve vztahu ke státům Západního Balkánu a Východního partnerství);

3. Visegrad Strategic Grants (rozsáhlejší projekty strategického významu na základě ročních priorit států Visegrádské skupiny).

Strategické priority

Každoroční termíny u zadavatele: 1. únor, 1. červen a 1. říjen (termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy nejpozději pět pracovních dní před termínem u zadavatele).

Počet žádostí o projekty není omezen v případě modulu Visegrad Grants, kdy Univerzita Karlova je partnerskou institucí. Aktuálně může fakulta žádat také do modulů Visegrad + Grants a Visegrad Strategic Grants (jeden projekt za každý modul nebo jako partnerská instituce) a může obdržet jen jeden projekt v každém z těchto modulů jako hlavní řešitel.  

Podrobné informace

Elektronické podávání projektů

Pravidla pro podávání projektů

 

Aktuality