Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Rektorát Univerzity Karlovy informuje o vyhlášení 5. interní soutěže programu GAMA.

Celkovým cílem projektu je podpořit na UK proces praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční využití. O financování dílčích projektů rozhoduje rektor UK na základě doporučení Rady pro komercializaci UK. Podpora z programu GAMA je určena pracovníkům (případně též studentům) z pracovišť UK, kde vznikají výsledky aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s komercializačním potenciálem. V pátém kole interní soutěže budou podpořeny projekty s doporučeným objemem podpory 200 000 Kč až 830 000 Kč/dílčí projekty.

Podpořené projekty musí vést k jednomu z těchto výsledků: patent, technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek), poloprovoz, ověřená technologie, software, průmyslový a užitný vzor.

V případě zájmu o účast ve 5. kole interní soutěže kontaktujte do 12. 12. 2017 CPPT UK (Ivana Sýkorová) a domluvte si konzultaci projektového záměru. Toto je podmínkou účasti v soutěži. Současně prosím kontaktujte fakultní koordinátory přenosu poznatků tomas.renner@fsv.cuni.cz a petr.witz@fsv.cuni.cz s návrhem projektového záměru.

Podrobné informace:   https://www.cuni.cz/UK-6692.html

 

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2018.

Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, English version, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 9. října 2017. Informační semináře pro žadatele se budou konat 10. října od 14:30  a 13. října od 10:00 v místnosti H212, Smetanovo náb. 6 (budova Hollaru).

Termín elektronického podání návrhu projektu na odd. vědy: 10. listopadu 2017

(vloženo 19. 09. 2017)

 

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy pro rok 2017

Cena rektora se uděluje vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Pro letošní rok lze navrhovat studenty, kteří své studium řádně ukončili v akademickém roce 2016/2017.

Podrobné informace o Ceně rektora

Termín pro zaslání nominací na oddělení vědy: 13. října 2017

(vloženo 31. 08. 2017)

 

MZV ČR vyhlásilo jednorázové projektové výběrové řízení na téma "Mezinárodní souvislosti roku 1968".

Typy podporovaných aktivit jsou např. konference, semináře, publikace, diskusní fóra. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů.

Podrobné informace a formuláře.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2017

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2017

(vloženo 13.07. 2017)

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2018.

Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů. Tematickou prioritou je výročí sto let od vzniku Československa i Polské republiky. Tematická priorita však není podmínkou udělení dotace. Max. výše dotace na jeden projekt je 250 tis. Kč.

Podrobné informace a formuláře.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2017

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2017

(vloženo 13.07. 2017)

 

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2018.

Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). Podporované aktivity: konference a semináře, diskusní fóra, summity, akce veřejné diplomacie.

Podrobné informace a formuláře.

Příloha IX. - Tématické priority

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2017

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2017

(vloženo 13.07. 2017)

 

MŠMT informuje o aktuální výzvě v programu česko-rakouské spolupráce AKTION Österreich

Podporují se projekty z oblasti vědecké a akademické výměny, pořádání společných akcí, výzkumné pobyty, kolegia, studentské exkurze i finanční podpora publikování výstupů z projektů v akademických časopisech. Nepodporuje se účast na konferencích, korektury, režie projektu s výjimkou kolegií a letních škol.  

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemné a elektronické žádosti: 27. listopad 2017.

(vloženo 04.10.2017)

 

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků pro vysoké školy a jejich studenty 

Podporují se talentovaní studenti zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivci v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva. 

Termíny pro zasílání žádosti o nadační příspěvek: 30. listopad 2017.

Podrobné informace

(vloženo 03.10. 2017)

 

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům

Podpora je určena osobám připravujícím se v zahraničí na realizaci vědeckého či uměleckého projektu na rok 2017, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Podrobné informace

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2017: 23. října, 11. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.

(vloženo 04.10.2017)

 

 

 

 

Aktuality