Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Zde najdete seznam aktuálních grantových a stipendijních výzev z oblasti vědy a výzkumu.

Česko - švýcarská spolupráce (GAČR)

GAČR informuje o programu česko - švýcarské spolupráce. 

Podporují se společné projekty českých a švýcarských výzkumníků. Jednoleté až tříleté projekty se předkládají v anglickém jazyce. Případné další partnerské instituce na české straně je možné financovat až 20% švýcarského rozpočtu v projektu. 

Pokud je švýcarská Swiss National Science Foundation tzv. lead agency (t.j. hlavním pracovištěm, kam se podávají projekty v konkrétním roce), tak česká strana musí projekty taktéž podat na GAČR. Prosím věnujte pozornost podmínkám účasti projektu pro členy týmu. 

Podrobné informace

Termín oddělení vědy FSV pro písemné podklady: 25. březen 2020.  

(vloženo: 5.12.2019)

Japonsko - nabídka postdoktorských stáží

Japan Society for the Promotion of Science vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard) FY2020). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 27. března 2020. Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2020.

Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2020 (tzn. nejdříve 2. dubna 2014). Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.

Podrobné informace a formuláře

(vloženo 27.11.2019)

 

 

Malé granty americké ambasády

Program malých grantů americké ambasády podporuje projekty prohlubující česko-americkou spolupráci s tím, že byly vypsány tyto tematické priority.

Až dvouleté projekty se podporují částkou $3.000 až $20.000 s tím, že realizace projektu má začít v únoru 2020. Program počítá s nepřímými náklady ve výši 10% z nákladů přímých. 

Projekt se podává elektronicky, ale před odesláním je třeba, aby byl předložen k vyjádření děkance fakulty. 

Podrobné informace

Formuláře

Termín odevzdání podkladů na fakultní oddělení vědy: 9. prosinec 2019.

(vloženo 8.11.2019)

Aktion Österreich

MŠMT informuje o další výzvě k podávání společných návrhů projektů česko-rakouské spolupráce ve vědě a vzdělávání na rok 2019. Program AKTION podporuje např. společné semináře a odborné exkurze, zasedání či workshopy, výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů, letní kolegia a školy a akademickou výměnu za účelem vzdělávacích akcí. Nepodporuje se účast na konferencích, kongresech, sympoziích či exkurze bez výzkumných či pedagogických aktivit.

Návrh projektu je možné podat v německém či anglickém jazyce. Součástí návrhu projektu musí být i předpokládané vlastní finanční prostředky pro navrhované aktivity.

Podrobné informace a formuláře 

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu (již podepsaného rakouskou stranou): 18. listopad 2019.

(vloženo: 21.10.2019)

22. ročník Ceny Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense se koná ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.

Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně AV ČR a ředitelů ústavů AV ČR.

Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a ve vědě.  

Cena se uděluje v těchto kategoriích:

  • Nejlepší pedagogický pracovník
  • Ocenění za překonání překážek
  • Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
  • Nejlepší diplomová práce
  • Nejlepší disertační práce
  • Nejlepší absolventská (diplomová/disertační) práce na týkající se témat Průmyslu 4.0 

Do první kategorie navrhuje účastníky rektor nebo prorektor univerzity, do dalších kategorií se autoři prací přihlašují sami.

Návrhy v rámci kategorie Nejlepší pedagogický pracovník (dle požadavků viz příloha) zasílejte nejpozději do 1. listopadu 2019 na email: simona.vorackova@fsv.cuni.cz

Požadavky: Nejlepší pedagogický pracovník

Další informace

(vloženo 23.09. 2019)
 

Soutěž Česko-polského fóra 2020

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2020. Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z veřejných prostředků včetně prostředků MZV může činit max. 70% nákladů.

Podrobné informace a formuláře.

Prosím o zaslání informace o přípravě projektu na email eva.hornickova@fsv.cuni.cz do 30. září 2019.

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 11. října 2019

(vloženo 19.09. 2019)

Výběrové řízení MZV ČR na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2020.

Mezi podporované aktivity patří např. konference a semináře, diskusní fóra, summity, publikace. Podpora z veřejných prostředků může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). MZV ČR má zájem o návrhy projektů v těchto oblastech.

Podrobné informace a formuláře.

Prosím o zaslání informace o přípravě projektu na email eva.hornickova@fsv.cuni.cz do 30. září 2019.

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 11. října 2019

(vloženo 19.09. 2019)

Dotační řízení na podporu integrace příslušníků romské menšiny na rok 2020

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výběrové dotační řízení na podporu integrace příslušníků romské menšiny v roce 2020.

Dotační okruhy, podrobné informace a formuláře.

Prosím o zaslání informace o přípravě projektu na email eva.hornickova@fsv.cuni.cz do 27.  září 2019. Univerzita Karlova může podat do soutěže pouze dva projekty.

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 11. října 2019

(vloženo 16.9. 2019)

Soutěž Grantové agentury UK

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2020. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Information for applicants, The Charles University Grant Agency (GA UK), application

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 7. října 2019.  

Dne 4. října se bude od 10:00 v Modré posluchárně, budova UK, Celetná 20 konat informační seminář pro magisterské a doktorské studenty, který se bude týkat programů a soutěží na Odboru vědy a výzkumu UK. Součástí bude i školení pro navrhovatele projektů GA UK. Seminář pořádá IPSC. Na seminář je nutné přihlášení.

Termín elektronického podání projektu na odd. vědy: 8. listopadu 2019

(vloženo 13.09. 2019)

Masaryk Distinguished Chair v Izraeli

Masaryk Distinguished Chair je společném programem vlád České republiky a Izraele, jehož cílem je podpořit výzkumné a výukové pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na partnerské hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

Obsahem pobytů jsou zejména výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společenskovědních oborů, program je však otevřen i zájemcům z jiných vědních disciplín. Veškerá finanční a administrativní podpora je zajištěna ze strany IDC Herzliya. Úspěšní žadatelé navíc obdrží paušální grant ve výši 500 USD na týden pobytu. Kromě IDC Herzliya je také možné najít tutora na jiné izraelské instituci.

Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2019 pro pobyty na rok 2020.

Více informací a instrukce k přihláškám naleznete na našich webových stránkách: https://czs.muni.cz/masarykchair. Přihlášky včetně příloh (CV, bibliografie, doporučujícího dopisu, atd.) v angličtině prosím zasílejte na e-mailovou adresu nguyenova@czs.muni.cz

Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o výzvě k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky.

Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2020/21 je 1. prosinec 2019.

Bližší informace jsou k dispozici na těchto webových stránkách.

2. výzva programu Fond pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí ČR informuje o 2. výzvě programu Fondu pro bilaterální vztahy z programu EHP a Norska 2014-2021.

Fond podporuje vztahy mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a Českou republikou. V rámci této výzvy je oprávněnost žadatelských a partnerských institucí omezena jen na Norsko. Pro druhou výzvu v programu je alokováno 7 752 900 Kč (300 000 EUR). Fond pokrývá až 100 % způsobilých výdajů. Příjemci nejsou povinni zajistit vlastní spolufinancování iniciativ. Žádost o grant se podává v anglickém jazyce online.

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 25. června 2020, nebo do vyčerpání alokace výzvy, nejméně dva měsíce před zahájením realizace.

Elektronické podání projektu prostřednictvím aplikace MF ČR

Podrobné informace

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy je vždy nejdéle dva měsíce před zahájením iniciativy.

(vloženo 09. 07. 2019)

4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum 

Univerzita v Pasově a Česko-bavorská vysokoškolská agentura zvou na 4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum.

Proběhne ve dnech 28. – 29. listopadu 2019 v Pasově. K setkání na téma „Česko-bavorská hranice – krajina, jazyky a technologie“ zveme vědce, pedagogy, studenty a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska.

Další informace a přihlášku najdete na konci září na těchto stránkách.  

(vloženo 26. 06. 2019)

Soutěž Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia vyhlásilo soutěž o nejlepší diplomové práce. 

Do soutěže je možné přihlašovat magisterské diplomové práce obhájené v termínu 15. 10. 2018 až 15. 10. 2019. Soutěž je určena pro studenty do 28 let, jejichž práce byla obhájena se známkou výborně. Smyslem soutěže je upozornit na nejlepší diplomové práce a dát možnost mladým autorům publikovat svou práci pod hlavičkou nakladatelství Akademie věd ČR a pomoci objevit čtenářům nový talent české vědy.

Diplomové práce je možné přihlásit do 31. října 2019.

Informace a podmínky soutěže

(vloženo 26. 06. 2019)

Program výzkumných grantů "Security, Society and the State"

Gerda Henkel Stiftung vyhlašuje program výzkumných grantů a stipendií "Security, Society and the State".

Nadace hradí osobní, cestovní a materiální/ostatní náklady.

Grantové projekty

Projekt se podává elektronicky

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 25. listopad 2019.

(vloženo 18. 06. 2019)

Czech ENVI Theses

Institut pro ekologickou a ekonomickou politiku UJEP v Ústí nad Labem vyhlásil 1. ročník celostátní soutěže bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí, které byly letos úspěšně obhájeny.

Podrobné informace k soutěži

Termín pro zaslání návrhů vyhlašovatelům soutěže: 30. září 2019.

(vloženo 10. 06. 2019)

Cena Milady Paulové 2019

MŠMT ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. vyhlašuje 11. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2019 bude udělena v oblasti jazykovědy.

Nominace se předkládají v elektronické podobě ne email cena@soc.cas.cz nejpozději do 13. září 2019.

Podrobné informace

(vloženo 03. 06. 2019)

TAČR harmonogram soutěží 2019

TAČR zveřejnil harmonogram veřejných soutěží na rok 2019.

Harmonogram najdete zde.

(vloženo 17. 4. 2019)

Program stipendií Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2019.

Příspěvky jsou určeny na podporu talentovaných a sociálně potřebných jedinců (včetně působících v zahraničí a připravujících se na realizaci vědeckého projektu) a jsou vypláceny formou cestovních, vědeckých nebo uměleckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2019: 21. října, 9. prosince 2019.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.

Podrobné informace

(vloženo 04. 03. 2019)

Příspěvky na studium od Nadace Sophia

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků pro vysoké školy a jejich studenty.

Podporují se talentovaní studenti zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivci v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Termín pro zasílání žádosti o nadační příspěvek u vyhlašovatele: 30. listopadu 2019.

Podrobné informace

(vloženo 21. 02. 2019)

Mimořádná výzva Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje mimořádnou grantovou výzvu. 

Příspěvkem až ve výši 70 % projektových nákladů budou podpořeny společné česko-německé aktivity, které se staví proti rozdělujícím tendencím, pátrají po jejich příčinách a důsledcích a podporují dialog uvnitř společnosti. Mimořádná grantová výzva je vyhlášena jako Téma roku 2019. O podporu v rámci programu je možno žádat čtvrtletně, poprvé k 31. 12. 2018, naposledy k 31. 12. 2019. Podmínkou podpoření žádosti je aktivní zapojení české i německé partnerské instituce do projektu.  

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: čtvrtletně do 31. prosince 2019 (vždy nejméně pět pracovních dní před termínem).

Podrobné informace 

(vloženo 04. 12. 2018)

International Visegrad Fund

International Visegrad Fund (IVF) nabízí celoroční výzvy pro projekty týkající se podpory států Visegrádské skupiny a iniciativ vztahujících se ke střední a východní Evropě v celém světě.

IVF nabízí granty v těchto modulech:

1. Visegrad Grants (podpora projektů ze států visegrádské skupiny) – tento projekt je v současnosti řešen na fakultě, není možné podat žádost jako hlavní řešitel až do října 2020;

2. Visegrad + Grants (podpora projektů ve vztahu ke státům Západního Balkánu a Východního partnerství);

3. Visegrad Strategic Grants (rozsáhlejší projekty strategického významu na základě ročních priorit států Visegrádské skupiny).

Strategické priority

Každoroční termíny u zadavatele: 1. únor, 1. červen a 1. říjen (termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy nejpozději pět pracovních dní před termínem u zadavatele).

Počet žádostí o projekty není omezen v případě modulu Visegrad Grants, kdy Univerzita Karlova je partnerskou institucí. Aktuálně může fakulta žádat také do modulů Visegrad + Grants a Visegrad Strategic Grants (jeden projekt za každý modul nebo jako partnerská instituce) a může obdržet jen jeden projekt v každém z těchto modulů jako hlavní řešitel.  

Podrobné informace

Elektronické podávání projektů

Pravidla pro podávání projektů

 

Aktuality