Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

MŠMT informuje o programu Strategických partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání (Erasmus Plus)

Pro rok 2018 není stanovena žádná národní priorita, ale přidělené prostředky budou výhradně určené na strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe v oblasti vysokoškolského vzdělávání finančně podpořena nebudou. Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.

Strategická partnerství se mohou zaměřit na tyto aktivity: kombinovaná mobilita, intenzivní studijní programy, krátkodobá společná školení zaměstnanců, dlouhodobé výukové pobyty a školení. Cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce, nikoliv realizace mobility. Maximální grant EU na projekt činí 150 000 eur na rok. Délka projektů je 24 až 36 měsíců.

Podrobné informace:

http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-vysokoskolske-vzdelavani/

Formuláře:

http://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-vysokoskolske-vzdelavani/dokumenty-9/

Registrace v Participant Portal pro podávání projektů je možná jen individuálně, univerzita již registrovaná je: https://www.cuni.cz/UK-5966.html

Termín oddělení vědy pro předložení listinných podkladů: 15. března 2018; prosíme do konce února 2018 zprávu na tomas.renner@fsv.cuni.cz zda budete mít zájem o výzvu.

(vloženo 16. 02. 2018)

 

 

MŠMT informuje o vyhlášení podprogramu INTER-EUREKA

Žádosti je možné podávat v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoje INTER-EXCELLENCE (program je zaměřený hlavně na přírodní a technické vědy, ale není tematicky omezen). Program INTER-EUREKA je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

Výstupy projektů INTER-EUREKA musí být zaměřeny na jejich komerční využití, tj. nové inovované výrobky, nové technologie, nové služby a jejich rychlé uplatnění na trhu. Maximální doba řešení projektu je 48 měsíců. Řešení projektů v rámci této výzvy může být zahájeno nejdříve od data schválení mezinárodním hodnotitelem.

Návrhy projektů lze podávat pouze jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele.

Podrobné informace:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-4-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte218

Termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy: 19. březen 2018.

(vloženo 12. 02. 2018)

 

Cena IUS et SOCIETAS

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje společně s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ve spolupráci  s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv jedenáctý ročník Ceny IUS et SOCIETAS. Cena IUS et SOCIETAS je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.

Eseje musí být doručeny v elektronické verzi a současně v písemné verzi do 31. května 2018.

Podrobnější informace a podmínky naleznete na stránkách Ceny IUS et SOCIETAS zde.

(vloženo 08. 02. 2018)

 

Laboratoř EU

Katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE vyhlašují 11. kolo projektu „Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“. Posláním projektu je ocenit studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí.

Do soutěže může přihlásit student/absolvent magisterského či navazujícího magisterského studijního programu/oboru svoji diplomovou práci v českém/slovenském nebo anglickém jazyce týkající se evropských záležitostí, která řeší aktuální tematiku Evropské unie. Tato práce musí být obhájena způsobem obvyklým na dané univerzitě/vysoké škole, přičemž od obhajoby práce neuplynul více než jeden rok.

Termín pro zaslání přihlášky: do 15. března 2018

Více o projektu a o podmínkách pro přihlášení naleznete zde.

(vloženo 08. 02. 2018)

 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o programu česko-bavorských akademických projektů na rok 2018.

O podporu žádá bavorská vysoká škola. Společné projekty jsou zaměřené na přípravu budoucí spolupráce například při podávání společných evropských projektů. Podporu lze žádat na následující aktivity: konference, workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace.

Projekty jsou zaměřené na studenty v magisterských a doktorských programech. Podporu lze získat ve výši €1000 - €10.000 s tím, že se mají vyúčtovat do 30. listopadu 2018.

Podrobné informace:

http://www.btha.cz/cs/granty/akademicke-projekty

Termín  odevzdání písemných podkladů za českou stranu na fakultní oddělení vědy: 8. březen 2018.

(vloženo 07.02.2018)

 

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje pro rok 2018 programy stipendií a grantů, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

Program Stipendium Husovy nadace má cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Žadatelé o stipendium komunikují s Nadací přímo (termín u zadavatele je 9. září 2018).

Podrobné informace:

http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni/

Grant Husovy nadace je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace v programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Termín oddělení vědy FSV pro předložení písemných podkladů: 3. září 2018.

Podrobné informace:

http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni/

(vloženo 01.01.2018)

 

CELSA - otevření 2. výzvy pro společné projekty.

Rektorát Univerzity Karlovy informuje o výzvě k předkládání návrhů projektů do výzkumného fondu CELSA. Podporují se projekty spolupráce mezi partnerskými institucemi sdružení CELSA, kdy na projektu musí spolupracovat alespoň dvě partnerské instituce, z nichž jedna musí vždy být Katolická univerzita v Lovani. Podporují se dvouleté projekty s maximálním rozpočtem ve výši €120.000 (rozpočet je možné navýšit na €150.000 pokud se členem realizačního týmu stane další partnerská instituce sdružení CELSA). Rektorát Univerzity Karlovy podpoří maximálně dva projekty, t.j. €30.000 pro každý projekt na dva roky. Za fakultu je možné požádat i o více projektů, ale již bez finanční podpory rektorátu. 

Podrobné informace:

https://ec.cuni.cz/EC-28.html

https://www.kuleuven.be/onderzoek/gedocumenteerd/index_en.html#details/1f1d6c1156a3c47f1da39440d020bd685539d7dc

Prosíme o zprávu do konce ledna 2018 na mail tomas.renner@fsv.cuni.cz, zda budete mít zájem o tyto projekty na vašem pracovišti.

(vloženo: 29.12.2017)

 

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2018.

Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace:

https://nclf.cz/nadacni-program/

Formuláře:

https://nclf.cz/formulare/

Postup podání žádosti:

https://nclf.cz/jak-zadat/

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 21.2.2018 (granty), 15.3. a 3.9.2018 (cestovni stipendia).

(vloženo 01.01.2018)

 

GAČR informuje o výzvě na podávání česko-rakouských společných projektů základního výzkumu.

Je možné podávat projekty v oblasti humanitních věd. Projekty mohou být maximálně tříleté s počátkem řešení v roce 2019. Rozpočet se sestavuje za českou a rakouskou stranu zvlášť.

Pravidla pro sestavení rozpočtu:

https://gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/

Podrobné informace a formuláře:

https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-2/

Informace pro rakouskou stranu:

http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/antragstellung/internationale-programme/joint-projects-era-net-calls/

Prosíme o sdělení do 16. února 2018 na mail tomas.renner@fsv.cuni.cz , zda budete mít zájem o tyto projekty.

Termín pro odevzdáni písemných podkladů na oddělení vědy FSV: 9. března 2017.

(vloženo 01.01.2018)

 

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2018.

Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, English version, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 9. října 2017. Informační semináře pro žadatele se budou konat 10. října od 14:30  a 13. října od 10:00 v místnosti H212, Smetanovo náb. 6 (budova Hollaru).

Termín elektronického podání návrhu projektu na odd. vědy: 10. listopadu 2017

(vloženo 19. 09. 2017)

 

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy pro rok 2017

Cena rektora se uděluje vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Pro letošní rok lze navrhovat studenty, kteří své studium řádně ukončili v akademickém roce 2016/2017.

Podrobné informace o Ceně rektora

Termín pro zaslání nominací na oddělení vědy: 13. října 2017

(vloženo 31. 08. 2017)

 

MZV ČR vyhlásilo jednorázové projektové výběrové řízení na téma "Mezinárodní souvislosti roku 1968".

Typy podporovaných aktivit jsou např. konference, semináře, publikace, diskusní fóra. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů.

Podrobné informace a formuláře.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2017

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2017

(vloženo 13.07. 2017)

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2018.

Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů. Tematickou prioritou je výročí sto let od vzniku Československa i Polské republiky. Tematická priorita však není podmínkou udělení dotace. Max. výše dotace na jeden projekt je 250 tis. Kč.

Podrobné informace a formuláře.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2017

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2017

(vloženo 13.07. 2017)

 

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2018.

Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). Podporované aktivity: konference a semináře, diskusní fóra, summity, akce veřejné diplomacie.

Podrobné informace a formuláře.

Příloha IX. - Tématické priority

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2017

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2017

(vloženo 13.07. 2017)

 

MŠMT informuje o aktuální výzvě v programu česko-rakouské spolupráce AKTION Österreich.

Podporují se projekty z oblasti vědecké a akademické výměny, pořádání společných akcí, výzkumné pobyty, kolegia, studentské exkurze i finanční podpora publikování výstupů z projektů v akademických časopisech. Nepodporuje se účast na konferencích, korektury, režie projektu s výjimkou kolegií a letních škol.

Podrobné informace a formuláře

Termíny v roce 2018: 15.4., 15.9. a 30.11. (prosíme o odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy nejpozději 5 pracovních dní před těmito termíny).

(vloženo 04.10.2017)

 

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků pro vysoké školy a jejich studenty

Podporují se talentovaní studenti zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivci v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Termíny pro zasílání žádosti o nadační příspěvek u vyhlašovatele: 30. duben,  31. srpen a 30. listopad 2018.

Podrobné informace

(vloženo 08.01. 2018)

 

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům

Podpora je určena osobám připravujícím se v zahraničí na realizaci vědeckého či uměleckého projektu na rok 2017, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Podrobné informace

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2017: 23. října, 11. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.

(vloženo 04.10.2017)

 

 

 

 

Aktuality