Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Informační seminář k 3. veřejné soutěži TAČR v programu ÉTA

TAČR ve spolupráci s Centrem pro přenos poznatků a technologií UK pořadají dne 11. 9. 2019 od 13 hodin v Modré posluchárně, FF UK, Celetná 20, informační seminář k 3. veřejné soutěži programu ÉTA a k mezinárodní spolupráci.

Podrobný program semináře.

Na seminář je nutné se zaregistrovat.

(vloženo 15. 08. 2019)

 

Česko - bavorská vysokoškolská agentura vyhlašuje program společných akademických projektů

Projekt podává vždy bavorská vysoká škola. Česká škola je spoluřešitelským pracovištěm. Podporují se  česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd. Zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).  

Předpokladem pro podporu výzkumného projektu je jeho realizace a vyúčtování do konce listopadu 2019.  

Žádat je možné o podporu ve výši od € 1.000 do € 10.000 (podle druhu a rozsahu projektu). Nezbytný je vlastní finanční podíl na projektu. 

Podrobné informace a formuláře 

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení podkladů: 9.9.2019

(vloženo 07. 08. 2019)

 

MŠMT informuje o vyhlášení veřejné soutěže Inter-Transfer v programu Inter-Excellence

Podprogram je určen na podporu projektů základního výzkumu. Doba řešení jednotlivých projektů výzkumu, vývoje a inovací nesmí přesáhnout 5 let (hradí se až 100% uznaných nákladů; výše podpory nepřesáhne za maximální dobu řešení 30 mil. Kč).

Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje prostřednictvím podpory jejich zapojení do mezinárodních výzkumných týmů ve výzkumných centrech nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí. Věnujte prosím pozornost podmínkám způsobilosti, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro sdělení zájmu o projekt: 30.8.2019

(vloženo 01. 08. 2019)

 

TAČR zveřejnil předběžné informace týkající se připravovaného 3. kola výzvy v programu ÉTA  

Předběžné informace

Předběžné parametry  

(vloženo 30. 07. 2019)

 

MŠMT informuje o vyhlášení veřejné soutěže projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Inter-Vector

Cílem podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru. Členství v řídících orgánech těchto organizací musí začínat nejpozději dnem ukončení soutěžní lhůty v této veřejné soutěži, které je stanoveno na 6.9.2019. Účelová podpora z podprogramu se bude vztahovat pouze na dobu funkčního období tohoto členství, nejdéle však do 31. 12. 2022.

Zadávací dokumentace

Prosíme o sdělení nejpozději do 26. srpna 2019 na mail tomas.renner@fsv.cuni.cz  zda budete mít na vašich pracovištích zájem o účast v tomto programu. 

(vloženo 26. 07. 2019)

 

Cena Františka Běhounka za rok 2019

Vyhlášení 8. ročníku Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). 

Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která:

  • působí v základním či aplikovaném výzkumu, v průmyslovém vývoji nebo v akademické sféře,
  • vystudovali na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice,
  • během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěla k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.

Přijaté mohou být pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, podepsané, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující uvedení jména navrhovaného kandidáta a jeho kontaktních údajů, řádně odůvodněné a opatřené odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce kandidáta zmiňována a hodnocena.

Termín pro zaslání nominací v tištěné i el. verzi na oddělení vědy FSV UK je do 29. srpna 2019

Další informace

(vloženo 18. 07. 2019)

 

MŠMT informuje o programu mezinárodní vědecké a technologické spolupráce v podunajském regionu na období 2020-2021

Podporuje se mobilita vědců spolupracujících na společném projektu, mladí výzkumníci, příprava evropských projektů, přeshraniční spolupráce a aktivity zvyšující úroveň výzkumu v oprávněných státech. Výzva je otevřená všem oborům.  Financovány budou společné dvouleté projekty alespoň ze třech států, kdy oprávněnými státy jsou Česká republika, Slovenská republika, Rakousko, Srbsko a Francie. 

Podrobné informace a formuláře.

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení písemných podkladů: 16. září 2019

(vloženo 18. 07. 2019)

 

Ministerstvo financí ČR informuje o 2. výzvě programu Fondu pro bilaterální vztahy z programu EHP a Norska 2014-2021

Fond podporuje vztahy mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a Českou republikou. V rámci této výzvy je oprávněnost žadatelských a partnerských institucí omezena jen na Norsko. Pro druhou výzvu v programu je alokováno 7 752 900 Kč (300 000 EUR). Fond pokrývá až 100% způsobilých výdajů. Příjemci nejsou povinni zajistit vlastní spolufinancování iniciativ. Žádost o grant se podává v anglickém jazyce online.

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 25. června 2020, nebo do vyčerpání alokace výzvy, nejméně dva měsíce před zahájením realizace.

Elektronické podání projektu prostřednictvím aplikace MF ČR

Podrobné informace

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: nejdéle dva měsíce před zahájením iniciativy.

(vloženo 09. 07. 2019)

 

Univerzita v Pasově a Česko-bavorská vysokoškolská agentura zvou na 4. Česko-bavorské vysokoškolské fórum, které proběhne ve dnech 28. – 29. 11. 2019 v Pasově. K setkání na téma „Česko-bavorská hranice – krajina, jazyky a technologie“ zveme vědce, pedagogy, studenty a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska.

Další informace a přihlášku najdete na konci září na těchto stránkách.  

(vloženo 26. 06. 2019)

 

Soutěž Nakladatelství Academia

Do soutěže je možné přihlašovat magisterské diplomové práce obhájené v termínu 15. 10. 2018 až 15. 10. 2019 (soutěž je určena pro studenty do 28 let, jejichž práce byla obhájena se známkou výborně). Smyslem soutěže je upozornit na nejlepší diplomové práce a dát možnost mladým autorům publikovat svou práci pod hlavičkou nakladatelství Akademie věd ČR a pomoci objevit čtenářům nový talent české vědy.

Diplomové práce je možné přihlásit do Nakladatelství Academia do 31. října 2019

Informace a podmínky soutěže

(vloženo 26. 06. 2019)

 

Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2019

Cenu je možné udělit za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let. V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více Cen v souhrnné výši až 500 000,- Kč.

Návrhy ze předkládají na formuláři MŠMT.

Podrobné informace

Termín pro zaslání nominací v el. verzi na oddělení vědy FSV UK je do pondělí 12. srpna 2019

(vloženo 26. 06. 2019)

 

Gerda Henkel Stiftung vyhlašuje program výzkumných grantů a stipendií "Security, Society and the State"

Nadace hradí osobní, cestovní a materiální/ostatní náklady.

Grantové projekty

Stipendia

Podporují se projekty ve vyjmenovaných prioritách

Projekt se podává elektronicky

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 25. listopad 2019.

(vloženo 18. 06. 2019)

 

Byly vyhlášeny programy TAČR "Doprava 2020+" a "Prostředí pro život"

"Doprava 2020+"  

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. 

Program se řídí zadávací dokumentací a Všeobecnými podmínkami. 

Podrobné informace

Podávání projektových žádostí do databáze ISTA

Termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy: 5. srpna 2019.

 

"Prostředí pro život" 

Cílem programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu. 

Program se řídí zadávací dokumentací a Všeobecnými podmínkami.   

Podrobné informace

Podávání projektových žádostí do databáze ISTA

Termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy: 9. září 2019. 

(vloženo 13. 06. 2019)

 

Czech ENVI Theses

Institut pro ekologickou a ekonomickou politiku UJEP v Ústí nad Labem vyhlásil 1. ročník celostátní soutěže bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí, které byly letos úspěšně obhájeny.

Podrobné informace k soutěži

Termín pro zaslání návrhů vyhlašovateli soutěže: 30. září 2019.

(vloženo 10. 06. 2019)

 

Cena Milady Paulové 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. vyhlašuje 11. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2019 bude udělena v oblasti jazykovědy.

Nominace se předkládají v elektronické podobě ne email cena@soc.cas.cz nejpozději do 13. září 2019.

Podrobné informace

(vloženo 03. 06. 2019)

 

Medaile Josefa Hlávky 2019

Medaile Josefa Hlávky je určena určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. 
Nominace musí obsahovat podepsané zdůvodnění (rozsah cca jedné strana A4) a stručný životopis nominovaného. 

Termín pro zaslání nominací na oddělení vědy FSV UK je do středy 19. června 2019

Další informace naleznete na webu Hlávkovy nadace.

(vloženo 30. 05. 2019)

 

Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU

Katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE vyhlásila 14. kolo soutěže Laboratoř EU. Do soutěže může přihlásit student/absolvent magisterského či navazujícího magisterského studijního programu/oboru svoji diplomovou práci v českém/slovenském nebo anglickém jazyce týkající se evropských záležitostí, která řeší aktuální tematiku Evropské unie. Tato práce musí být obhájena způsobem obvyklým na dané univerzitě/vysoké škole, přičemž od obhajoby práce neuplynul více než jeden rok.

Podrobné informaci k soutěži

Termín pro zaslání návrhů vyhlašovateli soutěže: 15. července 2019.

(vloženo 27. 05. 2019)

 

Soutěž Česká Hlava 2019

Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

Nominace do hlavní kategorie Národní cena vlády Česká hlava podává rektor univerzity. Termín pro odevzdání nominací na oddělení vědy je do 29. května 2019.

Více o jednotlivých kategoriích soutěže Česká hlava: Statut soutěže Česká hlava

(vloženo 13. 05. 2019)

 

Soutěž pro mladé výzkumníky v oblasti udržitelného rozvojeGreen Talents 2019.

Německé ministerstvo pro vědu a vzdělání vyhlásilo další ročník soutěže pro mladé výzkumníky v oblasti udržitelného rozvoje – Green Talents 2019. Cílem je podpořit nadějné vědce, kteří se zabývají udržitelným rozvojem napříč všemi možnými akademickými disciplínami. Letošním tématem Green Talents 2019 je digitalizace. Vybraní úspěšní uchazeči získají plně hrazený výjezd na dvoutýdenní Greent Talents Science Forum 2019 a také podporu na tříměsíční stáž v německé instituci podle vlastního výběru.

Do soutěže se mohou hlásit studenti magisterských oborů, doktorandi i juniorní vědci z akademického i soukromého sektoru. Přihlášky je nutné odevzdat do 22. května 2019 14:00.

Podrobné informace jsou na https://www.greentalents.de/ .

(vloženo 06. 05. 2019)

 

TAČR zveřejnil harmonogram veřejných soutěží na rok 2019

Harmonogram najdete v odkazu zde. 

(vloženo 17. 4. 2019)

 

Cena Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vypsalo již 24. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše, která je určena studentům vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a magisterských diplomových prací. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2019 na adresu Městského úřadu Sezimova Ústí (www.sezimovo-usti.cz).

Podrobné informace

(vloženo 16. 04. 2019)

 

The Holberg Prize 2020

Cena je každoročně udělována vědeckému pracovníkovi, který významně přispěl k výzkumu v oblasti umění a humanitních věd, společenských věd, práva nebo teologie, buď v rámci jednoho z těchto oborů nebo prostřednictvím interdisciplinární práce. Cílem této ceny je zvýšit povědomí o hodnotě akademického stipendia v oblasti umění, humanitních věd, společenských věd, práva a teologie.
Uzávěrka přihlášek je do 15. června 2019.
Více informací a nominace zde.

(vloženo 05. 04. 2019)

 

Vyhlášení 3. veřejné soutěže v programu NAKI II

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 3. veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity (program NAKI II).

Při přípravě návrhu projektu je bezpodmínečně nutné respektovat vymezené tematické priority Programu, uvedené u jednotlivých globálních a specifických cílů Programu (globální cíle: Národní identita a Kulturní dědictví). Jsou stanoveny rovněž předpokládané výsledky pro specifické cíle. Hlavním výsledkem musí být např. certifikovaná metodika, software, patent, specializovaná mapa či výstava s kritickým katalogem. Doba řešení projektu je od 1.3. 2020 do 31.12.2020.

Vyhlášení, zadávací dokumentace a formuláře

Termín odevzdání návrhů projektů na oddělení vědy: 23. dubna 2019.

Informaci o připravovaném projektu zašlete prosím na odd. vědy (eva.hornickova@fsv.cuni.cz) nejpozději do 12. dubna.

(vloženo 20.03. 2019)

 

Soutěž Grantové agentury ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, juniorských, mezinárodních projektů (s  Německem, Ruskem, São Paulo Research Foundation, Koreou a Tchaj-wanem) a projektů EXPRO s počátkem řešení od 1. ledna 2020.

Zadávací dokumentace

Extract from the Tender Document - Standard Projects, Junior Projects, EXPRO and International Projects (with Germany, Rusia, Brazil, Korea and Tchaiwan).

Podrobné informace pro navrhovatele standardních, juniorských a mezinárodních projektů (aktualizace 11. 3.)

Information for applicants

Podrobné informace pro navrhovatele projektů EXPRO

Aktualizace informací pro navrhovatele bude provedena po semináři,  který se koná 7. března.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 29. března 2019.

(vloženo 27. 02. 2019, aktualizace 11. 03. 2019)

 

MŠMT informuje o výzvě k podávání projektů česko-rakouské spolupráce AKTION

Program AKTION podporuje např. společné semináře a odborné exkurze, zasedání či workshopy, výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů, letní kolegia a školy a akademickou výměnu za účelem vzdělávacích akcí. AKTION podpoří projekty zejména vědeckého dorostu (do 10 let od ukončení dizertace). Nepodporuje se účast na konferencích, kongresech, sympoziích či exkurze bez výzkumných či pedagogických aktivit.

Návrh projektu je možné podat v německém či anglickém jazyce. Součástí návrhu projektu musí být i předpokládané vlastní finanční prostředky pro navrhované aktivity.

Podrobné informace a formuláře (žádost se podává elektronicky nejprve na MŠMT prostřednictvím rektorátu)

Podávání projektů prostřednictvím MŠMT

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu (již podepsaného rakouskou stranou): 5. září 2019

(vloženo 20. 3. 2019)

 

Workshop mladých výzkumných pracovníků na téma “Sustainability”

Workshop spoluorganizuje Coimbra Group, jejímž členem je Univerzita Karlova.

Podrobné informace.

Termín pro zaslání abstraktu: 15. března 2019

(vloženo 11. 03. 2019)

 

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2019

Příspěvky jsou určeny na podporu talentovaných a sociálně potřebných jedinců (včetně působících v zahraničí a připravujících se na realizaci vědeckého projektu) a jsou vypláceny formou cestovních, vědeckých nebo uměleckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2019: 26. srpna, 21. října, 9. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.

Podrobné informace

(vloženo 04. 03. 2019)

 

Jacques Derrida Prize 2019

Cílem Ceny Jacquese Derridy za společenské a humanitní vědy 2019, kterou společně pořádá Francouzské velvyslanectví v České republice a Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., je ocenit nejlepší výzkumné práce českých studentů doktorského studia v nejrůznějších oblastech společenských a humanitních věd.

Uchazeči se mohou přihlásit do 27. března 2019 fakultnímu koordinátorovi PhDr. Davidu Emlerovi, Ph.D. na e-mail: emler@fsv.cuni.cz

Podrobné informace a podmínky pro uchazeče 

(vloženo 25. 02. 2019)

 

Balzan Prize 2019

V letošním roce se cena uděluje v následujících kategorií:

-          Filmové studie

-          Islámské studie

-          Teorie parciálních diferenciálních rovnic

-          Patofyziologie dýchání: od základních věd až po lůžko

Uzávěrka ceny je do 15. března 2019, nominace zasílejte na email: balzan@balzan.it

Podrobné informace

Webové stránky

(vloženo 22. 02. 2019)

 

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků pro vysoké školy a jejich studenty

Podporují se talentovaní studenti zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivci v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Termín pro zasílání žádosti o nadační příspěvek u vyhlašovatele: 31.8., 30.11.2019.

Podrobné informace

(vloženo 21. 02. 2019)

 

Cena Františka Ladislava Riegra

Předseda Poslanecké sněmovny ocení v roce 2019 autory nejlepších kvalifikačních prací cenou Františka Ladislava Riegra. Oceněny budou nejkvalitnější bakalářské a diplomové práce z oborů společenských věd, historie a práva, jež hloubkou svého zpracování představují příspěvek k výzkumu českého parlamentarismu.

V případě zájmu o účast v soutěži o cenu F. L. Riegra je práci nutné zaslat do 10. března 2019. Spolu s prací je nutné zaslat doporučení katedry a posudek vedoucího práce a oponenta. Vedle svázané práce je nutné zaslat i její elektronickou podobu na emailovou adresu pi@psp.cz.

Adresa pro zaslání veškerých podkladů:

Parlamentní institut

Kancelář Poslanecké sněmovny

Sněmovní 4

118  26 Praha 1

Podrobné informace

(vloženo 19. 02. 2019)

 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o grantovém programu na rok 2019 

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci bavorských vysokých škol mohou žádat o příspěvky na realizaci projektů s vysokými školami v ČR. Projekt podává bavorská škola.

Formy spolupráce:

-          akademické projekty na rok 2019 (podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd; zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce a studenty magisterských a doktorských programů). Podpora se uděluje ve výši €1.000 – €10.000. Je povinností mít vlastní finanční podíl na projektu;

-          příspěvky na mobilitu na rok 2019 (vyučující a vědci z bavorských veřejných vysokých škol mohou žádat o příspěvek na mobilitu pro české a bavorské studenty, pedagogy a vědce do Bavorska a České republiky). Maximální požadovaná částka na osobu ve výši €1.000 do vyčerpání finančních prostředků).

Podrobné informace

Termíny fakultního oddělení vědy pro předložení písemných podkladů akademických projektů (projekt a rozpočet za českou stranu) v roce 2019: 9.9.2019. 

(vloženo 21. 01. 2019)

 

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2019 

Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika včetně překladů), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace

Formuláře

Aplikace na podání žádosti

Postup podání žádosti

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 2.9.2019 (cestovní stipendia)

(vloženo 17. 01. 2019)

 

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2018

Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, např. odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.

Součástí návrhu je:

- jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu,

- název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu,

- specifikace tvůrčího počinu.

Podrobné informace a opatření rektora

Nominace zasílají ředitelé institutů na oddělení vědy do 19. února 2019.

(vloženo 09. 01. 2019)

 

 

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce a to ve čtyřech oblastech: společenské vědy, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě a lékařství.

Nominace, v podobě samotné publikace a max. 1 stránku A4 zdůvodnění nominace, zasílají ředitelé institutů na oddělení vědy do 17. ledna 2019.

(vloženo 03. 01. 2019)

 

Česko-německý fond budoucnosti

vyhlašuje mimořádnou grantovou výzvu. Příspěvkem až ve výši 70 % projektových nákladů budou podpořeny společné česko-německé aktivity, které se staví proti rozdělujícím tendencím, pátrají po jejich příčinách a důsledcích a podporují dialog uvnitř společnosti. Mimořádná grantová výzva je vyhlášena jako Téma roku 2019. O podporu v rámci programu je možno žádat čtvrtletně, poprvé k 31. 12. 2018, naposledy k 31. 12. 2019. Podmínkou podpoření žádosti je aktivní zapojení české i německé partnerské instituce do projektu.  

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: čtvrtletně do 31.12.2019 (vždy nejméně pět pracovních dní před termínem).

Podrobné informace 

(vloženo 04. 12. 2018)

 

Studentská soutěž Nakladatelství Academie

Do konce října je možné přihlásit magisterské diplomové práce do Studentské soutěže Nakladatelství Academia. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na webu Nakladatelství Academia.

Základní informace k nominaci:

  • Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2017 do 15. 10. 2018 a oceněna známkou výborně.
  • Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail (povysilova@academia.cz ) do 31. 10. 2018 (včetně všech podkladů).
  • Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.
  • Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2019.
  • Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia.

(vloženo 12. 10. 2018)

 

Německé federální ministerstvo školství a vědy vyhlásilo program pro spolupráci mezi německými institucemi a partnery v ČR a ostatních zemích 

Bridge2ERA - Integrace zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy v evropském výzkumném prostoru

Program pro vysoké školy a výzkumné instituce k přípravě a podání žádosti v evropských grantových programech s partnerem ze středovýchodní a jihovýchodní Evropy (např. Německo + Česká republika +1 členský stát EU) 

Program je zaměřen na excelentní výzkum, koordinaci národních výzkumných a inovačních systémů a užší spojení vědy a průmyslu. Granty pro univerzity a výzkumné organizace mohou být podporovány do výše 100%. Termíny podání návrhů projektů jsou 30.9. a 17.12.2018.

Více informací zde.

(vloženo 11. 08. 2018)

 

Aktuality