Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Soutěž Česká Hlava 2019

Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

Nominace do hlavní kategorie Národní cena vlády Česká hlava podává rektor univerzity. Termín pro odevzdání nominací na oddělení vědy je do 29. května 2019.

Více o jednotlivých kategoriích soutěže Česká hlava: Statut soutěže Česká hlava

(vloženo 13. 05. 2019)

 

Soutěž pro mladé výzkumníky v oblasti udržitelného rozvojeGreen Talents 2019.

Německé ministerstvo pro vědu a vzdělání vyhlásilo další ročník soutěže pro mladé výzkumníky v oblasti udržitelného rozvoje – Green Talents 2019. Cílem je podpořit nadějné vědce, kteří se zabývají udržitelným rozvojem napříč všemi možnými akademickými disciplínami. Letošním tématem Green Talents 2019 je digitalizace. Vybraní úspěšní uchazeči získají plně hrazený výjezd na dvoutýdenní Greent Talents Science Forum 2019 a také podporu na tříměsíční stáž v německé instituci podle vlastního výběru.

Do soutěže se mohou hlásit studenti magisterských oborů, doktorandi i juniorní vědci z akademického i soukromého sektoru. Přihlášky je nutné odevzdat do 22. května 2019 14:00.

Podrobné informace jsou na https://www.greentalents.de/ .

(vloženo 06. 05. 2019)

 

Program malých grantů americké ambasády

Podporují se projekty prohlubující česko-americkou spolupráci s tím, že byly vypsány tyto tematické priority.

Dvouleté projekty se podporují částkou $3.000 až $20.000 s tím, že realizace projektu má začít v září 2019 v České republice. Program nově počítá s nepřímými náklady ve výši 10% z nákladů přímých. Projekt se podává elektronicky. 

Podrobné informace

Formuláře

Termín odevzdání podkladů na fakultní oddělení vědy: 10. červen 2019

(vloženo 30. 4. 2019)

 

MŠMT informuje o výzvě na podávání společných projektů česko -polské spolupráce v základním výzkumu na období 2020-2021.

MŠMT podpoří zpravidla dvouleté projekty určené na financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí cestovní náklady a přijímající strana pobytové náklady výzkumníka. Podporují se krátkodobé pobyty v délce 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty v délce 1 - 3 měsíce. MŠMT podpoří jeden projekt maximální částkou 100.000 Kč na jeden rok (200.000 Kč na dva roky projektu). Nepodporuje se účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních v partnerských státech programu. 

Jelikož se v projektu vyžaduje formulář čestného prohlášení (podepisuje rektor univerzity), tak prosíme o sdělení do konce května 2019 na fakultní oddělení vědy, zda budete mít zájem o projekt v této výzvě.  

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání listinných podkladů: 11. červen 2019.

(vloženo 29. 4. 2019)

 

TAČR zveřejnil harmonogram veřejných soutěží na rok 2019

Harmonogram najdete v odkazu zde. 

(vloženo 17. 4. 2019)

 

Cena Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vypsalo již 24. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše, která je určena studentům vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a magisterských diplomových prací. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2019 na adresu Městského úřadu Sezimova Ústí (www.sezimovo-usti.cz).

Podrobné informace

(vloženo 16. 04. 2019)

 

The Holberg Prize 2020

Cena je každoročně udělována vědeckému pracovníkovi, který významně přispěl k výzkumu v oblasti umění a humanitních věd, společenských věd, práva nebo teologie, buď v rámci jednoho z těchto oborů nebo prostřednictvím interdisciplinární práce. Cílem této ceny je zvýšit povědomí o hodnotě akademického stipendia v oblasti umění, humanitních věd, společenských věd, práva a teologie.
Uzávěrka přihlášek je do 15. června 2019.
Více informací a nominace zde.

(vloženo 05. 04. 2019)

 

MŠMT projekty česko-německé spolupráce v základním výzkumu na období 2020-2021 

MŠMT podpoří dvouleté projekty určené na financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí cestovní náklady a přijímající strana pobytové náklady výzkumníka. Podporují se krátkodobé pobyty v délce 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty v délce 1 - 3 měsíce. MŠMT podpoří jeden projekt maximální částkou 100.000 Kč na jeden rok (200.000 Kč na dva roky projektu). Nepodporuje se účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních v partnerských státech programu. 

Jelikož se v projektu vyžaduje formulář čestného prohlášení (podepisuje rektor univerzity), tak prosíme o sdělení do 17. května 2019 na fakultní oddělení vědy, zda budete mít zájem o projekt v této výzvě.  

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání listinných podkladů: 27. květen 2019

(vloženo 1.4. 2019)

 

Vyhlášení 3. veřejné soutěže v programu NAKI II

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo 3. veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity (program NAKI II).

Při přípravě návrhu projektu je bezpodmínečně nutné respektovat vymezené tematické priority Programu, uvedené u jednotlivých globálních a specifických cílů Programu (globální cíle: Národní identita a Kulturní dědictví). Jsou stanoveny rovněž předpokládané výsledky pro specifické cíle. Hlavním výsledkem musí být např. certifikovaná metodika, software, patent, specializovaná mapa či výstava s kritickým katalogem. Doba řešení projektu je od 1.3. 2020 do 31.12.2020.

Vyhlášení, zadávací dokumentace a formuláře

Termín odevzdání návrhů projektů na oddělení vědy: 23. dubna 2019.

Informaci o připravovaném projektu zašlete prosím na odd. vědy (eva.hornickova@fsv.cuni.cz) nejpozději do 12. dubna.

(vloženo 20.03. 2019)

 

Soutěž Grantové agentury ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, juniorských, mezinárodních projektů (s  Německem, Ruskem, São Paulo Research Foundation, Koreou a Tchaj-wanem) a projektů EXPRO s počátkem řešení od 1. ledna 2020.

Zadávací dokumentace

Extract from the Tender Document - Standard Projects, Junior Projects, EXPRO and International Projects (with Germany, Rusia, Brazil, Korea and Tchaiwan).

Podrobné informace pro navrhovatele standardních, juniorských a mezinárodních projektů (aktualizace 11. 3.)

Information for applicants

Podrobné informace pro navrhovatele projektů EXPRO

Aktualizace informací pro navrhovatele bude provedena po semináři,  který se koná 7. března.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 29. března 2019.

(vloženo 27. 02. 2019, aktualizace 11. 03. 2019)

 

MŠMT informuje o výzvě k podávání projektů česko-rakouské spolupráce AKTION

Program AKTION podporuje např. společné semináře a odborné exkurze, zasedání či workshopy, výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů, letní kolegia a školy a akademickou výměnu za účelem vzdělávacích akcí. AKTION podpoří projekty zejména vědeckého dorostu (do 10 let od ukončení dizertace). Nepodporuje se účast na konferencích, kongresech, sympoziích či exkurze bez výzkumných či pedagogických aktivit.

Návrh projektu je možné podat v německém či anglickém jazyce. Součástí návrhu projektu musí být i předpokládané vlastní finanční prostředky pro navrhované aktivity.

Podrobné informace a formuláře (žádost se podává elektronicky nejprve na MŠMT prostřednictvím rektorátu)

Podávání projektů prostřednictvím MŠMT

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu (již podepsaného rakouskou stranou): 5. září 2019

(vloženo 20. 3. 2019)

 

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) 

k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti. Pro rok 2019 bylo vyhlášeno téma: Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století. Rada nadace nepřijímá do veřejné soutěže projekty sborníků nebo učebních textů. Tématické okruhy: 1. Nadační a společensky prospěšné aktivity v souvislosti s působením Nadace; 2.Společenské problémy a politiky zaměřené na jejich řešení; 3. Ekonomický rozvoj a jeho podmínky; 4. Institucionální a právní rámec vývoje společnosti. 

Podrobné informace

Termín u poskytovatele: 17. května 2019

(vloženo 20. 3. 2019)

 

Workshop mladých výzkumných pracovníků na téma “Sustainability”

Workshop spoluorganizuje Coimbra Group, jejímž členem je Univerzita Karlova.

Podrobné informace.

Termín pro zaslání abstraktu: 15. března 2019

(vloženo 11. 03. 2019)

 

MŠMT informuje o výzvě k podávání česko-francouzských výzkumných projektů na období 2020-2021 

Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech. Projekt se podává paralelně na české a francouzské straně. Projekty by měly být dvouleté. Vysílací strana hradí veškeré náklady na dopravu, pobyt, stravné a kapesné. Nepodporuje se účast na seminářích, konferencích a kongresech. MŠMT poskytne maximálně 156.000 Kč na celou dobu řešení projektu. 

Vzhledem k čestnému prohlášení (schvaluje rektor) prosíme o informaci do 10. června 2019 v případě, že si budete chtít na vašich pracovištích podávat projekt v této grantové výzvě.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání podkladů české části projektu: 24. červen 2019.

(vloženo 05. 03. 2019)

 

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2019

Příspěvky jsou určeny na podporu talentovaných a sociálně potřebných jedinců (včetně působících v zahraničí a připravujících se na realizaci vědeckého projektu) a jsou vypláceny formou cestovních, vědeckých nebo uměleckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2019: 17. června, 26. srpna, 21. října, 9. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.

Podrobné informace

(vloženo 04. 03. 2019)

 

Jacques Derrida Prize 2019

Cílem Ceny Jacquese Derridy za společenské a humanitní vědy 2019, kterou společně pořádá Francouzské velvyslanectví v České republice a Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., je ocenit nejlepší výzkumné práce českých studentů doktorského studia v nejrůznějších oblastech společenských a humanitních věd.

Uchazeči se mohou přihlásit do 27. března 2019 fakultnímu koordinátorovi PhDr. Davidu Emlerovi, Ph.D. na e-mail: emler@fsv.cuni.cz

Podrobné informace a podmínky pro uchazeče 

(vloženo 25. 02. 2019)

 

Balzan Prize 2019

V letošním roce se cena uděluje v následujících kategorií:

-          Filmové studie

-          Islámské studie

-          Teorie parciálních diferenciálních rovnic

-          Patofyziologie dýchání: od základních věd až po lůžko

Uzávěrka ceny je do 15. března 2019, nominace zasílejte na email: balzan@balzan.it

Podrobné informace

Webové stránky

(vloženo 22. 02. 2019)

 

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků pro vysoké školy a jejich studenty

Podporují se talentovaní studenti zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivci v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Termín pro zasílání žádosti o nadační příspěvek u vyhlašovatele: 31.8., 30.11.2019.

Podrobné informace

(vloženo 21. 02. 2019)

 

Cena Františka Ladislava Riegra

Předseda Poslanecké sněmovny ocení v roce 2019 autory nejlepších kvalifikačních prací cenou Františka Ladislava Riegra. Oceněny budou nejkvalitnější bakalářské a diplomové práce z oborů společenských věd, historie a práva, jež hloubkou svého zpracování představují příspěvek k výzkumu českého parlamentarismu.

V případě zájmu o účast v soutěži o cenu F. L. Riegra je práci nutné zaslat do 10. března 2019. Spolu s prací je nutné zaslat doporučení katedry a posudek vedoucího práce a oponenta. Vedle svázané práce je nutné zaslat i její elektronickou podobu na emailovou adresu pi@psp.cz.

Adresa pro zaslání veškerých podkladů:

Parlamentní institut

Kancelář Poslanecké sněmovny

Sněmovní 4

118  26 Praha 1

Podrobné informace

(vloženo 19. 02. 2019)

 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o grantovém programu na rok 2019 

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci bavorských vysokých škol mohou žádat o příspěvky na realizaci projektů s vysokými školami v ČR. Projekt podává bavorská škola.

Formy spolupráce:

-          akademické projekty na rok 2019 (podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd; zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce a studenty magisterských a doktorských programů). Podpora se uděluje ve výši €1.000 – €10.000. Je povinností mít vlastní finanční podíl na projektu;

-          příspěvky na mobilitu na rok 2019 (vyučující a vědci z bavorských veřejných vysokých škol mohou žádat o příspěvek na mobilitu pro české a bavorské studenty, pedagogy a vědce do Bavorska a České republiky). Maximální požadovaná částka na osobu ve výši €1.000 do vyčerpání finančních prostředků).

Podrobné informace

Termíny fakultního oddělení vědy pro předložení písemných podkladů akademických projektů (projekt a rozpočet za českou stranu) v roce 2019: 10.6. a 9.9.2019. 

(vloženo 21. 01. 2019)

 

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2019 

Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika včetně překladů), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace

Formuláře

Aplikace na podání žádosti

Postup podání žádosti

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 2.9.2019 (cestovní stipendia)

(vloženo 17. 01. 2019)

 

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2018

Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, např. odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.

Součástí návrhu je:

- jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu,

- název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu,

- specifikace tvůrčího počinu.

Podrobné informace a opatření rektora

Nominace zasílají ředitelé institutů na oddělení vědy do 19. února 2019.

(vloženo 09. 01. 2019)

 

 

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce a to ve čtyřech oblastech: společenské vědy, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě a lékařství.

Nominace, v podobě samotné publikace a max. 1 stránku A4 zdůvodnění nominace, zasílají ředitelé institutů na oddělení vědy do 17. ledna 2019.

(vloženo 03. 01. 2019)

 

Česko-německý fond budoucnosti

vyhlašuje mimořádnou grantovou výzvu. Příspěvkem až ve výši 70 % projektových nákladů budou podpořeny společné česko-německé aktivity, které se staví proti rozdělujícím tendencím, pátrají po jejich příčinách a důsledcích a podporují dialog uvnitř společnosti. Mimořádná grantová výzva je vyhlášena jako Téma roku 2019. O podporu v rámci programu je možno žádat čtvrtletně, poprvé k 31. 12. 2018, naposledy k 31. 12. 2019. Podmínkou podpoření žádosti je aktivní zapojení české i německé partnerské instituce do projektu.  

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: čtvrtletně do 31.12.2019 (vždy nejméně pět pracovních dní před termínem).

Podrobné informace 

(vloženo 04. 12. 2018)

 

Studentská soutěž Nakladatelství Academie

Do konce října je možné přihlásit magisterské diplomové práce do Studentské soutěže Nakladatelství Academia. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na webu Nakladatelství Academia.

Základní informace k nominaci:

  • Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2017 do 15. 10. 2018 a oceněna známkou výborně.
  • Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail (povysilova@academia.cz ) do 31. 10. 2018 (včetně všech podkladů).
  • Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.
  • Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2019.
  • Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia.

(vloženo 12. 10. 2018)

 

Ministerstvo financí ČR informuje o programu Fondu pro bilaterální vztahy z programu EHP a Norska 2014-2021.

Fond podporuje vztahy mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a Českou republikou. Pro první výzvu v programu je alokováno €250.000. Fond pokrývá až 100% způsobilých výdajů. Příjemci nejsou povinni zajistit vlastní spolufinancování iniciativ. Žádost o grant se podává v anglickém jazyce online.

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy, nejméně jeden měsíc před zahájením realizace..

Elektronické podání projektu prostřednictvím aplikace MF ČR

Podrobné informace

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: nejdéle jeden měsíc před zahájením iniciativy.

(vloženo 03. 10. 2018)

 

Německé federální ministerstvo školství a vědy vyhlásilo program pro spolupráci mezi německými institucemi a partnery v ČR a ostatních zemích 

Bridge2ERA - Integrace zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy v evropském výzkumném prostoru

Program pro vysoké školy a výzkumné instituce k přípravě a podání žádosti v evropských grantových programech s partnerem ze středovýchodní a jihovýchodní Evropy (např. Německo + Česká republika +1 členský stát EU) 

Program je zaměřen na excelentní výzkum, koordinaci národních výzkumných a inovačních systémů a užší spojení vědy a průmyslu. Granty pro univerzity a výzkumné organizace mohou být podporovány do výše 100%. Termíny podání návrhů projektů jsou 30.9. a 17.12.2018.

Více informací zde.

(vloženo 11. 08. 2018)

 

Aktuality