Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Zde najdete seznam aktuálních grantových a stipendijních výzev z oblasti vědy a výzkumu i další aktuality k této oblasti. Celkový přehled vyhlašovaných výzev lze nalézt v dokumentu Grantový rok.

Grantová agentura ČR - Slovinsko-české projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na společné slovinsko-české projekty základního výzkumu, ve které je pro hodnocení projektu v roli LEAD Agency slovinská strana (agentura ARRS). Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců.

Podrobné informace - zadávací dokumentace, FAQ, prezentace. Vstup do aplikace. Manuál pro předkladatele projektů v této výzvě.

Termín pro odevzdání české části projektu na odd. vědy je 12. 1. 2024.

(vloženo 20.11. 2023)

Česko-německý fond budoucnosti

Do konce roku je možné podávat žádosti o grant na Česko-německý fond budoucnosti podporující a posilující česko-německé sousedství. 

Projekt je potřeba uskutečnit ve spolupráci s projektovým partnerem z druhé země (pouze u publikací, obnovy židovských památek, vysokoškolských stipendií a některých speciálních výzev to může být jinak).

Podrobné informace

Termín na konci roku se týká žádostí o projekty plánované od dubna roku 2024. 

Odevzdání návrhu projektu spolu s projektovým záměrem na OV: 18.12.2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 29.11.2023)

MZV ČR - Priority zahraniční politiky a mezinárodních vztahů 2024

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2024.

Tematické okruhy pro rok 2024

 • Bezpečnost v nových geopolitických podmínkách
 • Podpora Ukrajiny a zadržování Ruska
 • Evropská unie v nových geopolitických podmínkách
 • Střední Evropa
 • Vztahy s klíčovými partnery
 • Globálně angažované Česko
 • Podpora potřebným, krajané

Podpora z veřejných prostředků může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%).

Podrobné informace a formuláře.

Prosím o zaslání informace o přípravě projektu na email eva.hornickova@fsv.cuni.cz do 21.11. 2023.

Termín odevzdání kompletních žádostí v aplikaci Grantys: 30. listopadu 2023

(vloženo 10.11. 2023)

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2024. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia ve standardní době studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Online seminář pro navrhovatele: 10. října 2023 od 15:00, prezentace ze semináře

Termín elektronického podání projektu na odd. vědy: 30. října 2023

//

The Charles University Grant Agency (GAUK) has announced a call for 2024. Projects for 1-3 years can be submitted by master's and doctoral students in the standard period of study.

Information for applicants, Competition rules, Application

Webinar for applicants: 10 October 2023, 3 p.m., presentation

Faculty deadline for proposal submission: 30 October 2023

(vloženo 01.10.2023)

Studentská soutěž Nakladatelství Academia

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Divize Academia nakladatelství, vyhlašuje 12. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy.

Podmínky soutěže

Termín odeslání nominace: 15. 11.2023 (studenti se do soutěže přihlašují sami)

(vloženo 6.10.2023)

Grantová agentura ČR - Polsko-české projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na společné polsko-české projekty základního výzkumu, ve které je pro hodnocení projektu v roli LEAD Agency polská strana (agentura NCN).

Podrobné informace - zadávací dokumentace, FAQ, prezentace. Vstup do aplikace. Manuál pro předkladatele projektů v této výzvě - v přípravě.

Termín pro odevzdání české části projektu na odd. vědy je 18.12. 2023.

(vloženo 22.09.2023)

Stipendium v Bavorsku

Byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2024/25 je 1. prosinec 2023.
Bližší informace

Je možné se více dozvědět na online akci "Za studiem do Bavorska". Online akce se koná v úterý 10. 10. 2023 v 16 hod. na platformě Zoom. Pozvánky s přístupovým linkem zde .

(vloženo 25.9.2023)

BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR - BAVORSKO

Byl vyhlášen termín k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2024-2026.

Záměrem je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Česka a Bavorska a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání bilaterálních a multilaterálních výzkumných návrhů.

Soutěž je otevřena pro projekty základního i aplikovaného výzkumu v následujících oblastech:

 • informační technologie a umělá inteligence,
 • inženýrství, zvláště vědy o materiálech a nanotechnologie, 
 • společenské, kulturní a sociální vědy.

Žádost je nutno podat paralelně v Česku a v Bavorsku, a to vždy jedním žadatelem z ČR a jedním z Bavorska. Žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR, žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA.

Zadávací dokumentace

Informace a formuláře pro žadatele z ČR najdete na webových stránkách MŠMT

Informace a formulář pro žadatele z Bavorska jsou k dispozici na webových stránkách BTHA

Prosíme pro odevzdání projektového záměru na OV do 20.11.2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 18.9.2023)

Osmá výzva Výzkumného fondu CELSA

Byl vyhlášen termín odevzdání návrhů projektu do osmé výzvy Výzkumného fondu CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance). 

CELSA je složena z těchto univerzit: České vysoké učení technické; Katholieke Universiteit Leuven; Budapest University of Technology and Economics; Univerzita Karlova; Eötvös Loránd University; Semmelweis University; University of Ljubljana; University of Tartu; The Jagiellonian University of Kraków; University of Warsaw

CELSA má posilovat vědeckou spolupráci mezi členy. Slouží k výměně poznatků jako např.: hodnocení vědy, přenos poznatků a technologií, hodnocení kvality výuky a další.

Předpokládá se, že CELSA podpoří 10-12 nových projektů spolupráce mezi CELSA výzkumníky. Univerzita Karlova podpoří v této výzvě až tři projekty a na každý přispěje RUK částkou max 30 000 EUR. 

Podrobné informace a výzva 

Informace na stránkách RUK

Termín odevzdání návrhů projektů spolu s projektovým záměrem na Oddělení vědy 4.12.2023. (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(Vloženo 17.8.2023)

Fondy EHP a Norska: Vyhlášení 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR znovu otevřelo čtvrtou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy. 

Fond pro bilaterální vztahy byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (dále jen “donorské státy”) a slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států. 

Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 31. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy.
Žádosti je nutné předkládat v angličtině a pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému CEDR.

4. otevřená výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska. Partnerství se subjektem z Norska je tedy povinné. Spolupráce mezi ČR a Islandem nebo Lichtenštejnskem bude umožněna za předpokladu splnění povinného partnerství se subjektem z Norska. 

Text výzvy

Pokyny

Prosíme informování OV o záměru podat projekt v rámci výzvy (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(aktualizováno 24.8. 2023)

Program AKTION Česká republika - Rakousko

Program podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů. 

Dům zahraničních služeb pořádá 8.8. 2023 webinář pro zájemce o podání projektu. Podrobné informace a přihlášení

Podrobné informace

Formulář návrhu projektu

Termíny pro podávání návrhů projektů: 

 • 15. 9. 2023 pro projekty, které se realizují v období 15. 10. – 31. 12. 2023

Žádosti o projekt se podávají prostřednictvím rektorátu.  

Nejbližší termín pro odevzdání návrhu projektu na OV je 25.8.2023 k vyřízení T. Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 24.7.2023)

VÝZVA CLIMATE & CULTURAL HERITAGE V RÁMCI INCIATIVY SPOLEČNÉHO PROGRAMOVÁNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ A GLOBÁLNÍ ZMĚNY (JPI CH)

V rámci inciativy Společného programování "Kulturní dědictví a globální změny" byla vyhlášena výzva s názvem "Climate & Cultural Heritage (CCH) Collaborative Research to address urgent challenges". Návrhy výzkumu by se měly týkat alespoň jednoho ze tří témat výzvy: Vliv změny klimatu na kulturní dědictví; Kulturní dědictví jako zdroj pro zmírňování a přizpůsobování klimatu; Udržitelná řešení pro dědictví. Návrhy mohou předkládat konsorcia minimálně tří hlavních řešitelů ze tří různých zemí, přičemž každé konsorcium musí zahrnovat alespoň jednoho "společenského" partnera ze strany průmyslu, tvůrců politik, organizací občanské společnosti apod.

Návrhy projektů jsou předkládány prostřednictvím elektronické aplikace - Belmont Forum Grant Operation

Stránky výzvy (AJ): JPICH 2023

Zadávací dokumentace (AJ): Call for Proposals

Informace o výzvě na stránkách MŠMT: MŠMT

Datum odevzdání projektu na Oddělení vědy spolu s projektovým záměrem je 28.8.2023. 

(Vloženo 28.4.2023)

TAČR 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU DOPRAVA 2030

Technologická agentura ČR vyhlásila první veřejnou soutěž v programu DOPRAVA 2030. Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Každý návrh projektu musí naplnit jeden ze specifických cílů programu:

Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava

Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava

Nízkoemisní a ekologická doprava.

Návrh se podává skrze systém ISTA. Více informací spolu se Zadávací dokumentací na stránkách TAČR.

Termín odevzdání návrhů projektů spolu s projektovým záměrem na Oddělení vědy 19.6.2023.

(Vloženo 27.4.2023)

BILATERÁLNÍ PROJEKTy VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ČESKO-NĚMECKO V AKTIVITĚ MOBILITY, S DOBOU ŘEŠENÍ 2024-2025

Byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI Česko - Německo s dobou řešení 2024-2025. 

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. 

Výzva

Formulář žádosti 

Prosíme o předložení návrhu projektu na OV do 2.6.2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 13.4.2023)

Visegrad Fund

Do začátku června 2023 je možné podávat projekty do Mezinárodního Visegradského fondu.

International Visegrad Fund podporuje vědeckou spolupráci mezi zeměmi V4 ale např. i s balkánskými zeměmi. Je možné si vybrat ze tří typů výzkumných grantů: Visegrad Grant, Visegrad+ Grant a Strategic Grant

Termín pro odevzdání projektů pomocí on-line aplikace: 1. červen 2023

Termín oddělení vědy pro informování OV o záměru podání projektu: 22.5.2023 na e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz

Podrobné informace

(vloženo 13.4.2023)

Bilaterální projekty výzkumu, vývoje a inovací Česko – Francie, s dobou řešení 2024-2025

Byla otevřena výzva k podávání společných česko- francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2024-2025. 

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Formuláře pro uchazeče 

Termín OV pro předkládání návrhu projektu: 22.5. 2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)  

(vloženo 4.4.2023) 

BILATERÁLNÍ PROJEKTY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ČESKO-RAKOUSKO V AKTIVITĚ MOBILITY, S DOBOU ŘEŠENÍ 2024-2025

Byla otevřena výzva k podávání společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2024-2025. 

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Text výzvy

Formuláře pro uchazeče 

Termín OV pro předkládání návrhu projektu: 5.5.2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 23.3.2023)

2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU SECTECH

Ministerstvo vnitra vyhlásilo druhou veřejnou soutěž v Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH). Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů experimentálního vývoje z veřejných prostředků Ministerstva vnitra. Návrhy projektů musí naplňovat svým obsahem jeden z následujících oborů: Umělá inteligence; Robotika; Kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT; Pokročilé materiály; Nanotechnologie; Lasery, sensory a fotonika; Přístrojová technologie. Každý návrh projektu musí obsahovat minimálně jeden hlavní výsledek typu: prototyp, funkční vzorek, průmyslový a užitný vzor, software nebo poloprovoz či ověřenou technologii.

Návrh se podává skrze informační systém TAČR ISTA.

Termín dodání podkladů projektu (vyplnění a zpřístupnění ISTA) na Oddělení vědy spolu s projektovým záměrem je 21.4.2023 9:00 hod. Pro zajištění institucionálních příloh je nutné nahlásit záměr podání projektu s přesným názvem do 17.4.2023 na adresu sylvie.burianova@fsv.cuni.cz !

Více informací o soutěži a Zadávací dokumentace: SECTECH

(Vloženo 20.3.2023)

Soutěže GAČR 2024

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, projektů Junior Star, projektů Postdoc individual fellowship (incoming/outgoing), mezinárodních bilaterálních projektů (spolupráce s Brazílií (São Paulo), Koreou a Tchaj-wanem) a projektů v režimu LEAD (LA granty - spolupráce s Rakouskem, Německem, Lucemburskem, Polskem, Slovinskem, Švýcarskem; NSF) s počátkem řešení od 1. ledna 2024 (či dle pravidel LEAD agentury).

Zadávací dokumentace

Tender Documents

Příručka pro navrhovatele - standardní a mezinárodní projekty, Junior STAR, LA granty, Postdoc IF - incoming, Postdoc IF - outgoing

Practical information for applicants - Standard and International projects, Junior STAR, LA grants, Postdoc IF incoming

Základní informace k projektům jsou rovněž zveřejněny v prezentaci GAČR. Dále byly zveřejněny videonávody pro aplikaci GRIS.

Information about the application GRIS (subtitle in English).

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy dle pokynů v příručce pro je navrhovatele je 23. března 2023. Termín pro partnerské projekty v režimu LEAD se odvíjí od termínu podání k zahraniční agentuře.

(vloženo 15.02.2023)

1. výzva IMPETUS

Evropský projekt IMPETUS financovaný z Horizontu Evropa, otevřel svou první výzvu. O finanční podporu se mohou relevantní iniciativy a projekty z oblasti občanské vědy ucházet dvěma způsoby:

 • Akcelerační program
 • Cena za výjimečné iniciativy v občanské vědě, které přinášejí vědecký pokrok a sociální přínosy, podporují komunity a podporují otevřenou a inkluzivní občanskou společnost.

Podrobnější informace

Výzva 2023 je otevřena do 13. března 2023. 

(vloženo 16.2.2023)

TAČR SIGMA DC2 ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍCI/VÝZKUMNICE

Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA Dílčí cíl 2 - Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumuVeřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe, a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu.

Klíčové osoby řešitelského týmu v roli hlavní řešitel/další řešitel/člen řešitelského týmu musí splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice. Jedná se o osoby do 35 let 1 , nebo studující bakalářského, magisterského, doktorského studia nebo absolventy, pokud od prvního řádného ukončení nejvyššího stupně studia uběhlo maximálně 5 let. V návrhu projektu musí být do řešení zapojen minimálně jeden podnik.

Podání návrh probíhá skrze informační systém TAČR ISTA. Termín pro podání návrhu projektu vyplnění v ISTA a zpřístupnění) spolu s Obecným projektovým záměrem na Oddělení vědy je: 27.3.2023 9:00 hod. (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz)

Zadávací dokumentace a podklady soutěže

(Vloženo 8.2.2023)

Japonsko - JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2023

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan FY2023). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 17. dubna 2023.

Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2023.

Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2023 (tzn. nejdříve 2. dubna 2017). Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.

Pokyny pro žadatele

(vloženo 26.1.2023)

Nadační příspěvky Hlávkovy nadace pro rok 2023

Hlávkova nadace zveřejnila termíny a podmínky pro získání nadačních příspěvků v roce 2023.

Nadační příspěvky jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žádat vynikající jednotlivci z veřejných vysokých škol a dalších institucí v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a z Akademie věd České republiky.

Podrobné informace

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada Hlávkovi nadace v těchto termínech (13. února, 24. dubna, 19. června, 28. srpna, 16. října, 11. prosince) Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady. 

Žádosti si uchazeči podávají sami. 

(vloženo 24.1.2023) 

Granty a příspěvky Česko-bavorské vysokoškolské agentury 2023

ČBVA představila přehled grantových nabídek a dalších možností příspěvků pro rok 2023. 

- Příspěvky na mobilitu 

Žádosti je možné podávat průběžně až do vyčerpání finančních prostředků. Maximální výše podpory 1000 Euro. 

- Akademické projekty bavorských vysokých škol s českým partnerem 

Projekty je možné podávat průběžně během roku až do vyčerpání finančních prostředků. Maximální výše podpory 5000 Euro. 

- Bilaterární letní/zimní školy

žádosti je možné podávat průběžně během celého roku až do vyčerpání finančních prostředků. Výše podpory 1000-10 000 Euro. 

Při zájmu o podání projektu kontaktujte OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz). 

(vloženo 18.1.2023)

Grantová agentura ČR - Lucembursko-české projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na společné lucembursko-české projekty základního výzkumu, ve které je pro hodnocení projektu v roli LEAD Agency lucemburská strana (agentura FNR).

Podrobné informace - zadávací dokumentace, FAQ, prezentace. Vstup do aplikace. Manuál pro předkladatele projektů v této výzvě.

Termín pro odevzdání české části projektu na odd. vědy je 20. 4. 2023.

(vloženo 06.01.2023)

Nadační program Českého literárního fondu pro rok 2023

Český literární fond zveřejnil termíny odevzdání žádosti v rámci svého nadačního programu pro rok 2023: 

Vědecké časopisy a cestovní stipendia:

– Vědecká periodika
– Cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

Nadace ČLF podporuje vědeckou činnost ve dvou oblastech. První oblastí jsou granty na vydávání významných vědeckých časopisů z oblasti přírodních i humanitních věd, které přispívají k publikování nových poznatků v daném oboru, slouží k udržování regionálního vědeckého bádání anebo hrají důležitou roli v oblasti vědecké publicistiky a osvěty.

Druhou oblastí oblastí jsou cestovní stipendia mladým vědcům do 35 let, především určená doktorandům a postdoktorandům, jimž pomáhají absolvovat stáže na zahraničních institucích či se aktivně účastnit vědeckých konferencí.

Podrobné informace

Termín odevzdání žádostí na ČLF je 28.2.2023. Prosíme informování OV o záměru podat žádost (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 3.1.2023) 

Erasmus + grantová výzva 2023

Evropská komise zveřejnila novou Příručku programu s termíny pro podávání žádostí o podporu projektů v roce 2023. 

Termíny pro grantové žádosti v oblasti vysokého školství: 

Klíčová akce 2 - kooperativní partnerství

 • Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi – 22. 3. 2023

Centralizované aktivity(čas podání vždy v 17:00 středoevropského času)

 • Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání – 14. 2. 2023
 • Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy – 14. 2. 2023
 • Erasmus Mundus – 16. 2. 2023
 • Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání – 16. 2. 2023
 • Výhledové projekty – 15. 3. 2023
 • Sport: Kooperativní partnerství, Partnerství malého rozsahu, Neziskové evropské sportovní akce – 22. 3. 2023
 • Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže - 26. 4. 2023
 • Aliance pro inovace – 3. 5. 2023
 • Centra excelence VET – 8. 6. 2023

Pro veškeré informace ohledně projektů Erasmus + kontaktujte na OV Terezu Broučkovou (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 8.12.2022)

Stipendia na studium v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Cílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou. 

Podrobné informace
Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2022/23:  1. 12. 2022 

Termín pro podávání žádostí o prodloužení stipendia:  28. 2. 2023

(vloženo 6.1.2023)

4EU+ minigranty 2023

Byla vyhlášena výzva k podávání projektů pro žádosti o minigranty a studentské minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2023.

Deadline pro podávání online žádostí je 6. ledna 2023

Prosíme o informování OV o záměru podat projekt v rámci této výzvy (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 10.11.2022)

Program pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu

MŠMT zveřejnilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu a to s dobou řešení 2023-2025.

Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodního výzkumného projektu na multilaterálním půdorysu (min. 3 účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden partner z jedné země). 

Spolu s Českou republikou se 3. výzvy účastní Bulharsko, Černá Hora, Francie, Slovensko, Srbsko, Rakousko.

Text výzvy

Podrobné informace

Termín Oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu: 7.1.2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 21.11.2022)

TAČR SIGMA DÍLČÍ CÍL 3: PODPORA SHUV

Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž  v Programu SIGMA v Dílčím cíli 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV). Podstata návrhu projektu musí být ve společenských vědách, humanitních vědách a umění a aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací. Soutěž má tři hlavní témata: Odolnost společnosti, Vzdělávání a uplatnění a Udržitelnost. Každý návrh projektu musí mít právě jednoho aplikačního garanta z České republiky. Podání návrhu projektu probíhá skrze platformu ISTA.

Více informací a Zadávací dokumentace na stránkách soutěže: TAČR SIGMA. Fakultní manuál pro podávání návrhu do soutěže zde: Manuál SIGMA

Termín pro nahlášení záměru podat projekt na Oddělení vědy: 16.11.2022. Termín pro odevzdání návrhu projektu spolu s nutnými přílohami na Oddělení vědy: 5.12.2022

Kontaktní osoba OV: sylvie.burianova@fsv.cuni.cz

(Vloženo 26.10.2022)

IMPAKT1 ROZVOJ INICIATIVY V BEZPEČNOSTNÍM VÝZKUMU

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) v Podprogramu 3 "Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu". Cílem tohoto Podprogramu je podpořit rozvoj internacionalizačních iniciativ v komunitě bezpečnostního výzkumu. Mezi zájmové tematické oblasti patří: kyberbezpečnost, boj s organizovaným zločinem, CBRN ochrana, snižování rizik katastrof a další bezpečnostní témata akcentovaná evropskými rámcovými programy.

Lze podávat pouze návrhy projektů, které podporují a přispívají k rozvoji aplikovaného výzkumu. Technické podání návrhu probíhá přes platformu ISTA.

Nahlášení záměru podat návrh projektu je třeba nahlásit na Oddělení vědy (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz) do 10. října 2022. Termín pro odevzdání fakultních návrhů na Oddělení vědy je 2.listopadu 2022.

Více informací spolu se Zadávací dokumentaci na tomto odkazu: Ministerstvo vnitra

 (Vloženo 21.9.2022)

Nadace ČEZ Podpora regionů

Nadace ČEZ vyhlásila grantové řízení na podporu regionů. Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. 

Grantové žádosti se mohou podávat v průběhu celého roku. 

Grantová výzva

Podmínky grantového řízení

O záměru podat žádost o grant kontaktujte OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 26.1.2022)

Aktuality