Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Zde najdete seznam aktuálních grantových a stipendijních výzev z oblasti vědy a výzkumu i další aktuality k této oblasti. Celkový přehled vyhlašovaných výzev lze nalézt v dokumentu Grantový rok.

Cena Bedřicha Hrozného za rok 2021

Byl vyhlášen termín pro odevzdání nominací na Cenu Bedřicha Hrozného za rok 2021

-        Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod.

-        Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě.

-        Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.

-        Cena se předává na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení univerzity.

-        Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem univerzity a podpisem rektora.

-        S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000,- Kč.

-        Návrhy na udělení ceny podávají děkani fakult nebo ředitelé vysokoškolských ústavů anebo členové vědecké rady univerzity rektorovi.

-        Součástí návrhu je: jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu; název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu; specifikace tvůrčího počinu

Opatření rektora

Nominace je možné zasílat na OV k rukám Terezy Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) do pátku 11.2.2022 

(vloženo 10.1.2022) 

Nadační program českého literárního fondu pro rok 2022

Český literární fond zveřejnil termíny a pravidla pro podávání žádostí o poskytnutí grantové podpory pro rok 2022. 

Literatura:

Granty: na první vydání původního literárního díla ve formě tištěné knihy (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka

Stipendia: na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka

Věda:

Granty: podpora vydávání závažných vědeckých časopisů

Stipendia: cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

Podrobné informace

Aplikace pro podání žádosti

Konečným termínem podání žádostí je pondělí 28. 2. 2022. Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace zpřístupněné na webových stránkách ČLF a zaslání jedné vytištěné kopie žádosti bez příloh s podpisem. Pro žádosti o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou vyhlášeny dva termíny, a to:
pátek 18. 3. 2022 a pátek 2. 9. 2022.

Prosíme o informování OV o záměru podat žádost o grant vždy alespoň deset dní před konečným termínem (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 4.1.2022)

Česko-německý fond budoucnosti Re - Start II

Česko-německý fond budoucnosti vyhlásil výzvu k podávání projektů v rámci mimořádného programu podpory RE-START II. 

Program RE-START II je určen pro české a německé aktéry ze všech oblastí podpory (kromě obnovy památek a publikací) a všech věkových skupin, kteří chtějí od ledna do června 2022 uskutečnit projekty, ale z časových důvodů nemohli u Fondu budoucnosti podat žádost v obvyklých lhůtách.

V rámci tohoto programu lze průběžně žádat o podporu všech setkávacích formátů s maximální výší podpory 100 000 Kč nebo 4000 EUR.

Cílová skupina:

 • školy, vzdělávací instituce, aktéři z oblasti kultury a občanské společnosti, partnerství obcí a spolků

Výše podpory:

 • maximální výše podpory je 100.000 Kč nebo 4.000 € a může činit až 70 % celkových nákladů

Použití příspěvku: 

 • příspěvek ČNFB je určen především na položky cestovné, ubytování a stravování účastníků

Žádosti v této mimořádné výzvě lze podávat průběžně mezi 15.12. až do 15. 5. 2022. Projekt se pak musí uskutečnit v období od ledna do června 2022. 

Prosíme o informování OV o záměru podat projekt s dostatečným předstihem (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

Podrobné informace o výzvě

(vloženo 30.12.2021)

 

4EU+ minigranty 2022

Byla vyhlášena výzva k podávání projektů v rámci čtvrtého ročníků minigrantů na podporu spolupráce v rámci aliance 4EU+. S největší pravděpodobností budou v roce 2022 minigranty jedinou příležitostí, jak získat financování pro nově vytvořené týmy, které budou spolupracovat na přípravě výzkumných a výzkumně-vzdělávacích projektů. 

Deadline pro podávání online žádostí je 27. února 2022

Prosíme o informování OV o záměru podat projekt v rámci této výzvy (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

Podrobné informace a formulář    V angličtině

(vloženo 13.12.2021)

Cena Josefa Hlávky 2021

Nadace Český literární fond vyhlásila společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových výzvu k zasílání nominací na Ceny Josefa Hlávky za rok 2021.

Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce,

a to ve čtyřech vědních oblastech:

společenské vědy,

vědy o neživé přírodě,

vědy o živé přírodě a lékařství

Každá z cen je spojena s odměnou ve výši 50.000 Kč. Ceny jsou udělovány na slavnosti tradičně pořádané v duchu Hlávkova odkazu na zámku v Lužanech u Přeštic.

Nominace musí obsahovat krátké zdůvodnění a jeden výtisk nominované publikace. 

Prosíme o zasílání nominací na Cenu Josefa Hlávky do 12.1.2022 na OV k rukám Terezy Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni) 

(vloženo 6.12.2021)

Česko - bavorské výzkumné projekty 2022 -2024

Byla vyhlášena výzva k podávání k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2024.

Záměrem je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Česka a Bavorska a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání bilaterálních a multilaterálních výzkumných návrhů.

Soutěž je otevřena pro projekty základního i aplikovaného výzkumu v následujících oblastech:

 • vědy o materiálech a nanotechnologie,
 • inženýrství, zvláště elektrotechnika, informační technologie a umělá inteligence, průmysl 4.0 a technologie využívající sítě 5G,
 • lékařské vědy a péče o zdraví,
 • společenské, kulturní a sociální vědy.

Žádost je nutno podat paralelně v Česku a v Bavorsku, a to vždy jedním žadatelem z ČR a jedním z Bavorska. Žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR, žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA.

Termín podávání přihlášek: 31. 1. 2022

Informace a formuláře pro žadatele z ČR budou k dispozici na webových stránkách MŠMT
Informace a formulář pro žadatele z Bavorska jsou k dispozici na webových stránkách BTHA

Termín OV pro podání návrhu projektu 17.1. 2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 15.11.2021) 

Program AKTION Česká republika - Rakousko

Program podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů. 

Podrobné informace

Formulář návrhu projektu

Termíny pro podávání návrhů projektů: 15. září: pro období 15. 10. – 31. 12. 2021 31. října: pro období 1. 1. – 31. 12. 2022

Žádosti o projekt se podávají prostřednictvím rektorátu. 

Prosíme o odevzdání návrhu projektu vždy 10 dní před konečným termínem odevzdání. 

Nejbližší termín pro odevzdání návrhu projektu na OV je 25.10.2021 k vyřízení T. Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 19.10.2021)

Dopady pandemie Covid-19 na zdravotní péči v ČR

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020-2026, konkrétně Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR.  Cílem podprogramu 3 je získat data a analýzy, které by přispěly ke zdokonalení postupů ve zdravotní péči ČR. Jednou z tematických oblastí programu je dopad pandemie do oblasti duševního zdraví (oblast D). Doporučené tematické zaměření projektů je možno nalézt v Zadávací dokumentaci (str. 12-15, viz níže).

Doba trvání projektů v této soutěži je 9, anebo 21 měsíců. Maximální intenzita podpory pro univerzitu je 100%.

Fakultní termín pro odevzdání podkladů návrhu na Oddělení vědy je: 16.11. 2021 (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz)

Záměr (či jeho zvažování) podat návrh projektu do soutěže je nutné nahlásit, a to s dostatečným předstihem. 

Zadávací dokumentace

Výzva na stránkách ministerstva

(Vloženo 15.10.2021)

VISK

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výzvu k podávání projektů z oblasti knihoven pro rok 2022. 

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

Podrobné informace

Interní termín OV pro odevzdání návrhu projektu: 1.12.2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 4.10.2021) 

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2022. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia ve standardní době studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Information for applicants, The Charles University Grant Agency (GA UK), application

Termín elektronického podání projektu na odd. vědy: 25. října 2021

Faculty deadline for proposal submission: 25 October 2021

(vloženo 1.10.2021)

GAČR - projekty s National Science Foundation

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na společné projekty s National Science Foundation (NSF) na principu hodnocení LEAD. V této výzvě vystupuje NSF jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnotícího procesu přebírá. Přihláška české části projektu se připravuje v aplikaci GAČR. Výzva je kontinuální. Česká část návrhu projektu musí být doručena GA ČR do 7 dnů od podání návrhu projektu k NSF.

Podrobné informace k výzvě

Podporované oblasti

Tender document

Příručka pro navrhovatele - LA granty

Termín pro nahlášení projektu na oddělení vědy: min. 10 pracovních dnů před odevzdáním na GAČR

(vloženo 30.9.2021)

GAČR - Česko-polské projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na česko-polské projekty s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023 v rámci iniciativy Weave na principu hodnocení LEAD. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnotícího procesu přebírá. Přihláška české části projektu se připravuje v aplikaci GAČR.

Podrobné informace k soutěži

Tender document

Příručka pro navrhovatele - LA granty

Termín pro podání projektu na oddělení vědy: 16. prosince 2021 (termín polské grantové agentury NCN: 15. prosince 2021 - 16:00)

(vloženo 22.9.2021)

Stipendia na studium v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Cílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou. 

Podrobné informace

Leták
Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2022/23:  1. 12. 2021 

Termín pro podávání žádostí o prodloužení stipendia:  28. 2. 2022

(vloženo 22.9.2021)

Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2020

Byl vyhlášen termín pro odevzdávání nominací na Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2020. Je možné nominovat učebnice vydané v roce 2020. 

Nominace by měla obsahovat krátké zdůvodnění a měl by být přiložen jeden výtisk publikace, který bude následně po posouzení navrácen. 

Status ceny

Prosím o zasílání nominací do čtvrtka 7.října (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 21.9.2021)

Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2022

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2022. Mezi podporované aktivity patří např. konference a semináře, diskusní fóra, summity, publikace. Podpora z veřejných prostředků může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). MZV ČR má zájem o návrhy projektů v těchto základních oblastech:

 • Efektivní multilateralismus
 • ČR v Evropské unii
 • Bezpečnost
 • Prosperita a udržitelný rozvoj
 • Lidská práva a lidská důstojnost
 • Služba občanům a dobré jméno ČR

Informace k výzvě včetně podrobného popisu oblastí. 

Termín pro nahlášení připravovaného projektu:  nejpozději do 30. září 2021.

Termín pro odevzdání přihlášky projektu na oddělení vědy: 11. října 2021.

(vloženo 15.9.2021)

Výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro rok 2022

MZV ČR vyhlásilo dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro rok 2022. Podporovány jsou pouze projekty vypracované a realizované společně s polským subjektem. Podpora z veřejných prostředků může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%).

Podrobné informace k výzvě a příklady tématických oblastí.

Termín pro nahlášení připravovaného projektu: nejpozději do 20. září 2021.

Termín pro odevzdání přihlášky projektu na oddělení vědy: 27. září 2021.

(vloženo 15.9.2021)

Cena Rektora 2021

Tak jako každoročně i letos budou udělovány ceny nejlepším absolventům Univerzity Karlovy. Na cenu lze navrhovat absolventy, kteří své studium řádně dokončili v akademickém roce 2020/2021. Společenskovědním a humanitním programů je určena Cena prof. JUDr. Karla Engliše.  

Status ceny a podrobnější informace jsou k nahlédnutí zde

Prosíme o zasílání návrhů z řad absolventů bakalářského a absolventů magisterského studijního programu na OV k rukám T.Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

Jednotlivé návrhy obsahující zdůvodnění nominace, CV navržených absolventů a výpis studijních výsledků prosím zasílejte v elektronické i tištěné podobě do středy 20.10.2021. 

(vloženo 15.9. 2021)

MK ČR - dotační řízení na podporu integrace příslušníků romské menšiny

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výběrové dotační řízení na podporu integrace příslušníků romské menšiny v roce 2022.

Podrobné informace a formuláře.

Prosím o zaslání informace o přípravě projektu na email eva.hornickova@fsv.cuni.cz do 24.  září 2021. Univerzita Karlova může podat do soutěže pouze dva projekty.

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 8. října 2021

(vloženo 20.8.2021)

Visegrad–Taiwan Scholarships

Visegrádský fond vyhlásil stipendijní program podporující výzkumnou a studijní spolupráci s Tchaj-wanem, který je určen pro PhD. studenty, doktorandy a post doktorandy, a zahrnuje následující oblasti: 
Nanotechnologie
Elektrotechnický průmysl
Biotechnologie
Informační technologie
Veřejné zdraví
Společenské a humanitní vědy a další.

Uzávěrka pro podání přihlášky je 30. září 2021. 
Podrobné informace 

(vloženo 17.8.2021)

Šestá výzva Výzkumného fondu CELSA

Byla zveřejněna šestá výzva k podávání projektu Výzkumného fondu CELSA. Předpokládá se, že CELSA podpoří 10-12 nových projektů spolupráce mezi CELSA výzkumníky. Univerzita Karlova, stejně jako v minulém kole, podpoří dva projekty na UK a na každý přispěje RUK částkou max 30 000 EUR. 

Výzkumný fond CELSA představuje virtuální fond, jehož prostřednictvím budou financovány výzkumné projekty minimálně mezi dvěma CELSA partnery, z nichž jeden musí být vždy KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či v obdobném evropském programu.

Podrobné informace

Informace o fondu CELSA na stránkách Evropského centra UK

Termín Oddělení vědy pro odevzdání návrhů projektu 20.11. 2021 (e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 10.8.2021)

Příspěvky na studium od Nadace Sophia

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků pro vysoké školy a jejich studenty.

Podporují se talentovaní studenti zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivci v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Termín pro zasílání žádosti o nadační příspěvek u vyhlašovatele: 30.11.2021.

Podrobné informace

(vloženo 10. 8. 2021)

Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Byl vyhlášen termín odevzdávání nominací na Cenu MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Status ceny

Interní termín FSV UK k podávání nominací: 1.září 2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 2.8.2021)

Cena Františka Běhounka

Byl vyhlášen termín odevzdávání nominací na Cenu Františka Běhounka. 

Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která splňuje tyto podmínky: 

- působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře, 

- vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice,

- může se vykázat v posledních pěti letech aktivní a úspěšnou účastí v projektu nebo projektech evropské nebo mezinárodní spolupráce probíhající v Evropském výzkumném prostoru v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Podrobné informace 

Interní termín FSV UK k podávání nominací: 2.září 2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 2.8.2021)

Visegrad Fund

Do začátku října 2021 je možné podávat projekty do Mezinárodního Visegradského fondu. International Visegrad Fund podporuje vědeckou spolupráci mezi zeměmi V4 ale např. i s balkánskými zeměmi. Je možné si vybrat ze tří typů výzkumných grantů: Visegrad Grant, Visegrad+ Grant a Strategic Grant. Vzhledem k tomu, že na fakultě je možné řešit z pozice hlavního řešitele vždy pouze jeden projekt jednoho typu, prosíme o včasné sdělení záměru o podání projektů. V případě partnerství není počet projektů na fakultě omezen. 

Termín pro odevzdání projektů pomocí on-line aplikace: 1. říjen 2021

Termín oddělení vědy pro informování OV o záměru podání projektu: 20.9.2021 na e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz

Podrobné informace

(vloženo 10.5.2021)

Výzva Fondy EHP a Norska

Ministerstvo financí – zprostředkovatel programu Řádná správa věcí veřejných vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Fondů EHP 2014-2021 v rámci malého grantového schématu se zaměřením na zapojování občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací na místní úrovni.

Je třeba žádost připravit v povinnému partnerství se subjektem z Islandu, Lichtenštejnska a/nebo Norska. 

Text výzvy

Podrobné informace

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 14. 10. 2021 (12. hod). 

Interní termín OV pro informování o záměru podat projekt je 30.9.2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 20.7.2021)

Nadační fond obětem Holocaustu

Nadační fond obětem Holocaustu vyhlásil mimořádné výběrové řízení v podprogramu Naše budoucnost.

Fond nabízí podporu: vzdělávání v judaismu a rozvoj židovských komunit, letní projekty programy pro rodiny s dětmi, knihy, publikace. 

Maximální délka trvání projektu: od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 

Termín pro podání žádosti: 14. července 2021 (o záměru podat projekt informujte s předstihem OV) 

Podrobné informace

(vloženo 1.7.2021) 

Stipendia Scholars at Risk

Scholars at Risk vyhlašuje za podpory Nadace Andrewa W. Mellona výzvu k podání žádosti o stipendia na výzkum na dálku. Stipendium je určeno výzkumným pracovníkům na počátku kariéry, kteří studují, píší a/nebo vyučují o akademických svobodách a/nebo souvisejících hodnotách vysokoškolského vzdělávání. 

Účelem osmiměsíčního programu je podpořit globální komunitu, která zkoumá, píše a/nebo učí o akademických svobodách a souvisejících otázkách. Program poskytne stipendium výzkumným pracovníkům na rozvoj a sdílení publikační činnosti, nabídky kurzů, workshopů, webinářů nebo konferencí.

Uzávěrka přihlášek je 15. srpna 2021.  Stipendijní program bude probíhat od listopadu 2021 do června 2022. 

Podrobné informace

(vloženo 22.6.2021)

Taiwan Foundation for Democracy

Byla vyhlášen termín pro podávání projektů nadace Taiwan Foundation for Democracy. Nadace podporuje výzkumné projekty, publikace, konference i vzdělávací programy

Podrobné informace o nadaci

Podrobné informace o výzvě

Interní termín OV pro informování o podání projektu: 6.8.2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 14.6.2021)   

Česko - německé výzkumné projekty 2022 -2023

Je otevřena výzva k podání projektů v rámci společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2023.  

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. 

Informace na webu MŠMT

Text výzvy

Interní termín pro informování OV o podání projektu: 23.6.2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 2.6.2021)

Nadace Fritz Thyssen Stiftung

Byla vyhlášena výzva k podávání projektů Fritz Thyssen Stiftung. Nadace Fritze Thyssena podporuje projekty i z oblastí Historie, Jazyka a Kultury, Sociální témata, Stát, Ekonomie. 

K podpoře budou přijaty projekty, které mají nějaké na napojení na německou vědeckou oblast: např. spolupráce s německými vědeckými institucemi, zapojení německých vědců do týmu apod.

Podrobné informace o podpoře projektů

Termín pro informování OV o záměru podat projekt: 6.9.2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 24.5.2021)

Projekty nadace Volkswagen Stiftung

Byla vyhlášena výzva pro podávání projektů financovaných nadací Volkswagen Stiftung. Výzva s názvem Challenges and Potentials for Europe: The Greying Continent je určena pro 3 - 5 členná konsorcia, kde jsou alespoň tři řešitelé z různých evropských zemí. Hlavním řešitelem musí být vždy německá vysoká škola. 

Podrobné informace

Interní termín OV pro nahlášení záměru podat projekt: 16. července 2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 24.6. 2021)

Erasmus + Jean Monnet Actions

Byla otevřena výzva k podávání grantů z programu Erasmus + Jean Monnet Actions: 

Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Modules 

Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Centres of Excellence 

Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Chairs 

Všechny tři programy jsou určené k podpoře výuky a výzkumu v oblasti Evropské unie. 

Deadline pro podání žádostí je 2. června 2021. 

Interní termín OV k podání žádosti je 28.5.2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 17.5.2021)

Česko-rakouské výzkumné projekty 2022-2023

Byla zveřejněna výzva k podávání společných česko-rakouských výzkumných projektů. Přijímají se žádosti o poskytnutí dotace na podporu společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2023 (od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023) ze všech vědních oblastí. 

Text výzvy

Formuláře pro uchazeče

Text výzvy na rakouské straně

Prosíme o zaslání návrhů projektů deset dní před finálním odevzdáním do 20.4. 2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 16.3.2021)

Česko-francouzské výzkumné projekty 2022-2023

Byla zveřejněna výzva k podávání společných česko-francouzských výzkumných projektů. 

Přijímají se žádosti společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2023 (od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023) ze všech oblastí základního výzkumu. Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech.

Text výzvy

Formuláře pro uchazeče

Výzva francouzského partnera

Návrhy projektů je třeba odevzdat na OV deset dní před konečných termínem pro odevzdání žádosti, tedy do 20. 6.2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 16.3.2021)

Soutěže GAČR 2022

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, projektů Junior Star, projektů Postdoc individual fellowship (incoming/outgoing), mezinárodních bilaterálních projektů (spolupráce s Brazílií, Koreou a Tchaj-wanem) a projektů v režimu LEAD (LA granty - spolupráce s Rakouskem, Německem, Lucemburskem, Polskem, Slovinskem, Švýcarskem) počátkem řešení od 1. ledna 2022.

Zadávací dokumentace

Tender Documents

Příručka pro navrhovatele - standardní a mezinárodní projekty, JUNIOR STAR, LA granty, Postdoc individual fellowship (outgoing), Postdoc individual fellowship (incoming)

Practical information - POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP - INCOMING 2022

Základní informace k projektům jsou rovněž zveřejněny v prezentaci GAČR. Dále byly zveřejněny návody pro navrhovatele.

12. března od 10:00 se uskuteční online seminář pro navrhovatele za FSV. Odkaz na seminář je dostupný rovněž v kalendáři Google - Události na FSV.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy dle pokynů v příručce pro je navrhovatele je 8. dubna 2021. Termín byl posunut v souladu se změnou termínu podání projektových návrhů na GAČR. Termín pro partnerské projekty v režimu LEAD se odvíjí od termínu podání k zahraniční agentuře.

(vloženo 24.2.2021, poslední aktualizace 16. 3. 2021)

Stipendia Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v roce 2021

Rada NÚJH vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.
Rada NÚJH nepřijímá do veřejné soutěže projekty sborníků nebo učebních textů. Rada NÚJH vyhlásila jako hlavní téma veřejné soutěže pro rok 2021 téma Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století. Určila následující priority s tím, že zaměření prací bude řešit aktuální, konkrétní otázky současného společenského a ekonomického vývoje České republiky v evropském i světovém kontextu. 

Podrobné informace

Termín zaslání přihlášek je do 15.5.2021 (přihlášky je možné doručit poštou či donést osobně) 

(vloženo 23.2.2021)

Minigranty na podporu projektů 4EU+

Opatřením rektora č.4/2021 byly upraveny podmínky a termíny pro podávání žádostí o Minigranty na podporu projektů 4EU+. 

Opatření rektora č.4/2021

Žadatel o projekt musí být zaměstnanec Univerzity Karlovy s úvazkem minimálně 0,5. Lze žádat o podporu do maximální výše 300 tis. Kč. Do navrhovaného projektu se musí vedle hlavního řešitele UK zapojit minimálně dva z pěti možných partnerů 4EU+. 

Podporované aktivity musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a musí oborově či tematicky odpovídat jedné ze 4 vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships) Aliance 4EU+.

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na webu Evropského centra:

Formulář žádosti

Termín pro podávání žádostí o projekt je 1.3.2021.

Prosíme o informování záměru podat projekt na OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz).

(vloženo 8.2.2021)

Cena IUS et SOCIETAS

Byl zveřejněn termín pro odevzdávání nominací na Cenu IUS et SOCIETAS. 

V akademickém roce 2020/2021 bude Cena udělena za původní, dosud nezveřejněnou a do jiné soutěže nepřihlášenou esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž se vyhlašuje pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol, kteří předloží své práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. 

Eseje musí být doručeny pouze v elektronické verzi na adresu  Jana.Kledusova@law.muni.cz do 31. května 2021. 

Podrobné informace

(vloženo 8.2.2021)

Nadace ČLF

Nadace český literární fond vyhlásila podmínky a termíny odeslání žádostí k poskytnutí podpory. Je možné si zažádat o poskytnutí finanční podpory na vydávání závažných vědeckých časopisů, případně o poskytnutí cestovních stidendií pro vědce mladší 35 let. 

Podrobné informace

Konečným termínem podání žádostí je pátek 26. 2. 2021. Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace zpřístupněné na webových stránkách ČLF a zaslání jedné vytištěné kopie žádosti s podpisem.

Odkaz na aplikaci k žádosti o podporu

Pro žádosti o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou vyhlášeny dva termíny, a to:
pátek 19. 3. 2021 a pátek 3. 9. 2021.

(vloženo 8.2.2021)

SYLFF Fellowship Fund

Studenti denní formy doktorského studia sociálně-vědního či humanitního zaměření mohou žádat o stipendium pro zpracování nebo dokončení své dizertační práce v rámci programu SYLFF Fellowship Program japonské nadace Tokio Foundation.

Žádosti předkládají studenti na adresu svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 21. dubna 2021

(vloženo: 8.2.2021)

Grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury pro rok 2021

Česko-bavorská vysokoškolská agentura aktualizovala informace k nabízením stipendiím a grantovým programům pro rok 2021. 

Stipendijní programy na rok 2021:

- stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,

- stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,

- stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,

- stipendia na stáže v ČR.
Více informací viz www.btha.cz v rubrice "Stipendia".

Grantové programy na rok 2021:

- NOVĚ: "Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021" - program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)

- "Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)

- "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)

Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".

(vloženo 4.2.2021)

4 EU+

Byla zveřejněna 2. výzva pro předkládání společných vzdělávacích projektů v rámci konsorcia univerzit 4EU+. Deadline podávání projektů je 1. března 2021.

Aliance 4EU+ spojuje šest významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet

S ohledem na současné klíčové globální výzvy se spolupráce ve vědě a vzdělávání v rámci aliance 4EU+ soustředí na čtyři multidisciplinární vlajkové lodě, tzv. Flagships:

 1. Zdraví a demografické změny v městském prostředí;

 2. Evropa v měnícím se světě: Porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků;

 3. Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií;

 4. Biodiverzita a udržitelný rozvoj

Více informací o 4EU+ naleznete na webových stránkách Aliance.

Prosíme o informování OV o záměru podat projekt na e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz

(vloženo 8.1.2021)

Projekty Česko-německého fondu budoucnosti

Do konce roku je možné žádat o podporu na projekty z Česko-německého fondu budoucnosti. Výzva nese název: Téma roku 2021: Nové časy? Nové cesty! 
Česko-německé vztahy v dobách pandemie. 

Fond budoucnosti chce svým Tématem roku mezi obyvateli České republiky a Německa podnítit společnou reflexi koronavirové krize a jejich důsledků pro česko-německou spolupráci.

Zvýšenou sazbou podpory až do výše 70% projektových nákladů podpoří:

 1. Offline i online projekty, které se věnují společenským, sociálním i ekonomickým důsledkům pandemie, a hledají cesty, jak může krize posunout společnosti obou zemí kupředu.
   
 2. Offline i online projektové formáty, které hledají nové možnosti česko-německého setkávání a spolupráce i v časech krize.

Žádost o podporu v rámci Tématu roku je možné podávat vždy ke konci čtvrtletí, počínaje 4. čtvrtletím 2020 (uzávěrka 31.12. 2020) a konče 4. čtvrtletím roku 2021 (uzávěrka 31.12. 2021). 

Aktuální termíny 

3. čtvrtletí nebo později:       do 31. března

4. čtvrtletí nebo později:       do 30. června

Text výzvy

Podrobné informace pro žadatele

Prosíme o informování o podání projektu OV vždy 10 dní před odevzdáním na e-mail tereza.brouckova@fsv.cuni.cz

(vloženo 9.2.2021)

STIPENDIUM BARRANDE SCHOLARSHIP PROGRAM

Byla vyhlášena výzva stipendia „Barrande Fellowship Programu“ s termínem pro podání přihlášek do 26. 2. 2021.

Na pobyt v rámci Barrande Fellowship Programu získá student české vysoké školy stipendium ve výši 1 000 eur měsíčně (platí pro doktorské studium i krátkodobou stáž) a student francouzské univerzity 25 000 Kč měsíčně během pobytu v České republice. 

Podrobnější informace

Přihláška

On-line prezentace Barande Fellowship Programu pro studenty českých vysokých škol se uskuteční dne 15. 12. 2020 od 11:00 – 12:00 hodin. Registrace je nutná do 14. 12. 2020.

On-line prezentace Barrande Fellowship Programu pro studenty francouzských vysokých škol proběhne dne 16. 12. 2020 od 16:30 – 17:30. Registrace je nutná do 15. 12. 2020.

Registrace na webináře naleznete:  register to our online events.

(vloženo 11.12.2020)

Program malých grantů Velvyslanectví USA

Prostřednictvím programu malých a mimořádných grantů Velvyslanectví USA podporuje kulturní a vzdělávací projekty či neziskové organizace, které propagují americkou kulturu a prohlubují porozumění mezi ČR a USA. 

Konečný termín pro podávání projektů je 30. června, ale před samotným podáním finálního návrhu projektu je třeba nahlásit zájem o podání projektu se stručným popisem projektu. Tyto návrhu jsou vyhodnocovány jednou měsíčně a následně, pokud dojde v vybrání projektu bude uchazeč požádán k podání kompletního návrhu projektu. 

Nejbližší termíny pro ohlášení zájmu o projekt je prosinec 2020, leden 2021 a únor 2021. Vybraní uchazeči by pak měli kompletní návrh projektu odevzdat do 19. března 2021. 

Podrobné informace

(vloženo 24.11.2020)

Masaryk Distinguished Chair v Izraeli

Program Masaryk Distinguished Chair v Izraeli podporuje výzkumné pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

Obsahem pobytů jsou primárně výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společensko-vědních oborů (např. politické vědy, mezinárodní vztahy, právo, sociologie, ekonomie, psychologie, mediální studia a žurnalistika, hebraistika, historie, kulturální studia), program je však otevřen výzkumníkům a akademikům všech disciplín. Pobyt je možné doplnit o přednáškovou činností na IDC. 

Byl vyhlášen termín pro sběr žádostí o pobyt na rok 2022: 30. listopadu 2021. 

Všichni žadatelé jsou povinni si před podáním přihlášky zajistit akademického tutora svého výzkumného pobytu na IDC Herzliya. Mimo něj je rovněž možné se domluvit i s tutorem z jiné izraelské instituce. Předpokládá se, že akademický tutor bude k dispozici v Izraeli po celou dobu stipendijního pobytu žadatele.

Pobyt se může uskutečnit v průběhu kalendářního roku. Délka zahraničního pobytu vychází z potřeb žadatele a jeho výzkumného záměru. Minimální délka je stanovena na 2 týdny, maximální délka činí 3 měsíce

Finanční podmínky

Informace k přihlášce do programu.

(vloženo 24.6.2020, aktualizováno 15. 9. 2021)

Stipendia Fulbrightovy komise na akademický rok 2021/22

Byly vypsány termíny uzávěrky stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2021/22

Uzávěrky přihlášek jsou:

1. září 2021 a 1. února 2022Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů 

Podrobné informace

1. října - Fulbright Specialist Program, v rámci kterého můžete na krátkodobý pobyt 2-6 týdnů pozvat odborníka z USA

Podrobné informace

1. listopadu - Fulbright core program - stipendium pro vědce a přednášející

Podrobné informace

1. listopaduFulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii pro vědce a přednášející

Podrobné informace

Zájemci se mohou dozvědět další informace na on-line zoom webinářích.  

Pro studenty a Fulbright-Masaryk juniory, tedy zájemce po ukončení bakalářského a před dokončením doktorského programu: 4.června 2020 od 16 hodin.

Pro uchazeče ve vědeckých programech Fulbright Core a Fulbright-Masaryk postdoc a senior, tedy pro zájemce, kteří již dokončili doktorské programy: 24. června 2020 od 16 hod.

Registrace on-line seminář

Aktuality

 • Workshop Towards Educational Pathways

  Zástupci Flagshipu 2 Aliance 4EU+ pořádají ve středu 26. ledna 2022 od 13:00 online workshop Towards Educational Pathways. Na akci jsou zváni všichni akademici, kteří již v rámci 4EU+ spolupracují nebo by se rádi zapojili v budoucnu. Zúčastnit se mohou také studenti.

 • Sdílejte zkušenosti s pandemickou situací pro výzkum na ISS FSV UK

  Jak se vám žilo v roce 2021? Výzkumnice Anna Durnová, Eva M. Hejzlarová a Magdalena Mouralová z ISS FSV UK zkoumají prožívání pandemické situace v roce 2021 v Česku a rády by vás proto laskavě požádaly o sdílení vašich zážitků a zkušeností, ale i pozitivních či negativních emocí spojených s pandemií.

 • Projekt Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání úspěšně ukončen

  Grantový projekt Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání, na kterém v průběhu tří let pracoval tým FSV UK a Newton Media, se státní podporou Technologické agentury ČR, úspěšně skončil. Na základě zjištění byla vytvořena nová metodika, která je zaváděna do analytické praxe. Autoři projektu vydají v květnu odbornou knihu Vyváženost ve vysílání.

 • Workshop ABC-Learning design pro akademické týmy a vyučující

  Aliance 4EU+ v lednu otevírá interaktivní online ABC-Learning design workshop pro akademiky. Tato metoda nabízí vyučujícím efektivní a kreativní postup pro tvorbu či úpravu kurzů a výukových modulů. Registrace je otevřená do 7. ledna 2022.

 • Vyhlášení minigrantů 4EU+ pro rok 2022

  Univerzita Karlova vyhlásila čtvrtou minigrantovou výzvu na podporu spolupráce v rámci aliance 4EU +. Uzávěrka pro podávání online přihlášek je 27. února 2022. Evropské centrum Univerzity Karlovy může také pomoci se zprostředkováním kontaktů akademikům, kteří chtějí navázat alianční spolupráci.

 • Tomáš Weiss hostem podcastu De Facto

  Proč je členství České republiky v Evropské unii důležité? Mají vysokoškolští pracovníci dostatek didaktických schopností? A jak se na univerzitách učí v Evropě? Pusťte si další díl podcastu De Facto, tentokrát s Tomášem Weissem, odborníkem na politiku Evropské unie z IMS FSV UK.