Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Zde najdete seznam aktuálních grantových a stipendijních výzev z oblasti vědy a výzkumu i další aktuality k této oblasti. Celkový přehled vyhlašovaných výzev lze nalézt v dokumentu Grantový rok.

Visegrad Fund

Do začátku října 2021 je možné podávat projekty do Mezinárodního Visegradského fondu. International Visegrad Fund podporuje vědeckou spolupráci mezi zeměmi V4 ale např. i s balkánskými zeměmi. Je možné si vybrat ze tří typů výzkumných grantů: Visegrad Grant, Visegrad+ Grant a Strategic Grant. Vzhledem k tomu, že na fakultě je možné řešit z pozice hlavního řešitele vždy pouze jeden projekt jednoho typu, prosíme o včasné sdělení záměru o podání projektů. V případě partnerství není počet projektů na fakultě omezen. 

Termín pro odevzdání projektů pomocí on-line aplikace: 1. říjen 2021

Termín oddělení vědy pro informování OV o záměru podání projektu: 20.9.2021 na e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz

Podrobné informace

(vloženo 10.5.2021)

Výzva Fondy EHP a Norska

Ministerstvo financí – zprostředkovatel programu Řádná správa věcí veřejných vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Fondů EHP 2014-2021 v rámci malého grantového schématu se zaměřením na zapojování občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací na místní úrovni.

Je třeba žádost připravit v povinnému partnerství se subjektem z Islandu, Lichtenštejnska a/nebo Norska. 

Text výzvy

Podrobné informace

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 14. 10. 2021 (12. hod). 

Interní termín OV pro informování o záměru podat projekt je 30.9.2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 20.7.2021)

Nadační fond obětem Holocaustu

Nadační fond obětem Holocaustu vyhlásil mimořádné výběrové řízení v podprogramu Naše budoucnost.

Fond nabízí podporu: vzdělávání v judaismu a rozvoj židovských komunit, letní projekty programy pro rodiny s dětmi, knihy, publikace. 

Maximální délka trvání projektu: od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 

Termín pro podání žádosti: 14. července 2021 (o záměru podat projekt informujte s předstihem OV) 

Podrobné informace

(vloženo 1.7.2021) 

Mezinárodní soutěž Falling Walls Lab

Byl vyhlášen termín pro podání přihlášek do mezinárodní soutěže Falling Walls Lab určenou studentům, mladým vědcům, inovátorům a začínajícím podnikatelům.

Cílem soutěže Falling Walls Lab je propagovat výjimečné myšlenky a celosvětově propojovat nadějné vědce a podnikatele ze všech oblastí. Účastníci prezentují anglicky publiku a odborné porotě svůj výzkumný záměr, byznys plán nebo občanskou iniciativu, která je inovativní a nabízí řešení aktuálního společenského problému. Nezáleží, zda se jedná o téma výpočetní techniky nebo medicíny, ekonomie, strojního inženýrství, filosofie, robotiky, chemie, umění nebo zemědělství. Klíčem k úspěchu jsou pouze 3 minuty, což je čas určený na prezentaci. Autor nejlepší prezentace vyhrává finanční odměnu 1 000 EUR a cestu do Berlína na celosvětové Falling Walls Lab finále, které proběhne v listopadu. 

Za Falling Walls Lab v České republice stojí Národní technická knihovna (NTK) ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD), němec­kým velvyslanectvím v Praze, společností xITee, Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou, Technologickou agentu­rou (TA ČR) a agenturou CzechInvest.

Uzávěrka přihlášek pro české kolo je 14. září 2021. Přihlášení je možné přes webovou stránku http://www.falling-walls.com/lab/apply.

Podrobné informace

(vloženo 25.6.2021)

Stipendia Scholars at Risk

Scholars at Risk vyhlašuje za podpory Nadace Andrewa W. Mellona výzvu k podání žádosti o stipendia na výzkum na dálku. Stipendium je určeno výzkumným pracovníkům na počátku kariéry, kteří studují, píší a/nebo vyučují o akademických svobodách a/nebo souvisejících hodnotách vysokoškolského vzdělávání. 

Účelem osmiměsíčního programu je podpořit globální komunitu, která zkoumá, píše a/nebo učí o akademických svobodách a souvisejících otázkách. Program poskytne stipendium výzkumným pracovníkům na rozvoj a sdílení publikační činnosti, nabídky kurzů, workshopů, webinářů nebo konferencí.

Uzávěrka přihlášek je 15. srpna 2021.  Stipendijní program bude probíhat od listopadu 2021 do června 2022. 

Podrobné informace

(vloženo 22.6.2021)

Taiwan Foundation for Democracy

Byla vyhlášen termín pro podávání projektů nadace Taiwan Foundation for Democracy. Nadace podporuje výzkumné projekty, publikace, konference i vzdělávací programy

Podrobné informace o nadaci

Podrobné informace o výzvě

Interní termín OV pro informování o podání projektu: 6.8.2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 14.6.2021)   

Česko - německé výzkumné projekty 2022 -2023

Je otevřena výzva k podání projektů v rámci společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2023.  

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. 

Informace na webu MŠMT

Text výzvy

Interní termín pro informování OV o podání projektu: 23.6.2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 2.6.2021)

Nadace Fritz Thyssen Stiftung

Byla vyhlášena výzva k podávání projektů Fritz Thyssen Stiftung. Nadace Fritze Thyssena podporuje projekty i z oblastí Historie, Jazyka a Kultury, Sociální témata, Stát, Ekonomie. 

K podpoře budou přijaty projekty, které mají nějaké na napojení na německou vědeckou oblast: např. spolupráce s německými vědeckými institucemi, zapojení německých vědců do týmu apod.

Podrobné informace o podpoře projektů

Termín pro informování OV o záměru podat projekt: 6.9.2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 24.5.2021)

Projekty nadace Volkswagen Stiftung

Byla vyhlášena výzva pro podávání projektů financovaných nadací Volkswagen Stiftung. Výzva s názvem Challenges and Potentials for Europe: The Greying Continent je určena pro 3 - 5 členná konsorcia, kde jsou alespoň tři řešitelé z různých evropských zemí. Hlavním řešitelem musí být vždy německá vysoká škola. 

Podrobné informace

Interní termín OV pro nahlášení záměru podat projekt: 16. července 2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 24.6. 2021)

Soutěž Česká hlava 2021

Byl vyhlášen nový ročník Soutěže Česká hlava 2021. 

Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

Národní cena vlády Česká hlava vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a prvotřídní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti. O nositeli ceny rozhoduje vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Podrobné informace

Prosíme o zasílání návrhů na ocenění Národní cena vlády Česká hlava do 28.5.2021 na OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 17.5.2021)

Erasmus + Jean Monnet Actions

Byla otevřena výzva k podávání grantů z programu Erasmus + Jean Monnet Actions: 

Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Modules 

Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Centres of Excellence 

Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Chairs 

Všechny tři programy jsou určené k podpoře výuky a výzkumu v oblasti Evropské unie. 

Deadline pro podání žádostí je 2. června 2021. 

Interní termín OV k podání žádosti je 28.5.2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 17.5.2021)

Cena Josefa Hlávky 2021

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Cena je spojena s předáním diplomu a nadačního příspěvku ve výši 25.000,- Kč pro každého nositele. 

Status ceny na stránkách Hlávkovy nadace

Informace o ceně na stránkách UK

Nominace na Cenu Josefa Hlávky pro rok 2021 zasílejte do 14.5.2021 na Oddělení vědy k rukám Terezy Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 29.4.2021)

Cena MŠMT 2021

Byl vyhlášen termín pro odevzdání nominací na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů. 

Cena MŠMT se uděluje studentovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu. Dále se tato cena uděluje studentovi či absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost a obětavost. 

Status ceny

Prosíme o zasílání nominací na cenu MŠMT do 14.5. 2021 na Oddělení vědy k rukám Terezy Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz). Nominace by měla obsahovat zdůvodnění nominace a CV studenta nebo absolventa. 

(vloženo 28.4.2021)

26. ročník Ceny Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vyhlásilo 26. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše. Do soutěže se mohou přihlásit studenti se svými bakalářskými nebo diplomovými pracemi na některé ze zadaných témat Historie 20. století a Sociologie

Podrobné informace

Podmínky soutěže

Elektronický formulář

Termín přihlášení se do soutěže a odevzdání prací je 10. července 2021. Studenti se do soutěži mohou hlásit sami. 

(vloženo 22.4. 2021)

Cena Jacquese Derridy 2021

Francouzské velvyslanectví v ČR vyhlásilo termín pro odevzdání nominací na Ceny Francouzského velvyslanectví. V rámci těchto cen je každoročně udělována Cena Jacquese Derridy pro nejlepší doktorskou práci v sociálních a humanitních vědách.  

Nominovanými mohou býti Ph.D. studenti mladší 33 let, kteří jsou řádnými studenty doktorského studia nebo obhájili dizertační práci v roce 2020 nebo 2021 a jsou autory alespoň jednoho publikovaného vědeckého článku v mezinárodním vědeckém periodiku. 

Podrobné podmínky

Prosíme o zasílání nominací na Cenu Jacquese Derridy do 12. dubna 2021 na OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

Dále se mohou sami mladí vědci zúčastnit soutěže o nejlepší článek ze sociálněvědních a humanitních oborů v rámci ceny  CEFRES Platform Special Prize. V této kategorii se mohou autoři článků nominovat sami. 

(vloženo 22.3.2021)

Česko-rakouské výzkumné projekty 2022-2023

Byla zveřejněna výzva k podávání společných česko-rakouských výzkumných projektů. Přijímají se žádosti o poskytnutí dotace na podporu společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2023 (od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023) ze všech vědních oblastí. 

Text výzvy

Formuláře pro uchazeče

Text výzvy na rakouské straně

Prosíme o zaslání návrhů projektů deset dní před finálním odevzdáním do 20.4. 2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 16.3.2021)

Česko-francouzské výzkumné projekty 2022-2023

Byla zveřejněna výzva k podávání společných česko-francouzských výzkumných projektů. 

Přijímají se žádosti společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2023 (od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023) ze všech oblastí základního výzkumu. Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech.

Text výzvy

Formuláře pro uchazeče

Výzva francouzského partnera

Návrhy projektů je třeba odevzdat na OV deset dní před konečných termínem pro odevzdání žádosti, tedy do 20. 6.2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 16.3.2021)

Soutěže GAČR 2022

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, projektů Junior Star, projektů Postdoc individual fellowship (incoming/outgoing), mezinárodních bilaterálních projektů (spolupráce s Brazílií, Koreou a Tchaj-wanem) a projektů v režimu LEAD (LA granty - spolupráce s Rakouskem, Německem, Lucemburskem, Polskem, Slovinskem, Švýcarskem) počátkem řešení od 1. ledna 2022.

Zadávací dokumentace

Tender Documents

Příručka pro navrhovatele - standardní a mezinárodní projekty, JUNIOR STAR, LA granty, Postdoc individual fellowship (outgoing), Postdoc individual fellowship (incoming)

Practical information - POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP - INCOMING 2022

Základní informace k projektům jsou rovněž zveřejněny v prezentaci GAČR. Dále byly zveřejněny návody pro navrhovatele.

12. března od 10:00 se uskuteční online seminář pro navrhovatele za FSV. Odkaz na seminář je dostupný rovněž v kalendáři Google - Události na FSV.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy dle pokynů v příručce pro je navrhovatele je 8. dubna 2021. Termín byl posunut v souladu se změnou termínu podání projektových návrhů na GAČR. Termín pro partnerské projekty v režimu LEAD se odvíjí od termínu podání k zahraniční agentuře.

(vloženo 24.2.2021, poslední aktualizace 16. 3. 2021)

Ceny Neuron 2021

Nadační fond Neuron otevírá nominační proces na prestižní vědecké Ceny Neuron. Nominace předkládá česká vědecká obec do konce března 2021. Laureáti obdrží ocenění ve dvou kategoriích, a to Cenu Neuron za přínos světové vědě a Cenu Neuron pro mladé talentované vědce.  

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce: Cena se uděluje českým vědcům a vědkyním (zisk Ph.D. titulu max. 10 let před dnem vyhlášení soutěže, se započítáním případných přerušení kvůli rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci atd.) za vynikající dosavadní vědecké výsledky a jako povzbuzení do další práce. Je spojena s osobní prémií 500 000 Kč a může ji obdržet až sedm laureátů. 

Cena Neuron za přínos světové vědě: Cena se uděluje až třem kandidátům bez omezení věku. Ocenění získávají významní vědci působící doma i v zahraničí, kteří svým světovým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Každý laureát obdrží 1 500 000 Kč.

Podrobné informace

Prosíme o zasílání nominací do 26.3. 2021 na e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz 

(vloženo 26.2.2021)

Program AKTION Česká republika - Rakousko

Program podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů. 

Podrobné informace

Termíny pro podávání návrhů projektů: 15. dubna: pro období 1. 7. – 31. 12. 2021 15. září: pro období 15. 10. – 31. 12. 2021 31. října: pro období 1. 1. – 31. 12. 2022

Žádosti o projekt se podávají prostřednictvím rektorátu. 

Prosíme o odevzdání návrhu projektu vždy 10 dní před konečným termínem odevzdání. 

Nejbližší termín pro odevzdání návrhu projektu na OV je 1.4.2021 k vyřízení T. Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 23.2.2021)

Stipendia Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v roce 2021

Rada NÚJH vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.
Rada NÚJH nepřijímá do veřejné soutěže projekty sborníků nebo učebních textů. Rada NÚJH vyhlásila jako hlavní téma veřejné soutěže pro rok 2021 téma Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století. Určila následující priority s tím, že zaměření prací bude řešit aktuální, konkrétní otázky současného společenského a ekonomického vývoje České republiky v evropském i světovém kontextu. 

Podrobné informace

Termín zaslání přihlášek je do 15.5.2021 (přihlášky je možné doručit poštou či donést osobně) 

(vloženo 23.2.2021)

Minigranty na podporu projektů 4EU+

Opatřením rektora č.4/2021 byly upraveny podmínky a termíny pro podávání žádostí o Minigranty na podporu projektů 4EU+. 

Opatření rektora č.4/2021

Žadatel o projekt musí být zaměstnanec Univerzity Karlovy s úvazkem minimálně 0,5. Lze žádat o podporu do maximální výše 300 tis. Kč. Do navrhovaného projektu se musí vedle hlavního řešitele UK zapojit minimálně dva z pěti možných partnerů 4EU+. 

Podporované aktivity musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a musí oborově či tematicky odpovídat jedné ze 4 vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships) Aliance 4EU+.

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na webu Evropského centra:

Formulář žádosti

Termín pro podávání žádostí o projekt je 1.3.2021.

Prosíme o informování záměru podat projekt na OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz).

(vloženo 8.2.2021)

Cena IUS et SOCIETAS

Byl zveřejněn termín pro odevzdávání nominací na Cenu IUS et SOCIETAS. 

V akademickém roce 2020/2021 bude Cena udělena za původní, dosud nezveřejněnou a do jiné soutěže nepřihlášenou esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž se vyhlašuje pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol, kteří předloží své práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. 

Eseje musí být doručeny pouze v elektronické verzi na adresu  Jana.Kledusova@law.muni.cz do 31. května 2021. 

Podrobné informace

(vloženo 8.2.2021)

Nadace ČLF

Nadace český literární fond vyhlásila podmínky a termíny odeslání žádostí k poskytnutí podpory. Je možné si zažádat o poskytnutí finanční podpory na vydávání závažných vědeckých časopisů, případně o poskytnutí cestovních stidendií pro vědce mladší 35 let. 

Podrobné informace

Konečným termínem podání žádostí je pátek 26. 2. 2021. Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace zpřístupněné na webových stránkách ČLF a zaslání jedné vytištěné kopie žádosti s podpisem.

Odkaz na aplikaci k žádosti o podporu

Pro žádosti o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou vyhlášeny dva termíny, a to:
pátek 19. 3. 2021 a pátek 3. 9. 2021.

(vloženo 8.2.2021)

SYLFF Fellowship Fund

Studenti denní formy doktorského studia sociálně-vědního či humanitního zaměření mohou žádat o stipendium pro zpracování nebo dokončení své dizertační práce v rámci programu SYLFF Fellowship Program japonské nadace Tokio Foundation.

Žádosti předkládají studenti na adresu svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 21. dubna 2021

(vloženo: 8.2.2021)

Grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury pro rok 2021

Česko-bavorská vysokoškolská agentura aktualizovala informace k nabízením stipendiím a grantovým programům pro rok 2021. 

Stipendijní programy na rok 2021:

- stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,

- stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,

- stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,

- stipendia na stáže v ČR.
Více informací viz www.btha.cz v rubrice "Stipendia".

Grantové programy na rok 2021:

- NOVĚ: "Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021" - program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)

- "Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)

- "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)

Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".

(vloženo 4.2.2021)

Cena Bedřicha Hrozného za rok 2020

Byl vyhlášen termín pro odevzdání nominací na Cenu Bedřicha Hrozného za rok 2020. Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod.

Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.

Součástí návrhu je: jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu, název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu, specifikace tvůrčího počinu

Prosíme o odevzdání nominací na Cenu Bedřicha Hrozného do pátku 12.2.2021 na OV k rukám T. Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz

(vloženo 18.1.2021)

CHIST-ERA IV Call 2020

 Mezinárodní výzva CHIST-ERA IV Call 2020 zaměřena na podporu projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií je otevřena. Výzkumné projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složena minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Tématy výzvy jsou: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions; Towards Sustainable ICT. Pro zájemce CHIST-ERA pořádá informační webinář 22. ledna (registrace zde).

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury ČR (TA ČR) EPSILON, ze kterého budou úspěšné projekty financovány. Českými uchazeči mohou být výzkumné organizace a soukromé podniky.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 1 000 000 €. Nejvyšší možná intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Deadline pro odevzdání podkladů projektu na Oddělení vědy  je 22. února 2021. O záměru podat projekt je třeba informovat příslušného referenta OV Sylvii Burianovou (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz).

Více informací zde

Příručka Vše o CHIST-ERA Call 2020

(Vloženo 12.1.2021)

4 EU+

Byla zveřejněna 2. výzva pro předkládání společných vzdělávacích projektů v rámci konsorcia univerzit 4EU+. Deadline podávání projektů je 1. března 2021.

Aliance 4EU+ spojuje šest významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet

S ohledem na současné klíčové globální výzvy se spolupráce ve vědě a vzdělávání v rámci aliance 4EU+ soustředí na čtyři multidisciplinární vlajkové lodě, tzv. Flagships:

  1. Zdraví a demografické změny v městském prostředí;

  2. Evropa v měnícím se světě: Porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků;

  3. Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií;

  4. Biodiverzita a udržitelný rozvoj

Více informací o 4EU+ naleznete na webových stránkách Aliance.

Prosíme o informování OV o záměru podat projekt na e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz

(vloženo 8.1.2021)

Projekty Česko-německého fondu budoucnosti

Do konce roku je možné žádat o podporu na projekty z Česko-německého fondu budoucnosti. Výzva nese název: Téma roku 2021: Nové časy? Nové cesty! 
Česko-německé vztahy v dobách pandemie. 

Fond budoucnosti chce svým Tématem roku mezi obyvateli České republiky a Německa podnítit společnou reflexi koronavirové krize a jejich důsledků pro česko-německou spolupráci.

Zvýšenou sazbou podpory až do výše 70% projektových nákladů podpoří:

  1. Offline i online projekty, které se věnují společenským, sociálním i ekonomickým důsledkům pandemie, a hledají cesty, jak může krize posunout společnosti obou zemí kupředu.
     
  2. Offline i online projektové formáty, které hledají nové možnosti česko-německého setkávání a spolupráce i v časech krize.

Žádost o podporu v rámci Tématu roku je možné podávat vždy ke konci čtvrtletí, počínaje 4. čtvrtletím 2020 (uzávěrka 31.12. 2020) a konče 4. čtvrtletím roku 2021 (uzávěrka 31.12. 2021). 

Aktuální termíny 

3. čtvrtletí nebo později:       do 31. března

4. čtvrtletí nebo později:       do 30. června

Text výzvy

Podrobné informace pro žadatele

Prosíme o informování o podání projektu OV vždy 10 dní před odevzdáním na e-mail tereza.brouckova@fsv.cuni.cz

(vloženo 9.2.2021)

GAČR - společné projekty s slovinskou agenturou ARRS

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů základního výzkumu na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci s slovinskou agenturou ARRS v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje slovinská agentura jako Lead Agency.

Vyhlášení na stránkách GAČR

Informace k výzvě na stránkách ARRS

Informace k české části projektu

Vstup do aplikace pro přípravu projektů

Termín pro podání české části projektu na oddělení vědy: 12. února 2021

(vloženo 22. 12. 2020)

JSPS POSTDOCTORAL FELLOWSHIP FOR OVERSEAS RESEARCHERS PRO ROK 2021

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard) FY2021). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 31. března 2021.

Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2021.

Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2021 (tzn. nejdříve 2. dubna 2015). Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.

Podrobné informace

(vloženo 14.12.2020)

STIPENDIUM BARRANDE SCHOLARSHIP PROGRAM

Byla vyhlášena výzva stipendia „Barrande Fellowship Programu“ s termínem pro podání přihlášek do 26. 2. 2021.

Na pobyt v rámci Barrande Fellowship Programu získá student české vysoké školy stipendium ve výši 1 000 eur měsíčně (platí pro doktorské studium i krátkodobou stáž) a student francouzské univerzity 25 000 Kč měsíčně během pobytu v České republice. 

Podrobnější informace

Přihláška

On-line prezentace Barande Fellowship Programu pro studenty českých vysokých škol se uskuteční dne 15. 12. 2020 od 11:00 – 12:00 hodin. Registrace je nutná do 14. 12. 2020.

On-line prezentace Barrande Fellowship Programu pro studenty francouzských vysokých škol proběhne dne 16. 12. 2020 od 16:30 – 17:30. Registrace je nutná do 15. 12. 2020.

Registrace na webináře naleznete:  register to our online events.

(vloženo 11.12.2020)

Stipendia pro mladé vědce v Německu

Výzkumný ústav filozofický v Hannoveru (Forschungsinstitut für Philosophie Hannover) nabízí stipendium pro mladé začínající vědce. Stipendium ve výši 1 500 EUR/měsíc je určené pro studenty doktorského a post-doktorského studia v oblasti filozofie, humanitních a sociálních věd na období 10 měsíců od 1. 10. 2021 do 31. 7. 2022. Termín pro odevzdání přihlášky je do 1. února 2021, do 23:59:59 hodin

Text výzvy v angličtině

Text výzvy v němčině

Podrobné informace

(vloženo 27.11.2020)

Program malých grantů Velvyslanectví USA

Prostřednictvím programu malých a mimořádných grantů Velvyslanectví USA podporuje kulturní a vzdělávací projekty či neziskové organizace, které propagují americkou kulturu a prohlubují porozumění mezi ČR a USA. 

Konečný termín pro podávání projektů je 30. června, ale před samotným podáním finálního návrhu projektu je třeba nahlásit zájem o podání projektu se stručným popisem projektu. Tyto návrhu jsou vyhodnocovány jednou měsíčně a následně, pokud dojde v vybrání projektu bude uchazeč požádán k podání kompletního návrhu projektu. 

Nejbližší termíny pro ohlášení zájmu o projekt je prosinec 2020, leden 2021 a únor 2021. Vybraní uchazeči by pak měli kompletní návrh projektu odevzdat do 19. března 2021. 

Podrobné informace

(vloženo 24.11.2020)

Cena Miloslava Petruska 2020

Hlavní výbor České sociologické společnosti vyhlašuje jedenáctý ročník soutěže (2020) o „Cenu Miloslava Petruska“ na počest jednoho z nejvýznamnějších českých sociologů posledních desetiletí, který se zasloužil o rozvoj české sociologie i její výuky.

Cena se uděluje studentům za nejlepší odborný článek ze sociologie. 

Podrobné podmínky soutěže 

Článek musí být přihlášen do soutěže a výtisk článku spolu s titulní stránkou daného časopisu musí být prokazatelně elektronicky zaslán sekretariátu České sociologické společnosti nejpozději do 28. února 2021. 

(vloženo 2.11.2020)

Soutěž Grantové agentury UK (GAUK)

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2021. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia, kteří jsou v době podání projektu ve standardní době studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Information for applicants, The Charles University Grant Agency (GA UK), application

Aplikace pro podávání projektů je otevřena od 7. října 2020.  

Termín elektronického podání projektu na odd. vědy: 2. listopadu 2020

(vloženo 7. 10. 2020)

9. ročník Studentské soutěže Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., vyhlašuje 9. ročník Studentské soutěže. Cenu mohou získat diplomové práce z kategorií: 

Vědy o živé přírodě a chemické vědy, 

Vědy o neživé přírodě, 

Humanitní a společenské vědy. 

Podrobné informace

Diplomové práce mohou přihlašovat vedoucí prací i kateder do 10. listopadu 2020

(vloženo 5. 10. 2020)

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2021

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2021 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů a pro zapsané spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK 

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21 

Podrobné informace

Interní termín pro odevzdání návrhů projektu na OV je 3.12.2020

(vloženo 2. 10. 2020)

Stipendia na studium v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole

Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (dohromady na tři roky). Stipendium je zpravidla vypláceno formou 12 měsíčních splátek. Od akademického roku 2020/21 je stipendium navýšeno na 10.236 € za rok (853 € měsíčně). Žadatelé s minimálně jedním dítětem mohou navíc požádat o navýšení stipendia o dalších 160 € měsíčně.

Cílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou. 

Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2021/22: 1. 12. 2020 (žádost si podává uchazeč sám) 

Podrobné informace

(vloženo 18.9.2020)

5. Veřejná soutěž programu ÉTA TAČR

Technologická agentura TAČR vyhlásila 5. veřejnou soutěž programu na podporu návrhů projektů založených na využívání teoretických východisek, expertíz a metod společenských, humanitních a uměleckých věd.

Tato veřejná soutěž není tematicky ohraničena. Maximální intenzita podpory na jeden projekt činí 80%.

Termín nahlášení záměru podat projekt na OV: 14.9.2020 (email: sylvie.burianova@fsv.cuni.cz)

Více informací:

Fakultní stránky výzvy, manuály

Stránky soutěže TAČR

(Vloženo 3.9.2020)

Pátá výzva Výzkumného fondu CELSA

Byla zveřejněna pátá výzva k podávání projektu Výzkumného fondu CELSA. Předpokládá se, že CELSA podpoří 10-12 nových projektů spolupráce mezi CELSA výzkumníky. Univerzita Karlova, stejně jako v minulém kole, podpoří dva projekty na UK a na každý přispěje RUK částkou max 30 000 EUR. 

Výzkumný fond CELSA představuje virtuální fond, jehož prostřednictvím budou financovány výzkumné projekty minimálně mezi dvěma CELSA partnery, z nichž jeden musí být vždy KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či v obdobném evropském programu.

Podrobné informace

Informace o fondu CELSA na stránkách Evropského centra UK

Termín Oddělení vědy pro odevzdání návrhů projektu 18.11. 2020 (e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 1.9.2020)

4. VÝZVA INOVAČNÍCH VOUCHERŮ

Pražský voucher vyhlásil čtvrtou výzvu na pražské inovační projekty, Cílem je podpořit vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Záměrem podpory je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Žadatelem musí být malý nebo střední podnik (právnická osoba). Univerzita může vystupovat v roli poskytovatele znalostí

Více informací 

Termín informování oddělení vědy o zapojení do projektu: 10. září 2020 (email: sylvie.burianova@fsv.cuni.cz)

(Vloženo 29.7.2020)

Masaryk Distinguished Chair v Izraeli

Program Masaryk Distinguished Chair v Izraeli podporuje výzkumné pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

Obsahem pobytů jsou primárně výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společensko-vědních oborů (např. politické vědy, mezinárodní vztahy, právo, sociologie, ekonomie, psychologie, mediální studia a žurnalistika, hebraistika, historie, kulturální studia...), program je však otevřen výzkumníkům a akademikům všech disciplín. Pobyt je možné doplnit o přednáškovou činností na IDC. 

Byl vyhlášen termín pro sběr žádostí o pobyt na 30. listopadu 2020. 

Všichni žadatelé jsou povinni si před podáním přihlášky zajistit akademického tutora svého výzkumného pobytu na IDC Herzliya. Mimo něj je rovněž možné se domluvit i s tutorem z jiné izraelské instituce. Předpokládá se, že akademický tutor bude k dispozici v Izraeli po celou dobu stipendijního pobytu žadatele.

Pobyt se může uskutečnit v průběhu kalendářního roku. Délka zahraničního pobytu vychází z potřeb žadatele a jeho výzkumného záměru. Minimální délka je stanovena na 2 týdny, maximální délka činí 3 měsíce

Finanční podmínky

Informace k přihlášce do programu

(vloženo 24.6.2020)

International Visegrad Fund

International Visegrad Fund (IVF) nabízí celoroční výzvy pro projekty týkající se podpory států Visegrádské skupiny a iniciativ vztahujících se ke střední a východní Evropě v celém světě.

IVF nabízí granty v těchto modulech:

1. Visegrad Grants (podpora projektů ze států visegrádské skupiny) 

2. Visegrad + Grants (podpora projektů ve vztahu ke státům Západního Balkánu a Východního partnerství);

3. Visegrad Strategic Grants (rozsáhlejší projekty strategického významu na základě ročních priorit států Visegrádské skupiny).

Strategické priority

Každoroční termíny u zadavatele: 1. únor, 1. červen a 1. říjen (termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy nejpozději pět pracovních dní před termínem u zadavatele).

Aktuálně může fakulta žádat do všech tří modulů Visegrad Grants (v říjnu končí projekt, kde je fakulta jako hlavní řešitel), Visegrad + Grants a Visegrad Strategic Grants (jeden projekt za každý modul nebo jako partnerská instituce) a může obdržet jen jeden projekt v každém z těchto modulů jako hlavní řešitel.  

Podrobné informace

Elektronické podávání projektů

Pravidla pro podávání projektů

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů do poslední letošní výzvy 1. října je 23. září 2020 (e-mail tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 24.6.2020)

9. NÁRODNÍ VÝZVA PODPROGRAMU INTER-EUREKA (LTE121)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 9. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE 21) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  - EUREKA.

Způsobilým uchazečem je malý, střední, nebo velký podnik podle definice č. 3 programu INTER-EXCELLENCE.  V roli dalšího účastníka projektu mohou být také organizace pro výzkum a šíření znalostí podle Nařízení Komise č. 651/2014 a podle definice v příloze č. 3 programu INTER-EXCELLENCE. V případě výzkumných organizací mohou být projektem podporovány i jejich hospodářské činnosti, a proto na ně bude v každém případě nahlíženo jako na podniky.

Povinnou podmínkou k podpoře projektů je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník v souladu s pravidly programu EUREKA.

Termín fakultního oddělení pro nahlášení projektu: 30.8.2020 (e-mail: sylvie.burianova@fsv.cuni.cz) 

Podrobné informace 

(vloženo 19.6.2020)

Stipendia Fulbrightovy komise na akademický rok 2021/22

Byly vypsány termíny uzávěrky stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2021/22

Uzávěrky přihlášek jsou:

1. září 2021 a 1. února 2022Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů 

Podrobné informace

1. října - Fulbright Specialist Program, v rámci kterého můžete na krátkodobý pobyt 2-6 týdnů pozvat odborníka z USA

Podrobné informace

1. listopadu - Fulbright core program - stipendium pro vědce a přednášející

Podrobné informace

1. listopaduFulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii pro vědce a přednášející

Podrobné informace

Zájemci se mohou dozvědět další informace na on-line zoom webinářích.  

Pro studenty a Fulbright-Masaryk juniory, tedy zájemce po ukončení bakalářského a před dokončením doktorského programu: 4.června 2020 od 16 hodin.

Pro uchazeče ve vědeckých programech Fulbright Core a Fulbright-Masaryk postdoc a senior, tedy pro zájemce, kteří již dokončili doktorské programy: 24. června 2020 od 16 hod.

Registrace on-line seminář

Příspěvky na studium od Nadace Sophia

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků pro vysoké školy a jejich studenty.

Podporují se talentovaní studenti zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivci v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Termín pro zasílání žádosti o nadační příspěvek u vyhlašovatele: 30.4., 31.8., 30.11.2020.

Podrobné informace

(vloženo 29. 01. 2020)

Aktuality