Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Zde najdete seznam aktuálních grantových a stipendijních výzev z oblasti vědy a výzkumu.

Interdisciplinární seminář v rámci programu Progres Q18

20. ledna 2020 se od 15 hodin koná v budově FSV, Smetanovo nábř. 6 (místnost 212) pracovní seminář Jak na interdisciplinární výzkum? Sdílení zkušeností s inter- a trans- disciplinárními vědeckými projekty. Srdečně zveme všechny zájemce. Vstup volný.

Program semináře

Vyhlášení programu TREND (TAČR)

TAČR informuje o výzvě v programu aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje TREND. 

Podrobné informace

(vloženo dne 11.12.2019)

Nadace Český literární fond - program grantů a stipendií na rok 2020

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2020. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika včetně překladů), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace

Formuláře

Aplikace na podání žádosti

Postup podání žádosti

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 20.2.2020 (granty), 13.3. a 1.9.2020 (cestovní stipendia).

(vloženo 9.12.2019)

Česko - švýcarská spolupráce (GAČR)

GAČR informuje o programu česko - švýcarské spolupráce. 

Podporují se společné projekty českých a švýcarských výzkumníků. Jednoleté až tříleté projekty se předkládají v anglickém jazyce. Případné další partnerské instituce na české straně je možné financovat až 20% švýcarského rozpočtu v projektu. 

Pokud je švýcarská Swiss National Science Foundation tzv. lead agency (t.j. hlavním pracovištěm, kam se podávají projekty v konkrétním roce), tak česká strana musí projekty taktéž podat na GAČR. Prosím věnujte pozornost podmínkám účasti projektu pro členy týmu. 

Podrobné informace

Termín oddělení vědy FSV pro písemné podklady: 25. březen 2020.  

(vloženo: 5.12.2019)

Japonsko - nabídka postdoktorských stáží

Japan Society for the Promotion of Science vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard) FY2020). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 27. března 2020. Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2020.

Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2020 (tzn. nejdříve 2. dubna 2014). Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.

Podrobné informace a formuláře

(vloženo 27.11.2019)

Aktion Österreich

MŠMT informuje o výzvě k podávání společných návrhů projektů česko-rakouské spolupráce ve vědě a vzdělávání na rok 2020. Program AKTION podporuje např. společné semináře a odborné exkurze, zasedání či workshopy, výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů, letní kolegia a školy a akademickou výměnu za účelem vzdělávacích akcí. Nepodporuje se účast na konferencích, kongresech, sympoziích či exkurze bez výzkumných či pedagogických aktivit.

Návrh projektu je možné podat v německém či anglickém jazyce. Součástí návrhu projektu musí být i předpokládané vlastní finanční prostředky pro navrhované aktivity.

Podrobné informace a formuláře 

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu (již podepsaného rakouskou stranou): 6. dubna 2020.

(vloženo: 30.12.2019)

Masaryk Distinguished Chair v Izraeli

Masaryk Distinguished Chair je společném programem vlád České republiky a Izraele, jehož cílem je podpořit výzkumné a výukové pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na partnerské hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

Obsahem pobytů jsou zejména výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společenskovědních oborů, program je však otevřen i zájemcům z jiných vědních disciplín. Veškerá finanční a administrativní podpora je zajištěna ze strany IDC Herzliya. Úspěšní žadatelé navíc obdrží paušální grant ve výši 500 USD na týden pobytu. Kromě IDC Herzliya je také možné najít tutora na jiné izraelské instituci.

Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2019 pro pobyty na rok 2020.

Více informací a instrukce k přihláškám naleznete na našich webových stránkách: https://czs.muni.cz/masarykchair. Přihlášky včetně příloh (CV, bibliografie, doporučujícího dopisu, atd.) v angličtině prosím zasílejte na e-mailovou adresu nguyenova@czs.muni.cz

2. výzva programu Fond pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí ČR informuje o 2. výzvě programu Fondu pro bilaterální vztahy z programu EHP a Norska 2014-2021.

Fond podporuje vztahy mezi Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy) a Českou republikou. V rámci této výzvy je oprávněnost žadatelských a partnerských institucí omezena jen na Norsko. Pro druhou výzvu v programu je alokováno 7 752 900 Kč (300 000 EUR). Fond pokrývá až 100 % způsobilých výdajů. Příjemci nejsou povinni zajistit vlastní spolufinancování iniciativ. Žádost o grant se podává v anglickém jazyce online.

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 25. června 2020, nebo do vyčerpání alokace výzvy, nejméně dva měsíce před zahájením realizace.

Elektronické podání projektu prostřednictvím aplikace MF ČR

Podrobné informace

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy je vždy nejdéle dva měsíce před zahájením iniciativy.

(vloženo 09. 07. 2019)

Program stipendií Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2019.

Příspěvky jsou určeny na podporu talentovaných a sociálně potřebných jedinců (včetně působících v zahraničí a připravujících se na realizaci vědeckého projektu) a jsou vypláceny formou cestovních, vědeckých nebo uměleckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2019: 9. prosince 2019.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.

Podrobné informace

(vloženo 04. 03. 2019)

Příspěvky na studium od Nadace Sophia

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků pro vysoké školy a jejich studenty.

Podporují se talentovaní studenti zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivci v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Termín pro zasílání žádosti o nadační příspěvek u vyhlašovatele: 30. listopadu 2019.

Podrobné informace

(vloženo 21. 02. 2019)

Mimořádná výzva Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje mimořádnou grantovou výzvu. 

Příspěvkem až ve výši 70 % projektových nákladů budou podpořeny společné česko-německé aktivity, které se staví proti rozdělujícím tendencím, pátrají po jejich příčinách a důsledcích a podporují dialog uvnitř společnosti. Mimořádná grantová výzva je vyhlášena jako Téma roku 2019. O podporu v rámci programu je možno žádat čtvrtletně, poprvé k 31. 12. 2018, naposledy k 31. 12. 2019. Podmínkou podpoření žádosti je aktivní zapojení české i německé partnerské instituce do projektu.  

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: čtvrtletně do 31. prosince 2019 (vždy nejméně pět pracovních dní před termínem).

Podrobné informace 

(vloženo 04. 12. 2018)

International Visegrad Fund

International Visegrad Fund (IVF) nabízí celoroční výzvy pro projekty týkající se podpory států Visegrádské skupiny a iniciativ vztahujících se ke střední a východní Evropě v celém světě.

IVF nabízí granty v těchto modulech:

1. Visegrad Grants (podpora projektů ze států visegrádské skupiny) – tento projekt je v současnosti řešen na fakultě, není možné podat žádost jako hlavní řešitel až do října 2020;

2. Visegrad + Grants (podpora projektů ve vztahu ke státům Západního Balkánu a Východního partnerství);

3. Visegrad Strategic Grants (rozsáhlejší projekty strategického významu na základě ročních priorit států Visegrádské skupiny).

Strategické priority

Každoroční termíny u zadavatele: 1. únor, 1. červen a 1. říjen (termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy nejpozději pět pracovních dní před termínem u zadavatele).

Počet žádostí o projekty není omezen v případě modulu Visegrad Grants, kdy Univerzita Karlova je partnerskou institucí. Aktuálně může fakulta žádat také do modulů Visegrad + Grants a Visegrad Strategic Grants (jeden projekt za každý modul nebo jako partnerská instituce) a může obdržet jen jeden projekt v každém z těchto modulů jako hlavní řešitel.  

Podrobné informace

Elektronické podávání projektů

Pravidla pro podávání projektů

 

Aktuality