Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Zde najdete seznam aktuálních grantových a stipendijních výzev z oblasti vědy a výzkumu i další aktuality k této oblasti. Celkový přehled vyhlašovaných výzev lze nalézt v dokumentu Grantový rok.

Japonsko - JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2023

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan FY2023). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 17. dubna 2023.

Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2023.

Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2023 (tzn. nejdříve 2. dubna 2017). Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.

Pokyny pro žadatele

(vloženo 26.1.2023)

Nadační příspěvky Hlávkovy nadace pro rok 2023

Hlávkova nadace zveřejnila termíny a podmínky pro získání nadačních příspěvků v roce 2023.

Nadační příspěvky jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žádat vynikající jednotlivci z veřejných vysokých škol a dalších institucí v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a z Akademie věd České republiky.

Podrobné informace

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada Hlávkovi nadace v těchto termínech (13. února, 24. dubna, 19. června, 28. srpna, 16. října, 11. prosince) Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady. 

Žádosti si uchazeči podávají sami. 

(vloženo 24.1.2023) 

Grantová agentura ČR - Slovinsko-české projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na společné slovinsko-české projekty základního výzkumu, ve které je pro hodnocení projektu v roli LEAD Agency slovinská strana (agentura ARRS). Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců.

Podrobné informace - zadávací dokumentace, FAQ, prezentace. Vstup do aplikace. Manuál pro předkladatele projektů v této výzvě.

Termín pro odevzdání české části projektu na odd. vědy je 1. 3. 2023.

(vloženo 20.01.2023)

Granty a příspěvky Česko-bavorské vysokoškolské agentury 2023

ČBVA představila přehled grantových nabídek a dalších možností příspěvků pro rok 2023. 

- Příspěvky na mobilitu 

Žádosti je možné podávat průběžně až do vyčerpání finančních prostředků. Maximální výše podpory 1000 Euro. 

- Akademické projekty bavorských vysokých škol s českým partnerem 

Projekty je možné podávat průběžně během roku až do vyčerpání finančních prostředků. Maximální výše podpory 5000 Euro. 

- Bilaterární letní/zimní školy

žádosti je možné podávat průběžně během celého roku až do vyčerpání finančních prostředků. Výše podpory 1000-10 000 Euro. 

Při zájmu o podání projektu kontaktujte OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz). 

(vloženo 18.1.2023)

Visegrad Fund

Do začátku února 2023 je možné podávat projekty do Mezinárodního Visegradského fondu.

International Visegrad Fund podporuje vědeckou spolupráci mezi zeměmi V4 ale např. i s balkánskými zeměmi. Je možné si vybrat ze tří typů výzkumných grantů: Visegrad Grant, Visegrad+ Grant a Strategic Grant

Termín pro odevzdání projektů pomocí on-line aplikace: 1. únor 2023

Termín oddělení vědy pro informování OV o záměru podání projektu: 25.1.2023 na e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz

Podrobné informace

(vloženo 10.1.2023)

Cena Bedřicha Hrozného za rok 2022

Byl vyhlášen termín pro odevzdání nominací na Cenu Bedřicha Hrozného za rok 2022

-        Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod.

-        Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě.

-        Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.

-        Cena se předává na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení univerzity.

-        Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem univerzity a podpisem rektora.

-        S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000,- Kč.

-        Návrhy na udělení ceny podávají děkani fakult nebo ředitelé vysokoškolských ústavů anebo členové vědecké rady univerzity rektorovi.

-        Součástí návrhu je: jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu; název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu; specifikace tvůrčího počinu

Opatření rektora

Nominace je možné zasílat na OV k rukám Terezy Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) do čtvrtka 9.2.2023 

(vloženo 10.1.2023) 

Grantová agentura ČR - Lucembursko-české projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na společné lucembursko-české projekty základního výzkumu, ve které je pro hodnocení projektu v roli LEAD Agency lucemburská strana (agentura FNR).

Podrobné informace - zadávací dokumentace, FAQ, prezentace. Vstup do aplikace. Manuál pro předkladatele projektů v této výzvě.

Termín pro odevzdání české části projektu na odd. vědy je 20. 4. 2023.

(vloženo 06.01.2023)

Nadační program Českého literárního fondu pro rok 2023

Český literární fond zveřejnil termíny odevzdání žádosti v rámci svého nadačního programu pro rok 2023: 

Vědecké časopisy a cestovní stipendia:

– Vědecká periodika
– Cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

Nadace ČLF podporuje vědeckou činnost ve dvou oblastech. První oblastí jsou granty na vydávání významných vědeckých časopisů z oblasti přírodních i humanitních věd, které přispívají k publikování nových poznatků v daném oboru, slouží k udržování regionálního vědeckého bádání anebo hrají důležitou roli v oblasti vědecké publicistiky a osvěty.

Druhou oblastí oblastí jsou cestovní stipendia mladým vědcům do 35 let, především určená doktorandům a postdoktorandům, jimž pomáhají absolvovat stáže na zahraničních institucích či se aktivně účastnit vědeckých konferencí.

Podrobné informace

Termín odevzdání žádostí na ČLF je 28.2.2023. Prosíme informování OV o záměru podat žádost (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 3.1.2023) 

Erasmus + grantová výzva 2023

Evropská komise zveřejnila novou Příručku programu s termíny pro podávání žádostí o podporu projektů v roce 2023. 

Termíny pro grantové žádosti v oblasti vysokého školství: 

Klíčová akce 2 - kooperativní partnerství

 • Kooperativní partnerství s výjimkou partnerství předložených evropskými nevládními organizacemi – 22. 3. 2023

Centralizované aktivity(čas podání vždy v 17:00 středoevropského času)

 • Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání – 14. 2. 2023
 • Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy – 14. 2. 2023
 • Erasmus Mundus – 16. 2. 2023
 • Budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání – 16. 2. 2023
 • Výhledové projekty – 15. 3. 2023
 • Sport: Kooperativní partnerství, Partnerství malého rozsahu, Neziskové evropské sportovní akce – 22. 3. 2023
 • Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže - 26. 4. 2023
 • Aliance pro inovace – 3. 5. 2023
 • Centra excelence VET – 8. 6. 2023

Pro veškeré informace ohledně projektů Erasmus + kontaktujte na OV Terezu Broučkovou (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 8.12.2022)

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Nadace Český literární fond bude opět společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělovat Ceny Josefa Hlávky za rok 2022.

Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce,

a to ve čtyřech vědních oblastech:

společenské vědy,

vědy o neživé přírodě,

vědy o živé přírodě a lékařství

Termín Oddělení vědy pro odevzdání nominací do 4. ledna 2023 k rukám Terezy Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

Nominace musí obsahovat: 

a)       samotné publikace

b)      max. 1 stránka zdůvodnění nominace

(vloženo 2.12.2022)

Stipendia na studium v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Cílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou. 

Podrobné informace
Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2022/23:  1. 12. 2022 

Termín pro podávání žádostí o prodloužení stipendia:  28. 2. 2023

(vloženo 6.1.2023)

4EU+ minigranty 2023

Byla vyhlášena výzva k podávání projektů pro žádosti o minigranty a studentské minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2023.

Deadline pro podávání online žádostí je 6. ledna 2023

Prosíme o informování OV o záměru podat projekt v rámci této výzvy (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 10.11.2022)

Program pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu

MŠMT zveřejnilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu a to s dobou řešení 2023-2025.

Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodního výzkumného projektu na multilaterálním půdorysu (min. 3 účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden partner z jedné země). 

Spolu s Českou republikou se 3. výzvy účastní Bulharsko, Černá Hora, Francie, Slovensko, Srbsko, Rakousko.

Text výzvy

Podrobné informace

Termín Oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu: 7.1.2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 21.11.2022)

Sedmá výzva Výzkumného fondu CELSA

Byla zveřejněna sedmá výzva k podávání projektu Výzkumného fondu CELSA. Předpokládá se, že CELSA podpoří 10-12 nových projektů spolupráce mezi CELSA výzkumníky. Univerzita Karlova, stejně jako v minulém kole, podpoří dva projekty na UK a na každý přispěje RUK částkou max 30 000 EUR. 

Výzkumný fond CELSA představuje virtuální fond, jehož prostřednictvím budou financovány výzkumné projekty minimálně mezi dvěma CELSA partnery, z nichž jeden musí být vždy KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či v obdobném evropském programu.

Podrobné informace

Informace o fondu CELSA na stránkách Evropského centra UK

Termín Oddělení vědy pro odevzdání návrhů projektu 5.12. 2022 (e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(aktualizováno 21.11.2022)

TAČR SIGMA DÍLČÍ CÍL 3: PODPORA SHUV

Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž  v Programu SIGMA v Dílčím cíli 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV). Podstata návrhu projektu musí být ve společenských vědách, humanitních vědách a umění a aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací. Soutěž má tři hlavní témata: Odolnost společnosti, Vzdělávání a uplatnění a Udržitelnost. Každý návrh projektu musí mít právě jednoho aplikačního garanta z České republiky. Podání návrhu projektu probíhá skrze platformu ISTA.

Více informací a Zadávací dokumentace na stránkách soutěže: TAČR SIGMA. Fakultní manuál pro podávání návrhu do soutěže zde: Manuál SIGMA

Termín pro nahlášení záměru podat projekt na Oddělení vědy: 16.11.2022. Termín pro odevzdání návrhu projektu spolu s nutnými přílohami na Oddělení vědy: 5.12.2022

Kontaktní osoba OV: sylvie.burianova@fsv.cuni.cz

(Vloženo 26.10.2022)

MZV ČR - Priority zahraniční politiky a mezinárodních vztahů 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2023.

Mezi podporované aktivity patří např. konference a semináře, diskusní fóra, summity, publikace. Podpora z veřejných prostředků může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). MZV ČR má zájem o návrhy projektů v těchto oblastech.

Podrobné informace a formuláře.

Prosím o zaslání informace o přípravě projektu na email eva.hornickova@fsv.cuni.cz do 27.10. 2022.

Termín odevzdání kompletních žádostí v aplikaci Grantys: 7. listopadu 2022

(vloženo 17.10. 2022)

Grantová agentura ČR - Polsko-české projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na společné polsko-české projekty základního výzkumu, ve které je pro hodnocení projektu v roli LEAD Agency polská strana (agentura NCN).

Podrobné informace - zadávací dokumentace, FAQ, prezentace. Vstup do aplikace. Manuál pro předkladatele projektů v této výzvě.

Termín pro odevzdání české části projektu na odd. vědy je 16.12. 2022.

(vloženo 03.10.2022)

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2023. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia ve standardní době studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Information for applicants, The Charles University Grant Agency (GA UK), application

Termín elektronického podání projektu na odd. vědy: 6. listopadu 2022

Faculty deadline for proposal submission: 6 November 2022

(vloženo 27.09.2022)

IMPAKT1 ROZVOJ INICIATIVY V BEZPEČNOSTNÍM VÝZKUMU

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) v Podprogramu 3 "Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu". Cílem tohoto Podprogramu je podpořit rozvoj internacionalizačních iniciativ v komunitě bezpečnostního výzkumu. Mezi zájmové tematické oblasti patří: kyberbezpečnost, boj s organizovaným zločinem, CBRN ochrana, snižování rizik katastrof a další bezpečnostní témata akcentovaná evropskými rámcovými programy.

Lze podávat pouze návrhy projektů, které podporují a přispívají k rozvoji aplikovaného výzkumu. Technické podání návrhu probíhá přes platformu ISTA.

Nahlášení záměru podat návrh projektu je třeba nahlásit na Oddělení vědy (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz) do 10. října 2022. Termín pro odevzdání fakultních návrhů na Oddělení vědy je 2.listopadu 2022.

Více informací spolu se Zadávací dokumentaci na tomto odkazu: Ministerstvo vnitra

 (Vloženo 21.9.2022)

Stipendia na roční studijní pobyt v Bavorsku

Byla zveřejněna výzva k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

 

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2023/24 je 1. prosinec 2022.
Podrobné informace 

Pozvánka na on-line seminář 27.10. 

Pozvánka na on-line seminář 11.10.

(vloženo 20.9.2022)

Cena rektorky 2022

Cena rektorky Univerzity Karlovy pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy může být udělena vynikajícím absolventům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti a své studium řádně dokončili v akademickém roce 2021/2022.

Jednotlivé návrhy obsahující zdůvodnění nominace, jméno, příjmení studenta, datum narození, adresa trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování; název studijního programu, popř. studijního oboru a výpis studijních výsledků zasílejte v elektronické i tištěné podobě do úterý 18. 10. 2022 na oddělení vědy Tereze Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz).

Status ceny

(vloženo 5.9.2022)

Program AKTION Česká republika - Rakousko

Program podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů. 

Podrobné informace

Formulář návrhu projektu

Termíny pro podávání návrhů projektů: 

 • 15. 4. 2022 pro projekty, které se realizují v období 1. 7. – 31. 12 2022
 • 15. 9. 2022 pro projekty, které se realizují v období 15. 10. – 31. 12. 2022

Žádosti o projekt se podávají prostřednictvím rektorátu. 

Prosíme o odevzdání návrhu projektu vždy 10 dní před konečným termínem odevzdání. 

Nejbližší termín pro odevzdání návrhu projektu na OV je 2.9.2022 k vyřízení T. Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 7.2.2022)

Bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS23 bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké. 

Soutěž je součástí Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II a podprogramu INTER-ACTION. 

Informace o soutěži na stránkách MŠMT

Zadávací dokumentace

Interní termín OV pro informování o záměru podat projekt: 30. 6. 2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 9.6.2022)

Fondy EHP a Norska: Vyhlášení 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 28. dubna 2022 čtvrtou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy. 

Fond pro bilaterální vztahy byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (dále jen “donorské státy”) a slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států. 

Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 31. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy.
Žádosti je nutné předkládat v angličtině a pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému CEDR.

4. otevřená výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska. Partnerství se subjektem z Norska je tedy povinné. Spolupráce mezi ČR a Islandem nebo Lichtenštejnskem bude umožněna za předpokladu splnění povinného partnerství se subjektem z Norska. 

Text výzvy

Pokyny

Prosíme informování OV o záměru podat projekt v rámci výzvy (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 29.4.2022)

TAČR TREND - TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI 6VS + 7VS

Technologická agentura vyhlásila dvě veřejné soutěže v Programu TREND v podprogramu Technologičtí lídři. Hlavním uchazečem soutěží může být pouze podnik. Výzkumné organizace mohou být dalším uchazečem. Podpořeny budou projekty,  jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové služby, technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

6. veřejná soutěž je zaměřena na tvorbu výsledků VaV (výzkumu a vývoje) a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost. 7. veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších (dále “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

V případě účasti na návrhu projektu v rámci konsorcia kontaktujte Oddělení vědy (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz).

Více informací

(Vloženo 27.4.2022)

Interreg Europe (2021-2027)

Byla vyhlášena výzva k podávání projektů v rámci programu Interreg Europe.

Jediná priorita programu: Lepší správní/institucionální spolupráce
Umožní projektům realizovat aktivity zaměřené na posilování institucionální kapacity a výměnu dobrých praxí mezi subjekty zapojených do realizace regionální politiky, ve všech oblastech odpovídajících tematickému zaměření kohezní politiky.

Klíčová témata: 

 • Smart
 • Green
 • Connected
 • Social
 • Citizens
 • Governance

Podrobné informace na stránkách programu

Text aktuální výzvy

Programme manual

Interní termín OV k nahlášení projektu: 15.5.2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 22.4.2022) 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM OPSEC

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo první veřejnou soutěž v programu Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC). Každý projekt musí mít charakter aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje a být tematicky zařazen do jednoho ze tří podprogramů: 1. Rozvoj schopností vymáhání práva; 2. Krizová připravenost bezpečnostních a záchranných sborů; 3. Odolná společnost.

Podporovány jsou tři typy projektů - a) Proof-of-concept b) Technologický vývoj c) Metody, postupy, společenské inovace. Podání návrhu projektu probíhá prostřednictvím informačního systému TAČR (ISTA). Doba realizace projektů je 24-48 měsíců.

Zájem podat návrh do soutěže je třeba nahlásit na Oddělení vědy (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz), a to nejpozději do konce 10.5.2022.  Termín pro odevzdání podkladů projektu na Oddělení vědy je 31.5. 2022.

Info + Zadávací dokumentace

(Vloženo 20.4.2022)

Česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2023-2024

Byla otevřena výzva k podávání společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024. 

Text výzvy

Formuláře pro uchazeče

Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022. 

Termín OV pro předkládání návrhu projektu: 23.6.2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 20.4.2022)

Česko-německé výzkumné projekty s dobou řešení 2023-2024

Byla otevřena výzva k podávání společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024. 

Text výzvy

Formuláře pro uchazeče

Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022. 

Termín OV pro předkládání návrhu projektu: 23.6.2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 20.4.2022)

Česko-rakouské výzkumné projekty s dobou řešení 2023–2024

Byla otevřena výzva k podávání společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024.

Text výzvy

Formuláře pro uchazeče 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022. 

Termín OV pro předkládání návrhu projektu: 23.6.2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 20.4.2022)

TAČR DOPRAVA 2020+

TAČR vyhlásil čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+. Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Každý návrh projektu musí alespoň jednoho aplikačního garanta se sídlem v České republice. Výsledky musí mít uplatnění výhradně v dopravním sektoru.

Každý návrh projektu musí naplnit jeden ze specifických cílů programu: 1) Udržitelná a bezpečná doprava; 2) Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura; 3) Přístupná a interoperabilní doprava; 4) Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy. 

Podání návrhu probíhá prostřednictvím systému ISTA.

Více informací TAČR

Zájem podat návrh do soutěže je třeba nahlásit na Oddělení vědy (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz), a to nejpozději do konce 30.4. 2022.  Termín pro odevzdání podkladů projektu na Oddělení vědy je 24. 5. 2022.

(Vloženo 7.4.2022)

1. VEŘEJNÁ SOUTEŽ PROGRAMU NAKI III

Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 vyhlásil první veřejnou soutěž. Předložen může být výlučně návrh aplikovaného výzkumu, který naplňuje některou z tematických priorit programu (ZD str. 13). Podpořeny budou projekty, které předpokládají dosažení alespoň jednoho aplikačního výsledku.

Vzhledem k vyšší administrativní zátěži při přípravě návrhu, prosím o nahlášení záměru podat projekt na Oddělení vědy (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz) nejpozději do 30. března 2022. Deadline odevzdání návrhu projektu na Ministerstvo kultury je 28. dubna 2022.

Zadávací dokumentace spolu s formuláři

DH23_zadavaci_dokumentace.pdf

(vloženo 15.3.2022)

JPI Call for Proposals - Cultural Heritage, Ethics and Society

V rámci iniciativy Společného programování "Kulturní dědictví a globální změny" byla vyhlášena výzva s názvem "Cultural Heritage, Society and Ethics".

Výzva se zaměřuje na dvě tematické oblasti, a to:

1) Cultural heritage and economic development

2) Cultural heritage and sustainable strategies

Návrh projektu může podat konsorcium minimálně tří výzkumných subjektů ze tří způsobilých zemí, a to ve spolupráci s minimálně jedním přidruženým partnerem z veřejnoprávní anebo soukromé sféry.

Více informací lze nalézt na stránkách MŠMT a stránkách výzvy.

Deadline podání předběžného návrhu je 23. května 2022.

V případě Vašeho zájmu podat návrh projektu se prosím obraťte na: sylvie.burianova@fsv.cuni.cz

(Vloženo 14.3.2022)

Pomoc mladým ukrajinským vědcům

Nadační fond Neuron na podporu vědy, jeho mecenáši a IOCB Tech se spojili, aby pomohli mladým vědcům, kteří v současné situaci odcházejí z Ukrajiny a hledají nové útočiště v České republice. Každý z příjemců mimořádného grantu získá 200 000 Kč na první náklady spojené s ubytováním a vytvořením zázemí.

Podmínky pro udělení grantu - žádat může ukrajinský vědec pomocí garanta české výzkumné instituce: 

1) alespoň tříleté působení ve vědecké instituci se sídlem ve státě Ukrajina 
2) prohlášení o neexistenci žádné osobní, služební, majetkové nebo jakékoliv jiné vazby na osoby na sankčním seznamu EU uveřejněném v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině
3) kladné písemné vyjádření české výzkumné instituce o odborných kvalitách žadatele a prohlášení, že si bere patronát nad hladkým začleněním vědce - pomůže s nalezením bydlení, uzavře pracovní smlouvu a pomůže s vyřízením všech dalších právních kroků

Podrobné informace

(vloženo 1.3.2022)

Soutěže GAČR 2023

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, projektů Junior Star, projektů EXPRO, projektů Postdoc individual fellowship (incoming/outgoing), mezinárodních bilaterálních projektů (spolupráce s Brazílií (São Paulo), Koreou a Tchaj-wanem) a projektů v režimu LEAD (LA granty - spolupráce s Rakouskem, Německem, Lucemburskem, Polskem, Slovinskem, Švýcarskem; NSF) s počátkem řešení od 1. ledna 2023 (či dle pravidel LEAD agentury).

Zadávací dokumentace

Tender Documents

Příručka pro navrhovatele - standardní a mezinárodní projekty, Junior STAREXPRO, LA granty, Postdoc IF - incoming, Postdoc IF - outgoing

Practical information for applicants - Postdoc IF incoming

Základní informace k projektům jsou rovněž zveřejněny v prezentaci GAČR. Dále byly zveřejněny videonávody pro aplikaci GRIS.

Information about the application GRIS (subtitle in English)

Prezentace z online semináře pro navrhovatele za FSV, který se konal 4. 3. 2022.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy dle pokynů v příručce pro je navrhovatele je 20. března 2022. Termín pro partnerské projekty v režimu LEAD se odvíjí od termínu podání k zahraniční agentuře.

(vloženo 22.02.2022)

Veřejná soutěž Hlávkovy nadace 2022

Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.

Hlavní téma veřejné soutěže pro rok 2022 je téma "Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století." 

Podrobné informace

Termín zaslání přihlášek je do 15.5.2022

Prosíme o informování Oddělení vědy o záměru podat žádost o příspěvek. (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 8.2.2022) 

Nadace ČEZ Podpora regionů

Nadace ČEZ vyhlásila grantové řízení na podporu regionů. Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. 

Grantové žádosti se mohou podávat v průběhu celého roku. 

Grantová výzva

Podmínky grantového řízení

O záměru podat žádost o grant kontaktujte OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 26.1.2022)

Erasmus + Kooperativní partnerství

V rámci evropského programu Erasmus + je možné podávat do 23.3.2022 projekty klíčové akce KA2 Kooperativní partnerství.

O grant mohou žádat konsorcia minimálně tří partnerů ze tří různých  programových zemí Erasmus +.  Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

Mohou se zapojit tyto sektory: • Školní vzdělávání • Odborné vzdělávání a příprava • Vysokoškolské vzdělávání • Neformální vzdělávání mládeže • Vzdělávání dospělých

Prioritami pro programové období Erasmus + 2021 - 2027 jsou: Digitalizace / Udržitelnost/ Inkluze a diverzita/ Participace

Podrobné informace

Prezentace DZS 

V případě zájmu o podání projektu v rámci této výzvu prosíme o informování OV do 1.3. 2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 25.1.2022)

GAČR - projekty s National Science Foundation

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na společné projekty s National Science Foundation (NSF) na principu hodnocení LEAD. V této výzvě vystupuje NSF jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnotícího procesu přebírá. Přihláška české části projektu se připravuje v aplikaci GAČR. Výzva je kontinuální. Česká část návrhu projektu musí být doručena GA ČR do 7 dnů od podání návrhu projektu k NSF.

Podrobné informace k výzvě

Podporované oblasti

Tender document

Příručka pro navrhovatele - LA granty

Termín pro nahlášení projektu na oddělení vědy: min. 10 pracovních dnů před odevzdáním na GAČR

(vloženo 30.9.2021)

Visegrad–Taiwan Scholarships

Visegrádský fond vyhlásil stipendijní program podporující výzkumnou a studijní spolupráci s Tchaj-wanem, který je určen pro PhD. studenty, doktorandy a post doktorandy, a zahrnuje následující oblasti: 
Nanotechnologie
Elektrotechnický průmysl
Biotechnologie
Informační technologie
Veřejné zdraví
Společenské a humanitní vědy a další.

Uzávěrka pro podání přihlášky je 30. září 2021. 
Podrobné informace 

(vloženo 17.8.2021)

Aktuality