Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Výzvy HORIZONT 2020

Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA

MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) opening date:12/4/2018  fakultní deadline:12/9/2018  

MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2018 opening date:12/4/2018  fakultní deadline:27/9/201

ERC granty

ERC ADVANCED GRANT    opening date:17/5/2018  fakultní deadline:23/8/2018

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT   opening date:6/9/2017  cut-off dates: 6/1/2018, 18/4/2018, 11/9/2018

Pro více informací prosím kontaktujte Lenku Zemanovou z odd.vědy na lenka.zemanova@fsv.cuni.cz. 

(vloženo 31. 05. 2018)

 

Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO 2019

Grantová agentura ČR vyhlásila novou veřejnou soutěž na grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO – 2019 a zpřístupnila aplikaci pro jejich podávání (https://www.gris.cz/).

Zadávací dokumentace

Podrobné informace pro navrhovatele

Krátké představení soutěže

Termín pro nahlášení záměru projekt podat: 4. června 2018 (projekty nad 7 mil. Kč musí projednat kolegium děkanky, viz opatření děkana 39/2017)

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 21. června 2018.

(vloženo 21. 05. 2018)

 

The Holberg Prize - cena Norského parlamentu

Cena je každoročně udělována vědeckému pracovníkovi, který významně přispěl k výzkumu v oblasti umění a humanitních věd, společenských věd, práva nebo teologie, buď v rámci jednoho z těchto oborů nebo prostřednictvím interdisciplinární práce. Cílem této ceny je zvýšit povědomí o hodnotě akademického stipendia v oblasti umění, humanitních věd, společenských věd, práva a teologie.
Uzávěrka přihlášek je do 15. června 2018.
Více informací zde.

(vloženo 17. 05. 2018)

 

MŠMT informuje o projektech česko-polské spolupráce.

Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků v oblasti základního výzkumu. Z projektu se hradí cestovné a pobytové náklady výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele/člena řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). Podporují se krátkodobé pobyty na 1-15 dní a dlouhodobé pobyty na 1-3 měsíce. Nepodporuje se účast na seminářích, kongresech a konferencích. Maximální míra podpory na jeden projekt je 100.000 Kč na 1 rok a 200.000 Kč na 2 roky řešení projektu. 

Prosím o sdělení do konce května 2018 na tomas.renner@fsv.cuni.cz , zda budete mít zájem o tento projekt.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 25. červen 2018

(vloženo 4. 05. 2018)

 

MŠMT informuje  o programu česko-čínské spolupráce.

Podporují se společné projekty mezi čínskými a českými výzkumnými organizacemi na mobilitu výzkumných pracovníků v období 2019-2020. Projekt se předkládá českou částí týmu v ČR a čínskou částí v ČLR. Uznatelnými náklady projekty jsou cestovné českých uchazečů (max. 4 osoby na max. 14 dní) a pobytové náklady čínských uchazečů v ČR (maximálně 4 osoby na max. 14 dní v ČR). Na českou část týmu je určena max. částka ve výši 300.000 Kč. Prosím o sdělení do konce května 2018 na mail tomas.renner@fsv.cuni.cz , zda budete mít zájem o tuto výzvu.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 25. červen 2018

(vloženo 4. 05. 2018)

 

Soutěž Česká hlava 2018

Soutěž Česká hlava je určena pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích: 

 1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
 2. Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
 3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech
 4. Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč
 5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč.

Nominace do hlavní kategorie Národní cena vlády Česká hlava podává rektor univerzity. Termín odevzdání nominací na oddělení vědy FSV UK je do 1. června 2018.

Nominaci může podat jakákoli právnická či fyzická osoba a k podání nominace není nutný souhlas zaměstnavatele. 

Více o jednotlivých kategoriích soutěže Česká hlava viz: Statut soutěže Česká hlava

(vloženo 20. 04. 2018)

 

Česko-německý fond budoucnosti informuje o programu grantů. 

Žadatelem společného česko - německého projektu musí být jedna česká a jedna německá instituce nebo jednotlivci. Projekt by měl trvat maximálně jeden rok. Fond hradí 50% nákladů, v případě aktuálního tématu (2018: Jakou budoucnost chceme? Česko-německé reflexe) až 70% nákladů. V případě zájmu o téma roku se doporučuje konzultace s Fondem.   

Podrobné informace

Registrace

Podrobnosti k tématu roku 2018

Termín pro podání podkladů projektu na fakultní oddělení vědy: 25. červen 2018

(vloženo 19. 04. 2018)

 

23. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vypsalo pro studenty vysokých škol 23. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše. Do soutěže je možné přihlásit bakalářské a diplomové práce v oboru historie 20. století nebo z oboru sociologie.

Více informacích na stránkách města Sezimovo Ústí.

(vloženo 12. 04. 2018)

 

Cena MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia a za mimořádné činy studentů

Cena je rozdělena do tří kategorií - bakalářské programy, magisterské programy a doktorské programy.

Písemný návrh na udělení Ceny musí obsahovat:

 • jméno a příjmení studenta nebo absolventa, datum narození, bydliště,
 • název studijního programu a oboru, název vysoké školy a fakulty, kde byl studijní program uskutečňován,
 • zdůvodnění návrhu na udělení ceny,
 • životopis,
 • doklady o výsledcích studijní, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Termín pro odevzdání nominací na oddělení vědy FSV je do středy 16. května 2018 

Statut ceny je zveřejněn na webových stránkách MŠMT - zde.

(vloženo 03. 04. 2018)

 

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.

Písemný návrh na udělení Ceny musí obsahovat:

 • základní informace o studentovi/absolventovi (jméno a příjmení, titul, bydliště, kontakt e-mail/tel.číslo),
 • působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu,
 • zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného.

Termín pro odevzdání nominací na oddělení vědy FSV je do středy 16. května 2018

Informace k Ceně jsou zveřejněny na stránkách nadace - zde.

(vloženo 03. 04. 2018)

 

MŠMT informuje o společných dvouletých projektech česko-francouzské spolupráce na podporu mobility výzkumných pracovníků v oblasti základního výzkumu. 

Financují se cestovní a pobytové náklady - každá strana hradí cestovní a pobytové náklady členů výzkumného týmů svého státu. Není podporována účast výzkumníků na konferencích, kongresech a seminářích. Na řešení dvouletého projektu bude ze strany MŠMT poskytnuto maximálně 156.000 Kč. Projekty se podávají paralelně v České a Francouzské republice. MŠMT poskytne na jednu cestu do Francie a zpět maximálně 12.000 Kč. 

Podrobné informace

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 25. červen 2018

(vloženo 3.4. 2018)

 

Cena Josefa Luxe pro rok 2018

Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil Cenu Josefa Luxe 2018 jako soutěž o nejlepší badatelskou práci na téma Konsolidace demokratického systému v ČR a její problémy.

Vytištěnou práci z oborů historie, politologie nebo sociologie v rozsahu 40 - 70 normostran na dané téma je třeba zaslat do 30. června 2018 spolu s přihláškou, v níž bude uvedeno jméno, adresa, fakulta, obor a ročník studia a podepsaným prohlášením o jejím původu.

Podrobné informace o Ceně a o zasílání badatelských prací

(vloženo 21. 03. 2018)

 

Höffmann Academic Award 2018

Cílem Höffmann Academic Award je podpořit snahu vynikajícího akademika tím, že udělí cenu za průkopnickou práci na téma interkulturní kompetence. Taková práce může být zaměřena na zkoumání tématu z pohledu jedné disciplíny nebo může mít interdisciplinární charakter.

Termín pro podání nominací je do 30. června 2018.

Podrobné informace

Guidelines

(vloženo 21. 03. 2018)

 

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo

Grantová agentura ČR zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, juniorských a bilaterálních projektů s počátkem řešení od 1. ledna 2019 (https://www.gris.cz/).

Zadávací dokumentace

Podrobné informace pro navrhovatele.

Extract from the Tender Document - Standard Projects, Junior Projects and International Projects (with Germany, Korea and Tchaiwan).

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 3. dubna 2018.

(vloženo 01. 03. 2018)

 

Vyhlášení 3. ročníku soutěže Primus UK

Opatřením rektora 5/2018 bylo vyhlášen další ročník vnitrouniverzitní soutěže Primus. Cílem této soutěže je podpořit vědecké pracovníky při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na UK. Do ukončení projektu se předpokládá, že hlavní řešitel podá projekt ERC, popř. jiný významný zahraniční projekt. Přihlášky projektů se podávají elektronicky na http://veda.is.cuni.cz/ (navrhovatelé bez přístupu se mohou registrovat do 9. dubna, studentům a zaměstnancům je aplikace přístupná bez registrace).

Podrobné informace pro navrhovatele

Termín pro podání návrhů na odd. vědy je 10. dubna 2018.

(vloženo 01. 03. 2018)

 

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům na rok 2018

Podpora je určena osobám připravujícím se na realizaci vědeckého či uměleckého projektu, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2018: 25. června, 27. srpna, 22. října, 10. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 pracovních před konáním zasedání správní rady.

Podrobné informace

(vloženo 19.3. 2018)

 

Cena IUS et SOCIETAS

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje společně s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ve spolupráci  s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv jedenáctý ročník Ceny IUS et SOCIETAS. Cena IUS et SOCIETAS je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.

Eseje musí být doručeny v elektronické verzi a současně v písemné verzi do 31. května 2018.

Podrobnější informace a podmínky naleznete na stránkách Ceny IUS et SOCIETAS zde.

(vloženo 08. 02. 2018)

 

Laboratoř EU

Katedra světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE vyhlašují 11. kolo projektu „Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“. Posláním projektu je ocenit studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí.

Do soutěže může přihlásit student/absolvent magisterského či navazujícího magisterského studijního programu/oboru svoji diplomovou práci v českém/slovenském nebo anglickém jazyce týkající se evropských záležitostí, která řeší aktuální tematiku Evropské unie. Tato práce musí být obhájena způsobem obvyklým na dané univerzitě/vysoké škole, přičemž od obhajoby práce neuplynul více než jeden rok.

Termín pro zaslání přihlášky: do 15. března 2018

Více o projektu a o podmínkách pro přihlášení naleznete zde.

(vloženo 08. 02. 2018)

 

MŠMT informuje o aktuální výzvě v programu česko-rakouské spolupráce AKTION Österreich.

Podporují se projekty z oblasti vědecké a akademické výměny, pořádání společných akcí, výzkumné pobyty, kolegia, studentské exkurze i finanční podpora publikování výstupů z projektů v akademických časopisech. Nepodporuje se účast na konferencích, korektury, režie projektu s výjimkou kolegií a letních škol.

Podrobné informace a formuláře

Termíny v roce 2018: 15.9. a 30.11. (prosíme o odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy nejpozději 5 pracovních dní před těmito termíny).

(vloženo 01.03.2018)

 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o programu česko-bavorských akademických projektů na rok 2018.

O podporu žádá bavorská vysoká škola. Společné projekty jsou zaměřené na přípravu budoucí spolupráce například při podávání společných evropských projektů. Podporu lze žádat na následující aktivity: konference, workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace.

Projekty jsou zaměřené na studenty v magisterských a doktorských programech. Podporu lze získat ve výši €1000 - €10.000 s tím, že se mají vyúčtovat do 30. listopadu 2018.

Podrobné informace

Termíny Česko-bavorské vysokoškolské agentury v roce 2018: 15.6., 15.9.2018 (odevzdání na fakultní oddělení vědy vždy nejpozději 5 pracovních dní před termínem). 

(vloženo 07.02.2018)

 

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků pro vysoké školy a jejich studenty

Podporují se talentovaní studenti zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivci v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Termíny pro zasílání žádosti o nadační příspěvek u vyhlašovatele: 31. srpen a 30. listopad 2018.

Podrobné informace

(vloženo 08.01. 2018)

 

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje pro rok 2018 programy stipendií a grantů

Program Stipendium Husovy nadace má cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Žadatelé o stipendium komunikují s Nadací přímo (termín u zadavatele je 9. září 2018).

Podrobné informace

Grant Husovy nadace je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace v programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Termín oddělení vědy FSV pro předložení písemných podkladů: 3. září 2018.

Podrobné informace

(vloženo 01.01.2018)

 

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2018.

Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace

Formuláře

Postup podání žádosti

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 3.9.2018 (cestovni stipendia).

(vloženo 01.01.2018)

 

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2018.

Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, English version, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 9. října 2017. Informační semináře pro žadatele se budou konat 10. října od 14:30  a 13. října od 10:00 v místnosti H212, Smetanovo náb. 6 (budova Hollaru).

Termín elektronického podání návrhu projektu na odd. vědy: 10. listopadu 2017

(vloženo 19. 09. 2017)

 

 

Aktuality