Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Zde najdete seznam aktuálních grantových a stipendijních výzev z oblasti vědy a výzkumu i další aktuality k této oblasti. Celkový přehled vyhlašovaných výzev lze nalézt v dokumentu Grantový rok.

TAČR SIGMA DÍLČÍ CÍL 4: BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Technologická agentura ČR vyhlásila soutěž v programu SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce

Soutěž je zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů týmů z ČR s vybranými zahraničními partnery na stanovená témata. Mezi těmito tématy jsou následující: 

1. Cybersecurity (Korejská republika, Tchaj-wan)

2. Economics Analysis (USA)

3. AI (Korejská republika, Tchaj-wan)

Návrh se podává skrze systém ISTA.

Návrh projektu se předkládá v anglickém jazyce. Povinnou součásti návrhu projektu je průzkum trhu. 

Více informací spolu se Zadávací dokumentací a Specifickými podmínkami jednotlivých zahraničních organizací na stránkách TAČR pod tímto odkazem.

Často kladené dotazy k soutěži SIGMA DC4 (Bilaterální spolupráce)

Termín pro nahlášení záměru podat projekt na Oddělení vědy: 10.6.2024

Termín pro odevzdání návrhu projektu spolu s nutnými přílohami na Oddělení vědy: 8.7.2024

(vloženo 22.5.2024)

Bilaterální projekty ČR - USA

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS25 bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké. 

Záměrem LUAUS25 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–4 roky.

Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho americkým partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“

Zadávací dokumentace

Systém isix

Termín odevzdání na návrhu projektu spolu s projektovým záměr na OV: 1.7.2024 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 21.5.2024) 

Soutěž Česká hlava 2024

Byl vyhlášen další ročník Soutěže Česká hlava. 

Národní cena vlády vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a excelentní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti. Vláda a Rada jako její poradní orgán si jsou vědomy, jaký význam pro konkurenceschopnost České republiky a kvalitu života jejích občanů má rozvoj výzkumu, vývoje a inovací.

Požadavky na kandidátku / kandidáta Národní ceny vlády

Návrhy kandidátů musí obsahovat následující podklady: 

Návrh na udělení ocenění obsahuje:

 1. jméno a příjmení kandidátky/kandidáta,
 2. datum narození,
 3. adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 4. životopis,
 5. pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 6. název a adresu navrhovatele, vč. uvedení kontaktní osoby navrhovatele,
 7. popis dosažených výsledků práce kandidátky / kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí,
 8. u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
 9. doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašované kandidátky/kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný

Statut ceny

Termín OV pro odevzdání nominací: 29.5.2024 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

Cena společnosti ABB, cena Invence

Cena se uděluje za objev či mimořádný počin uskutečněný v posledních několika letech v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu, či za technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivě využitelnosti v praxi.  

Termín OV na odevzdání nominací 13.6.2024 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 15.5.2024) 

Cena MŠMT pro vynikající studenty a absolventy studia

Byl vyhlášen další ročník Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů. 

Cena je rozdělena na tři kategorie (bakalářské programy, magisterské programy a doktorské programy) - v každé kategorii lze udělit cenu nejvýše třem studentům/absolventům; a jedno ocenění je určeno pro mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat:
a) jméno a příjmení studentky či studenta nebo absolventky či absolventa, datum narození, bydliště;
b) název vysoké školy, fakulty nebo jiné právnické osoby, kde byl studijní program uskutečňován;
c) studijní program s uvedením studijního oboru, který studentka či student studuje nebo který absolventka či absolvent řádně ukončil/a;
d) zdůvodnění návrhu na udělení ceny;
e) životopis studentky či studenta nebo absolventky či absolventa;
f) doklady o výsledcích studijní, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Statut ceny

Termín OV na odevzdání návrhů (příp. prací): 29.5.2024 

(vloženo 3.5.2025) 

1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 2

Technologická agentura ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhlásila první veřejnou soutěž v programu Prostředí pro život 2 ve dvou podprogramech:

Podprogram 1 – Inovace a operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1)

je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak v oblasti inovací ve veřejném sektoru, zejména ve veřejné správě.

Pro tuto sekci jsou vypsány prioritní výzkumné cíle a seznam aplikačních garantů.

Podprogram 1 – Prioritní výzkumné cíle

Podprogram 1 – Aplikační garant v podprogramu 1

Podprogram 2 – Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí a společnost (PP2)

je zaměřen na nové postupy, technologie, služby a obecně nová řešení s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění ve společenské, ekonomické a environmentální praxi včetně ochrany klimatu.

Návrh se podává skrze systém ISTA 

Více informací spolu se Zadávací dokumentací na stránkách TAČR

Zadávací dokumentace

Často kladené dotazy k soutěži Prostředí pro život 2

Termín pro nahlášení záměru podat projekt na Oddělení vědy: 13.5.2024. Termín pro odevzdání návrhu projektu spolu s nutnými přílohami na Oddělení vědy: 3.6.2024

Kontaktní osoba OV: tamila.suleimanova@fsv.cuni.cz

Pro uchazeče 1. veřejné soutěže programu Prostředí pro život 2 bude TAČR pořádat online informační webinář, který proběhne 7.5.2024 od 14:00 hod. V rámci webináře TAČR seznámí uchazeče především se zaměřením a podmínkami veřejné soutěže. Dále uchazečům sdělí informace, které jim pomohou při vyplňování návrhu projektu v informačním systému ISTA. Webinář bude možné sledovat v živém přenosu na YouTube (bez nutnosti instalace a přihlášení). Více informací na stránkách TAČR. Prezentace a videozáznam z webináře k dispozici na stránkách TAČR

(vloženo 26.4.2024)

Cena Františka Běhounka 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 13. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). 

Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která splňuje tyto podmínky:

 • působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,
 • vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice,
 • může se vykázat v posledních pěti letech aktivní a úspěšnou účastí v projektu nebo projektech evropské nebo mezinárodní spolupráce probíhající v Evropském výzkumném prostoru v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na základě návrhu odborné návrhové komise, která bude nominace hodnotit. Cena se neuděluje ´in memoriam´.

Cena má podobu diplomu s podpisem ministra a je s ní spojena finanční odměna ve výši 250 000 Kč

Termín předložení nominací na Oddělení vědy: 4. 7.2024 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

Statut ceny

Formulář návrhu

(vloženo 30.4.2024)

Cena Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vyhlásilo 29. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše. Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru Historie 20. století nebo oboru Sociologie

Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2024. 

(vloženo 30.4.2024)

Bilaterální projekty výzkumu, vývoje a inovací Česko-Německo, s dobou řešení 2025-2026

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání žádostí na poskytnutí dotace na realizaci bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Německo v rámci aktivity Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI a to s dobou řešení 2025-2026. 

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. 

Výzva 8J25DE je realizací tohoto záměru na české straně. Současně s Výzvou 8J25DE v České republice provádí analogický výběr poskytovatel na německé straně. Zahraniční partner českého žadatele se účastní výběru projektu v Německu, a to podle pravidel německého poskytovatele. 

Podrobné informace k výzvě

Text výzvy

Formulář žádosti 

Termín OV na odevzdání projektového záměru a návrhu projektu: 3.6.2024 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 16.4.2024) 

Výzva Nadace Národní banky Slovenska

Nadace Národní banky Slovenska vyhlásila výzvu k předkládání grantových žádostí na podporu projektů v oblasti rozvoje ekonomické a finanční vědy

Projekty se mohou zaměřovat na tyto vybrané oblasti: 

a) realizace uceleného výzkumného programu, 
b) rozvoj existující kvalitní vědecké činnosti,
c) analytická podpora pro výzkumné projekty;
d) financování výzkumných pobytů na Slovensku a v zahraničí, 
e) doktorandské studium v programech domácích a zahraničních univerzit;
f) zdomácnění nových vědeckých oblastí a postupů;
g) posílení propojení vědy a výzkumu s praxí,
h) popularizace ekonomické a finanční vědy.

Podrobné informace o výzvě

Interní termín OV pro odevzdání projektového záměru: 3.6.2024 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 5.4.2024) 

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

Byl vyhlášen termín odevzdávání nominací na Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy. 

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Informace o ceně na stránkách UK

Statut ceny je zveřejněn na zde

Termín odevzdání nominací na OV: 16.května 2024 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 5.4.2024) 

Bilaterální projekty výzkumu, vývoje a inovací Česko – Francie v rámci aktivity Podpora mobility

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání projektů v rámci aktivity Mobility Česko-Francie s dobou řešení 2025-2026. 

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů. 

Výzva 8J25FR je realizací tohoto záměru na české straně. Současně s Výzvou 8J25FR v České republice provádí analogický výběr poskytovatel na francouzské straně. Zahraniční partner českého žadatele se účastní výběru projektu ve Francii, a to podle pravidel francouzského poskytovatele. 

Text výzvy

Formulář žádosti

Výzva francouzského partnera je publikována zde: https://www.campusfrance.org/fr/barrande 

Termín OV na odevzdání návrhu projektu a projektového záměru: 22. května 2024 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 28.3.2024)

 

Soutěže GAČR 2025

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních projektů, projektů Junior Star, projektů EXPRO, projektů Postdoc individual fellowship (incoming/outgoing), mezinárodních bilaterálních projektů (spolupráce s Koreou a Tchaj-wanem) a projektů v režimu LEAD (LA granty - spolupráce s Rakouskem, Německem, Lucemburskem, Polskem, Slovinskem, Švýcarskem, Chorvatskem; NSF) s počátkem řešení od 1. ledna 2025 (či dle pravidel LEAD agentury).

Zadávací dokumentace

Tender Documents

Příručka pro navrhovatele - Standardní projekty, Junior STAR, PIF - incoming, PIF - outgoing, LEAD, EXPRO

Practical information for applicants - Standard projects, Junior STAR, LEAD, EXPRO

Základní informace k projektům jsou rovněž zveřejněny v prezentaci GAČR. Dále byly zveřejněny videonávody pro aplikaci GRIS.

Information about the application GRIS (subtitle in English).

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy dle pokynů v příručce pro navrhovatele je 21. března 2024. Termín pro partnerské projekty v režimu LEAD se odvíjí od termínu podání k zahraniční agentuře.

(vloženo 19.02.2024)

4EU+ Visiting Professorships

Aliance 4EU+ v rámci svého dlouhodobého úsilí o posilování meziuniverzitní spolupráce a excelence vyhlašuje druhý ročník iniciativy 4EU+ Visiting Professorships.

Tento program nabízí ambiciózním vědcům a akademikům jedinečnou příležitost pro sdílení odborných znalostí a získání nových perspektiv prostřednictvím 2-3 měsíčního pobytu na jiné 4EU+ univerzitě. Účastníci mohou přednášet, vyvíjet společné vzdělávací programy, vést výzkumné projekty, využívat vědecké vybavení hostujících univerzit či se podílet na organizaci vědeckých workshopů a konferencí. Program je financován z rozpočtu Asociace Evropské univerzitní Aliance 4EU+.

Přihlašování je otevřeno všem akademickým pracovníkům zaměstnaným na Univerzitě Karlově a dalších 4EU+ univerzitách do 20. května 2024. Plánovaná mobilita musí proběhnout do konce listopadu 2025. 

Veškeré informace o výzvě včetně přihlašovacího formuláře jsou dostupné na webu Aliance .  

Pokud máte ohledně výzvy jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat Evropské centrum UK na adrese 4euplus@cuni.cz

 

Informační setkání k aktuálně vypsané výzvě 4EU+ pro Visiting Professorships (https://4euplus.eu/4EU-788.html), které se koná online 18.dubna 2024 od 16 hod.

V případě zájmu se, prosím, registrujte do 16.dubna 2024 do 17 hod. Další informace a registrační link naleznete na:

Info session: 4EU+ Visiting Professorships (18 April) (4euplus.eu)

(vloženo 6.3.2024)

V4 Gen Mini-Grants

Nový program V4 Gen Mini-Grants International Visegrad fund umožňuje krátkodobou mobilitu, podporuje demokratické hodnoty, občanskou participaci a přeshraniční dialog mezi mladými lidmi. Je určen pro mladé do 30 let. 

Při žádosti o V4 Gen Mini-Granty je nutné si vybrat jeden z cílů grantového programu ze šesti nabízených oblastí nebo je možné vytvořit si svůj vlastní cíl.

Visegrádský fond podporuje jakékoliv smysluplné společné aktivity mládeže v regionu, ale každý projekt by měl respektovat následující zásady: Inclusiveness; Teaching and learning;Cross-border cooperation and good neighborhood.

Podrobné informace

Termíny odevzdání grantové žádosti: 15 března/ 15. června/ 15. října

Termín pro odevzdání projektového záměru na Oddělení vědy je vždy alespoň 5 prac. dní před termínem odevzdání k rukám T.Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz).

(vloženo 26.2.2024)

Cena vlády nadanému studentovi za rok 2023

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátek / kandidátů na udělení Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2023.

CVNS je od 1. ledna 2024 udělována vždy jednomu studentovi v kategorii

a) student/ka střední a vyšší odborné školy,

b) student/ka v bakalářském nebo magisterském studijním programu,

c) student/ka v doktorském studijním programu.
Cena vlády nadanému studentovi bude udělována studentům, kteří projevili talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci.

Podrobné informace

Prosíme o zaslání nominací na OV do 14.3. 2024 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 9.2.2024)

Cena NEURON

Byl vyhlášen termín pro odevzdání nominací na laureátky a laureáty na prestižní Ceny Neuron, které oceňují výzkum talentovaných vědců i vědecké osobnosti s mezinárodním renomé. Nadace Neuron letos udělí Ceny Neuron pro nadějné vědce až v sedmi oborech, Cenu Neuron za celoživotní přínos vědě a Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu. Ceny Neuron jsou díky darům mecenášů spojeny s osobní finanční prémií.

Podrobné informace

Prosíme o zaslání nominací na OV do 14.3.2024 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

Grantový program BTHA

Česko - bavorská vysokoškolská agentura / BTHA připravila grantový program pro rok 2024. Návrhy projektů je možné podávat v průběhu celého roku 2024. 

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci bavorských veřejných univerzit, vysokých škol aplikovaných věd a uměleckých vysokých škol mohou v rámci grantových programů Česko-bavorské vysokoškolské agentury žádat o příspěvky na projekty realizované s vysokými školami a výzkumnými institucemi v České republice:

Před podáním projektu je nutné nahlásit projekt na OV a odevzdat projektový záměr (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 9.2.2024)

Nadační příspěvky Hlávkovy nadace pro rok 2024

Hlávkova nadace zveřejnila termíny a podmínky pro získání nadačních příspěvků v roce 2024.

Nadační příspěvky jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žádat vynikající jednotlivci z veřejných vysokých škol a dalších institucí v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a z Akademie věd České republiky.

Podrobné informace

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada Hlávkovi nadace v těchto termínech 26. února, 22. dubna, 17. června, 2. září, 21. října,
16. prosince Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady. 

Žádosti si uchazeči podávají sami. 

(vloženo 9.2.2024) 

Program AKTION Česká republika - Rakousko

Program AKTION v rámci projektů podporuje studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů.

Typy podporovaných projektů: 

 • Projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci 
 • Společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze
 • Společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy 
 • Přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů 
 • Výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů  
 • Finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů  
 • Letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka 
 • Letní odborné školy z různých vědeckých disciplín
 • Akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce 

Podrobné informace

Výzva a formulář

Nejbližší termín pro odevzdání návrhu projektu a projektového záměru na OV: 29.2. 2024 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 9.2.2024)

Studentské minigranty 4EU+

Byl vyhlášen termín pro odevzdání návrhů projektů na studentské minigranty v rámci aliance 4EU+. 

Studenti mají možnost vytvořit si vlastní projekt a zároveň navázat mezinárodní vazby se studenty partnerských univerzit aliance 4EU+, pod jejíž hlavičkou tato výzva vznikla. V roce 2024 je možné zažádat o podporu projektů do maximální výše 150 tis. Kč.   

Veškeré informace, včetně upravených pravidel studentských mini-grantů, naleznete zde   

Účel a pravidla těchto mini-grantů jsou tentokráte vyhlášeny příslušným opatřením rektorky OR č. 4/2024 

Žádost o podporu se podává elektronicky prostřednictvím tohoto formuláře

Uchazeč musí být studentem Univerzity Karlovy. 

Termín OV pro nahlášení návrhu projektu a odevzdání projektového záměru je 26.2.2024 (kontaktní osoba: T.Broučková tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

Na 6. února od 17:00 je pro zájemce o 4EU+ studentské minigranty plánován informační webinář.

Na webinář se registrujte do 4. února zde.

(vloženo 18.1.2024)

Cena Bedřicha Hrozného

Byl vyhlášen termín pro odevzdání nominací na Cenu Bedřicha Hrozného za rok 2023.

 • Cenu uděluje rektorka UK za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod.
 • Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě.
 • Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.
 • Návrhy na udělení ceny podávají děkani fakult nebo ředitelé vysokoškolských ústavů anebo členové vědecké rady univerzity rektorce.
 • Součástí návrhu je
  • jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu
  • název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu
  • specifikace tvůrčího počinu

Opatření rektora č. 39/2021

Prosíme o odevzdání případných nominací na Oddělení vědy k rukám T. Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) do 14.2.2024. 

(vloženo 5.1.2024)

Erasmus + Kooperativní partnerství KA2

Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

 • Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.
 • Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky tří jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 120 000 EUR250 000 EUR nebo 400 000 EUR

Prezentace z webináře DZS k výzvě 2024

Podrobné informace

Termín odevzdání návrhu projektu na OV spolu s projektovým záměrem 28.2.2024 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 5.2.2024) 

Visegrad Fund

V průběhu roku je možné podávat projekty do Mezinárodního Visegradského fondu.

International Visegrad Fund podporuje vědeckou spolupráci mezi zeměmi V4 ale např. i s balkánskými zeměmi. Je možné si vybrat ze tří typů výzkumných grantů: Visegrad Grant, Visegrad+ Grant a Strategic Grant

Termín pro odevzdání projektů pomocí on-line aplikace: 1. únor, 1. červen a 1. říjen

Termín oddělení vědy pro informování OV a odevzdání projektového záměru: vždy alespoň 7 pracovních dní před podáním na e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz

Podrobné informace

(aktualizováno 26.1.2024)

Program Inter-Excellence II - podprogram InterCost

MŠMT vyhlásilo termín pro odevzdání návrhů projektu v rámci programu INTER-EXCELLENCE v podprogramu INTER COST -LUC24. 

Záměrem LUC24 je výběr výzkumných projektů navázaných na akce COST mezinárodního programu COST, a to v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů musí být minimálně 20 měsíců a nesmí zároveň přesáhnout dobu trvání příslušné akce COST. Projekty lze řešit maximálně do 31. 12. 2027.

Výzva

Návrhy se podávají prostřednictvím systému ISIX

Zadávací dokumentace

Termín odevzdání návrhu projektu na OV je 22.1.2024 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 14.12.2023)

Akademické minigranty 4EU+

Univerzita Karlova podporuje týmy spolupracující v rámci Aliance 4EU+ prostřednictvím tzv. minigrantů. Akademičtí pracovníci UK mohou i pro rok 2024 v tomto projektovém schématu žádat o finanční podporu spolupráce s kolegy na alespoň dvou dalších 4EU+ univerzitách (tj. Heidelberg UniversitätParis-Panthéon-Assas UniversitySorbonne UniversitéKøbenhavns UniversitetUniversité de GenèveUniversità degli Studi di Milano a Uniwersytet Warszawski).

Maximální výše finanční podpory na vědecké či vědecko-vzdělávací aktivity pro nové týmy je stanovena na 300 000 Kč. Stávající projektové týmy mohou žádat o podporu do výše 250 000 Kč za účelem finalizace dosažených výstupů a naplnění strategie dlouhodobé udržitelnosti projektu, tedy podání společné žádosti o externí financování.

Všechny projekty musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a musí odpovídat jedné ze 4 vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships) Aliance 4EU+:

 1. Urban Health and Demographic Change

 2. Europeanness: multilingualism, pluralities, citizenship

 3. Digitisation – Modelling - Transformation

 4. Environmental transitions

Text výzvy

Projekty se podávají prostřednictvím on-line formuláře 

Kontaktní osoba na OV: Tereza Broučková (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) Termín odevzdání projektového záměru na OV: 20.2.2024

(aktualizováno 10.1.2024)

Erasmus + Jean Monnet výzva 2024

Kancelář CZELO pořádá 10.1.2024 informační webinář k projektům Jean Monnet ve vysokoškolském vzdělávání (Moduly, Katedry, Centra Excelence, Sítě Jean Monnet). 

Na webináři budou představeny podmínky pro zapojení se do výzvy 2024 a bude také představen příklad úspěšného již realizovaného projektu.

Informace a registrace

Návrhy na projekty Erasmus + Jean Monnet je možné konzultovat s Oddělením vědy (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz).

Příručka programu 2024

Termín pro odevzdání návrhu projektu spolu s projektovým záměrem na OV: 22.1.2024

(vloženo 14.12.2023)

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Nadace Český literární fond bude opět společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělovat Ceny Josefa Hlávky za rok 2023. Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce, a to ve čtyřech vědních oblastech:

společenské vědy, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě, lékařství

Prosíme o zaslání nominací na Oddělení vědy do 12.1.2024 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

Nominace musí obsahovat:

a) samotnou publikaci

b) max. 1 stránku zdůvodnění nominace

(vloženo 7.12.2023)

Grantová agentura ČR - Slovinsko-české projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na společné slovinsko-české projekty základního výzkumu, ve které je pro hodnocení projektu v roli LEAD Agency slovinská strana (agentura ARRS). Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců.

Podrobné informace - zadávací dokumentace, FAQ, prezentace. Vstup do aplikace. Manuál pro předkladatele projektů v této výzvě.

Termín pro odevzdání české části projektu na odd. vědy je 12. 1. 2024.

(vloženo 20.11. 2023)

Česko-německý fond budoucnosti

Do konce roku je možné podávat žádosti o grant na Česko-německý fond budoucnosti podporující a posilující česko-německé sousedství. 

Projekt je potřeba uskutečnit ve spolupráci s projektovým partnerem z druhé země (pouze u publikací, obnovy židovských památek, vysokoškolských stipendií a některých speciálních výzev to může být jinak).

Podrobné informace

Termín na konci roku se týká žádostí o projekty plánované od dubna roku 2024. 

Odevzdání návrhu projektu spolu s projektovým záměrem na OV: 18.12.2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 29.11.2023)

MZV ČR - Priority zahraniční politiky a mezinárodních vztahů 2024

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2024.

Tematické okruhy pro rok 2024

 • Bezpečnost v nových geopolitických podmínkách
 • Podpora Ukrajiny a zadržování Ruska
 • Evropská unie v nových geopolitických podmínkách
 • Střední Evropa
 • Vztahy s klíčovými partnery
 • Globálně angažované Česko
 • Podpora potřebným, krajané

Podpora z veřejných prostředků může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%).

Podrobné informace a formuláře.

Prosím o zaslání informace o přípravě projektu na email eva.hornickova@fsv.cuni.cz do 21.11. 2023.

Termín odevzdání kompletních žádostí v aplikaci Grantys: 30. listopadu 2023

(vloženo 10.11. 2023)

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2024. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia ve standardní době studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Online seminář pro navrhovatele: 10. října 2023 od 15:00, prezentace ze semináře

Termín elektronického podání projektu na odd. vědy: 30. října 2023

//

The Charles University Grant Agency (GAUK) has announced a call for 2024. Projects for 1-3 years can be submitted by master's and doctoral students in the standard period of study.

Information for applicants, Competition rules, Application

Webinar for applicants: 10 October 2023, 3 p.m., presentation

Faculty deadline for proposal submission: 30 October 2023

(vloženo 01.10.2023)

Studentská soutěž Nakladatelství Academia

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Divize Academia nakladatelství, vyhlašuje 12. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy.

Podmínky soutěže

Termín odeslání nominace: 15. 11.2023 (studenti se do soutěže přihlašují sami)

(vloženo 6.10.2023)

Grantová agentura ČR - Polsko-české projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na společné polsko-české projekty základního výzkumu, ve které je pro hodnocení projektu v roli LEAD Agency polská strana (agentura NCN).

Podrobné informace - zadávací dokumentace, FAQ, prezentace. Vstup do aplikace. Manuál pro předkladatele projektů v této výzvě - v přípravě.

Termín pro odevzdání české části projektu na odd. vědy je 18.12. 2023.

(vloženo 22.09.2023)

Stipendium v Bavorsku

Byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2024/25 je 1. prosinec 2023.
Bližší informace

Je možné se více dozvědět na online akci "Za studiem do Bavorska". Online akce se koná v úterý 10. 10. 2023 v 16 hod. na platformě Zoom. Pozvánky s přístupovým linkem zde .

(vloženo 25.9.2023)

BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR - BAVORSKO

Byl vyhlášen termín k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2024-2026.

Záměrem je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Česka a Bavorska a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání bilaterálních a multilaterálních výzkumných návrhů.

Soutěž je otevřena pro projekty základního i aplikovaného výzkumu v následujících oblastech:

 • informační technologie a umělá inteligence,
 • inženýrství, zvláště vědy o materiálech a nanotechnologie, 
 • společenské, kulturní a sociální vědy.

Žádost je nutno podat paralelně v Česku a v Bavorsku, a to vždy jedním žadatelem z ČR a jedním z Bavorska. Žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR, žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA.

Zadávací dokumentace

Informace a formuláře pro žadatele z ČR najdete na webových stránkách MŠMT

Informace a formulář pro žadatele z Bavorska jsou k dispozici na webových stránkách BTHA

Prosíme pro odevzdání projektového záměru na OV do 20.11.2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 18.9.2023)

Osmá výzva Výzkumného fondu CELSA

Byl vyhlášen termín odevzdání návrhů projektu do osmé výzvy Výzkumného fondu CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance). 

CELSA je složena z těchto univerzit: České vysoké učení technické; Katholieke Universiteit Leuven; Budapest University of Technology and Economics; Univerzita Karlova; Eötvös Loránd University; Semmelweis University; University of Ljubljana; University of Tartu; The Jagiellonian University of Kraków; University of Warsaw

CELSA má posilovat vědeckou spolupráci mezi členy. Slouží k výměně poznatků jako např.: hodnocení vědy, přenos poznatků a technologií, hodnocení kvality výuky a další.

Předpokládá se, že CELSA podpoří 10-12 nových projektů spolupráce mezi CELSA výzkumníky. Univerzita Karlova podpoří v této výzvě až tři projekty a na každý přispěje RUK částkou max 30 000 EUR. 

Podrobné informace a výzva 

Informace na stránkách RUK

Termín odevzdání návrhů projektů spolu s projektovým záměrem na Oddělení vědy 4.12.2023. (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(Vloženo 17.8.2023)

Fondy EHP a Norska: Vyhlášení 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR znovu otevřelo čtvrtou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy. 

Fond pro bilaterální vztahy byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (dále jen “donorské státy”) a slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států. 

Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 31. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy.
Žádosti je nutné předkládat v angličtině a pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému CEDR.

4. otevřená výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska. Partnerství se subjektem z Norska je tedy povinné. Spolupráce mezi ČR a Islandem nebo Lichtenštejnskem bude umožněna za předpokladu splnění povinného partnerství se subjektem z Norska. 

Text výzvy

Pokyny

Prosíme informování OV o záměru podat projekt v rámci výzvy (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(aktualizováno 24.8. 2023)

VÝZVA CLIMATE & CULTURAL HERITAGE V RÁMCI INCIATIVY SPOLEČNÉHO PROGRAMOVÁNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ A GLOBÁLNÍ ZMĚNY (JPI CH)

V rámci inciativy Společného programování "Kulturní dědictví a globální změny" byla vyhlášena výzva s názvem "Climate & Cultural Heritage (CCH) Collaborative Research to address urgent challenges". Návrhy výzkumu by se měly týkat alespoň jednoho ze tří témat výzvy: Vliv změny klimatu na kulturní dědictví; Kulturní dědictví jako zdroj pro zmírňování a přizpůsobování klimatu; Udržitelná řešení pro dědictví. Návrhy mohou předkládat konsorcia minimálně tří hlavních řešitelů ze tří různých zemí, přičemž každé konsorcium musí zahrnovat alespoň jednoho "společenského" partnera ze strany průmyslu, tvůrců politik, organizací občanské společnosti apod.

Návrhy projektů jsou předkládány prostřednictvím elektronické aplikace - Belmont Forum Grant Operation

Stránky výzvy (AJ): JPICH 2023

Zadávací dokumentace (AJ): Call for Proposals

Informace o výzvě na stránkách MŠMT: MŠMT

Datum odevzdání projektu na Oddělení vědy spolu s projektovým záměrem je 28.8.2023. 

(Vloženo 28.4.2023)

TAČR 1. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU DOPRAVA 2030

Technologická agentura ČR vyhlásila první veřejnou soutěž v programu DOPRAVA 2030. Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Každý návrh projektu musí naplnit jeden ze specifických cílů programu:

Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava

Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava

Nízkoemisní a ekologická doprava.

Návrh se podává skrze systém ISTA. Více informací spolu se Zadávací dokumentací na stránkách TAČR.

Termín odevzdání návrhů projektů spolu s projektovým záměrem na Oddělení vědy 19.6.2023.

(Vloženo 27.4.2023)

2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU SECTECH

Ministerstvo vnitra vyhlásilo druhou veřejnou soutěž v Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH). Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů experimentálního vývoje z veřejných prostředků Ministerstva vnitra. Návrhy projektů musí naplňovat svým obsahem jeden z následujících oborů: Umělá inteligence; Robotika; Kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT; Pokročilé materiály; Nanotechnologie; Lasery, sensory a fotonika; Přístrojová technologie. Každý návrh projektu musí obsahovat minimálně jeden hlavní výsledek typu: prototyp, funkční vzorek, průmyslový a užitný vzor, software nebo poloprovoz či ověřenou technologii.

Návrh se podává skrze informační systém TAČR ISTA.

Termín dodání podkladů projektu (vyplnění a zpřístupnění ISTA) na Oddělení vědy spolu s projektovým záměrem je 21.4.2023 9:00 hod. Pro zajištění institucionálních příloh je nutné nahlásit záměr podání projektu s přesným názvem do 17.4.2023 na adresu sylvie.burianova@fsv.cuni.cz !

Více informací o soutěži a Zadávací dokumentace: SECTECH

(Vloženo 20.3.2023)

1. výzva IMPETUS

Evropský projekt IMPETUS financovaný z Horizontu Evropa, otevřel svou první výzvu. O finanční podporu se mohou relevantní iniciativy a projekty z oblasti občanské vědy ucházet dvěma způsoby:

 • Akcelerační program
 • Cena za výjimečné iniciativy v občanské vědě, které přinášejí vědecký pokrok a sociální přínosy, podporují komunity a podporují otevřenou a inkluzivní občanskou společnost.

Podrobnější informace

Výzva 2023 je otevřena do 13. března 2023. 

(vloženo 16.2.2023)

TAČR SIGMA DC2 ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍCI/VÝZKUMNICE

Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA Dílčí cíl 2 - Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumuVeřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe, a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu.

Klíčové osoby řešitelského týmu v roli hlavní řešitel/další řešitel/člen řešitelského týmu musí splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice. Jedná se o osoby do 35 let 1 , nebo studující bakalářského, magisterského, doktorského studia nebo absolventy, pokud od prvního řádného ukončení nejvyššího stupně studia uběhlo maximálně 5 let. V návrhu projektu musí být do řešení zapojen minimálně jeden podnik.

Podání návrh probíhá skrze informační systém TAČR ISTA. Termín pro podání návrhu projektu vyplnění v ISTA a zpřístupnění) spolu s Obecným projektovým záměrem na Oddělení vědy je: 27.3.2023 9:00 hod. (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz)

Zadávací dokumentace a podklady soutěže

(Vloženo 8.2.2023)

Japonsko - JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2023

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan FY2023). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 17. dubna 2023.

Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2023.

Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2023 (tzn. nejdříve 2. dubna 2017). Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.

Pokyny pro žadatele

(vloženo 26.1.2023)

Grantová agentura ČR - Lucembursko-české projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na společné lucembursko-české projekty základního výzkumu, ve které je pro hodnocení projektu v roli LEAD Agency lucemburská strana (agentura FNR).

Podrobné informace - zadávací dokumentace, FAQ, prezentace. Vstup do aplikace. Manuál pro předkladatele projektů v této výzvě.

Termín pro odevzdání české části projektu na odd. vědy je 20. 4. 2023.

(vloženo 06.01.2023)

Nadační program Českého literárního fondu pro rok 2023

Český literární fond zveřejnil termíny odevzdání žádosti v rámci svého nadačního programu pro rok 2023: 

Vědecké časopisy a cestovní stipendia:

– Vědecká periodika
– Cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

Nadace ČLF podporuje vědeckou činnost ve dvou oblastech. První oblastí jsou granty na vydávání významných vědeckých časopisů z oblasti přírodních i humanitních věd, které přispívají k publikování nových poznatků v daném oboru, slouží k udržování regionálního vědeckého bádání anebo hrají důležitou roli v oblasti vědecké publicistiky a osvěty.

Druhou oblastí oblastí jsou cestovní stipendia mladým vědcům do 35 let, především určená doktorandům a postdoktorandům, jimž pomáhají absolvovat stáže na zahraničních institucích či se aktivně účastnit vědeckých konferencí.

Podrobné informace

Termín odevzdání žádostí na ČLF je 28.2.2023. Prosíme informování OV o záměru podat žádost (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 3.1.2023) 

Stipendia na studium v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Cílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou. 

Podrobné informace
Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2022/23:  1. 12. 2022 

Termín pro podávání žádostí o prodloužení stipendia:  28. 2. 2023

(vloženo 6.1.2023)

Program pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu

MŠMT zveřejnilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu a to s dobou řešení 2023-2025.

Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodního výzkumného projektu na multilaterálním půdorysu (min. 3 účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden partner z jedné země). 

Spolu s Českou republikou se 3. výzvy účastní Bulharsko, Černá Hora, Francie, Slovensko, Srbsko, Rakousko.

Text výzvy

Podrobné informace

Termín Oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu: 7.1.2023 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 21.11.2022)

TAČR SIGMA DÍLČÍ CÍL 3: PODPORA SHUV

Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž  v Programu SIGMA v Dílčím cíli 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV). Podstata návrhu projektu musí být ve společenských vědách, humanitních vědách a umění a aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací. Soutěž má tři hlavní témata: Odolnost společnosti, Vzdělávání a uplatnění a Udržitelnost. Každý návrh projektu musí mít právě jednoho aplikačního garanta z České republiky. Podání návrhu projektu probíhá skrze platformu ISTA.

Více informací a Zadávací dokumentace na stránkách soutěže: TAČR SIGMA. Fakultní manuál pro podávání návrhu do soutěže zde: Manuál SIGMA

Termín pro nahlášení záměru podat projekt na Oddělení vědy: 16.11.2022. Termín pro odevzdání návrhu projektu spolu s nutnými přílohami na Oddělení vědy: 5.12.2022

Kontaktní osoba OV: sylvie.burianova@fsv.cuni.cz

(Vloženo 26.10.2022)

IMPAKT1 ROZVOJ INICIATIVY V BEZPEČNOSTNÍM VÝZKUMU

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) v Podprogramu 3 "Rozvoj iniciativy v bezpečnostním výzkumu". Cílem tohoto Podprogramu je podpořit rozvoj internacionalizačních iniciativ v komunitě bezpečnostního výzkumu. Mezi zájmové tematické oblasti patří: kyberbezpečnost, boj s organizovaným zločinem, CBRN ochrana, snižování rizik katastrof a další bezpečnostní témata akcentovaná evropskými rámcovými programy.

Lze podávat pouze návrhy projektů, které podporují a přispívají k rozvoji aplikovaného výzkumu. Technické podání návrhu probíhá přes platformu ISTA.

Nahlášení záměru podat návrh projektu je třeba nahlásit na Oddělení vědy (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz) do 10. října 2022. Termín pro odevzdání fakultních návrhů na Oddělení vědy je 2.listopadu 2022.

Více informací spolu se Zadávací dokumentaci na tomto odkazu: Ministerstvo vnitra

 (Vloženo 21.9.2022)

Nadace ČEZ Podpora regionů

Nadace ČEZ vyhlásila grantové řízení na podporu regionů. Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. 

Grantové žádosti se mohou podávat v průběhu celého roku. 

Grantová výzva

Podmínky grantového řízení

O záměru podat žádost o grant kontaktujte OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 26.1.2022)

Aktuality