Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Zde najdete seznam aktuálních grantových a stipendijních výzev z oblasti vědy a výzkumu i další aktuality k této oblasti. Celkový přehled vyhlašovaných výzev lze nalézt v dokumentu Grantový rok.

Zvláštní cena platformy CEFRES

Byl vyhlášen termín k odevzdání prací do soutěže Speciální cena Platformy CEFRES za nejlepší vědecký článek v oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborné revue. 

Zvláštní cena Platformy CEFRES je zavedená Velvyslanectvím Francouzské republiky v České republice a Platformou CEFRES.

Zvláštní cena Platformy CEFRES se zrodila z přání podpořit mladé vědce z České republiky, kteří se snaží prosadit svůj výzkumný projekt v rámci evropských i mezinárodních kruhů. Cílem iniciativy je odměnit článek z oboru společenských a humanitních věd publikovaný v odborném recenzovaném časopise

Podrobné informace k vyhlášení Ceny

Příhlášky pošlou kandidati na adresu platformaward@cefres.cz. 

Termín odevzdání přihlášky: 6. června 2022

(vloženo 25.5.2022) 

Cena IUS et Societas

Byl vyhlášen termín pro odevzdání soutěžních prací o Cenu IUS et Societas. 

Soutěž vyhlašuje Vzdělávací nadace Jana Husa, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a veřejným ochráncem práv. 

V akademickém roce 2021/2022 bude Cena udělena za původní, dosud nezveřejněnou a do jiné soutěže nepřihlášenou esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž se vyhlašuje pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol, kteří předloží své práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Vyhlášení ceny

Statut ceny

Eseje musí být doručeny pouze v elektronické verzi na adresu  Jana.Kledusova@law.muni.cz do 20. června 2022. Studenti se do soutěže hlásí sami. 

(vloženo 25.5.2022)

Medaile Josefa Hlávky 2022

Byl vyhlášen termín pro odevzdání nominací na Medaili Josefa Hlávky. Medaile je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti.

Ocenění je spojeno s předáním nadačního příspěvku ve výši 75.000,-Kč.

Prosíme o zasílání nominací (stačí v elektronické podobě) na Oddělení vědy (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)do 22.června.  

Každá nominace by měla obsahovat podepsané zdůvodnění (cca jedna strana A4) a stručný životopis nominovaného. 

(vloženo 23.5.2022)

Národní cena Vlády Česká hlava

Byl vyhlášen termín odevzdání nominací na Národní cenu Vlády Česká hlava. 

Národní cena vlády Česká hlava vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a prvotřídní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti. O nositeli ceny rozhoduje vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Oceněný musí být státním občanem České republiky. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je udělováno buď vládou jako Národní cena vlády Česká hlava formou finančního ocenění ve výši 1 000 000,- Kč, anebo poskytovatelem formou finančního nebo věcného ocenění ve výši (hodnotě) až 500 000,- Kč.

Text výzvy 

Česká hlava

Termín odevzdání nominace na OV: 26.5. 2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 13.5.2022)

27. ročník soutěže o Cenu Josefa Vavrouška

Děkan Fakulty sociálních věd vyhlásil 27. ročník soutěže o Cenu Josefa Vavrouška. 

Do soutěže se mohou přihlásit autoři bakalářských, magisterských, rigorózních nebo diplomových prací na téma: LIDSKÉ HODNOTY A PROBLÉMY ROZVOJE CIVILIZACE
Náměty soutěžních prací je možné specifikovat podle následujících tematických okruhů:
• ekologie člověka;
• udržitelný rozvoj;
• ekonomika přírodních zdrojů;
• sociální etika a ekonomický systém;
• etika a fungování politického systému;
• sociální systém jako holistický systém s cílovým chováním;
• společenské systémy a diskont budoucnosti;
• mezinárodní politický a ekonomický systém, teritoriální mezinárodní studia a globální vládnutí;
• masová komunikace a žurnalistika podporující hodnoty života na Zemi;
• edukační systémy s těmito cíli.

Termín odevzdání přihlášek do soutěže je 29.7. 2022. 

Vyhlášení 27. ročníku 

Podrobné informace o soutěži a přihláška 

(vloženo 9.5.2022)

Cena MŠMT 2022

Byl vyhlášen termín pro odevzdání nominací na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů. 

Cena je rozdělena do tří kategorií (bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy) a jedno ocenění je určeno pro mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost a obětavost. 

Status ceny

Termín OV pro odevzdání nominací: 24.5.2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 2.5.2022) 

Fondy EHP a Norska: Vyhlášení 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 28. dubna 2022 čtvrtou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy. 

Fond pro bilaterální vztahy byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (dále jen “donorské státy”) a slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států. 

Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 31. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy.
Žádosti je nutné předkládat v angličtině a pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému CEDR.

4. otevřená výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska. Partnerství se subjektem z Norska je tedy povinné. Spolupráce mezi ČR a Islandem nebo Lichtenštejnskem bude umožněna za předpokladu splnění povinného partnerství se subjektem z Norska. 

Text výzvy

Pokyny

Prosíme informování OV o záměru podat projekt v rámci výzvy (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 29.4.2022)

Visegrad Fund

Do začátku června 2022 je možné podávat projekty do Mezinárodního Visegradského fondu.

International Visegrad Fund podporuje vědeckou spolupráci mezi zeměmi V4 ale např. i s balkánskými zeměmi. Je možné si vybrat ze tří typů výzkumných grantů: Visegrad Grant, Visegrad+ Grant a Strategic Grant. Vzhledem k tomu, že na fakultě je možné řešit z pozice hlavního řešitele vždy pouze jeden projekt jednoho typu, prosíme o včasné sdělení záměru o podání projektu. V případě partnerství není počet projektů na fakultě omezen. 

Termín pro odevzdání projektů pomocí on-line aplikace: 1. červen 2022

Termín oddělení vědy pro informování OV o záměru podání projektu: 20.5.2022 na e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz

Podrobné informace

(vloženo 29.4.2022)

27. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vypsalo již 27. ročník soutěže pro studenty vysokých škol o „Cenu Edvarda Beneše“. Ceny jsou spojeny s finanční odměnou.

Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2022.

Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a diplomových prací vybraných témat z Historie 20. století a ze Sociologie. Podmínkou účasti v soutěži je přiložené doporučení vedoucích prací. 

Text výzvy

Zásady pro udělování Ceny Edvarda Beneše

Letáček

Podrobné informace na webu soutěže

Elektronická přihláška 

(vloženo 29.4.2022)

TAČR TREND - TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI 6VS + 7VS

Technologická agentura vyhlásila dvě veřejné soutěže v Programu TREND v podprogramu Technologičtí lídři. Hlavním uchazečem soutěží může být pouze podnik. Výzkumné organizace mohou být dalším uchazečem. Podpořeny budou projekty,  jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové služby, technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

6. veřejná soutěž je zaměřena na tvorbu výsledků VaV (výzkumu a vývoje) a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost. 7. veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších (dále “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

V případě účasti na návrhu projektu v rámci konsorcia kontaktujte Oddělení vědy (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz).

Více informací

(Vloženo 27.4.2022)

4EU+ studentské minigranty

Univerzita Karlova vypisuje novou výzvu v rámci programu 4EU+, jejímž cílem je podpořit studentské iniciativy a umožnit navázání kontaktů mezi 4EU+ studenty. Do 15. května mohou studenti UK vytvořit tým s aliančními partnery a požádat o tzv. 4EU+ studentské minigranty . Projekty mohou být společensko-kulturního rázu a reagovat na současné výzvy související s válkou na Ukrajině, není to však podmínkou. Podpořeny mohou být také projekty iniciující vědeckou spolupráci mezi doktorandy či takové, které mají za cíl uspořádání studentské konference, soft skill kurzu či jiné vzdělávací aktivity. 

 

Více informací a přihlašovací formulář

V rámci stručné projektové žádosti studenti uvádí také kontaktní osobu na fakultě, která projekt zaštítí po administrativní stránce (kontaktní osoba pro FSV UK: Tereza Broučková)

V případě zájmu o podání projektu, prosíme o informování OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 26.4.2022)

Interreg Europe (2021-2027)

Byla vyhlášena výzva k podávání projektů v rámci programu Interreg Europe.

Jediná priorita programu: Lepší správní/institucionální spolupráce
Umožní projektům realizovat aktivity zaměřené na posilování institucionální kapacity a výměnu dobrých praxí mezi subjekty zapojených do realizace regionální politiky, ve všech oblastech odpovídajících tematickému zaměření kohezní politiky.

Klíčová témata: 

 • Smart
 • Green
 • Connected
 • Social
 • Citizens
 • Governance

Podrobné informace na stránkách programu

Text aktuální výzvy

Programme manual

Interní termín OV k nahlášení projektu: 15.5.2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 22.4.2022) 

BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM OPSEC

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo první veřejnou soutěž v programu Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2029 (OPSEC). Každý projekt musí mít charakter aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje a být tematicky zařazen do jednoho ze tří podprogramů: 1. Rozvoj schopností vymáhání práva; 2. Krizová připravenost bezpečnostních a záchranných sborů; 3. Odolná společnost.

Podporovány jsou tři typy projektů - a) Proof-of-concept b) Technologický vývoj c) Metody, postupy, společenské inovace. Podání návrhu projektu probíhá prostřednictvím informačního systému TAČR (ISTA). Doba realizace projektů je 24-48 měsíců.

Zájem podat návrh do soutěže je třeba nahlásit na Oddělení vědy (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz), a to nejpozději do konce 10.5.2022.  Termín pro odevzdání podkladů projektu na Oddělení vědy je 31.5. 2022.

Info + Zadávací dokumentace

(Vloženo 20.4.2022)

Česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2023-2024

Byla otevřena výzva k podávání společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024. 

Text výzvy

Formuláře pro uchazeče

Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022. 

Termín OV pro předkládání návrhu projektu: 23.6.2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 20.4.2022)

Česko-německé výzkumné projekty s dobou řešení 2023-2024

Byla otevřena výzva k podávání společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024. 

Text výzvy

Formuláře pro uchazeče

Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022. 

Termín OV pro předkládání návrhu projektu: 23.6.2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 20.4.2022)

Česko-rakouské výzkumné projekty s dobou řešení 2023–2024

Byla otevřena výzva k podávání společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024.

Text výzvy

Formuláře pro uchazeče 

Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022. 

Termín OV pro předkládání návrhu projektu: 23.6.2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 20.4.2022)

TAČR DOPRAVA 2020+

TAČR vyhlásil čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+. Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Každý návrh projektu musí alespoň jednoho aplikačního garanta se sídlem v České republice. Výsledky musí mít uplatnění výhradně v dopravním sektoru.

Každý návrh projektu musí naplnit jeden ze specifických cílů programu: 1) Udržitelná a bezpečná doprava; 2) Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura; 3) Přístupná a interoperabilní doprava; 4) Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy. 

Podání návrhu probíhá prostřednictvím systému ISTA.

Více informací TAČR

Zájem podat návrh do soutěže je třeba nahlásit na Oddělení vědy (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz), a to nejpozději do konce 30.4. 2022.  Termín pro odevzdání podkladů projektu na Oddělení vědy je 24. 5. 2022.

(Vloženo 7.4.2022)

Cena Josefa Hlávky 2022

Byl vyhlášen termín pro odevzdávání nominací na Cenu Josefa Hlávky 2022 pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky. 

Program nadační činnosti

Prosíme o zaslání nominací na cenu nejpozději do 24.5. 2022 na Oddělení vědy (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 6.4.2022)

Ceny NEURON 2022

Byl vyhlášen termín odevzdání nominací na Ceny NEURON 2022. Ocenění budou udělena ve třech kategoriích. 

Cena Neuron – cenu udělíme významnému českému vědci nebo vědkyni, kteří působí doma i v zahraničí a kteří svým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Cena Neuron je spojená s finanční prémií 1 500 000 Kč a na výběru laureátů se podílí mezinárodní vědecká rada.

Cena Neuron pro nadějné vědce – cenu udělíme českým vědkyním a vědcům za dosavadní výsledky a jako povzbuzení do další práce, podmínkou je zisk PhD. titulu max. 10 let před dnem vyhlášení Cen Neuron. Cena Neuron pro nadějné vědce je spojena s finanční prémií 500 000 Kč a o jejím udělení rozhoduje vědecká rada v sedmi oborech - matematika, fyzika, chemie, biologie, medicína, computer science a společenské vědy.

Cena Neuron za propojení vědy a byznysu – cenu získají vědci a ekonomové, kteří uskutečnili výjimečný vědecký transfer – jejich objev nebo vynález se od základního výzkumu přesunul ke komerčnímu využití. Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu uděluje Rada Neuronu, odměnou pro laureáty je možnost mentorské spolupráce, medializace a propojení s byznysovou komunitou Neuronu.

Kandidáty na Cenu Neuron nominují vědečtí, výzkumní a akademičtí pracovníci nebo představitelé výzkumných organizací, v případě Ceny Neuron za propojení vědy a byznysu také zástupci komerčních subjektů a přímí investoři. Na Cenu Neuron nesmí vědec nominovat sám sebe. 

Podrobné informace

Prosíme o zaslání nominací do 25.3. na OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 21.3.2022)

1. VEŘEJNÁ SOUTEŽ PROGRAMU NAKI III

Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 vyhlásil první veřejnou soutěž. Předložen může být výlučně návrh aplikovaného výzkumu, který naplňuje některou z tematických priorit programu (ZD str. 13). Podpořeny budou projekty, které předpokládají dosažení alespoň jednoho aplikačního výsledku.

Vzhledem k vyšší administrativní zátěži při přípravě návrhu, prosím o nahlášení záměru podat projekt na Oddělení vědy (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz) nejpozději do 30. března 2022. Deadline odevzdání návrhu projektu na Ministerstvo kultury je 28. dubna 2022.

Zadávací dokumentace spolu s formuláři

DH23_zadavaci_dokumentace.pdf

(vloženo 15.3.2022)

JPI Call for Proposals - Cultural Heritage, Ethics and Society

V rámci iniciativy Společného programování "Kulturní dědictví a globální změny" byla vyhlášena výzva s názvem "Cultural Heritage, Society and Ethics".

Výzva se zaměřuje na dvě tematické oblasti, a to:

1) Cultural heritage and economic development

2) Cultural heritage and sustainable strategies

Návrh projektu může podat konsorcium minimálně tří výzkumných subjektů ze tří způsobilých zemí, a to ve spolupráci s minimálně jedním přidruženým partnerem z veřejnoprávní anebo soukromé sféry.

Více informací lze nalézt na stránkách MŠMT a stránkách výzvy.

Deadline podání předběžného návrhu je 23. května 2022.

V případě Vašeho zájmu podat návrh projektu se prosím obraťte na: sylvie.burianova@fsv.cuni.cz

(Vloženo 14.3.2022)

Pomoc mladým ukrajinským vědcům

Nadační fond Neuron na podporu vědy, jeho mecenáši a IOCB Tech se spojili, aby pomohli mladým vědcům, kteří v současné situaci odcházejí z Ukrajiny a hledají nové útočiště v České republice. Každý z příjemců mimořádného grantu získá 200 000 Kč na první náklady spojené s ubytováním a vytvořením zázemí.

Podmínky pro udělení grantu - žádat může ukrajinský vědec pomocí garanta české výzkumné instituce: 

1) alespoň tříleté působení ve vědecké instituci se sídlem ve státě Ukrajina 
2) prohlášení o neexistenci žádné osobní, služební, majetkové nebo jakékoliv jiné vazby na osoby na sankčním seznamu EU uveřejněném v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině
3) kladné písemné vyjádření české výzkumné instituce o odborných kvalitách žadatele a prohlášení, že si bere patronát nad hladkým začleněním vědce - pomůže s nalezením bydlení, uzavře pracovní smlouvu a pomůže s vyřízením všech dalších právních kroků

Podrobné informace

(vloženo 1.3.2022)

Soutěže GAČR 2023

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, projektů Junior Star, projektů EXPRO, projektů Postdoc individual fellowship (incoming/outgoing), mezinárodních bilaterálních projektů (spolupráce s Brazílií (São Paulo), Koreou a Tchaj-wanem) a projektů v režimu LEAD (LA granty - spolupráce s Rakouskem, Německem, Lucemburskem, Polskem, Slovinskem, Švýcarskem; NSF) s počátkem řešení od 1. ledna 2023 (či dle pravidel LEAD agentury).

Zadávací dokumentace

Tender Documents

Příručka pro navrhovatele - standardní a mezinárodní projekty, Junior STAREXPRO, LA granty, Postdoc IF - incoming, Postdoc IF - outgoing

Practical information for applicants - Postdoc IF incoming

Základní informace k projektům jsou rovněž zveřejněny v prezentaci GAČR. Dále byly zveřejněny videonávody pro aplikaci GRIS.

Information about the application GRIS (subtitle in English)

Prezentace z online semináře pro navrhovatele za FSV, který se konal 4. 3. 2022.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy dle pokynů v příručce pro je navrhovatele je 20. března 2022. Termín pro partnerské projekty v režimu LEAD se odvíjí od termínu podání k zahraniční agentuře.

(vloženo 22.02.2022)

Erasmus + Jean Monnet

Akce programu Jean Monnet probíhají v rámci programu Erasmus+. Podporují výuku, učení, výzkum a diskuse o různých aspektech Evropské unie.

Od března 2021 nabízejí akce Jean Monnet v rámci programu Erasmus+ na období 2021–2027 nové možnosti financování:

 • pro školy
 • pro instituce odborného vzdělávání a přípravy
 • pro organizace zajišťující vzdělávání učitelů
 • na podporu diskusí a výměn týkajících se témat EU ve středoškolských institucích

Podrobné informace

Programme Guide

Termín pro odevzdání žádostí o projekt: 1. březen 2022

Termín OV pro informování o podávání žádosti: 22. únor 2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 8.2.2022) 

Veřejná soutěž Hlávkovy nadace 2022

Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.

Hlavní téma veřejné soutěže pro rok 2022 je téma "Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století." 

Podrobné informace

Termín zaslání přihlášek je do 15.5.2022

Prosíme o informování Oddělení vědy o záměru podat žádost o příspěvek. (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 8.2.2022) 

Program AKTION Česká republika - Rakousko

Program podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů. 

Podrobné informace

Formulář návrhu projektu

Termíny pro podávání návrhů projektů: 

 • 15. 4. 2022 pro projekty, které se realizují v období 1. 7. – 31. 12 2022
 • 15. 9. 2022 pro projekty, které se realizují v období 15. 10. – 31. 12. 2022

Žádosti o projekt se podávají prostřednictvím rektorátu. 

Prosíme o odevzdání návrhu projektu vždy 10 dní před konečným termínem odevzdání. 

Nejbližší termín pro odevzdání návrhu projektu na OV je 5.4.2022 k vyřízení T. Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 7.2.2022)

Granty a stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury 2022

ČBVA představila přehled grantových nabídek a dalších možností příspěvků pro rok 2022. 

- Příspěvky na mobilitu 

- Akademické projekty bavorských vysokých škol s českým partnerem 

- Bilaterární letní/zimní školy

Všechny tyto typy podpory mají průběžné termíny podávání žádostí během roku 2022. 

Při zájmu o podání projektu kontaktujte OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz). 

(vloženo 26.1.2022)

Nadace ČEZ Podpora regionů

Nadace ČEZ vyhlásila grantové řízení na podporu regionů. Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. 

Grantové žádosti se mohou podávat v průběhu celého roku. 

Grantová výzva

Podmínky grantového řízení

O záměru podat žádost o grant kontaktujte OV (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 26.1.2022)

Erasmus + Kooperativní partnerství

V rámci evropského programu Erasmus + je možné podávat do 23.3.2022 projekty klíčové akce KA2 Kooperativní partnerství.

O grant mohou žádat konsorcia minimálně tří partnerů ze tří různých  programových zemí Erasmus +.  Cílem tohoto typu partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů.

Mohou se zapojit tyto sektory: • Školní vzdělávání • Odborné vzdělávání a příprava • Vysokoškolské vzdělávání • Neformální vzdělávání mládeže • Vzdělávání dospělých

Prioritami pro programové období Erasmus + 2021 - 2027 jsou: Digitalizace / Udržitelnost/ Inkluze a diverzita/ Participace

Podrobné informace

Prezentace DZS 

V případě zájmu o podání projektu v rámci této výzvu prosíme o informování OV do 1.3. 2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 25.1.2022)

Nadační příspěvky Hlávkovy nadace pro rok 2022

Hlávkova nadace zveřejnila termíny a podmínky pro získání nadačních příspěvků v roce 2022.

Nadační příspěvky jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žádat vynikající jednotlivci z veřejných vysokých škol a dalších institucí v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a z Akademie věd České republiky.

Podrobné informace

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada Hlávkovi nadace v těchto termínech (28. února, 25. dubna, 20. června, 29. srpna, 24. října, 12. prosince). Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady. 

Žádosti si uchazeči podávají sami. 

(vloženo 19.1.2022) 

Cena Bedřicha Hrozného za rok 2021

Byl vyhlášen termín pro odevzdání nominací na Cenu Bedřicha Hrozného za rok 2021

-        Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod.

-        Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě.

-        Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.

-        Cena se předává na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení univerzity.

-        Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem univerzity a podpisem rektora.

-        S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000,- Kč.

-        Návrhy na udělení ceny podávají děkani fakult nebo ředitelé vysokoškolských ústavů anebo členové vědecké rady univerzity rektorovi.

-        Součástí návrhu je: jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu; název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu; specifikace tvůrčího počinu

Opatření rektora

Nominace je možné zasílat na OV k rukám Terezy Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) do pátku 11.2.2022 

(vloženo 10.1.2022) 

Nadační program českého literárního fondu pro rok 2022

Český literární fond zveřejnil termíny a pravidla pro podávání žádostí o poskytnutí grantové podpory pro rok 2022. 

Literatura:

Granty: na první vydání původního literárního díla ve formě tištěné knihy (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka

Stipendia: na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu do českého jazyka

Věda:

Granty: podpora vydávání závažných vědeckých časopisů

Stipendia: cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

Podrobné informace

Aplikace pro podání žádosti

Konečným termínem podání žádostí je pondělí 28. 2. 2022. Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace zpřístupněné na webových stránkách ČLF a zaslání jedné vytištěné kopie žádosti bez příloh s podpisem. Pro žádosti o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou vyhlášeny dva termíny, a to:
pátek 18. 3. 2022 a pátek 2. 9. 2022.

Prosíme o informování OV o záměru podat žádost o grant vždy alespoň deset dní před konečným termínem (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 4.1.2022)

Česko-německý fond budoucnosti Re - Start II

Česko-německý fond budoucnosti vyhlásil výzvu k podávání projektů v rámci mimořádného programu podpory RE-START II. 

Program RE-START II je určen pro české a německé aktéry ze všech oblastí podpory (kromě obnovy památek a publikací) a všech věkových skupin, kteří chtějí od ledna do června 2022 uskutečnit projekty, ale z časových důvodů nemohli u Fondu budoucnosti podat žádost v obvyklých lhůtách.

V rámci tohoto programu lze průběžně žádat o podporu všech setkávacích formátů s maximální výší podpory 100 000 Kč nebo 4000 EUR.

Cílová skupina:

 • školy, vzdělávací instituce, aktéři z oblasti kultury a občanské společnosti, partnerství obcí a spolků

Výše podpory:

 • maximální výše podpory je 100.000 Kč nebo 4.000 € a může činit až 70 % celkových nákladů

Použití příspěvku: 

 • příspěvek ČNFB je určen především na položky cestovné, ubytování a stravování účastníků

Žádosti v této mimořádné výzvě lze podávat průběžně mezi 15.12. až do 15. 5. 2022. Projekt se pak musí uskutečnit v období od ledna do června 2022. 

Prosíme o informování OV o záměru podat projekt s dostatečným předstihem (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

Podrobné informace o výzvě

(vloženo 30.12.2021)

 

4EU+ minigranty 2022

Byla vyhlášena výzva k podávání projektů v rámci čtvrtého ročníků minigrantů na podporu spolupráce v rámci aliance 4EU+. S největší pravděpodobností budou v roce 2022 minigranty jedinou příležitostí, jak získat financování pro nově vytvořené týmy, které budou spolupracovat na přípravě výzkumných a výzkumně-vzdělávacích projektů. 

Deadline pro podávání online žádostí je 27. února 2022

Prosíme o informování OV o záměru podat projekt v rámci této výzvy (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

Podrobné informace a formulář    V angličtině

(vloženo 13.12.2021)

Cena Josefa Hlávky 2021

Nadace Český literární fond vyhlásila společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových výzvu k zasílání nominací na Ceny Josefa Hlávky za rok 2021.

Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce,

a to ve čtyřech vědních oblastech:

společenské vědy,

vědy o neživé přírodě,

vědy o živé přírodě a lékařství

Každá z cen je spojena s odměnou ve výši 50.000 Kč. Ceny jsou udělovány na slavnosti tradičně pořádané v duchu Hlávkova odkazu na zámku v Lužanech u Přeštic.

Nominace musí obsahovat krátké zdůvodnění a jeden výtisk nominované publikace. 

Prosíme o zasílání nominací na Cenu Josefa Hlávky do 12.1.2022 na OV k rukám Terezy Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni) 

(vloženo 6.12.2021)

Česko - bavorské výzkumné projekty 2022 -2024

Byla vyhlášena výzva k podávání k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2024.

Záměrem je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Česka a Bavorska a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání bilaterálních a multilaterálních výzkumných návrhů.

Soutěž je otevřena pro projekty základního i aplikovaného výzkumu v následujících oblastech:

 • vědy o materiálech a nanotechnologie,
 • inženýrství, zvláště elektrotechnika, informační technologie a umělá inteligence, průmysl 4.0 a technologie využívající sítě 5G,
 • lékařské vědy a péče o zdraví,
 • společenské, kulturní a sociální vědy.

Žádost je nutno podat paralelně v Česku a v Bavorsku, a to vždy jedním žadatelem z ČR a jedním z Bavorska. Žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR, žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA.

Termín podávání přihlášek: 31. 1. 2022

Informace a formuláře pro žadatele z ČR budou k dispozici na webových stránkách MŠMT
Informace a formulář pro žadatele z Bavorska jsou k dispozici na webových stránkách BTHA

Termín OV pro podání návrhu projektu 17.1. 2022 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 15.11.2021) 

Dopady pandemie Covid-19 na zdravotní péči v ČR

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020-2026, konkrétně Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR.  Cílem podprogramu 3 je získat data a analýzy, které by přispěly ke zdokonalení postupů ve zdravotní péči ČR. Jednou z tematických oblastí programu je dopad pandemie do oblasti duševního zdraví (oblast D). Doporučené tematické zaměření projektů je možno nalézt v Zadávací dokumentaci (str. 12-15, viz níže).

Doba trvání projektů v této soutěži je 9, anebo 21 měsíců. Maximální intenzita podpory pro univerzitu je 100%.

Fakultní termín pro odevzdání podkladů návrhu na Oddělení vědy je: 16.11. 2021 (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz)

Záměr (či jeho zvažování) podat návrh projektu do soutěže je nutné nahlásit, a to s dostatečným předstihem. 

Zadávací dokumentace

Výzva na stránkách ministerstva

(Vloženo 15.10.2021)

VISK

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výzvu k podávání projektů z oblasti knihoven pro rok 2022. 

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

Podrobné informace

Interní termín OV pro odevzdání návrhu projektu: 1.12.2021 (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 4.10.2021) 

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2022. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia ve standardní době studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Information for applicants, The Charles University Grant Agency (GA UK), application

Termín elektronického podání projektu na odd. vědy: 25. října 2021

Faculty deadline for proposal submission: 25 October 2021

(vloženo 1.10.2021)

GAČR - projekty s National Science Foundation

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na společné projekty s National Science Foundation (NSF) na principu hodnocení LEAD. V této výzvě vystupuje NSF jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnotícího procesu přebírá. Přihláška české části projektu se připravuje v aplikaci GAČR. Výzva je kontinuální. Česká část návrhu projektu musí být doručena GA ČR do 7 dnů od podání návrhu projektu k NSF.

Podrobné informace k výzvě

Podporované oblasti

Tender document

Příručka pro navrhovatele - LA granty

Termín pro nahlášení projektu na oddělení vědy: min. 10 pracovních dnů před odevzdáním na GAČR

(vloženo 30.9.2021)

GAČR - Česko-polské projekty

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na česko-polské projekty s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023 v rámci iniciativy Weave na principu hodnocení LEAD. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnotícího procesu přebírá. Přihláška české části projektu se připravuje v aplikaci GAČR.

Podrobné informace k soutěži

Tender document

Příručka pro navrhovatele - LA granty

Termín pro podání projektu na oddělení vědy: 16. prosince 2021 (termín polské grantové agentury NCN: 15. prosince 2021 - 16:00)

(vloženo 22.9.2021)

Stipendia na studium v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Cílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou. 

Podrobné informace

Leták
Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2022/23:  1. 12. 2021 

Termín pro podávání žádostí o prodloužení stipendia:  28. 2. 2022

(vloženo 22.9.2021)

Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2020

Byl vyhlášen termín pro odevzdávání nominací na Cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2020. Je možné nominovat učebnice vydané v roce 2020. 

Nominace by měla obsahovat krátké zdůvodnění a měl by být přiložen jeden výtisk publikace, který bude následně po posouzení navrácen. 

Status ceny

Prosím o zasílání nominací do čtvrtka 7.října (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 21.9.2021)

Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2022

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2022. Mezi podporované aktivity patří např. konference a semináře, diskusní fóra, summity, publikace. Podpora z veřejných prostředků může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). MZV ČR má zájem o návrhy projektů v těchto základních oblastech:

 • Efektivní multilateralismus
 • ČR v Evropské unii
 • Bezpečnost
 • Prosperita a udržitelný rozvoj
 • Lidská práva a lidská důstojnost
 • Služba občanům a dobré jméno ČR

Informace k výzvě včetně podrobného popisu oblastí. 

Termín pro nahlášení připravovaného projektu:  nejpozději do 30. září 2021.

Termín pro odevzdání přihlášky projektu na oddělení vědy: 11. října 2021.

(vloženo 15.9.2021)

Výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro rok 2022

MZV ČR vyhlásilo dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro rok 2022. Podporovány jsou pouze projekty vypracované a realizované společně s polským subjektem. Podpora z veřejných prostředků může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%).

Podrobné informace k výzvě a příklady tématických oblastí.

Termín pro nahlášení připravovaného projektu: nejpozději do 20. září 2021.

Termín pro odevzdání přihlášky projektu na oddělení vědy: 27. září 2021.

(vloženo 15.9.2021)

Cena Rektora 2021

Tak jako každoročně i letos budou udělovány ceny nejlepším absolventům Univerzity Karlovy. Na cenu lze navrhovat absolventy, kteří své studium řádně dokončili v akademickém roce 2020/2021. Společenskovědním a humanitním programů je určena Cena prof. JUDr. Karla Engliše.  

Status ceny a podrobnější informace jsou k nahlédnutí zde

Prosíme o zasílání návrhů z řad absolventů bakalářského a absolventů magisterského studijního programu na OV k rukám T.Broučkové (tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

Jednotlivé návrhy obsahující zdůvodnění nominace, CV navržených absolventů a výpis studijních výsledků prosím zasílejte v elektronické i tištěné podobě do středy 20.10.2021. 

(vloženo 15.9. 2021)

MK ČR - dotační řízení na podporu integrace příslušníků romské menšiny

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo výběrové dotační řízení na podporu integrace příslušníků romské menšiny v roce 2022.

Podrobné informace a formuláře.

Prosím o zaslání informace o přípravě projektu na email eva.hornickova@fsv.cuni.cz do 24.  září 2021. Univerzita Karlova může podat do soutěže pouze dva projekty.

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 8. října 2021

(vloženo 20.8.2021)

Visegrad–Taiwan Scholarships

Visegrádský fond vyhlásil stipendijní program podporující výzkumnou a studijní spolupráci s Tchaj-wanem, který je určen pro PhD. studenty, doktorandy a post doktorandy, a zahrnuje následující oblasti: 
Nanotechnologie
Elektrotechnický průmysl
Biotechnologie
Informační technologie
Veřejné zdraví
Společenské a humanitní vědy a další.

Uzávěrka pro podání přihlášky je 30. září 2021. 
Podrobné informace 

(vloženo 17.8.2021)

Šestá výzva Výzkumného fondu CELSA

Byla zveřejněna šestá výzva k podávání projektu Výzkumného fondu CELSA. Předpokládá se, že CELSA podpoří 10-12 nových projektů spolupráce mezi CELSA výzkumníky. Univerzita Karlova, stejně jako v minulém kole, podpoří dva projekty na UK a na každý přispěje RUK částkou max 30 000 EUR. 

Výzkumný fond CELSA představuje virtuální fond, jehož prostřednictvím budou financovány výzkumné projekty minimálně mezi dvěma CELSA partnery, z nichž jeden musí být vždy KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či v obdobném evropském programu.

Podrobné informace

Informace o fondu CELSA na stránkách Evropského centra UK

Termín Oddělení vědy pro odevzdání návrhů projektu 20.11. 2021 (e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 10.8.2021)

Aktuality

 • Studenti IES vyhráli mezinárodní semifinále CFA Research Challenge

  Studenti Institutu ekonomických studií FSV UK, Jakub Bobysud, Matej Leško, Peter Palovič a Ondřej Rosický, dosáhli mimořádného úspěchu ve 12. ročníku prestižní mezinárodní investiční soutěže CFA Research Challenge.

 • Kde může české předsednictví prosazovat ukrajinskou agendu

  Na FSV UK vznikl v rámci Expertní skupiny pro Ukrajinu (ESU) odborný text s názvem Kde může české předsednictví prosazovat ukrajinskou agendu, autorem je Ivo Šlosarčík. ESU je interdisciplinární policy group, která se zabývá aktuálními otázkami v souvislosti s válkou na Ukrajině napříč společenskovědními obory. 

 • Časopis Acta Politologica se zaměřil na změnu volebního systému do Poslanecké sněmovny

  Právě bylo publikováno speciální číslo sociálněvědního časopisu Acta Politologica věnované změně volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Najdete v něm  6 textů včetně dvou recenzí.

 • Expertní skupina pro Ukrajinu

  Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy vzniká Expertní skupina pro Ukrajinu (ESU) - interdisciplinární policy group, která bude pravidelně nabízet odborné a výzkumně podložené příspěvky do probíhajících debat ve společnosti. Expertní skupina se veřejnosti poprvé představí na tiskové konferenci v úterý 3. května 2022 v 15:00.

 • Vědecký tým z projektu Infomore.cz z FSV UK získal Cenu Miloslava Petruska

  Vědecký tým Infomore z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK získal Cenu Miloslava Petruska za prezentaci. Ta se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vnímání Univerzity Karlovy. Akademici ocenění dostali během slavnostního zasedání u příležitosti 674. výročí založení Univerzity Karlovy.

 • SYLFF stipendium pro Ph.D. studenty

  Univerzita Karlova nabízí možnost získání stipendia SYLFF. To je určeno pro Ph.D. studenty sociálně vědních a humanitních oborů. Prostřednictvím tohoto programu mohou 2 nadaní postgraduální studenti UK čerpat finanční podporu na svůj výzkum. O stipendiu i Ph.D. studiu si s námi povídala Eliška Ullrichová, doktorandka z Institutu mezinárodních studií. Celý rozhovor s ní přinášíme na našem blogu.