Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Zde najdete seznam aktuálních grantových a stipendijních výzev z oblasti vědy a výzkumu i další aktuality k této oblasti.

Stipendia pro mladé vědce v Německu

Výzkumný ústav filozofický v Hannoveru (Forschungsinstitut für Philosophie Hannover) nabízí stipendium pro mladé začínající vědce. Stipendium ve výši 1 500 EUR/měsíc je určené pro studenty doktorského a post-doktorského studia v oblasti filozofie, humanitních a sociálních věd na období 10 měsíců od 1. 10. 2021 do 31. 7. 2022. Termín pro odevzdání přihlášky je do 1. února 2021, do 23:59:59 hodin

Text výzvy v angličtině

Text výzvy v němčině

Podrobné informace

(vloženo 27.11.2020)

Program malých grantů Velvyslanectví USA

Prostřednictvím programu malých a mimořádných grantů Velvyslanectví USA podporuje kulturní a vzdělávací projekty či neziskové organizace, které propagují americkou kulturu a prohlubují porozumění mezi ČR a USA. 

Konečný termín pro podávání projektů je 30. června, ale před samotným podáním finálního návrhu projektu je třeba nahlásit zájem o podání projektu se stručným popisem projektu. Tyto návrhu jsou vyhodnocovány jednou měsíčně a následně, pokud dojde v vybrání projektu bude uchazeč požádán k podání kompletního návrhu projektu. 

Nejbližší termíny pro ohlášení zájmu o projekt je prosinec 2020, leden 2021 a únor 2021. Vybraní uchazeči by pak měli kompletní návrh projektu odevzdat do 19. března 2021. 

Podrobné informace

(vloženo 24.11.2020)

Soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci zaměřenou na Polsko

Polský institut v Praze vyhlašuje třetí ročník Ceny Mariana Szyjkowského. Uzávěrka přihlášek prací obhájených v ak. roce 2019/2020 je 30. listopadu 2020.

Přihlášeny mohou být práce obhájené v akademickém roce 2019/2020, jejichž téma je spojeno s Polskem a jejichž obsah se Polsku ve značné míře věnuje. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích a je určena pro studenty, kteří svou diplomovou nebo bakalářskou práci obhájili na následujících institucích a oborech:

Kategorie I. – Polonistiky
Kategorie II. – Další obory vysokých škol v České republice (podrobnosti v pravidlech soutěže) 

Odměna pro nejlepší práce v kategorii I. a II.:
Vítězná diplomová práce: 15.000 Kč
Vítězná bakalářská práce: 10.000 Kč

Diplomové a bakalářské práce mohou přihlásit jejich autoři nebo vedoucí práce (se souhlasem autora). Přijímají se práce zaslané elektronicky ve formátu pdf (jiný formát po dohodě) na adresu: praga@instytutpolski.org

Podrobní informace

(vloženo 9.11.2020)

Cena Miloslava Petruska 2020

Hlavní výbor České sociologické společnosti vyhlašuje jedenáctý ročník soutěže (2020) o „Cenu Miloslava Petruska“ na počest jednoho z nejvýznamnějších českých sociologů posledních desetiletí, který se zasloužil o rozvoj české sociologie i její výuky.

Cena se uděluje studentům za nejlepší odborný článek ze sociologie. 

Podrobné podmínky soutěže 

Článek musí být přihlášen do soutěže a výtisk článku spolu s titulní stránkou daného časopisu musí být prokazatelně elektronicky zaslán sekretariátu České sociologické společnosti nejpozději do 28. února 2021. 

(vloženo 2.11.2020)

Program START - termín založení projektu

V rámci běžící soutěže v programu START je navrhovatele za FSV UK nejzazším termínem pro založení projektu v aplikaci IS věda 16. říjen 2020.

Vstup do aplikace START

Informace k programu START včetně manuálů, Information about START programme

Kontaktní osoba pro program START na FSV UK: Mgr. Eva Horníčková (tel. 222 112 267, eva.hornickova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 12. 10. 2020)

Soutěž Grantové agentury UK (GAUK)

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2021. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia, kteří jsou v době podání projektu ve standardní době studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Information for applicants, The Charles University Grant Agency (GA UK), application

Aplikace pro podávání projektů je otevřena od 7. října 2020.  

Termín elektronického podání projektu na odd. vědy: 2. listopadu 2020

(vloženo 7. 10. 2020)

9. ročník Studentské soutěže Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., vyhlašuje 9. ročník Studentské soutěže. Cenu mohou získat diplomové práce z kategorií: 

Vědy o živé přírodě a chemické vědy, 

Vědy o neživé přírodě, 

Humanitní a společenské vědy. 

Podrobné informace

Diplomové práce mohou přihlašovat vedoucí prací i kateder do 10. listopadu 2020

(vloženo 5. 10. 2020)

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2021

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2021 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů a pro zapsané spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK 

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21 

Podrobné informace

Interní termín pro odevzdání návrhů projektu na OV je 3.12.2020

(vloženo 2. 10. 2020)

GAČR - společné projekty s polskou agenturou NCN

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů základního výzkumu na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci s polskou agenturou NCN v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency.

Kompletní informace k výzvě (anglická verze se připravuje)

Informace k české části projektu

Vstup do aplikace pro přípravu projektů

Termín pro podání české části projektu na oddělení vědy: 16. prosince 2020

(vloženo 21. 9. 2020)

Cena rektora 2020

I v letošním roce bude udělována Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy (pro společenskovědní programy - Cena prof. JUDr Karla Engliše) za akademický rok 2019/2020. 

Cena rektora může být udělena vynikajícím absolventům bakalářského studijního programu nebo magisterského studijního programu, kteří v jeho průběhu dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. 

Písemný návrh musí obsahovat:

  • jméno, příjmení absolventa, datum narození, adresu trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování,
  • název studijního programu a studijního oboru,
  • studijní výsledky a hodnocení průběhu studia,
  • seznam publikovaných prací, přehled přednášek, odborných článků nebo jiné doklady o dosažených výsledcích ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti,
  • zdůvodnění návrhu na udělení Ceny pro nejlepší absolventy

Za fakultu je možné poslat pouze jednu nominaci za bakalářský studijní program a jednu za magisterský studijní program. 

Návrhy na udělení Ceny rektora prosím zasílejte na e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz v  tištěné i elektronické verzi nejpozději do úterý 13.10. 2020. 

(vloženo 5.8.2020)

Stipendia na studium v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole

Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (dohromady na tři roky). Stipendium je zpravidla vypláceno formou 12 měsíčních splátek. Od akademického roku 2020/21 je stipendium navýšeno na 10.236 € za rok (853 € měsíčně). Žadatelé s minimálně jedním dítětem mohou navíc požádat o navýšení stipendia o dalších 160 € měsíčně.

Cílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou. 

Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2021/22: 1. 12. 2020 (žádost si podává uchazeč sám) 

Podrobné informace

(vloženo 18.9.2020)

Výběrové řízení na projekty v oblasti Priorit zahraniční politiky ČR na rok 2021

MZV ČR vyhlásilo dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2021. Mezi podporované aktivity patří např. konference a semináře, diskusní fóra, summity, publikace. Podpora z veřejných prostředků může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%).

Podrobné informace včetně seznamu priorit

V případě zájmu o podání projektu kontaktujte prosím E. Horníčková (eva.hornickova@fsv.cuni.cz, tel. 222 112 267).

Termín pro odevzdání návrhů na fakultu: 29. září 2020

(vloženo 15.9.2020)

Prostředí pro život - 4. veřejná soutěž

Technologická agentura ČR vyhlásila 4. veřejnou soutěž programu Prostředí pro život, podprogram 3 - Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy. Tato soutěž je vyhlášena pouze pro výzkumné téma č. 7 Socioekonomický výzkum v oblasti životního prostředí.Konsorcium projektu se musí skládat z minimálního počtu tří uchazečů.

Stránky výzvy

Fakultní manuály pro podávání grantů

Fakultní termín odevzdání podkladů: 19.10.2020 (sylvie.burianova@fsv.cuni.cz)

(Vloženo 9.9.2020)

5. Veřejná soutěž programu ÉTA TAČR

Technologická agentura TAČR vyhlásila 5. veřejnou soutěž programu na podporu návrhů projektů založených na využívání teoretických východisek, expertíz a metod společenských, humanitních a uměleckých věd.

Tato veřejná soutěž není tematicky ohraničena. Maximální intenzita podpory na jeden projekt činí 80%.

Termín nahlášení záměru podat projekt na OV: 14.9.2020 (email: sylvie.burianova@fsv.cuni.cz)

Více informací:

Fakultní stránky výzvy, manuály

Stránky soutěže TAČR

(Vloženo 3.9.2020)

Pátá výzva Výzkumného fondu CELSA

Byla zveřejněna pátá výzva k podávání projektu Výzkumného fondu CELSA. Předpokládá se, že CELSA podpoří 10-12 nových projektů spolupráce mezi CELSA výzkumníky. Univerzita Karlova, stejně jako v minulém kole, podpoří dva projekty na UK a na každý přispěje RUK částkou max 30 000 EUR. 

Výzkumný fond CELSA představuje virtuální fond, jehož prostřednictvím budou financovány výzkumné projekty minimálně mezi dvěma CELSA partnery, z nichž jeden musí být vždy KU Leuven. Spolupráce mezi partnery musí vést k podání společného kolaborativního projektu v H2020 či v obdobném evropském programu.

Podrobné informace

Informace o fondu CELSA na stránkách Evropského centra UK

Termín Oddělení vědy pro odevzdání návrhů projektu 18.11. 2020 (e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 1.9.2020)

Aktion Österreich

MŠMT informuje o výzvě k podávání společných návrhů projektů česko-rakouské spolupráce ve vědě a vzdělávání na rok 2020 a 2021. Program AKTION podporuje např. společné semináře a odborné exkurze, zasedání či workshopy, výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů, letní kolegia a školy a akademickou výměnu za účelem vzdělávacích akcí. Nepodporuje se účast na konferencích, kongresech, sympoziích či exkurze bez výzkumných či pedagogických aktivit.

Návrh projektu je možné podat v německém či anglickém jazyce. Součástí návrhu projektu musí být i předpokládané vlastní finanční prostředky pro navrhované aktivity.

Podrobné informace a formuláře 

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu (již podepsaného rakouskou stranou):

4. září 2020 (pro období   15. 10. - 31. 12. 2020)

15. října 2020 (pro období 1. 1. - 31. 12. 2021) 

Návrhy projektů prosím zasílejte na e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz 

(vloženo 17.8.2020)

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2020

MŠMT informuje o podávání nominací na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2020. 

Cenu je možné udělit za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let. V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více Cen v souhrnné výši až 500 000,- Kč.

Návrhy se podávají na připojeném formuláři. Formulář 

Podrobné informace na webových stránkách MŠMT.

Nominace (formulář) prosíme o zaslání na e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz do čtvrtka 3.9. 2020

(vloženo 4.8.2020)

Seminář Aplikovaný výzkum ve společenských a humanitních vědách a klíčové aspekty projektů

Institut mezinárodních studií FSV UK pořádá seminář Aplikovaný výzkum ve společenských a humanitních vědách a klíčové aspekty projektů. Seminář povede předseda oborových panelů programu ÉTA Mgr. Lukáš Kačena.

Kdy: 7. září 2020, 10:00 – 12:00

Kde: Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, místnost H212

Počet účastníků je omezen, prosíme tedy o registraci zájemců na tomto odkaze.

(vloženo 11.8.2020)

Mezinárodní konference Etika v 21. století

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pořádá mezinárodní konferenci Etika v 21. století. Konferenční témata jsou: Etika v manažerské praxi, Etika ve zdravotnictví, Etika v právních vědách, Etika ve výrobě, Etika v kontextu Průmyslu 4.0 a Etika ve vzdělávání.

Kdy: 11. - 12. 12. 2020

Kde: EF, JCU, České Budějovice

Podrobné informace

Termín pro registraci: 15. 9. 2020

(vloženo 11.8.2020)

4. VÝZVA INOVAČNÍCH VOUCHERŮ

Pražský voucher vyhlásil čtvrtou výzvu na pražské inovační projekty, Cílem je podpořit vznik a rozvoj mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Záměrem podpory je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Žadatelem musí být malý nebo střední podnik (právnická osoba). Univerzita může vystupovat v roli poskytovatele znalostí

Více informací 

Termín informování oddělení vědy o zapojení do projektu: 10. září 2020 (email: sylvie.burianova@fsv.cuni.cz)

(Vloženo 29.7.2020)

Masaryk Distinguished Chair v Izraeli

Program Masaryk Distinguished Chair v Izraeli podporuje výzkumné pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

Obsahem pobytů jsou primárně výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společensko-vědních oborů (např. politické vědy, mezinárodní vztahy, právo, sociologie, ekonomie, psychologie, mediální studia a žurnalistika, hebraistika, historie, kulturální studia...), program je však otevřen výzkumníkům a akademikům všech disciplín. Pobyt je možné doplnit o přednáškovou činností na IDC. 

Byl vyhlášen termín pro sběr žádostí o pobyt na 30. listopadu 2020. 

Všichni žadatelé jsou povinni si před podáním přihlášky zajistit akademického tutora svého výzkumného pobytu na IDC Herzliya. Mimo něj je rovněž možné se domluvit i s tutorem z jiné izraelské instituce. Předpokládá se, že akademický tutor bude k dispozici v Izraeli po celou dobu stipendijního pobytu žadatele.

Pobyt se může uskutečnit v průběhu kalendářního roku. Délka zahraničního pobytu vychází z potřeb žadatele a jeho výzkumného záměru. Minimální délka je stanovena na 2 týdny, maximální délka činí 3 měsíce

Finanční podmínky

Informace k přihlášce do programu

(vloženo 24.6.2020)

International Visegrad Fund

International Visegrad Fund (IVF) nabízí celoroční výzvy pro projekty týkající se podpory států Visegrádské skupiny a iniciativ vztahujících se ke střední a východní Evropě v celém světě.

IVF nabízí granty v těchto modulech:

1. Visegrad Grants (podpora projektů ze států visegrádské skupiny) 

2. Visegrad + Grants (podpora projektů ve vztahu ke státům Západního Balkánu a Východního partnerství);

3. Visegrad Strategic Grants (rozsáhlejší projekty strategického významu na základě ročních priorit států Visegrádské skupiny).

Strategické priority

Každoroční termíny u zadavatele: 1. únor, 1. červen a 1. říjen (termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy nejpozději pět pracovních dní před termínem u zadavatele).

Aktuálně může fakulta žádat do všech tří modulů Visegrad Grants (v říjnu končí projekt, kde je fakulta jako hlavní řešitel), Visegrad + Grants a Visegrad Strategic Grants (jeden projekt za každý modul nebo jako partnerská instituce) a může obdržet jen jeden projekt v každém z těchto modulů jako hlavní řešitel.  

Podrobné informace

Elektronické podávání projektů

Pravidla pro podávání projektů

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů do poslední letošní výzvy 1. října je 23. září 2020 (e-mail tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 24.6.2020)

Cena Františka Běhounka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 9. ročník Ceny Františka Běhounka udělované za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). 

Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která

-          působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,

-          vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice a

-          může se vykázat v posledních pěti letech aktivní a úspěšnou účastí v projektu nebo projektech evropské nebo mezinárodní spolupráce probíhající v Evropském výzkumném prostoru v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Výzva k podávání nominací 

 Termín fakultního oddělení vědy k podávání nominací 28. srpna 2020 (e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 17.6. 2020)

9. NÁRODNÍ VÝZVA PODPROGRAMU INTER-EUREKA (LTE121)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 9. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE 21) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  - EUREKA.

Způsobilým uchazečem je malý, střední, nebo velký podnik podle definice č. 3 programu INTER-EXCELLENCE.  V roli dalšího účastníka projektu mohou být také organizace pro výzkum a šíření znalostí podle Nařízení Komise č. 651/2014 a podle definice v příloze č. 3 programu INTER-EXCELLENCE. V případě výzkumných organizací mohou být projektem podporovány i jejich hospodářské činnosti, a proto na ně bude v každém případě nahlíženo jako na podniky.

Povinnou podmínkou k podpoře projektů je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník v souladu s pravidly programu EUREKA.

Termín fakultního oddělení pro nahlášení projektu: 30.8.2020 (e-mail: sylvie.burianova@fsv.cuni.cz) 

Podrobné informace 

(vloženo 19.6.2020)

Czech Envi Thesis

Byl vyhlášen termín pro odevzdání přihlášek do celostátní soutěže bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí Czech Envi Thesis. Soutěže se mohou zúčastnit studenti, kteří v roce 2020 úspěšně obhájili nebo do konce září 2020 úspěšně obhájí bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu. 

Odevzdání přihlášky spolu s obhájenou prací je možné do 30. září 2020

Podrobné informace

(vloženo 11.6.2020)

Stipendia Fulbrightovy komise na akademický rok 2021/22

Byly vypsány termíny uzávěrky stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2021/22

Uzávěrky přihlášek jsou:

1. září 2021 a 1. února 2022Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů 

Podrobné informace

1. října - Fulbright Specialist Program, v rámci kterého můžete na krátkodobý pobyt 2-6 týdnů pozvat odborníka z USA

Podrobné informace

1. listopadu - Fulbright core program - stipendium pro vědce a přednášející

Podrobné informace

1. listopaduFulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii pro vědce a přednášející

Podrobné informace

Zájemci se mohou dozvědět další informace na on-line zoom webinářích.  

Pro studenty a Fulbright-Masaryk juniory, tedy zájemce po ukončení bakalářského a před dokončením doktorského programu: 4.června 2020 od 16 hodin.

Pro uchazeče ve vědeckých programech Fulbright Core a Fulbright-Masaryk postdoc a senior, tedy pro zájemce, kteří již dokončili doktorské programy: 24. června 2020 od 16 hod.

Registrace on-line seminář

Stipendium Husovy nadace

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o Stipendium Husovy nadace. Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech. 

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení stipendia obsahovat jako přílohu (v jednom souboru PDF, jehož celkový rozsah nesmí překročit 6 normostran):

  • Stručný životopis
  • Popis pracovního postavení žadatele a jeho životních i odborných plánů
  • Dobře zdůvodněný rozklad, jak bude stipendium využito
  • Ukázku vlastního textu v rodném jazyce (alespoň 1 normostrana)
  • Formulaci vlastní vize v oboru 

Webový formulář 

Text výzvy

Uzávěrka žádostí je 2.9. 2020

(vloženo 20.5.2020)

Iniciativa společného programování "Kulturní dědictví a globální změny" JPI CH

MŠMT informuje o vyhlášení výzvy k předkládání návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování „Kulturní dědictví a globální změny“ (JPI CH) s názvem "Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies". Předpokládá se podávání výzkumných projektů týkajících se úlohy dědictví ve společnosti z různých (mezi) národních perspektiv a hodnotových systémů. Patří sem například otázky, jakou roli hraje dědictví při vytváření identit, jak mohou instituce spravovat dědictví inkluzivním způsobem a do jaké míry digitalizace přispívá ke smysluplnému přístupu k dědictví. Cílem této výzvy je podpora interdisciplinárního výzkumu, který provádí nadnárodní konsorcia v rámci jednoho projektu.

Informace k výzvě na stránkách MŠMT

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů je 11.9.2020

(vloženo 7.5.2020)

Výzva Česko-německého fondu budoucnosti 2020

Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje grantovou výzvu. 

Mimořádná grantová výzva je vyhlášena jako Téma roku 2020 (Budoucnost je teď. Jednejme udržitelně). O podporu v rámci programu je možno žádat do 31. 12. 2020. Podmínkou podpoření žádosti je aktivní zapojení české i německé partnerské instituce do projektu.   

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: do 31. prosince 2020 (vždy nejméně pět pracovních dní před termínem).

Podrobné informace 

(vloženo 12.3. 2020)

Nadace Český literární fond - program grantů a stipendií na rok 2020

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2020. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika včetně překladů), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace

Formuláře

Aplikace na podání žádosti

Postup podání žádosti

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 1. 9. 2020 (cestovní stipendia).

(vloženo 9.12.2019)

7. společná výzva v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem

MŠMT informuje o vyhlášení 7. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na téma „ICT for Resilient, Safe and Secure Society“ na základě „Memoranda o spolupráci při plánování a provádění společných výzev – EIG CONCERT Japan". 

Cílem Memoranda je posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi a Japonskem ve vědeckotechnickém a inovačním výzkumu, řešení aktuálních společenských výzev a potřeb a podpora mezinárodní mnohostranné spolupráce ve výzkumu prostřednictvím plánování, vyhlašování a provádění společných výzev.

7. společná výzva v roce 2020 vychází z celosvětové potřeby prozkoumat nové, inovativní a vylepšené způsoby v oblasti informačních a komunikačních technologií při řešení různých rizik a hrozeb, které existují na křižovatce kyberprostoru a fyzického prostoru, aby přispěly k cíli budování bezpečné společnosti odolné vůči rizikům a hrozbám.

Informace o výzvě na stránkách MŠMT

Výzva 

Zadávací dokumentace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů 7. července 2020

(Vloženo 19.5.2020)

4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo vnitra vyhlašuje 4. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS). Čtvrtá veřejná soutěž je orientována především na projekty analyzující poučení z průběhu krize, podporující navazující opatření postupné obnovy, ale i epidemiologického monitoringu, a především nástroje pro zvládání krizí způsobených velmi rizikovými biologickými agens a toxiny v budoucnu. Návrh musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR.

Výzva

Zadávací dokumentace

Informační systém TAČR 

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 3. červen 2020.

 

(Vloženo: 29.4. 2020)

Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, projektů Junior Star, mezinárodních projektů (s  Německem, Ruskem, Brazílií, Koreou a Tchaj-wanem) a projektů EXPRO s počátkem řešení od 1. ledna 2021.

Zadávací dokumentace

Extract from the Tender Document - Standard projects, JUNIOR STAR projects, EXPRO and International Projects (with Germany, Rusia, Brazil, Korea and Tchaiwan).

Pravidla pro navrhovatele standardních a mezinárodních projektů.

Pravidla pro navrhovatele projektů JUNIOR STAR.

Pravidla pro projekty EXPRO.

S ohledem na sitauci způsobené virem COVID-19 rozhodlo předsednictvo GAČR o znovuvyhlášení soutěže a posunutí termínu odevzdání.

Sdělení předsednictva.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 20. dubna 2020.

(vloženo 26.02.2020, upraveno 18.03.2020)

Aktuální soutěže Hlávkovy nadace

Rada Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.

Pro rok 2020 bylo vyhlášeno téma: "Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století." Rada nadace nepřijímá do veřejné soutěže projekty sborníků nebo učebních textů.

Podrobné informace k přihlášce

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení podkladů: 11. května 2020.

 

Nadace také informuje o nadačních příspěvcích přiznávaných ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního (před odjezdem do zahraničí), vědeckého nebo uměleckého stipendia.

Podrobné informace k přihlášce a termíny zasedání správní rady nadace.

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení podkladů: vždy nejpozději jeden pracovní týden před odesláním na nadaci. 

(vloženo 24.02.2020)

Příspěvky na studium od Nadace Sophia

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků pro vysoké školy a jejich studenty.

Podporují se talentovaní studenti zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivci v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Termín pro zasílání žádosti o nadační příspěvek u vyhlašovatele: 30.4., 31.8., 30.11.2020.

Podrobné informace

(vloženo 29. 01. 2020)

Program Volkswagen Stiftung "Výzvy pro Evropu"

Nadace Volkswagen Stiftung informuje o programu podpory spolupráce sociálně-vědních vědeckých skupin řešících aktuální výzvy Evropy ("Herausforderungen für Europa/Challenges for Europe"). O projekt v programu žádá 3-5 výzkumníků z nejméně 3 evropských států  s tím, že hlavním žadatelem musí být německá univerzita nebo výzkumná organizace. Projekt se podává ve dvou fázích: nejprve je třeba předložit pětistránkový návrh v anglickém jazyce včetně příloh a následně budou po posouzení vybráni uchazeči do druhého kola, kde předkládají kompletní návrh projektu.

Výzva

Podrobné informace

Vstup do databáze pro podání předběžného návrhu

Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání 5-stránkového návrhu projektu včetně příloh (Univerzita Karlova bude spoluřešitelem): 15.6.2020.

(vloženo: 31.3.2020)

Aktuality