Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Zde najdete seznam aktuálních grantových a stipendijních výzev z oblasti vědy a výzkumu i další aktuality k této oblasti.

Masaryk Distinguished Chair v Izraeli

Program Masaryk Distinguished Chair v Izraeli podporuje výzkumné pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

Obsahem pobytů jsou primárně výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společensko-vědních oborů (např. politické vědy, mezinárodní vztahy, právo, sociologie, ekonomie, psychologie, mediální studia a žurnalistika, hebraistika, historie, kulturální studia...), program je však otevřen výzkumníkům a akademikům všech disciplín. Pobyt je možné doplnit o přednáškovou činností na IDC. 

Byl vyhlášen termín pro sběr žádostí o pobyt na 30. listopadu 2020. 

Všichni žadatelé jsou povinni si před podáním přihlášky zajistit akademického tutora svého výzkumného pobytu na IDC Herzliya. Mimo něj je rovněž možné se domluvit i s tutorem z jiné izraelské instituce. Předpokládá se, že akademický tutor bude k dispozici v Izraeli po celou dobu stipendijního pobytu žadatele.

Pobyt se může uskutečnit v průběhu kalendářního roku. Délka zahraničního pobytu vychází z potřeb žadatele a jeho výzkumného záměru. Minimální délka je stanovena na 2 týdny, maximální délka činí 3 měsíce

Finanční podmínky

Informace k přihlášce do programu

(vloženo 24.6.2020)

International Visegrad Fund

International Visegrad Fund (IVF) nabízí celoroční výzvy pro projekty týkající se podpory států Visegrádské skupiny a iniciativ vztahujících se ke střední a východní Evropě v celém světě.

IVF nabízí granty v těchto modulech:

1. Visegrad Grants (podpora projektů ze států visegrádské skupiny) 

2. Visegrad + Grants (podpora projektů ve vztahu ke státům Západního Balkánu a Východního partnerství);

3. Visegrad Strategic Grants (rozsáhlejší projekty strategického významu na základě ročních priorit států Visegrádské skupiny).

Strategické priority

Každoroční termíny u zadavatele: 1. únor, 1. červen a 1. říjen (termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy nejpozději pět pracovních dní před termínem u zadavatele).

Aktuálně může fakulta žádat do všech tří modulů Visegrad Grants (v říjnu končí projekt, kde je fakulta jako hlavní řešitel), Visegrad + Grants a Visegrad Strategic Grants (jeden projekt za každý modul nebo jako partnerská instituce) a může obdržet jen jeden projekt v každém z těchto modulů jako hlavní řešitel.  

Podrobné informace

Elektronické podávání projektů

Pravidla pro podávání projektů

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů do poslední letošní výzvy 1. října je 23. září 2020 (e-mail tereza.brouckova@fsv.cuni.cz)

(vloženo 24.6.2020)

9. NÁRODNÍ VÝZVA PODPROGRAMU INTER-EUREKA (LTE121)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 9. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE 21) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji  - EUREKA.

Způsobilým uchazečem je malý, střední, nebo velký podnik podle definice č. 3 programu INTER-EXCELLENCE.  V roli dalšího účastníka projektu mohou být také organizace pro výzkum a šíření znalostí podle Nařízení Komise č. 651/2014 a podle definice v příloze č. 3 programu INTER-EXCELLENCE. V případě výzkumných organizací mohou být projektem podporovány i jejich hospodářské činnosti, a proto na ně bude v každém případě nahlíženo jako na podniky.

Povinnou podmínkou k podpoře projektů je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník v souladu s pravidly programu EUREKA.

Termín fakultního oddělení pro nahlášení projektu: 30.8.2020 (e-mail: sylvie.burianova@fsv.cuni.cz) 

Podrobné informace 

(vloženo 19.6.2020)

Cena Františka Běhounka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 9. ročník Ceny Františka Běhounka udělované za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). 

Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která

-          působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,

-          vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice a

-          může se vykázat v posledních pěti letech aktivní a úspěšnou účastí v projektu nebo projektech evropské nebo mezinárodní spolupráce probíhající v Evropském výzkumném prostoru v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Výzva k podávání nominací 

 Termín fakultního oddělení vědy k podávání nominací 28. srpna 2020 (e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) 

(vloženo 17.6. 2020)

Czech Envi Thesis

Byl vyhlášen termín pro odevzdání přihlášek do celostátní soutěže bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí Czech Envi Thesis. Soutěže se mohou zúčastnit studenti, kteří v roce 2020 úspěšně obhájili nebo do konce září 2020 úspěšně obhájí bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu. 

Odevzdání přihlášky spolu s obhájenou prací je možné do 30. září 2020

Podrobné informace

(vloženo 11.6.2020)

Medaile Josefa Hlávky 2020

Hlávkova nadace vyhlásila termín pro zasílání nominací na tradiční ocenění Medaile Josefa Hlávky, která je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. 

Nominace musí obsahovat podepsané zdůvodnění (rozsah cca jedné strana A4) a stručný životopis nominovaného. 

Termín pro zaslání nominací na oddělení vědy FSV UK (e-mail: tereza.brouckova@fsv.cuni.cz) je do úterý 23. 6. 2020

Další informace na webu Hlávkovy nadace 

(vloženo 3.6. 2020) 

Stipendia Fulbrightovy komise na akademický rok 2021/22

Byly vypsány termíny uzávěrky stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2021/22

Uzávěrky přihlášek jsou:

1. září 2021 a 1. února 2022Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů 

Podrobné informace

1. října - Fulbright Specialist Program, v rámci kterého můžete na krátkodobý pobyt 2-6 týdnů pozvat odborníka z USA

Podrobné informace

1. listopadu - Fulbright core program - stipendium pro vědce a přednášející

Podrobné informace

1. listopaduFulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii pro vědce a přednášející

Podrobné informace

Zájemci se mohou dozvědět další informace na on-line zoom webinářích.  

Pro studenty a Fulbright-Masaryk juniory, tedy zájemce po ukončení bakalářského a před dokončením doktorského programu: 4.června 2020 od 16 hodin.

Pro uchazeče ve vědeckých programech Fulbright Core a Fulbright-Masaryk postdoc a senior, tedy pro zájemce, kteří již dokončili doktorské programy: 24. června 2020 od 16 hod.

Registrace on-line seminář

3. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život, podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu. Cílem tohoto podprogramu je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. Návrhy projektů by měly vycházet z potřeb veřejné správy v oblasti životního prostředí, nebo nabídnout takové výsledky, které bude veřejná správa využívat zejména při tvorbě či plnění strategických a koncepčních dokumentů.

Výzva

Zadávací dokumentace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 14. červenec 2020

(vloženo 21.5.2020)

Mimořádné grantové výzvy na podporu česko-bavorských akademických projektů ve vědě a výzkumu během koronavirové krize

Česko-bavorská vysokoškolská agentura rozhodla vzhledem k aktuální situaci o vypsání dvou mimořádných grantových programů pro vědce a pedagogy bavorských univerzit a vysokých škol ke spolupráci s kolegy na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice. Bavorské vysoké školy tak mohou žádat o prostředky pro krátkodobé nebo právě začínající česko-bavorské projekty zaměřené na:

 • pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost
 • digitální formáty ve vědě a výuce

Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice ve všech vědních oborech včetně mezioborových záměrů. Zvláště vítány jsou projekty zapojující mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).

Podávání žádosti: průběžně do 20. 7. 2020 
(až do vyčerpání prostředků)

Žádost musí zaslat bavorská vysoká škola prostřednictvím e-mailu (žádost ve formátu excel, případné přílohy ve formátu pdf) na adresu BTHA.

Podrobné informace 

(vloženo 20.5.2020)

Stipendium Husovy nadace

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o Stipendium Husovy nadace. Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech. 

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení stipendia obsahovat jako přílohu (v jednom souboru PDF, jehož celkový rozsah nesmí překročit 6 normostran):

 • Stručný životopis
 • Popis pracovního postavení žadatele a jeho životních i odborných plánů
 • Dobře zdůvodněný rozklad, jak bude stipendium využito
 • Ukázku vlastního textu v rodném jazyce (alespoň 1 normostrana)
 • Formulaci vlastní vize v oboru 

Webový formulář 

Text výzvy

Uzávěrka žádostí je 2.9. 2020

(vloženo 20.5.2020)

7. společná výzva v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem

MŠMT informuje o vyhlášení 7. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na téma „ICT for Resilient, Safe and Secure Society“ na základě „Memoranda o spolupráci při plánování a provádění společných výzev – EIG CONCERT Japan". 

Cílem Memoranda je posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi a Japonskem ve vědeckotechnickém a inovačním výzkumu, řešení aktuálních společenských výzev a potřeb a podpora mezinárodní mnohostranné spolupráce ve výzkumu prostřednictvím plánování, vyhlašování a provádění společných výzev.

7. společná výzva v roce 2020 vychází z celosvětové potřeby prozkoumat nové, inovativní a vylepšené způsoby v oblasti informačních a komunikačních technologií při řešení různých rizik a hrozeb, které existují na křižovatce kyberprostoru a fyzického prostoru, aby přispěly k cíli budování bezpečné společnosti odolné vůči rizikům a hrozbám.

Informace o výzvě na stránkách MŠMT

Výzva 

Zadávací dokumentace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů 7. července 2020

(Vloženo 19.5.2020)

Cena Edvarda Beneše

Město Sezimovo Ústí vypsalo 25. ročník soutěže o "Cenu Edvarda Beneše". Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru Historie 20. století nebo oboru Sociologie. Do soutěže je možné přihlásit jak autory bakalářských tak diplomových prací. Podmínkou účasti v soutěži je přiložené doporučení vedoucích prací. 

K práci je třeba přiložit přihlášku. Přihlášku je možné vyplnit elektronicky nebo přiložit jako průvodní dopis k zasílané práci. 

Práci je třeba spolu s přihláškou doručit na adresu: Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Termín odevzdání je: 10. července 2020 

Přihlášku je možno vyplnit elektronicky zde

Výzva školám

Zásady udělování cen

(vloženo 18.5.2020)

Soutěž Česká Hlava 2020

Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

Nominace do hlavní kategorie Národní cena vlády Česká hlava podává rektor univerzity. 

Termín podávání návrhů na oddělení vědy FSV: 22. května 2020

Návrh na udělení ocenění Národní ceny vlády obsahuje:

a) jméno a příjmení kandidáta,

b) datum narození,

c) adresu bydliště, telefon, e-mail,

d) životopis,

e) pracovní zařazení a adresu pracoviště,

f) popis dosažených výsledků práce kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí,

g) u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,

h) doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

V rámci soutěže se udělují v pěti kategoriích tyto ceny: 

1) Národní cena vlády Česká hlava

2) Cena Invence

3) Cena Industrie

4) Cena Doctorandus za technické vědy

5) Doktorandus za přírodní vědy

Více o jednotlivých kategoriích soutěže Česká hlava viz: Statut soutěže Česká hlava

Podmínky pro finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje na inovací nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, vývoje a inovací stanovené usnesením vlády jsou uvedeny na stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

(vloženo 15. 5. 2020)

   

Mezinárodní soutěž pro studenty univerzit zemí Visegradu

Byla vyhlášena mezinárodní soutěž – Economic, Legal, and Social Innovation in V4 Countries, Essay and Multimedia Competition, která je určena vysokoškolákům ze zemí Visegrádské čtyřky bez ohledu na studovaný obor. Národním spoluorganizátorem soutěže v České republice je olomoucká právnická fakulta.

Projekt může být  zaměřený na jakýkoli společenský, právní, ekonomický nebo environmentální problém. Podle pravidel je potřeba nápad zpracovat do formy videoprezentace, nebo krátké eseje a zaslat na competition@pilnet.org. Soutěžit mohou jednotlivci nebo dvoučlenné týmy.

Podrobné informace k soutěži.

Termín pro zaslání projektů: 31. května 2020

(vloženo 18.05. 2020)

Small Grants Program

Velvyslanectví USA vyhlašuje výzvu k podání projektů v rámci Small Grants Program. Prostřednictvím programu malých grantů Velvyslanectví USA podporuje kulturní a vzdělávací projekty či neziskové organizace, které propagují americkou kulturu a prohlubují porozumění mezi ČR a USA.

Velvyslanectví USA preferuje následující témata: Gender Equality & Women Empowerment; Fighting Corruption & Rule of Law; American Cultural programming.

Další podporovaná témata jsou: Promoting Human Rights & Minority Integration; Science, Technology, Engineering, and Math (STEM)-Related Projects; Promoting Democracy, Good Governance; Energy Security; Cyber Security; Educational initiatives; S.-Czech Relations. 

Podrobné informace k výzvě 

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů je 2.6.2020

(vloženo 15.5.2020)

Iniciativa společného programování "Kulturní dědictví a globální změny" JPI CH

MŠMT informuje o vyhlášení výzvy k předkládání návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování „Kulturní dědictví a globální změny“ (JPI CH) s názvem "Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies". Předpokládá se podávání výzkumných projektů týkajících se úlohy dědictví ve společnosti z různých (mezi) národních perspektiv a hodnotových systémů. Patří sem například otázky, jakou roli hraje dědictví při vytváření identit, jak mohou instituce spravovat dědictví inkluzivním způsobem a do jaké míry digitalizace přispívá ke smysluplnému přístupu k dědictví. Cílem této výzvy je podpora interdisciplinárního výzkumu, který provádí nadnárodní konsorcia v rámci jednoho projektu.

Informace k výzvě na stránkách MŠMT

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů je 11.9.2020

(vloženo 7.5.2020)

2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU DELTA2 TAČR

Technologická agentura ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA2. Program je zaměřen na podporu spolupráce, která spadá do aplikovaného výzkumu. Podporovány jsou společné projekty českých podniků a výzkumných organizací se záštitou TAČR a zahraničních partnerů s předpokládanou záštitou zahraničních technologických a inovačních agentur či jiných obdobných institucí.

Programu se musí účastnit minimálně vždy jeden zahraniční uchazeč z lokality, v níž sídlí partnerská zahraniční organizace a minimálně jeden uchazeč z České republiky.

Úplný seznam zahraničních organizací je uveden v Zadávací dokumentaci.

Výzva

Zadávací dokumentace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 7.7.2020

(Vloženo 14.5.2020)

4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ÉTA TAČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovaci ÉTA. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19. Návrhy se podávají prostřednictvím informačního systému TAČR (ISTA).

Výzva

Zadávací dokumentace

Informační systém TAČR

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 4. červen 2020.

(Vloženo 29.4.2020)

4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo vnitra vyhlašuje 4. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS). Čtvrtá veřejná soutěž je orientována především na projekty analyzující poučení z průběhu krize, podporující navazující opatření postupné obnovy, ale i epidemiologického monitoringu, a především nástroje pro zvládání krizí způsobených velmi rizikovými biologickými agens a toxiny v budoucnu. Návrh musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR.

Výzva

Zadávací dokumentace

Informační systém TAČR 

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 3. červen 2020.

 

(Vloženo: 29.4. 2020)

Česko-německá spolupráce (MŠMT) 2021-2022

MŠMT informuje o výzvě na podávání společných česko-německých výzkumných projektů na roky 2021-2022.  Cílem je podpora mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Podporované společné výzkumné projekty jsou dvouleté s tím, že podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro informaci o přípravě projektu: 7. květen 2020 (na adresu eva.hornickova@fsv.cuni.cz);

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 20.5.2020.  

(vloženo 2.4.2020)

Program Volkswagen Stiftung "Výzvy pro Evropu"

Nadace Volkswagen Stiftung informuje o programu podpory spolupráce sociálně-vědních vědeckých skupin řešících aktuální výzvy Evropy ("Herausforderungen für Europa/Challenges for Europe"). O projekt v programu žádá 3-5 výzkumníků z nejméně 3 evropských států  s tím, že hlavním žadatelem musí být německá univerzita nebo výzkumná organizace. Projekt se podává ve dvou fázích: nejprve je třeba předložit pětistránkový návrh v anglickém jazyce včetně příloh a následně budou po posouzení vybráni uchazeči do druhého kola, kde předkládají kompletní návrh projektu.

Výzva

Podrobné informace

Vstup do databáze pro podání předběžného návrhu

Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání 5-stránkového návrhu projektu včetně příloh (Univerzita Karlova bude spoluřešitelem): 15.6.2020.

(vloženo: 31.3.2020)

Česko-ukrajinské mobilitní projekty 2021-2022

Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny vyhlašuje společné česko-ukrajinské mobilitní projekty v oblasti vědy a výzkumu na období 2021-2022. Projekty se podávají na ukrajinské straně. Úhrada nákladů se vztahuje na cestovní a pobytové náklady, kdy vysílající strana hradí úspěšným uchazečům veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), vč. nákladů na cestovní pojištění.

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 11. květen 2020.

Podrobné informace

(vloženo 26.3.2020)

 

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy 2020

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.

Písemný návrh na udělení Ceny musí obsahovat:

 • základní informace o studentovi/absolventovi (jméno a příjmení, titul, bydliště, kontakt e-mail/tel.číslo),
 • působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu,
 • zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného.

Předkládejte prosím za každý institut pokud možno pouze jeden návrh (za fakultu je možné zaslat pouze jednu nominaci).

Návrh zasílejte v tištěné i elektronické verzi nejpozději do pondělí 4. května 2020 na oddělení vědy a na email: simona.vorackova@fsv.cuni.cz

Informace k Ceně jsou zveřejněny na stránkách nadace - zde.

(vloženo: 20. 3. 2020)

Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, projektů Junior Star, mezinárodních projektů (s  Německem, Ruskem, Brazílií, Koreou a Tchaj-wanem) a projektů EXPRO s počátkem řešení od 1. ledna 2021.

Zadávací dokumentace

Extract from the Tender Document - Standard projects, JUNIOR STAR projects, EXPRO and International Projects (with Germany, Rusia, Brazil, Korea and Tchaiwan).

Pravidla pro navrhovatele standardních a mezinárodních projektů.

Pravidla pro navrhovatele projektů JUNIOR STAR.

Pravidla pro projekty EXPRO.

S ohledem na sitauci způsobené virem COVID-19 rozhodlo předsednictvo GAČR o znovuvyhlášení soutěže a posunutí termínu odevzdání.

Sdělení předsednictva.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 20. dubna 2020.

(vloženo 26.02.2020, upraveno 18.03.2020)

Česko - rakouská spolupráce (MŠMT) 2021-2022

MŠMT informuje o programu česko-rakouské spolupráce na roky 2021-2022 formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu členů řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět. Podporují se tyto pobyty: krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní; dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce.   

Podrobné informace

Informace MŠMT o prodloužení termínu pro odevzdání žádosti

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení písemných podkladů: 1. červen 2020.

(vloženo 3.3.2020)

Česko - francouzská spolupráce (MŠMT) 2021-2022

MŠMT informuje o společných (zpravidla) dvouletých projektech česko-francouzské spolupráce na podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků v oblasti základního výzkumu. Financují se cestovní a pobytové náklady. Každá strana hradí cestovní a pobytové náklady členů výzkumného týmů svého státu. Není podporována účast výzkumníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních v partnerských státech. 

Na řešení dvouletého projektu bude ze strany MŠMT poskytnuto maximálně 156.000 Kč na celou dobu řešení projektu v délce 2 let (na celý program je alokováno 3.120.000 Kč). Projekty se podávají paralelně v České a Francouzské republice. 

Podrobné informace a formuláře 

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 22. červen 2020. Prosíme o zprávu na fakultní oddělení vědy do konce května 2020, zda budete podávat projekt do této výzvy. 

(vloženo 3.3.2020)

Projekty spolupráce základního výzkumu GAČR - Rakousko, Polsko, Slovinsko

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání maximálně tříletých projektů základního výzkumu v oblasti společenských věd na principu hodnocení Lead Agency (LA) s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů základního výzkumu v rámci iniciativy CEUS – Rakousko (FWF), Polsko (NCN), Slovinsko (ARRS).

Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných týmů musí být úzce propojena. Jedna osoba se může v jedné výzvě v daném kalendářním roce účastnit pouze jednoho projektu v roli navrhovatele a jednoho projektu v roli spolunavrhovatele.

Česká část návrhu projektu včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky GA ČR prostřednictvím fakultního oddělení vědy. 

Podrobné informace a formuláře

Přehled povinných příloh

Elektronické podávání projektů na české straně

Termín fakultního oddělení vědy pro podání písemných elektronicky nefinalizovaných podkladů: 20. duben 2020 (pokud je GAČR Lead Agency)

(vloženo 26.2.2020)

Výzva Česko-německého fondu budoucnosti 2020

Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje grantovou výzvu. 

Mimořádná grantová výzva je vyhlášena jako Téma roku 2020 (Budoucnost je teď. Jednejme udržitelně). O podporu v rámci programu je možno žádat do 31. 12. 2020. Podmínkou podpoření žádosti je aktivní zapojení české i německé partnerské instituce do projektu.   

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: do 31. prosince 2020 (vždy nejméně pět pracovních dní před termínem).

Podrobné informace 

(vloženo 12.3. 2020)

Aktuální soutěže Hlávkovy nadace

Rada Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.

Pro rok 2020 bylo vyhlášeno téma: "Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století." Rada nadace nepřijímá do veřejné soutěže projekty sborníků nebo učebních textů.

Podrobné informace k přihlášce

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení podkladů: 11. května 2020.

 

Nadace také informuje o nadačních příspěvcích přiznávaných ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního (před odjezdem do zahraničí), vědeckého nebo uměleckého stipendia.

Podrobné informace k přihlášce a termíny zasedání správní rady nadace.

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení podkladů: vždy nejpozději jeden pracovní týden před odesláním na nadaci. 

(vloženo 24.02.2020)

French Embassy Scientific awards - Jacques Derrida Prize 2020

Cílem Ceny Jacquese Derridy za společenské a humanitní vědy 2020, kterou společně pořádá Francouzské velvyslanectví v České republice a Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D., je ocenit nejlepší výzkumné práce českých studentů doktorského studia v nejrůznějších oblastech společenských a humanitních věd.

Uchazeči se mohou přihlásit do 13. března 2020 fakultnímu koordinátorovi PhDr. Davidu Emlerovi, Ph.D. na e-mail: david.emler@fsv.cuni.cz

Podrobné informace a podmínky pro uchazeče 

(vloženo 14.02.2020)

MINIGRANTY 4EU+

Ohlašujeme zveřejnění Opatření rektora 4/2020 Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2020.
Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích v Alianci 4EU+ (minimálně tři zapojené univerzity) mohou žádat o podporu v maximální výši 300 000 Kč. Vyplněnou žádost (příloha OR) je třeba zaslat do 1. 3. 2020 na adresu ec@cuni.cz společně s písemným vyjádřením zájmu o spolupráci podepsaným členem projektového týmu na partnerské instituci a vedoucím jeho pracoviště.  

Více informací naleznete na stránkách Evropského centra, kde jsou zveřejněné Často kladené dotazy

Aliance 4EU+ je pilotní projekt Evropské komise s cílem propojování zúčastněných univerzit zejména ve vzdělávání a mobilitách (2019-2022).
Spolupráce ve vědě a vzdělávání v rámci aliance 4EU+ se soustředí na čtyři multidisciplinární vlajkové lodě, tzv. Flagships:
1/ Zdraví a demografické změny v městském prostředí
2/ Evropa v měnícím se světě: Porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků
3/ Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií
4/ Biodiverzita a udržitelný rozvoj

(vloženo 14.02.2020)

Praktický kurz Management of Science and Innovation (MSI) pro studenty UK

CPPT UK pořádá v letním semestru 2019/2020 praktický kurz zaměřený na témata spojená s projektovým managementem ve vědě. Hlásit se můžete od 1. 2. 2020 v SISu. Kód předmětu je TVOL0002.

Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK. Základní kurz MSI1 je jednosemestrální, distanční výuka je vedena v angličtině a absolvování je hodnoceno 6 kredity (otevřen v letním i zimním semestru). Předmět je vhodný i pro studenty programu ERASMUS.

Podrobné informace.

Kontakt pro zájemce: msi@ruk.cuni.cz.

(vloženo 04.02. 2020)

Cena Neuron 2020

Cena Neuron se uděluje špičkovým vědcům a vědkyním, kteří ovlivňují úroveň poznání ve svých oborech.

Ceny Neuron se uděluje ve dvou kategoriích:

 • Cena Neuron pro mladé nadějné vědce 
  • Cena je udělena českým vědcům a vědkyním zpravidla do 33 let za vynikající dosavadní vědecké výsledky a jako povzbuzení do další práce. Oceňuje se až 7 vědců a každý laureát obdrží finanční prémii v hodnotě 500 000 Kč
 • Cena Neuron za přínos světové vědě  
  • Cena je udělena až třem kandidátům bez omezení věku. Ocenění získávají významní vědci působící doma i v zahraničí, kteří svým světovým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Na výběru laureátů se spolupodílí mezinárodní vědecká rada Fondu. Každý laureát obdrží finanční prémii v hodnotě 1 500 000 Kč

Nominace se týkají oborů biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy.

Kandidáty lze nominovat prostřednictvím nominačního formuláře nejpozději 31. března 2020. 

Více informací naleznete na www.nfneuron.cz/ceny-neuron.

(vloženo dne 04.02.2020)

Příspěvky na studium od Nadace Sophia

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků pro vysoké školy a jejich studenty.

Podporují se talentovaní studenti zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivci v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Termín pro zasílání žádosti o nadační příspěvek u vyhlašovatele: 30.4., 31.8., 30.11.2020.

Podrobné informace

(vloženo 29. 01. 2020)

Česko-bavorská vysokoškolská agentura - nabídky na rok 2020

Česko-bavorská vysokoškolská agentura informuje o stipendijních programech. O stipendium se mohou ucházet studenti, doktorandi, vyučující a vědci veřejných vysokých škol z České republiky.

Více informací

Termín podání přihlášek u vyhlašovatele: 1. duben 2020.

Grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury:

"Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2020" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, např. konference, workshopy, letní školy, exkurze nebo příprava projektů (žádost podává bavorská VŠ). "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2020" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ).

Více informací

Podávání žádostí probíhá průběžně. Projekt musí být ukončen a vyúčtován do listopadu 2020.  

Interdisciplinární seminář v rámci programu Progres Q18

20. ledna 2020 se od 15 hodin koná v budově FSV, Smetanovo nábř. 6 (místnost 212) pracovní seminář Jak na interdisciplinární výzkum? Sdílení zkušeností s inter- a trans- disciplinárními vědeckými projekty. Srdečně zveme všechny zájemce. Vstup volný.

Program semináře

Nadace Český literární fond - program grantů a stipendií na rok 2020

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2020. Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika včetně překladů), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace

Formuláře

Aplikace na podání žádosti

Postup podání žádosti

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 1. 9. 2020 (cestovní stipendia).

(vloženo 9.12.2019)

Japonsko - nabídka postdoktorských stáží

Japan Society for the Promotion of Science vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard) FY2020). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 27. března 2020. Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2020.

Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2020 (tzn. nejdříve 2. dubna 2014). Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.

Podrobné informace a formuláře

(vloženo 27.11.2019)

Aktion Österreich

MŠMT informuje o výzvě k podávání společných návrhů projektů česko-rakouské spolupráce ve vědě a vzdělávání na rok 2020. Program AKTION podporuje např. společné semináře a odborné exkurze, zasedání či workshopy, výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů, letní kolegia a školy a akademickou výměnu za účelem vzdělávacích akcí. Nepodporuje se účast na konferencích, kongresech, sympoziích či exkurze bez výzkumných či pedagogických aktivit.

Návrh projektu je možné podat v německém či anglickém jazyce. Součástí návrhu projektu musí být i předpokládané vlastní finanční prostředky pro navrhované aktivity.

Podrobné informace a formuláře 

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu (již podepsaného rakouskou stranou): 6. dubna 2020.

(vloženo 30.12.2019)

Masaryk Distinguished Chair v Izraeli

Masaryk Distinguished Chair je společném programem vlád České republiky a Izraele, jehož cílem je podpořit výzkumné a výukové pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na partnerské hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

Obsahem pobytů jsou zejména výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společenskovědních oborů, program je však otevřen i zájemcům z jiných vědních disciplín. Veškerá finanční a administrativní podpora je zajištěna ze strany IDC Herzliya. Úspěšní žadatelé navíc obdrží paušální grant ve výši 500 USD na týden pobytu. Kromě IDC Herzliya je také možné najít tutora na jiné izraelské instituci.

Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2019 pro pobyty na rok 2020.

Více informací a instrukce k přihláškám naleznete na našich webových stránkách: https://czs.muni.cz/masarykchair. Přihlášky včetně příloh (CV, bibliografie, doporučujícího dopisu, atd.) v angličtině prosím zasílejte na e-mailovou adresu nguyenova@czs.muni.cz

Aktuality