Věda a výzkum

Věda a výzkum na FSV UK

Vedle vzdělávání v oblasti sociálních věd podporuje FSV UK také pokročilý společensko-vědní výzkum. Integruje a koordinuje výzkumný záměr, který získala spolu s některými pracovišti FF UK. V jeho rámci se fakulta zavázala, že bude poskytovat odborné veřejnosti kritickou a vědecky fundovanou reflexi vývoje české společnosti z dlouhodobé perspektivy. Členové jednotlivých institutů a součástí fakulty v rámci tohoto výzkumného záměru a v řadě dalších českých a evropských grantů rozvíjejí teorii, metodologii a empirický výzkum ve všech hlavních oblastech společenských věd.

Fakulta vydává jeden impaktovaný a šest dalších odborných recenzovaných časopisů (jeden z nich je indexován v databázi SCOPUS), které svým tématickým záběrem (např. ekonomie, mediální studia, moderní dějiny, politologie atd.) nabízejí publikační médium jak fakultním odborníkům, tak expertům z jiných vědecko-výzkumných institucí. K integraci a koordinaci výzkumu, stejně jako mezioborové komunikaci významnou měrou přispívají také fakultní konference, workshopy a semináře.

Důležitým úkolem fakulty je též širší zapojení studentů do vědecké činnosti. Pro toto rozšíření výzkumných kapacit vytvářejí vhodné příležitosti zejména společně řešený výzkumný záměr, fakultní projekty specifického vysokoškolského výzkumu a individuální studentské projekty Grantové agentury UK. Ucelený přehled o publikační činnosti studentů i akademických pracovníků fakulty přináší stránka Publikace.

Oddělení vědy je do této činnosti zapojeno šířením informací prostřednictvím internetových stránek a e-mailu, aktivním vyhledáváním informací, podporou a koordinací publikační činnosti, poradenskou službou při přípravě a řešení grantových projektů a aktivní pomocí při organizování vědeckých konferencí a seminářů. Dále připravuje materiály pro jednaní vědecké rady a administrativně zajišťuje habilitační a jmenovací řízení.

Kontakt - oddělení vědy

Oddělení vědy

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Smetanovo nábř. 6

110 01 Praha 1

1. patro (č. 114)

podrobné kontakty na OV