Orgány fakulty

Orgány fakulty

Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou Akademický senát, děkan, Vědecká rada fakulty a Disciplinární komise fakulty. Stálými poradními orgány děkana jsou kolegium děkana a rozšířené kolegium děkana.

Činnost orgánů fakulty podrobněji popisuje statut fakulty.