Disciplinární komise

Disciplinární komise FSV UK

Disciplinární komise FSV UK projedává obvinění z disciplinárního přestupku studentů fakulty, jako je plagiátorství či podvádění u zkoušky. Svůj návrh předává děkanovi.

Disciplinární řízení upravuje Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy a Disciplinární řád pro studenty FSV UK.

Disciplinární komise má deset členů, polovinu členů komise tvoří studenti. Funkční období členů komise je nejvýše dvouleté. Předsedu, další členy komise a náhradníky jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty se souhlasem akademického senátu fakulty.

Členové Disciplinární komise FSV UK

Pedagogická komora:   

Studentská komora:  

Náhradníci -
pedagogická komora:   

Náhradníci -
studentská komora:

PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D. - předseda DK

Martin Bláha

PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.

Kristýna Jelínková

Ing. Irena Kemény

Mgr. Vědunka Kopečná

PhDr. Kamil Švec, Ph.D.

 

PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

Mgr. Jan Podzimek

 

 

Mgr. Jan Váška, Ph.D.

Bc. Arnošt Mertlík

 

 

 PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. Boris Vanka  

 

 

Dokumenty