Disciplinární komise

Disciplinární komise FSV UK

Disciplinární komise FSV UK projedává obvinění z disciplinárního přestupku studentů fakulty, jako je plagiátorství či podvádění u zkoušky. Svůj návrh předává děkanovi.

Disciplinární řízení upravuje Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy a Disciplinární řád pro studenty FSV UK.

Disciplinární komise má deset členů, polovinu členů komise tvoří studenti. Funkční období členů komise je nejvýše dvouleté. Předsedu, další členy komise a náhradníky jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty se souhlasem akademického senátu fakulty.

Podnět k zahájení disciplinárního řízení můžete zaslat na e-mailovou adresu disciplinarky@fsv.cuni.cz.

Členové Disciplinární komise FSV UK

Pedagogická komora:   

Studentská komora:  

Náhradníci -
pedagogická komora:   

Náhradníci -
studentská komora:

PhDr. Jan Jirků, Ph.D. (IKSŽ) - předseda DK

Mgr. Karolína Šimková (IKSŽ)

PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D. (IES)

Diana Kmeťková, M.Sc. (IES)

Ing. Irena Kemény (IES)

Mgr. Klára Kantová (IES)

Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D. (IPS)

Bc. Matěj Lucovič (IMS)

PhDr. Michael Romancov, Ph.D. (IPS)

Jan Vaculík (IPS)

 

 

Mgr. Jan Váška, Ph.D. (IMS)

Bc. Lukáš Filip (IMS)

 

 

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (ISS) Bc. Natálie Šafářová (ISS)  

 

 

Dokumenty