Spolupráce se středními školami

Možnosti jednorázové i dlouhodobé spolupráce se SŠ

Nabízíme jednorázovou i dlouhodobou spolupráci se středními školami po celé České republice ve formě přednášek, letních i zimních škol či workshopů.

Partnerské školy

Školám, které s námi dlouhodobě spolupracují, nabízíme nově statut Partnerské školy.

Cílem tohoto partnerského programu je sblížení středních škol a gymnázií s vysokoškolským prostředím a motivovat studenty středních škol k zájmu o vysokoškolské vzdělávání. V rámci partnerství nabízíme partnerským školám jako prvním nové přednášky a možnost šíře spolupracovat s Fakultou sociálních věd UK. Jsme schopni zajistit studentům partnerských škol exkurze na Fakultě sociálních věd s výkladem, přístup na vybrané přednášky i přístup na další vzdělávací akce pořádané FSV UK. V neposlední řadě pak může partnerská škola spojit své jméno se jménem FSV UK na svých propagačních materiálech (webové stránky, prospekty).

Kontakt:

Oddělení vnitřní a vnější komunikace FSV UK

Mgr. Linda Sequensová

E-mail: linda.sequensova@fsv.cuni.cz

Tel.: +420 222 112 278

Uzavření partnerství není podmínkou pro využití některé z níže uvedených nabídek.

INFORMACE

Stužák je projekt studentů různých vysokých škol, kteří kromě svého studia pomocí hravých a interaktivních workshopů pomáhají žákům středních škol zamyslet se nad zdánlivě obyčejnými věcmi. Workshopy jsou garantované odborníky a pro školy jsou zdarma. Za přínos společnosti v oblasti kritického myšlení byl projekt oceněn cenou Gratias Tibi. Za naší fakultu jsou zapojeni studenti institutu politologický a sociologických studií.

Institut sociologických studií FSV UK: spolupráce

V oboru sociální antropologie nabízí Institut sociologických studií (ISS) přednášky o oboru a na oborová témata po dohodě přímo se střední školou: uspořádání semináře, workshopu na oborové téma, diskuzi se středoškolskými studenty na téma migrace, sociálně vyloučené skupiny, menšiny, náboženskou tématiku, problematiku léčitelství a zdraví a další.

Kontakt: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D., jakub.grygar@fsv.cuni.cz

V oboru veřejná a sociální politika nabízí ISS uspořádání přednášky o oboru i k jednotlivým veřejným politikám (např. vzdělávací, rodinná, zdravotní, drogová apod.) nebo semináře  k vybranému společenskému problému a možnostem jeho řešení (užívání drog, nezaměstnanost, korupce apod.). Rádi se zúčastníme diskuse se studenty na konkrétní téma jako je např. důchodová reforma v  ČR, historie sociálního státu nebo vývoj veřejných rozpočtů. 

Kontakt: Mgr. Martin Nekola, Ph.D., martin.nekola@fsv.cuni.cz

V oboru sociologie nabízí ISS uspořádání přednášky či diskuse v oblastech politické sociologie (sociální hnutí, populismus), sociologie zdraví a nemoci, sociologie sportu či sociologie digitálních technologií. Konkrétně nabízíme uspořádání přednášek a diskusí na následující témata: Politické akce mimo volby, Studium sportu jako studium společnosti, Big Data: kritický pohled, Očkování: komplexní kontroverze. Rádi s Vámi budeme konzultovat uspořádání přednášek a diskuzí i na další témata. 

Kontakt: PhDr. Dino Numerato, PhD., dino.numerato@fsv.cuni.cz

POLITIKA Z

Projekt Politika Z je sérií zhruba dvaceti krátkých videí o velkých tématech politiky představených přístupnou formou. Z oblasti vnitrostátní politiky řeší videa například taková témata jako je role a fungování politických stran, politická moc, podstata a fungování demokracie, atd. Z oblasti mezinárodní politiky pak třeba válečné konflikty, roli mezinárodních institucí, problémy spojené s globalizací, a v neposlední řadě několik témat týkajících se evropské integrace.

Videa projektu jsou volně dostupná na jeho Youtube kanálu youtube.com/PolitikaZ i na Facebookové stránce projektu.

Videa spolu se skupinou studentů politologie připravuje PhDr. Michal Parízek, Ph.D. z Institutu politologických studií FSV UK: michal.parizek@fsv.cuni.cz.

Institut ekonomických studií FSV UK: Spanilé jízdy studentů a stáže pro středoškoláky

Institut ekonomických studií (IES) spolupracuje s českými a slovenskými gymnázií mj. prostřednictvím návštěv studentů IES. Studenti především z 1. a 2. ročníku bakalářského studia navštěvují gymnázia a se studenty hovoří o možnostech studia na IES FSV UK. Vybraní motivovaní studenti s hlubším zájmem o ekonomii se mohou podílet na zpracování témat souvisejících s aktuálně připravovanými bakalářskými pracemi. Studenti oslovených gymnázií mají možnost seznámit se s fungováním a systémem výuky na našem institutu a mohou také navštívit vybrané přednášky.

Kontakt: Mgr. Ema C. Stašová, pr.ies@fsv.cuni.cz

IKSŽ: Marketingová komunikace a PR

Přednášky studentů pro studenty o marketingu, reklamě a sociálních médiích 

Studenti oboru Marketingová komunikace a PR nabízejí pod vedením dr. Davida Klimeše veřejné přednášky pro studenty o zajímavých tématech, s nimiž se setkáváme každý den: jak na nás působí reklama, jaké se používají psychologické triky v komunikaci, nebo jak funguje reklama na sociálních médiích. Studenti mohou také interaktivně diskutovat se studenty o současných kauzách, o nichž se hovoří (například zakázaná reklama, problematika influencerů apod.). Ilustrační příklady aktuálních kauz a témat naleznete v článcích, které píší studenti oboru na vlastní online magazín Markething.cz.

Pro individuální téma a termín přednášky prosím kontaktujte Mgr. Davida Klimeše, Ph.D. na klimes@fsv.cuni.cz.

IKSŽ: Letní a zimní škola žurnalistiky

Na Letní / Zimní škole žurnalistiky studenti absolvují několik workshopů zaměřených na tvůrčí psaní či fotografii, osvojí si základy rozhlasové a televizní práce, promluví na mikrofon a do kamery. Vyzkouší si práci redaktora a moderátora a nahlédnou do jinak nepřístupných prostor Českého rozhlasu, České televize a dalších společností.

Mimo to mohou studenti středních škol využít možnosti navštívit vybrané přednášky s mediální a novinářskou tématikou. 

Kontakt: Mgr. Kateřina Turková, katerina.turkova@fsv.cuni.cz

Institut mezinárodních studií FSV UK: spolupráce

Institut mezinárodních studií (IMS) nabízí středním školám:

  • účast na výuce některého z vyučujících IMS, politologů, historiků, geografů, sociologů, či teritorialistů, ve vybraném maturitním semináři střední školy - a to včetně anglojazyčných specialistů IMS
  • přímo na míru připravený jednorázový seminář pro středoškolské studenty, který by vedl někdo z odborníků IMS (toto pilotně pouze v nabídce pro námi vybrané školy, se kterými jsme již v kontaktu)
  • realizaci přednášky na vyžádané téma z problematiky mezinárodních vztahů
  • možnost středoškolských studentů přímo navštěvovat vybraný předmět vyučovaný na IMS
  • odborné konzultace pro středoškolské studenty při přípravě různých prací či olympiád (SOČ, EUROSTORY, Pražský summit, spolupráce s AMO v přípravě seminářů pro středkoškolské učitele)
  • možnost živě zprostředkovat studentům, co obnáší studium humanitních a sociálněvědních oborů - jedná se o prezentace studia na IMS (45 minutové přednášky o studiu a přijímacím řízení)

Seznam aktuálně nabízených témat

Kontakt: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D., ondrej.zila@fsv.cuni.cz