Spolupráce se středními školami

Možnosti jednorázové i dlouhodobé spolupráce se SŠ

Stužák (studenti žákům)

Stužák je projekt studentů různých vysokých škol, kteří kromě svého studia pomocí hravých a interaktivních workshopů pomáhají žákům středních škol zamyslet se nad zdánlivě obyčejnými věcmi. Workshopy jsou garantované odborníky, ale pro žáky jsou zdarma. Za přínos společnosti v oblasti kritického myšlení byl projekt oceněn cenou Gratias Tibi.

Více informací: Stužák

Spolupráce s Institutem mezinárodních studií FSV UK

Institut mezinárodních studií (IMS) nabízí středním školám například účast na výuce některého z vyučujících IMS, přípravu jednorázových seminářů pro středoškolské studenty, realizaci přednášek na vyžádané téma z problematiky mezinárodních vztahů, odborné konzultace pro středoškolské studenty při přípravě různých prací či olympiád apod.

Více informací: Spolupráce středních škol s Institutem mezinárodních studií FSV UK

Spanilé jízdy studentů Institutu ekonomických studií FSV UK a stáže pro středoškoláky na IES FSV UK

Institut ekonomických studií (IES) spolupracuje s českými a slovenskými gymnázií mj. prostřednictvím návštěv studentů IES. Studenti především z 1. a 2. ročníku bakalářského studia navštěvují gymnázia a se studenty hovoří o možnostech studia na IES FSV UK. Vybraní motivovaní studenti s hlubším zájmem o ekonomii se mohou podílet na zpracování témat souvisejících s aktuálně připravovanými bakalářskými pracemi. Studenti oslovených gymnázií mají možnost seznámit se s fungováním a systémem výuky na našem institutu a mohou také navštívit vybrané přednášky.

Kontakt: Ema Stašová, Institut ekonomických studií, e-mail: pr.ies@fsv.cuni.cz

Politika Z

Projekt Politika Z je sérií zhruba dvaceti krátkých videí o velkých tématech politiky představených přístupnou formou. Z oblasti vnitrostátní politiky řeší videa například taková témata jako je role a fungování politických stran, politická moc, podstata a fungování demokracie, atd. Z oblasti mezinárodní politiky pak třeba válečné konflikty, roli mezinárodních institucí, problémy spojené s globalizací, a v neposlední řadě několik témat týkajících se evropské integrace.

Videa projektu jsou volně dostupná na jeho Youtube kanálu www.youtube.com/PolitikaZ in na Facebookové stránce projektu https://www.facebook.com/PolitikaZ/.

Videa spolu se skupinou studentů politologie připravuje Dr. Michal Parízek z Institutu politologických studií FSV UK.

Institut sociologických studií středním školám

V oboru sociální antropologie nabízí ISS přednášky o oboru a na oborová témata po dohodě přímo na SŠ, uspořádání semináře, nebo workshopu na oborové téma, diskuzi se středoškolskými studenty na téma migrace, sociálně vyloučené skupiny, menšiny, náboženskou tématiku, problematiku léčitelství a zdraví a další.

Kontakt:

Institut sociologických studií, doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D., jakub.grygar@fsv.cuni.cz.

V oboru veřejná a sociální politika nabízí ISS uspořádání přednášky o oboru i k jednotlivým veřejným politikám (např. vzdělávací, rodinná, zdravotní, drogová apod.) nebo semináře  k vybranému společenskému problému a možnostem jeho řešení (užívání drog, nezaměstnanost, korupce apod.). Rádi se zúčastníme diskuse se studenty na konkrétní téma jako je např. důchodová reforma v  ČR, historie sociálního státu nebo vývoj veřejných rozpočtů. 

Kontakt:

Institut sociologických studií, Mgr. Martin Nekola, Ph.D., martin.nekola@fsv.cuni.cz.

V oboru sociologie nabízí ISS uspořádání přednášky či diskuse v oblastech politické sociologie (sociální hnutí, populismus), sociologie zdraví a nemoci, sociologie sportu či sociologie digitálních technologií. Konkrétně nabízíme uspořádání přednášek a diskusí na následující témata: Politické akce mimo volby, Studium sportu jako studium společnosti, Big Data: kritický pohled, Očkování: komplexní kontroverze. Rádi s Vámi budeme konzultovat uspořádání přednášek a diskuzí i na další témata. 

Kontakt:

Institut sociologických studií, PhDr. Dino Numerato, PhD., dino.numerato@fsv.cuni.cz.

Přednášky studentů pro studenty o marketingu, reklamě a sociálních médiích 

Studenti oboru Marketingová komunikace a public relations nabízejí pod vedením dr. Davida Klimeše veřejné přednášky pro studenty o zajímavých tématech, s nimiž se setkáváme každý den: jak na nás působí reklama, jaké se používají psychologické triky v komunikaci, nebo jak funguje reklama na sociálních médiích. Studenti mohou také interaktivně diskutovat se studenty o současných kauzách, o nichž se hovoří (například zakázaná reklama, problematika influencerů apod.).  Ilustrační příklady aktuálních kauz a témat naleznete v článcích, které píší studenti oboru na vlastní online magazín Markething.cz. http://markething.cz/ 

Pro individuální téma a termín přednášky prosím kontaktujte dr. Davida Klimeše na klimes@fsv.cuni.cz.

Letní a zimní škola žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ)

Na Letní škole žurnalistiky studenti absolvují několik workshopů zaměřených na tvůrčí psaní či fotografii, osvojí si základy rozhlasové a televizní práce, promluví na mikrofon a do kamery. Vyzkouší si práci redaktora a moderátora a nahlédnou do jinak nepřístupných prostor Českého rozhlasu i České televize.

Letní škola se konala na konci srpna 2018 a 2019 v Praze, předpokládáme další ročník školy v srpnu 2020. Pro velký úspěch IKSŽ v tomto akademickém roce přidává i Zimní školu žurnalistiky, která se uskuteční v únoru 2020, a přihlašování na ni se otevře v listopadu. Více informací naleznete na webových stránkách https://juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz.

Mimo to mohou studenti středních škol využít možnosti navštívit vybrané přednášky s mediální a novinářskou tématikou. 

Kontakt:

Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Mgr. Kateřina Turková, katerina.turkova@fsv.cuni.cz.

Partnerské školy

Školám, které s námi dlouhodobě spolupracují, nabízíme nově statut Partnerské školy.

Cílem tohoto partnerského programu je sblížení středních škol a gymnázií s vysokoškolským prostředím a motivovat studenty středních škol k zájmu o vysokoškolské vzdělávání. V rámci partnerství nabízíme partnerským školám jako prvním nové přednášky a možnost šíře spolupracovat s Fakultou sociálních věd UK. Jsme schopni zajistit studentům partnerských škol exkurze na Fakultě sociálních věd s výkladem, přístup na vybrané přednášky i přístup na další vzdělávací akce pořádané FSV UK. V neposlední řadě pak může partnerská škola spojit své jméno se jménem FSV UK na svých propagačních materiálech (webové stránky, prospekty).

Kontakt:

Oddělení vnějších vztahů FSV UK

PhDr. Sylvie Fišerová

E-mail: sylvie.fiserova@fsv.cuni.cz

Tel.: +420 222 112 285

Uzavření partnerství není podmínkou pro využití některé z výše uvedených nabídek.