Spolupráce se středními školami

Možnosti jednorázové i dlouhodobé spolupráce se SŠ

Stužák (studenti žákům)

Stužák je projekt studentů různých vysokých škol, kteří kromě svého studia pomocí hravých a interaktivních workshopů pomáhají žákům středních škol zamyslet se nad zdánlivě obyčejnými věcmi. Workshopy jsou garantované odborníky, ale pro žáky jsou zdarma. Za přínos společnosti v oblasti kritického myšlení byl projekt oceněn cenou Gratias Tibi.

Více informací: Stužák

Spolupráce s Institutem mezinárodních studií FSV UK

Institut mezinárodních studií (IMS) nabízí středním školám například účast na výuce některého z vyučujících IMS, přípravu jednorázových seminářů pro středoškolské studenty, realizaci přednášek na vyžádané téma z problematiky mezinárodních vztahů, odborné konzultace pro středoškolské studenty při přípravě různých prací či olympiád apod.

Více informací: Spolupráce středních škol s Institutem mezinárodních studií FSV UK

Spanilé jízdy studentů Institutu ekonomických studií FSV UK a stáže pro středoškoláky na IES FSV UK

Institut ekonomických studií (IES) spolupracuje s českými a slovenskými gymnázií mj. prostřednictvím návštěv studentů IES. Studenti především z 1. a 2. ročníku bakalářského studia navštěvují gymnázia a se studenty hovoří o možnostech studia na IES FSV UK. Vybraní motivovaní studenti s hlubším zájmem o ekonomii se mohou podílet na zpracování témat souvisejících s aktuálně připravovanými bakalářskými pracemi. Studenti oslovených gymnázií mají možnost seznámit se s fungováním a systémem výuky na našem institutu a mohou také navštívit vybrané přednášky.

Kontakt: Ema Stašová, Institut ekonomických studií, e-mail: pr.ies@fsv.cuni.cz

Politika Z

Projekt Politika Z je sérií zhruba dvaceti krátkých videí o velkých tématech politiky představených přístupnou formou. Z oblasti vnitrostátní politiky řeší videa například taková témata jako je role a fungování politických stran, politická moc, podstata a fungování demokracie, atd. Z oblasti mezinárodní politiky pak třeba válečné konflikty, roli mezinárodních institucí, problémy spojené s globalizací, a v neposlední řadě několik témat týkajících se evropské integrace.

Videa projektu jsou volně dostupná na jeho Youtube kanálu www.youtube.com/PolitikaZ in na Facebookové stránce projektu https://www.facebook.com/PolitikaZ/.

Videa spolu se skupinou studentů politologie připravuje Dr. Michal Parízek z Institutu politologických studií FSV UK.

Institut sociologických studií středním školám

V oboru sociální antropologie nabízí vedle institut přednášky o oboru a na oborová témata po dohodě přímo na SŠ, uspořádání semináře, nebo workshopu na oborové téma, diskusi se středoškolskými studenty na téma migrace, sociálně vyloučené skupiny, menšiny, náboženskou problematiku léčitelství a zdraví a další.

Kontakt: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D., jakub.grygar@fsv.cuni.cz.

Partnerské školy

Školám, které s námi dlouhodobě spolupracují, nabízíme nově statut Partnerské školy.

Cílem tohoto partnerského programu je sblížení středních škol a gymnázií s vysokoškolským prostředím a motivovat studenty středních škol k zájmu o vysokoškolské vzdělávání. V rámci partnerství nabízíme partnerským školám jako prvním nové přednášky a možnost šíře spolupracovat s Fakultou sociálních věd UK. Jsme schopni zajistit studentům partnerských škol exkurze na Fakultě sociálních věd s výkladem, přístup na vybrané přednášky i přístup na další vzdělávací akce pořádané FSV UK. V neposlední řadě pak může partnerská škola spojit své jméno se jménem FSV UK na svých propagačních materiálech (webové stránky, prospekty).

Kontakt:

Oddělení vnějších vztahů FSV UK

PhDr. Sylvie Fišerová

E-mail: sylvie.fiserova@fsv.cuni.cz

Tel.: +420 222 112 285

Uzavření partnerství není podmínkou pro využití některé z výše uvedených nabídek.