Dlouhodobý záměr FSV UK

Plán realizace pro rok 2021

Plán realizace pro rok 2020

Plán realizace pro rok 2019

Plán realizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr FSV UK pro léta 2016 – 2020

Projednáno ve Vědecké radě FSV UK dne 13. dubna 2016.

Projednáno Akademickým senátem FSV UK dne 31. května 2016.

Preambule

V souladu s dlouhodobým záměrem (DZ) samotné Univerzity Karlovy (UK) i její Fakulta sociálních věd (FSV UK) vidí svou budoucnost jako pracoviště špičkové vědy i výuky bezpečně ukotvené v mezinárodních sítích, jako místo atraktivní a přívětivé pro studenty i zaměstnance, jemuž je vyjma odpovídajícího zázemí a vybavení vlastní i moderní a kreativní myšlení, jako sebevědomé a soudržné kulturní společenství s vírou ve vlastní sílu a budoucnost. Hlásíme se k přání být „univerzitou třetího tisíciletí, tj. univerzitou svobodnou, sebevědomou, vážící si svých tradic a současně předjímající a spoluurčující vývoj disciplín na ní pěstovaných.“[1]

Nabízíme vizi moderně řízené instituce s jednoznačně danými a průhlednými pravidly, fungující hladce a bez zbytečné administrativy. Instituce čitelné, dynamické, výkonné a komunikativní, instituce fungující na principech zásluhového a spravedlivého odměňování i oceňování. Nabízíme vizi ve všech směrech profesionální, vnitřně soudržné a navenek jednotné fakulty elitní nejen z tradice, ale i výkonem a nároky. Hlásíme se k univerzitní vizi být školou „inspirativní a otevřenou světu, schopnou vstřebávat nejrůznější podněty, univerzitou prestižní nejen v českém a evropském kontextu, ale i ve světě.“

Nutnou podmínkou úspěšného rozvoje založeného na pevném přesvědčení a stabilních základech je pro nás svoboda – jak bádání i vzdělávání, tak vnitřní správy. Fakulta sociálních věd svou vnitřní integritu staví právě na autonomii, nezávislosti a svobodě myšlení a svou budoucnost si přeje hledat v kreativním a nebojácném přístupu při hledání nových cest. Budeme se i nadále opírat o základní hodnoty otevřené rozpravy, kolegiality, spolupráce napříč instituty, sdílení znalostí a dovedností. Naší předností zůstává schopnost učící se instituce, jež staví na svých zkušenostech – lepších i horších. V souhrnu se stejně jako samotná univerzita i naše fakulta profiluje jako pracoviště, které „zdůrazňuje humboldtovské principy jednoty výzkumu a vzdělávání, autonomie a svobody bádání a výuky.“

[1] Dlouhodobý – strategický záměr Univerzity Karlovy v Praze. Znění srov. zde:  všechny další citace DZ UK uváděny v textu kurzívou.

1. Fakulta a její svět – dlouhodobý záměr jako program úspěšné budoucnosti

V souladu a v kontinuitě se svým předchozím DZ se Fakulta sociálních věd stále rozhodně hlásí

a) nejen k sebevymezení Univerzity Karlovy na základech jejího historického poslání, které v zakládající listině ukotvil Karel IV. slovy: „povznést vzdělanost země a nabídnout svým občanům nejkvalitnější vzdělání, za kterým se nebudou muset ubírat do ciziny, ale univerzita sama bude vyhledávána cizinci,“[1]

b) ale i ke zmíněnému kontextu humboldtovských principů. Ke kontextu, který nový DZ UK formuluje jako výzvu „k tomu, abychom všichni společně pracovali na udržení dobrého jména Univerzity Karlovy, jeho povznesení ve světě i na neustálém zvyšování její kvality a prestiže.“

V této souvislosti v pětiletém odstupu opět s hrdostí a s uznáním konstatujeme, že Fakultě sociálních věd UK se i po čtvrtstoletí od založení stále daří růst a rozvíjet se v jedno z nejkvalitnějších a nejoceňovanějších vysokoškolských pracovišť v České republice – ve všech oblastech svého zájmu shromáždila fakulta pod svou hlavičku jak vynikající pedagogické a vědecké osobnosti, tak i náročným přijímacím řízením vybrané studenty, ze kterých vychovala řadu výjimečných absolventů. Akreditovanými obory, výzkumným zaměřením, řadou širších mezinárodních vědeckých projektů i individuálních grantů kultivuje FSV UK skupinu velmi podstatných společenskovědních disciplín – od ekonomie, přes komunikační studia a žurnalistiku, mezinárodní teritoriální studia, politologii a mezinárodní vztahy až k sociologii a veřejné a sociální politice – ve kterých nabízí kompletní škálu vzdělání od bakalářského po doktorské studium, habilitační i jmenovací řízení, to vše v českém i anglickém jazyce.

Ve formě dlouhodobého záměru nabízíme kontinuitu dosavadní koncepce vedení fakulty, nabízíme pokračování programu představeného pro předchozích pět let, nabízíme program, kterým navazujeme na vše kvalitní, co se naší fakultě za uplynulé čtvrtstoletí podařilo vystavět, ale kterým zároveň pro fakultu hledáme nové možnosti a výzvy. Naše fakulta bude v následujících letech čelit nepříznivé demografické situaci provázené poklesem uchazečů o studium a velmi pravděpodobně též nepříznivému vývoji financování vysokých škol. Značnou nejistotu představuje i výhled na razantní (nejen) legislativní změny přicházející s novým vysokoškolským zákonem. Chceme se dále orientovat na budování kvalitních cizojazyčných studijních programů, a tak bude fakulta v příštích letech vystavována též stále většímu tlaku zahraniční konkurence. Všechna výše zmíněná rizika nás musí motivovat, abychom hledali a nalézali vnitřní soudržnost a sílu a odhodlaně usilovali o své místo na vrcholu – mezi nejlepšími vědecko-pedagogickými sociálně-vědními pracovišti.

Přirozeným a vítaným úkolem pro nás ale zůstává i co nejširší spolupráce s pracovišti v ČR formulovaná vhodně slovy DZ UK, že pro „Univerzitu Karlovu, je významná i spolupráce s českými univerzitami a dalšími vysokými školami, Akademií věd České republiky, vědeckými institucemi, státními institucemi, municipalitami, odbornými společnostmi, stavovskými organizacemi a studentskými spolky, přispívajícími k rozvoji lidského poznání a ke zvyšování kvality studia a vědecké práce.“

Nabízený Dlouhodobý záměr FSV UK vychází ze zkušeností naplňování zejména předchozího dlouhodobého záměru a jeho aktualizací, z trendů rozvoje české společnosti a světových institucí podobného charakteru a v neposlední řadě ze záměru samotné univerzity, jíž je součástí. Stejně jako Univerzita Karlova přijala i její Fakulta sociálních věd svůj předešlý Dlouhodobý záměr před pěti lety – v roce 2011.[2]Jakkoliv tento komplexní dokument představoval základní programové prohlášení současného vedení a stále se k němu plně hlásíme, nové zkušenosti a nové potřeby s sebou nesou i potřebu jeho zevrubné revize. V těsné návaznosti na nový Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy na období 2016–2020,[3] na jeho základech a s přidržením se jeho struktury a formy tak i FSV UK nabízí nově formulovaný programový dokument, odrážející současné potřeby a současná řešení, ale i výhled na ideální budoucnost fakulty. Dlouhodobý záměr Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy stále plně vychází z priorit formulovaných již v roce 2011 jak v předchozím DZ samotné Univerzity Karlovy, tak i Fakulty sociálních věd – přirozeně tak stavíme na našich zkušenostech s naplňováním těchto dokumentů v uplynulých pěti letech.

[1] Doslovný překlad listiny srov. kupř. zde

[2] Znění obou dokumentů srov.  zde a http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-1944.html.

[3] Znění srov. zde

2. Studium

Pedagogické funkci Fakulty sociálních věd věnuje její Dlouhodobý záměr největší díl pozornosti zcela záměrně – jakkoliv se hlásíme ke všem svým společenským rolím, jmenovitě a především zmiňme roli fakulty při kultivaci veřejného prostoru a rozvoji společenských věd, deklarujeme, že Fakulta sociálních věd byla zřízena jako instituce vzdělávající studenty a k tomuto svému poslání se hrdě zná. Naším cílem je zachování současných kvalitních oborů a jejich další rozvoj – především prostřednictvím internacionalizace vzdělávací činnosti. K prioritám FSV UK stále patří rozvoj společných mezinárodních programů (joint a double degree), do budoucna bychom si přáli jejich rozšíření na všechny obory vyučované v angličtině.

FSV UK má v současnosti akreditováno více než 40 oborů, z toho je téměř polovina vyučovaných v anglickém jazyce. V současné době studuje v pregraduálním studiu téměř 4000 studentů. S ohledem na klesající počty mladých lidí v příslušných věkových kohortách lze očekávat snižování počtu domácích uchazečů o studium na naší fakultě. Zároveň ovšem chceme udržet vysokou kvalitu i náročnost studia na FSV UK. Naším úkolem tak zřetelně musí být rozvoj spolupráce se středními školami a rozvoj PR aktivit při oslovování vhodných uchazečů – tak, abychom přesvědčili ty nejkvalitnější. Prostor vidíme i v další kultivaci kombinovaného studia a studia v anglickém jazyce, kde je a nadále bude možné získávat kvalitní a zajímavé uchazeče. V kontextu novelizace zákona o vysokých školách musí být naším prvořadým cílem co nejrychlejší a nejplynulejší adaptace na nově upravený akreditační proces a systém hodnocení kvality vzdělávací činnosti.

Naše fakulta je velmi úspěšná v získávání zahraničních kontaktů – na Univerzitě Karlově drží primát s vůbec nejvyšší relativní mírou výjezdů studentů do zahraničí a především příjezdů studentů zahraničních. Přejeme si nadále výrazně podporovat mobilitu studentů při výjezdech a studentům doma umožňovat navštěvovat přednášky a kurzy zahraničních odborníků, kteří zde budou ideálně působit po delší dobu – s cílem prohloubit internacionalizaci úspěšných pracovišť, či nastartovat její rozvoj na těch méně úspěšných. FSV UK bude také dále podporovat výjezdy českých odborníků do zahraničí na krátkodobé i dlouhodobé stáže. Jasným a logickým krokem musí být navyšování podílu výuky realizované v angličtině a výběrově i v dalších jazycích a posilování vzájemného propojování a výměny znalostí a zkušeností mezi studenty cizojazyčných a českých studijních programů. FSV UK se prostřednictvím UK zapojila do projektu pražských vysokých škol Study in Prague.[1]

[1] Podrobněji srov. kapitolu 4: Mezinárodní spolupráce.

2.1 Bakalářské a magisterské studium

Setrvale, v souladu s předešlým DZ UK a v návaznosti na dosavadní DZ FSV UK vidíme jako základní cíl „být pro kvalitní uchazeče o studium první volbou“. Chceme dále zpříjemňovat prostředí pro vyučující i studenty. Přejeme si výuku vystavěnou na půdorysu špičkové vědy pěstované na fakultní půdě a částečně též u profesního vzdělávání na půdorysu spolupráce s odborníky z praxe. S vidinou poklesu počtu domácích uchazečů o studium (osob ve věku absolventů středních škol) musí být naší strategií úsilí o zásadní růst podílu studujících v placených cizojazyčných programech. V tomto směru i nadále vidíme jako základní překážku dalšího rozvoje skutečnost, že budovy využívané pro výuku jsou na hranici své kapacity již v současném pojetí studia a umožňují jen taktak důstojné udržení stávajícího stavu, nikoliv však rozvoj k cílům novým.[1]

Kontinuitu s předchozím DZ FSV vidíme v řadě bodů. Stále platí potřeba vyhodnocovat průběh přijímacích zkoušek na bakalářské i magisterské úrovni a zvážit jejich případné úpravy, potřeba sjednocovat kreditní hodnocení kurzů na bázi ECTS kreditů a implementovat revidovaný kreditní systém, zejména při přípravě nových i opakovaných akreditací stávajících studijních programů. Podařilo se již prosadit, aby univerzita sledovala toky studentů mezi fakultami, budeme dále pracovat na prosazení proplácení vzájemné výuky. Na spuštění čeká elektronický systém rezervací na konzultační hodiny pedagogů. Přirozeně nezbytnou je pokračující kultivace systému hodnocení kurzů a jeho následného využívání při zlepšování výuky, či navyšování nabídky studia v zahraničí nově uzavíranými smlouvami a rozvojem spolupráce na bázi joint a double degree programů.[2] Navzdory dosavadním neúspěchům stále trvá náš záměr zavést známkování A–F, které je v Evropě užívané nejčastěji a již se prosazuje i na některých pracovištích ČR. Za nové priority formulujeme:

[1] Podrobněji srov. kapitolu 5: Ekonomika a rozvoj.

[2] Podrobněji srov. kapitolu 4: Mezinárodní spolupráce.

2.1.1 Cíl 1 – Získávat kvalitní uchazeče a rozvíjet celé spektrum oborů a typů studia

Dílčí cíle:

•      Usilovat o výběr kvalitních uchazečů ve všech typech a oborech studia. –D (Dlouhodobý cíl překračující působnost současného vedení fakulty; s počátkem řešení v současnosti a s naplňováním i po únoru 2018)

•      Zaměřovat se ve větší míře na propagaci studia na FSV UK na středních školách; se středními školami rozvíjet i systematičtější spolupráci. –D

•      Vytvořit ukázky přednášek v online prostoru (např. YouTube). –K (Krátkodobý cíl nepřekračující působnost současného vedení fakulty; s naplněním do února 2018)

•      Získávat nadšené zájemce z řad středoškoláků a nadané absolventy bakalářských oborů nejen z FSV UK, ale i z ostatních vysokých škol včetně zahraničních. –D

•      Propojovat a vyměňovat znalosti a zkušenosti mezi studenty cizojazyčných a českých studijních programů. –D

•      Rozvíjet nové studijní obory napříč stávajícími studijními programy, které těží z šíře oborů pěstovaných na FSV UK a zahájit spolupráci s jinými fakultami na Univerzitě Karlově (např. Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Fakulta humanitních studií), případně s Akademií věd České republiky (např. Sociologický ústav, Ústav pro soudobé dějiny, Masarykův ústav). –K

•      Na úrovni UK prosazovat proplácení vzájemné výuky mezi fakultami. –K

•      Zajistit záznamy ze Dne otevřených dveří na Youtube kanálu fakulty.  –K

•      Monitorovat a vylepšovat kvalitu kombinovaného studia. –K

 

Nástroje:

•      Diskuze o podmínkách přijímacího řízení s cílem jeho úpravy tak, aby zřetelně vyjadřovalo zájem FSV UK o kvalitní uchazeče.

•      Sledování a vyhodnocování zájmu o jednotlivé studijní obory a programy a příslušná úprava jejich nabídky.

•      Rozšíření nabídky studia o kombinované studium v oborech, kde dosud chybí.

•      Nabídka nových kombinací studijních oborů, které mohou být zajímavé pro uchazeče a jejich uplatnění.

•      Včasné oslovování budoucích zájemců o studium a systematická propagace všech typů studijních programů FSV UK s důrazem na vhodné a účinné formy prvotního kontaktu.

•      Prohlubování spolupráce s partnerskými středními školami a navazování takové spolupráce i s dalšími.

•      Podpora projektů typu „juniorská univerzita“ a dalších aktivit pro budoucí středoškoláky i vysokoškoláky včetně distančních forem. Ideálně přenos aktivit do online prostředí, aby k prezentacím fakulty měli přístup všichni potenciální uchazeči.

•      Pokračování v účasti na domácích a zahraničních veletrzích, větší zapojení studentů do propagace fakulty a oborů studia na ní pěstovaných.

•      Podpora projektů studentských samospráv cílených na zapojení cizojazyčných studentů.

 

Indikátory:

•      Počet aktivit pro studenty SŠ a studenty bakalářského studia jiných VŠ v ČR i zahraničí.

•      Hodnocení aktivit pro studenty SŠ jejich účastníky.

•      Sledování a vyhodnocování počtu uchazečů a sledování trendů.

•      Rozšiřování nabídky joint a double degree studijních oborů.

2.1.2 Cíl 2 – Soustavně rozvíjet koncept celoživotního vzdělávání

Dílčí cíle:

•      Rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku programů celoživotního vzdělávání a vhodným způsobem je propojovat s moduly studijních programů. –D

•      Klást důraz na širší nabídku a zkvalitňování profesního vzdělávání, posilovat takové programy ve všech profilových oblastech včetně vzdělávání ve státní a veřejné službě. –D

•      Rozvíjet univerzitu třetího věku jako službu veřejnosti, která nabízí osobní rozvoj, pomoc při orientaci a seberealizaci v rychle se měnící společnosti. –D

•      Spolupracovat s plánovaným Centrem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy. –K

Nástroje:

•      Podpora inovativních, atraktivních, multimediálních prvků a širokého zpřístupnění programů celoživotního vzdělávání prostřednictvím distančních prvků vzdělávání a nových studijních materiálů.

•      Průběžná komunikace se státní a veřejnou správou a s profesními organizacemi o potřebách konkrétních profesních programů celoživotního vzdělávání vycházejících z platné legislativy a situace na trhu práce.

•      Posílení spolupráce se soukromou sférou za účelem lepší profilace celoživotního vzdělávání.

•      Zajištění vhodných materiálních podmínek a zvýšení kvality programů univerzity třetího věku, jejich zatraktivnění prostřednictvím zapojování nových přístupů do výuky.

Indikátory:

•      Počet aktivit v rámci celoživotního učení.

•      Zpětná vazba (hodnocení) celoživotního učení jeho účastníky.

2.1.3 Cíl 3 – Uplatňovat spolehlivý systém zabezpečení a hodnocení kvality vzdělávací činnosti

Dílčí cíle:

•      Rychle se adaptovat na nový vnitřní akreditační proces na Univerzitě Karlově. –K

•      Zavést komplexní systém hodnocení kvality vzdělávací činnosti FSV UK. –K

Nástroje:

•      Zavedení vnitřního hodnocení v klíčových oblastech s cílem, aby systém byl administrativně co nejméně náročný (tj. v maximální možné míře využívá informace ze stávajících informačních systémů, zejm. SIS).

•      Zavedení efektivních modulů hodnocení kvality vzdělávací činnosti (hodnocení kvality závěrečných prací, infrastruktury, internacionalizace) jako měřitelných a logicky provázaných celků a zajištění zpětné vazby z tohoto hodnocení.

•      Zavedení pravidelného absolventského hodnocení studia a důsledné využívání jeho výsledků.

•      Zavedení hodnocení kvality celoživotního vzdělávání.

Indikátory:

•      Komplexní systém hodnocení kvality vzdělávání ve všech jeho složkách a jeho využití pro zlepšování výuky.

•      Systém hodnocení závěrečných prací.

•      Systém hodnocení internacionalizace studia.

•      Systém sběru a hodnocení kvantitativních a kvalitativních ukazatelů studia

•      Systém hodnocení studia absolventy.

2.1.4 Cíl 4 – Prohlubovat elektronizaci vzdělávacího procesu

Dílčí cíle:

•      Rozšiřovat možnosti elektronické podpory výuky (prostředí pro efektivní sdílení materiálů k výuce, nástroje typu Google Class). –K

•      Rozšiřovat možnosti využití systému SIS. –K

•      Dále rozšiřovat elektronickou podporu vzdělávacího procesu a komunikace mezi studenty a vyučujícími i mezi studenty navzájem. –K

•      V oblasti hodnocení studia využít elektronické nástroje a provazovat informace z hodnocení výuky s informacemi z SIS. –K

•      Využít informace o přijímacím řízení ze SIS a jednotlivých nástrojích použitých k výběru studentů (z přijímacích zkoušek) k detailní analýze kvality přijímacího řízení. –K

Nástroje:

•      Rozvoj systému Moodle a zajištění provázanosti na SIS a fakultní služby Google.

•      Další rozvoj využití systému SIS, jeho navázání na mnohé studijní sestavy, které výrazně zjednodušují administrativní podporu výuky.

•      Zavedení elektronické administrace státních zkoušek (přihlašování a protokoly), zavedení elektronické verze žádostí, zavedení elektronického systému pro rezervace konzultačních hodin, zavedení systému pro výměnu materiálů či učebnic mezi studenty.

•      Propojení výsledků z hodnocení studia s výsledky dostupnými ze SIS (pilotně se již provádí) a další rozvíjení prezentace výsledků hodnocení a jejich využití.

•      Detailní analýza kvality přijímacího řízení, doporučení pro úpravy jednotlivých nástrojů pro výběr studentů.

Indikátory:

•      Počet nových systémů či aplikací nebo modulů pro elektronizaci vzdělávacího procesu.

•      Provázanost jednotlivých systémů pro elektronizaci vzdělávání a pro usnadnění přenosu dat.

•      Vytvoření systému vyhodnocení přijímacích zkoušek a zpětné vazby pro jejich tvůrce.

•      Elektronický systém rezervace na konzultační hodiny pedagoga.

Za kapitolu 2.1 odpovídá: proděkan pro studijní záležitosti.

2.2 Doktorské studium a další formy vzdělávání

Ctíme kontinuitu strategického záměru formulovaného předešlými DZ UK i DZ FSV UK soustavně zlepšovat úroveň doktorského studia. Doktorské studium je nejnáročnějším a pro fakultu profilujícím cyklem studia. Důraz je kladen na kvalitu doktorských studentů, jejich kvantita je druhořadá. Doktorské studium na fakultě úspěšně prochází pravidelným reakreditačním procesem, který potvrzuje jeho vysokou kvalitu a náročnost. Doktorské studium čím dál více nabývá mezinárodního charakteru, který se projevuje rostoucím počtem cizojazyčných programů a zahraničních doktorandů.

Chceme být vůči doktorským studentům nároční v dobrém slova smyslu; s cílem zcela přirozeně je dovést k výzkumným a pedagogickým aktivitám a kvalitní publikační činnosti. S výhledem na optimální stav, kdy studenti prezenčního doktorského studia absolvují dlouhodobý vědecko-pedagogický pobyt v zahraničí, a poté se z kvalitního partnerského pracoviště stanou spolupracovníky a podporovateli pracoviště mateřského, či se na FSV vrátí s perspektivou akademické profesní dráhy. V souladu s předchozím zněním DZ UK i nadále považujeme „dlouhodobější pracovní zkušenost mimo UK (typicky v zahraničí) za faktor výrazně podporující kvalifikační růst.“ I nadále chceme „vytvářet pro mladé výzkumné pracovníky, zejména absolventy doktorských studijních programů, včetně těch, kteří se vracejí ze studijních či pracovních stáží v zahraničí, příznivé podmínky pro další badatelskou práci.“[1]

V oblasti doktorského studia tak musí být dlouhodobým snažením fakulty další standardizace na mezinárodně srovnatelné úrovni. V souladu se zněním předchozího DZ FSV považujeme i nadále za potřebné udržet hladký administrativní chod doktorského studia ve smyslu efektivního výkonu administrativních záležitostí, dále podporovat rozvoj tzv. co-tutelle nebo joint a double-degree forem vedení studentů v doktorských studijních programech a dále posílit úspěšnost studentů doktorského cyklu při usilování o grantové prostředky. V oblasti rigorózního řízení a celoživotního vzdělávání považujeme za účelné udržet dosavadní trend spočívající v náročnosti rigorózního řízení a udržení široké nabídky kurzů Univerzity třetího věku.

[1] Podrobněji srov. kapitolu 4: Mezinárodní spolupráce.

2.2.1 Cíl 1 – Nabízet nejkvalitnější, ale i nejnáročnější doktorské studium v oblasti společenských věd v ČR

Dílčí cíle:

•      Nadále zvyšovat kvalitu doktorského studia na fakultě. –D

•      Iniciovat mezinárodní vědecké aktivity doktorských studentů. –D

•      Pravidelně hodnotit doktorské studium, jak je to obvyklé na pregraduální úrovni. –K

•      Motivovat školitele k intenzivnější práci s doktorandy. –D

 

Nástroje:

•      Zpracování analýzy publikačních výstupů doktorského studia.

•      Zpracování analýzy spokojenosti současných a bývalých studentů doktorského studia.

•      Podávání žádostí o akreditaci doktorského studijního programu dvojjazyčně.

•      Definice standardů práce s doktorandy a vyžadování jejich plnění.

•      Vymezení požadavků na školitele garantujících jejich vysokou odbornost.

 

Indikátory:

•      Počty nově zapsaných studentů doktorského studia, kteří absolvovali magisterské studium na naší fakultě, na jiné vysoké škole v ČR a v zahraničí.

•      Kvalita výsledků vědecké práce doktorandů.

•      Uplatnění absolventů doktorského studia v domácí i zahraniční akademické sféře.

2.2.2 Cíl 2 – Doktorské studium plně internacionalizovat

Dílčí cíle:

•      Úplné otevření doktorského studia zahraničním uchazečům, vlivům i poznatkům. –D

Nástroje:

•      Rozvoj mezinárodní spolupráce formou co-tutelle a společných programů typu joint a double degree.

•      Zvýšení počtu zahraničních stáží, které absolvují doktorandi během studia.

•      Zvýšení míry kontaktu doktorských studentů zahraničními pracovníky působícími na FSV UK v rámci úvazku.

•      Zlepšování organizačního zajištění doktorského studia pro studenty ze zahraničí.

 

Indikátory:

•      Počet nově zapsaných studentů doktorského studia, kteří absolvovali magisterské studium na vysoké škole v zahraničí.

•      Počet studentů v co-tutellea joint a double degree programech a těch, kteří zpracovali disertační práci v režimu dvojího vedení.

•      Počet zahraničních absolventů doktorského studia.

•      Podíl zahraničních pracovníků působících na FSV UK v rámci úvazku.

•      Všechny informace k doktorskému studiu dostupné rovněž v anglickém jazyce.

•      Metodické pokyny pro přípravu a uskutečňování co-tutelle a joint a double degree.

Za kapitolu 2.2 odpovídá: proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium.

3. Věda

V souladu s předchozím DZ FSV UK jednoznačně usilujeme o další posilování postavení FSV UK jako předního, mezinárodně uznávaného sociálně-vědního pracoviště. Chceme udržet status elitního vědeckého pracoviště v rámci UK, ČR a postupně posilovat své dobré jméno i v celoevropském prostoru. Fakulta se bude aktivně zapojovat do všech projektů nové vědní politiky UK (PROGRES, UNCE, PRIMUS, GA UK, SVV, Soutěž monografií, Donatio UC), využije všech grantových a projektových možností, jaké existují v ČR (GA ČR, TA ČR, nadace atd.) a bude usilovat o získávání prestižních zahraničních projektů, nejlépe HORIZONT 2020 a ERC (ve spolupráci s nově zřízeným Evropským centrem RUK). FSV UK vykazovala v uplynulých pěti letech každoroční nárůst počtu vysoce kvalitních vědeckých výstupů v podobě knižních monografií, časopiseckých studií a také řešených domácích i mezinárodních grantových výzkumných a rozvojových projektů. Fakultě se daří pronikat do mezinárodního vědeckého prostředí, o čemž svědčí rostoucí množství publikací vydávaných v prestižních mezinárodních nakladatelstvích a časopisech indexovaných v nejlepších zahraničních databázích, ale i rostoucí počet získávaných zahraničních grantových projektů. Uvědomujeme si důležitost zapojení do špičkového mezinárodního výzkumu, současně ale ctíme potřebu kultivace domácího veřejného prostoru a rozvoje české vzdělanosti a kultury. Podporuje proto také kvalitní domácí publikační činnost a popularizaci vědy. Hlavním cílem zůstává udržet tento rostoucí trend a dále vylepšovat prostředí příznivé pro špičkový výzkum a vysoce kvalitní, především mezinárodní, publikační a projektovou činnost. Fakulta současně dbá na to, aby veškerá vědecká a publikační aktivita jejích zaměstnanců splňovala jak nejpřísnější měřítka kvalitativní, tak i etická.

Hodláme posilovat vědecké aktivity studentů, zejména  na úrovni doktorského studia. Věříme, že budoucí úroveň vědecké činnosti na FSV UK se odvine od naší schopnosti naše současné studenty navést na vědeckou dráhu. Stejně jako před lety i dnes platí, že práce s nimi musí začínat již od bakalářských studií a být tak kvalitní, abychom obstáli v konkurenci špičkových zahraničních pracovišť. Je třeba nabízet nejlepším studentům spolupráci na vědeckých projektech již v době studia, s tím, že se budou postupně osamostatňovat, hledat si sami zdroje financování před koncem studia (GA UK, doktorská stipendia různých nadací atd.) i po jeho skončení (postdoktorské projekty). Jakkoliv se nám dařilo předchozí dlouhodobý záměr naplňovat, nesmíme v kontinuální snaze polevit, musíme setrvat v podpoře studentské vědy a po vzoru zahraničních pracovišť systémově umožňovat mladým pracovníkům badatelské osamostatnění poté, co plnohodnotně vstoupili do zaměstnaneckého poměru. I nadále je zapotřebí usilovat o mezinárodní zdroje financování vědy a podporovat žádání o zdroje nadační.

Fakulta si je vědoma nebezpečí tzv. inbreedingu a proto bude usilovat o vyváženost v přijímání nových zaměstnanců. Na jednu stranu má zájem o to, aby na fakultě zůstali nejlepší absolventi jejího doktorského studia, na straně druhé musí vyhledávat kvalitní vědce z jiných prestižních českých a také – či možná především – zahraničních univerzit.

Na UK stále přetrvává silný nepoměr mezi počtem nových docentů a profesorů z lékařských, přírodovědných a exaktních oborů na jedné straně a těch, kteří reprezentují humanitní a společenské vědy na straně druhé. Nedostatečný počet absolventů habilitačního a jmenovacího řízení je setrvalou bolestí též všech pracovišť naší fakulty. Musíme tedy pokračovat v hledání cest, jak podpořit přípravu na habilitační řízení u mladých pracovníků. Navzdory dosavadní neúspěšné snaze o nalezení konsensu stále považujeme za velmi žádoucí dále precizovat doporučená oborově specifická hlediska pro habilitační a jmenovací řízení tak, aby kladla větší důraz na oborová specifika kvality.

3.1 Cíl 1 – Kultivovat stabilní institucionální systém zajišťující rozvoj vědy a výzkumu především na mezinárodní úrovni

Dílčí cíle:

•      Zapojení se fakulty do všech projektů nové vědní politiky UK. –K

•      Aktivní účast v českých a mezinárodních grantových a projektových soutěžích. –D

•      Prohlubování vědecké spolupráce s ostatními fakultami UK, Akademií věd ČR a dalšími vzdělávacími a vědeckými organizacemi doma i v zahraničí. –D

•      Podpora „mladé“ vědy na fakultě. –D

•      Navýšení habilitačních a jmenovacích řízení, a to především v případě mladé a střední generace vědců. –D

Nástroje:

•      Vytvoření finančního a organizačního zázemí pro kvalitní vědeckou a publikační činnost mladých vědců.

•      Podpora zakládání vědeckých týmů a škol s mezinárodním přesahem.

•      Vytvoření finančního a organizačního zázemí pro zahraniční vědce působících na fakultě v rámci mezinárodních výměn, pobytů a stáží.

•      Podpora grantové a projektové činnosti snižující administrativní zátěž spojenou s řešením projektů.

•      Podpora zastoupení fakultních vědců v mezinárodních odborných a vědeckých organizacích a sítích.

•      Organizační a finanční podpora pořádání prestižních mezinárodních kongresů, konferencí a workshopů na fakultě.

Indikátory:

•      Počet mezioborových a mezinárodních projektů, týmů a vědeckých výsledků.

•      Existence systému podpory mladých vědců s mezinárodními výsledky.

•      Podíl zahraničních vědeckých pracovníků působících na FSV UK v rámci úvazku.

•      Existence systému podpory vyhledávání, získávání a řešení mezinárodních grantových projektů.

•      Zastoupení našich vědců v mezinárodních odborných a vědeckých společnostech a sítích.

•      Počet a kvalita mezinárodních kongresů, konferencí a workshopů uspořádaných na fakultě.

3.2 Cíl 2 – Budovat účinný systém zabezpečující vědecké, výzkumné a publikační aktivity podle přísných mezinárodních měřítek kvality

Dílčí cíle:

•      Posilovat postavení fakulty jako instituce, která dosahuje kvalitních vědeckých výsledků, a to především v mezinárodním, ale také domácím měřítku. –D

Nástroje:

•      Podpora vědců a jejich týmů, kteří vykazují špičkové mezinárodní výsledky.

•      Podpora (včetně podpory finanční) fakultních časopisů podmíněná růstem jejich kvality, dosažením indexace v nejprestižnějších mezinárodních databázích, popř. zvyšováním IF.

•      Podpora (včetně podpory finanční) vydávání odborných knih zahrnující přísné odborné externí oponentní hodnocení rukopisů.

•      Osvěta v oblasti kvalitativních standardů publikační činnosti.

•      Pravidelná evaluace vědeckých výsledků na úrovni kateder a institutů, a to v souladu s principy vědní politiky FSV UK.

Indikátory:

•      Počet a kvalita mezinárodních vědeckých výstupů.

•      Počet přihlášených a přijatých projektů v prestižních grantových soutěžích.

•      Indexace fakultních časopisů a výše jejich IF.

•      Počet a kvalita monografií vydaných v nejprestižnějších zahraničních a také českých nakladatelstvích.

3.3 Cíl 3 – Rozvíjet účinný systém zabezpečující dodržování etických standardů vědy, výzkumu a publikační činnosti

Dílčí cíl:

•      Vytvořit na fakultě takové prostředí, které znemožní případný vznik eticky sporných vědeckých a publikačních praktik. –K

Nástroj:

•      Fungující systém posuzování etické roviny výzkumu a publikační činnosti.

•      Soubor dokumentů definujících vědecké a publikační standardy (Standardy publikační činnosti na FSV UK, Vědní politika FSV UK a dal.).

•      Založení fakultní etické komise.

Indikátor:

•      Pokračující diskuse o Standardech publikační činnosti na FSV UK a Vědní politice FSV UK s cílem jejich zpřesňování a zkvalitňování.

•      Kvalita a etická nezávadnost vědeckých a publikačních výsledků pracovníků fakulty.

3.4 Cíl 4 – Přispívat ke kultivaci veřejného prostoru a rozvíjet vzdělanost a kulturu

Dílčí cíl:

•      Kultivovat českojazyčný veřejný prostor a rozvíjet českou vzdělanost a kulturu. –D

Nástroje:

•      Aktivní účast akademických pracovníků fakulty ve veřejných debatách.

•      Aktivní zapojení do společensky prospěšných aktivit.

•      Popularizace společenských věd.

•      Spolupráce s veřejným sektorem.

Indikátory:

•      Počet spolupracujících veřejných organizací a společností a intenzita spolupráce s nimi.

•      Počet a kvalita aplikovaných a popularizačních výsledků.

Zodpovídá: proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium.

4. Mezinárodní spolupráce

V návaznosti na předchozí DZ konstatujeme, že jakkoliv v oblasti zahraničních styků, zejména v oboustranné výměně studentů se zahraničními univerzitami, patří FSV UK k nejúspěšnějším fakultám UK, i zde musíme své úsilí nadále stupňovat, protože v kontextu budoucích rizik představují zahraniční styky jednu z mála oblastí s potenciálem skutečně masivního možného rozvoje a růstu. V souladu s DZ UK formulujeme jako základní cíl „vytvářet předpoklady a zázemí pro realizaci nejrůznějších typů mezinárodních vědeckých a pedagogických aktivit, zapojovat se do evropského a světového vědeckého prostoru.“ Hlásíme se též k vizi DZ UK, že „univerzita musí být stále více otevřena zahraničním studentům, učitelům a vědcům a přispívat k vytváření mezinárodní akademické komunity. Snahou univerzity je, aby studenti, akademičtí i vědečtí pracovníci mohli získávat studijní a vědecké zkušenosti z prestižních evropských a světových pracovišť.“

Fakulta sociálních věd disponuje širokou sítí zahraničních partnerů, která umožňuje vysokou míru mezinárodní studentské i pedagogické mobility a aktivní zapojení do mezinárodních výzkumných projektů. Nutným krokem je vyhodnocení dosavadní spolupráce a upřednostnění kvality. Základem této sítě je spolupráce s evropskými univerzitami v rámci programu ERASMUS, který doplňují další programy mezinárodní mobility, jako je CEEPUS, výběrové dohody s mimoevropskými akademickými institucemi, spolupráce s DAAD, programy dlouhodobé spolupráce ve výuce (ERASMUS MUNDUS) či zapojení fakulty do strategických partnerství uzavíraných na univerzitní úrovni a dalších meziuniverzitních smluv. FSV UK je aktivní také jako spolupořadatel řady mezinárodních letních škol. V neposlední řadě posiluje fakulta své mezinárodní postavení soustavným rozvojem cizojazyčných programů, jež se ukazují jako mimořádně přitažlivé pro studenty prakticky ze všech světových regionů. Obecně platí, že k zásadním prioritám FSV UK patří internacionalizace jako taková.[1]

Z minulého DZ FSV přetrvávají průběžně se obnovující již dříve zahájené a úspěšně realizované požadavky, kupříkladu na posílení podílu špičkových evropských a světových univerzit mezi zahraničními partnery, či v pravidelném intervalu tří let prováděný komplexní audit uzavřených dohod o mezinárodní mobilitě s cílem posoudit jejich reálné využívání a neefektivní dohody vyřadit z nabídky.

V platnosti zůstává i potřeba neustále zvyšovat informovanost studentů FSV UK o výměnných programech a aktivně hledat alternativní zdroje financování – s cílem kontinuálního posilování podílu studentů především doktorského a magisterského cyklu vyjíždějících na zahraniční studijní pobyty, kdy minimálně semestrální pobyt v zahraničí absolvuje každý student doktorského cyklu. I nadále si přejeme mobilitu pedagogů a doktorandů směřovat primárně do spolupráce na výzkumných projektech. Neměnný zůstává plán aktivně využívat prostředky Fondu mobility UK, rozvojových programů MŠMT, programu ERASMUS a jiných zdrojů k umožnění dlouhodobého působení špičkových zahraničních přednášejících s cílem usilovat o postupné vytvoření podmínek pro pravidelné zvaní špičkových odborníků pro výuku celých kurzů.

Zásadní pozornost chceme věnovat trvalému zlepšování informovanosti o fakultních činnostech v anglickém jazyce, kompletaci informací o relevantních pokynech a nařízeních v anglickém jazyce a podpoře cizojazyčné (zejména anglické) výuky ve všech studijních programech FSV UK.[2]

[1] Podrobněji srov. kapitoly 1 a 2: Studium a Věda.

[2] Srov. též kapitoly č. 3: Věda a č. 6: Vnější vztahy a komunikace.

4.1 Cíl 1 – Prohlubovat mezinárodní spolupráci

Dílčí cíle:

•      Podporovat mezinárodní mobilitu prostřednictvím programu Erasmus+ a mezifakultních, meziuniverzitních i vládních dohod. –D

•      Prohlubovat a rozšiřovat spolupráci s prestižními univerzitami v zahraničí nejen na úrovni studentských a akademických mobilit, ale také v oblasti výzkumu či výuky. –D

•      Podporovat působení zahraničních akademických pracovníků na FSV UK a českých akademiků v zahraničí. –D

•      Podporovat mezinárodní spolupráci a nabídku studia pro zahraniční studenty na FSV UK prostřednictvím letních škol. –D

•      Propagovat značku FSV UK a jejích cizojazyčných programů a oblastí výzkumu v zahraničí. –D

Nástroje:

•      Efektivní a vstřícná administrativní podpora pro zajištění mezinárodní mobility a spolupráce.

•      Využívání členství fakulty a univerzity v mezinárodních sítích (např. AUF) k získávání zahraničních akademiků k jejich působení na FSV UK.

•      Administrativní podpora pro přípravu a realizaci joint a double degree programů a programů co-tutelle a cizojazyčných programů.

•      Prohlubování zapojení fakulty do mezinárodních projektů, např. Erasmus+, Norských fondů, Fulbrightovy komise, CEEPUS, HORIZONT 2020, Česko-německý fond budoucnosti, Aktion Österreich.

Indikátory:

•      Počet zahraničních studentů na FSV UK v rámci programu Erasmus+, CEEPUS, mezifakultních, meziuniverzitních a mezivládních dohod.

•      Počet studentů FSV UK vyjíždějících v rámci programu Erasmus+, CEEPUS, mezifakultních, meziuniverzitních a mezivládních dohod.

•      Podíl studentů FSV UK a zahraničních studentů v rámci joint a double degree programů a programu co-tutelle.

•      Podíl zahraničních pracovníků působících na FSV UK v rámci úvazku.

•      Počet hostujících profesorů.

•      Počet úspěšných žadatelů o mezinárodní projekty.

4.2 Cíl 2 – Rozšiřovat nabídku cizojazyčných oborů v celém spektru studijních programů

Dílčí cíle:

•      Podporovat širší nabídku studijních programů zahraničním studentům na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni studia. –D

•      Podporovat spolupráci institutů na vytváření společných cizojazyčných programů. –K

•      Zajistit kvalitní výuku cizojazyčných programů. –D

•      Navazovat spolupráci se zahraničními partnery a podporovat rozvoj cizojazyčných studijních programů formou joint a double degree, či co-tutelle. –K

•      Rozvíjet studijní obory FSV UK směrem k internacionalizaci, navyšovat počet předmětů vyučovaných v cizím jazyce. –D

•      Podporovat mobilitu odborníků, především získávat kvalitní vyučující ze zahraničí a obdobně podporovat výjezdy českých odborníků na zahraniční pracoviště. –D

Nástroje:

•      Zlepšování podmínek pro přijímací řízení a pro studium zahraničních studentů.

•      Organizační a finanční podpora pro propagaci cizojazyčných programů.

Indikátory:

•      Počet skutečně realizovaných cizojazyčných programů na FSV UK na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni studia.

•      Počet cizojazyčných studijních programů realizovaných v rámci joint a double degree.

•      Podíl studentů zapsaných do cizojazyčných programů na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni studia.

•      Počet studentů zapsaných do cizojazyčných programů realizovaných v rámci joint a double degree.

4.3 Cíl 3 – Rozvíjet propagaci cizojazyčných placených programů

Dílčí cíle:

•      Zviditelnit cizojazyčné placené programy FSV UK v zahraničí. –K

•      Zvýšit počet zapsaných studentů do cizojazyčných programů. –K

Nástroje:

•      Systematický monitoring a analýza zájmu uchazečů o studium.

•      Rozvoj inzerce na zahraničních inzertních portálech.

•      Rozvoj webových stránek pro uchazeče v AJ a cizojazyčné studenty.

•      Účast na zahraničních veletrzích přímo zástupci FSV UK či prostřednictvím Study in Prague.

•      Využití platforem letních škol pořádaných na FSV UK k propagaci cizojazyčných placených programů.

Indikátory:

•      Počet zapsaných studentů do cizojazyčných programů.

•      Počet navštívených zahraničních veletrhů a analýza efektivity této formy propagace.

•      Počet podaných přihlášek ke studiu do cizojazyčných programů.

•      Uživatelsky přátelské a přehledné webové stránky FSV v anglickém jazyce.

Zodpovídá: proděkanka pro zahraniční styky.

5. Ekonomika a rozvoj

V souladu s představou předešlého DZ chceme pokračovat ve zefektivňování vnitřní správy a v prohlubování vícezdrojového financování fakulty – s cílem snížit tak její závislost na přímém financování ze státního rozpočtu. Hlavními nástroji musí být budování placených cizojazyčných programů a posilování příjmů vázaných na vědu.

Skutečné bohatství i budoucnost fakulty vidíme v její akademické obci. Výjimečnou jí tvoří její studenti a zaměstnanci, o které musí dbát především. Vhodnými slovy DZ UK konstatujme, že Fakulta sociálních věd „si je vědoma, že bez svých zaměstnanců by nemohla obstát v konkurenci domácích i zahraničních vysokých škol. Proto musí i do budoucna usilovat o zlepšování jejich pracovních, sociálních i finančních podmínek. Mezi tyto podmínky patří mzdové ohodnocení i možnosti využívání sociálního fondu.“ V péči o zaměstnance vidíme nejbytostnější úlohu vedení fakulty, úzce spojenou s péčí o dobré hospodaření. Základní cíl minulého DZ FSV UK pojmenovaný „standardizace pracovních smluv jako konstruovaných na dobu neurčitou“ se již podařilo naplnit, zbývá však učinit další krok a dosáhnout konsensu na kariérním řádu.

V oblasti rozvoje vstupujeme období, jež nově otevírá možnost čerpat evropské dotace. Záměrem FSV je maximálně využít možností, které v oblasti infrastruktury nabídne operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Primárním cílem je zlepšit nevyhovující prostorové podmínky, v nichž fakulta zatím funguje, konsolidací jejích činností do méně budov. Tento krok má kromě rozšíření prostorů, kde fakulta působí, také podnítit bližší interakci mezi akademiky, studenty a administrativními pracovníky napříč fakultou a snížit náklady na její provoz.

V oblasti IT je klíčové dobudování systému centralizované fakultní správy osobních údajů, opřené o dostupné univerzitní systémy a databáze a doplněné prvky aktivní správy fakultní informační identity, a vytvoření systému elektronického oběhu dokumentů. Obecně bude fakulta v oblasti informačních technologií usilovat o zlepšení a zrychlení konektivity, zvýšení standardů, sofistikovanosti i uživatelské přístupnosti správy počítačových systémů a zlepšení parametrů jejich hardwarového zázemí. V oblasti IT přetrvává potřeba kontinuální péče s postupnou obnovou techniky a technologií v cyklu 3–5 let.

Fakulta má i nadále dva ze tří hlavních objektů ve své správě (Opletalova ulice 36 a Smetanovo nábřeží 6). Jeden z hlavních objektů (U Kříže 8) je ve správě UK. V dalších dvou objektech fakulta sídlí v podnájmu (Celená 20, Rytířská 31). Z pohledu rozvoje infrastruktury fakulty trvá potřeba dosáhnout prostorové stabilizace většiny pracovišť FSV UK na míru přiměřenou jejich požadavkům a provozu – ve výhledu na léta 2016–2020 je totiž prostorová nouze omezující provoz všech pracovišť základní determinantou rozvoje fakulty. A bude jí i nadále, nevyřeší jí ani případné mírné snižování počtu studentů, protože se jednotlivá fakultní pracoviště stále více zaměřují na vědecké projekty a na vedení doktorandů. Tyto typy činností vyžadují kvalitní zázemí „kancelářského“ charakteru, který nyní postrádají všechna pracoviště FSV UK. Zásadní zlepšení je možné očekávat po dokončení rekonstrukce Menzy 17. listopadu a přestěhování FHS z Areálu UK v Jinonicích (U Kříže 8). V tomto smyslu se rozhodně hlásíme k závěrům předešlého i současného DZ UK, které výslovně konstatují, že „humanitní a některé společenskovědní obory (fakulty) vyvíjejí svou činnost v nedůstojných podmínkách prostorové tísně a nedostatečného zázemí.“ (DZ UK 2011–2015) Proto „pro následující období zůstává úkolem výstavba klíčových univerzitních minikampusů, zejména kampusu Albertov, přestavba menzy 17. listopadu pro potřeby Fakulty humanitních studií, rekonstrukce objektů Filozofické fakulty, Pedagogické fakulty, Matematicko-fyzikální fakulty, areálu v Jinonicích plánovaného pro účely Fakulty sociálních věd“ (DZ UK 2016–2020). V souvislosti se stále odsouvaným stěhováním FHS zůstává v platnosti potřeba pro účely rozvahy parametrů obývání Jinonického areálu zpracovat audit požadavků pracovišť FSV UK na budoucí výukové a pracovní prostory se zohledněním budoucí orientace fakulty (stabilizace počtu studentů denního studia, řízený rozvoj kombinovaného a doktorského studia, zásadní rozvoj placených studijních programů a intenzifikace výzkumné činnosti).

S ohledem na vnitrofakultní organizační procesy a na efektivní řízení Centra vědeckých informací (CVI) bude též zapotřebí nabídnout v součinnosti s RUK a Centrem pro otázky životního prostředí varianty úpravy provozu a správy knihovny TGM v Areálu UK Jinonice. Centrum vědeckých informací bude klást důraz na udržitelnost (i v návaznosti na projekt OP VaVpI) a další rozvoj databází elektronických zdrojů. Pokračovat musí též digitalizace cenných historických materiálů. A zcela nezbytné bude hledat spolupráci v rámci UK při zajišťování knihovnických služeb, zde zejména při nákupu odborných databází.

5.1 Cíl 1 – Zabezpečit důstojné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance

Dílčí cíle:

•      Zvyšovat prestiž zaměstnání na Fakultě sociálních věd UK a zlepšovat ohodnocení pracovníků. –D

•      Přijmout kariérní řád. –K

•      Rozvíjet systém zaměstnaneckých benefitů a dalších forem péče o zaměstnance. –K

•      Zlepšovat podmínky pro slaďování pracovních povinností a rodinného života. –D

•      Systematicky podporovat odborné vzdělávání akademických pracovníků a zaměstnanců děkanátu FSV UK. –D

•      Zlepšovat pracovní prostředí pro zaměstnance se změněnou pracovní schopností. –K

Nástroje:

•      Hledání finančních zdrojů pro postupné navyšování mezd zaměstnanců Fakulty sociálních věd UK.

•      Systematické vytváření podmínek umožňujících úspěšné sladění pracovních povinností a rodinného života při využití moderních technologií a flexibilních forem práce.

Indikátory:

•      Zvýšení mezd na Fakultě sociálních věd UK.

•      Lepší podmínky pro sladění pracovních povinností a rodinného života.

•      Škála benefitů nabízených zaměstnancům a jejich využívání.

•      Schválení kariérního řádu.

5.2 Cíl 2 – Prostorová konsolidace

Dílčí cíle:

•      Po provedení studie proveditelnosti naplánovat a do konce období realizovat akvizici prostor v jinonickém areálu, které bude opouštět Fakulta humanitních studií. –K

•      V návaznosti na předchozí krok opustit prostory, které fakulta využívá v dalších lokalitách mimo tři hlavní budovy. –K

•      Připravit a realizovat převzetí knihovny T. G. Masaryka v Jinonicích fakultním Centrem vědeckých informací. –K

•      Ustavit oddělení děkanátu pro koordinaci projektových aktivit v závislosti na vyhlašovaných výzvách a zpracovávaných projektových žádostech OP VVV. Zajistit fungování oddělení jako centra pro sběr dobré praxe a udržování získaných poznatků, které budou k dispozici napříč fakultou. –K

Nástroje:

•      Zadání a realizace studie využitelnosti Areálu UK v Jinonicích Fakultou sociálních věd po odstěhování FHS.

•      Podání projektových žádostí v rámci OP VVV na rekonstrukci a úpravu budov, kde fakulta působí.

•      Zpracování projektů ke stavebnímu řízení na plánované rekonstrukce a úpravy.

•      Realizace celofakultní debaty o redislokaci jednotlivých složek fakulty po akvizici dodatečných prostor v Areálu UK v Jinonicích.

•      Ustavení fakultního koordinátora projektů, případně oddělení podpory projektů v případě úspěšného zapojení fakulty do OP VVV.

Indikátory:

•      Schválení projektových žádostí OP VVV na financování rekonstrukce a úprav fakultních budov.

•      Vydání stavebních povolení k rekonstrukci a úpravě fakultních budov.

•      Přestěhování fakulty do prostor uvolněných v Areálu UK v Jinonicích Fakultou humanitních studií, resp. redislokace fakultních pracovišť ve třech hlavních budovách.

5.3 Cíl 3 – Rozvoj elektronizace a digitalizace; posílení počítačových a síťových systémů

Dílčí cíle:

•      Zajistit vyšší efektivitu a rychlost administrativních, zejména schvalovacích procesů v rámci fakulty. –D

•      Zajistit udržitelné financování a pečlivě kalibrovat systém databází elektronických zdrojů. Spolupracovat s UK na spravedlivém rozdělení nákladů na humanitní databáze. –K

•      Dokončit retrokatalogizaci fakultního knihovního fondu a pokračovat v digitalizaci, včetně zajištění systému sběru a archivace publikační činnosti na FSV. Ve spolupráci SVI a CIVT zajistit bezpečnost takto získaných dat. –K

•      Dokončit centralizaci databází osobních údajů (systém Umbrella), která umožní jak automatické využívání informací z univerzitních systémů, tak vlastní práci s univerzitními a fakultními metadaty. –K

•      Docílit připojení na páteřní infrastrukturu v rychlosti 10 Gb/s napříč fakultou. –K

•      Přejít na hromadnou licenci kancelářského softwaru s cílem zefektivnit jeho správu a nabídnout zaměstnancům a studentům související benefity. –K

•      Modernizovat fakultní síťové prostředí s cílem zefektivnit a zjednodušit jeho správu a další rozvoj. –K

•      Systematicky obměňovat softwarové a hardwarové vybavení v rámci CIVT i na všech dalších fakultních pracovištích v závislosti na technologickém vývoji. –D

Nástroje:

•      Pořízení fakultního systému elektronického oběhu dokumentů.

•      Periodická celofakultní revize využívanosti a potřebnosti jednotlivých databází elektronických zdrojů se zapojením institutů.

•      Využití fakultních velkoformátových skenerů pro pokračování procesu digitalizace, vč. naplnění podmínek udržitelnosti realizovaného projektu OP VaVpI.

•      Aktualizace údajů o fakultních zaměstnancích v univerzitním systému WhoIs pro zajištění funkčnosti návazných fakultních databází.

•      Akvizice komponentů, které umožní připojení fakulty na páteřní infrastrukturu v rychlosti 10 Gb/s.

•      Realizace výběrového řízení na nákup hromadné licence kancelářského softwaru.

Indikátory:

•      Počet elektronizovaných správních agend.

•      Výsledky periodických revizí využívanosti a potřebnosti databází elektronických zdrojů.

•      Počet stran digitalizovaných materiálů.

•      Napojení fakultou používaných databází (telefonní seznam, osobní profily, publikace) na univerzitní systém WhoIs.

•      Funkční připojení fakultní sítě na páteřní infrastrukturu s rychlostí 10 Gb/s.

•      Provozování správy kancelářského softwaru na základě hromadné licence.

5.4 Cíl 4 – Vhodně uplatnit prvky strategického řízení.

Dílčí cíle:

•      Zkvalitňovat a zefektivňovat činnost děkanátu jako služby akademickému společenství tak, aby se akademičtí a vědečtí pracovníci FSV UK v maximální míře mohli věnovat výuce a vědě. –D

•      Metodicky podporovat další vzdělávání pracovníků a využívat přitom širokou škálu moderních forem výuky s důrazem na rozvoj odborných a manažerských kompetencí. –D

Nástroje:

•      Využívání moderních forem řízení a posílení projektového způsobu řízení s důrazem na transparentnost jednotlivých procesů.

•      Elektronizace administrativních činností zabezpečovaných děkanátem FSV UK.

•      Systematické hodnocení zaměstnanců děkanátu.

•      Zvyšování kvalifikace administrativních pracovníků.

Indikátory:

•      Počet a typ elektronizovaných agend.

•      Počet účastníků kurzů zaměřených na další vzdělávání zaměstnanců a na rozvoj manažerských kompetencí řídicích pracovníků, hodnocení jejich přínosu.

•      Efektivně fungující komplexní systém hodnocení kvality.

5.5 Cíl 5 – Fakulta sociálních věd UK je ekonomicky stabilní institucí

Dílčí cíle:

•      Dále zefektivňovat hospodaření Fakulty sociálních věd UK. –D

•      Prohloubit diverzitu financování fakulty a posilovat její nezávislost na státním rozpočtu. –D

•      Průběžně zdokonalovat pravidla pro vnitřní rozdělování prostředků na Fakultě sociálních věd s cílem financování FSV UK dále zpřehlednit. –D

Nástroje:

•      Aktivní vyhledávání dalších finančních zdrojů pro činnost fakulty.

•      Identifikace činností, které je výhodné zajišťovat centrálně, provádění ostatních důsledně decentralizovaným způsobem.

Indikátory:

•      Hospodářský výsledek fakulty.

•      Ekonomické úspory díky optimalizaci vybraných služeb.

•      Podíl zdrojů mimo dotační prostředky MŠMT na celkových příjmech fakulty.

Zodpovídají: proděkanka pro ekonomiku a proděkan pro rozvoj.

6. Vnější vztahy a komunikace

V souladu s DZ UK formulujeme jako základní cíl „vytváření pozitivního obrazu univerzity, posílení jejího významu směrem k veřejnosti i do vlastních řad. Univerzita se musí aktivně podílet na vytváření vědní a vysokoškolské politiky státu a k tomu využívat účinnou komunikační strategii. Současně musí být otevřeným a za všech okolností inspirativním místem setkávání s neuniverzitní komunitou, zaujímat odborná a kvalifikovaná stanoviska k aktuálnímu dění ve společnosti na principu politické nestrannosti a odborné kritické diskuse a akcentovat ve veřejném prostoru význam akademických hodnot jako konstitutivních prvků moderní demokratické společnosti.“ Současně považujeme za zásadní úkol i péči o rozvoj vnitrofakultní komunikace a spolupráce. Fakulta sociálních věd musí pokračovat v aktivním působení na poli komunikace a prezentace vlastních činností.

Za cílů vymezených předchozím DZ FSV zůstává v platnosti řada aktivit průběžné povahy. Nepochybně chceme věnovat pravidelnou péči Newsletteru, který slouží jako prostředek interní komunikace a zároveň je nabízen externím odběratelům (zejména ostatním společenskovědním fakultám a vzdělávacím institucím v ČR), prohloubit aktivní propagaci cizojazyčných studijních programů, dále kultivovat a zlepšovat fakultní webové stránky s cílem precizovat a zefektivnit rozdělení obsahu pro uživatele zvenčí fakulty (tzv. extranet) a uživatele interní (intranet), dále posilovat jednotný způsob prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích, všesměrně podporovat integrační snahy studentských aktivit (sportovní, společenské, kulturní akce), či dále iniciovat hledání sponzorů fakultního chodu, a to jak pro jednorázové a menší akce, tak na získání dlouhodobé podpory společnosti pro fakultu jako celek (generálního sponzora) i pro jednotlivá pracoviště, či konkrétní pracovní pozice, či přímo pedagogy („Chairs“).

6.1 Cíl 1 – Účinně rozvíjet systém interní komunikace

Dílčí cíle:

•      Dopracovat základní nástroje interní komunikace. –K

•      Posílit nahrazování každodenní emailové komunikace efektivnějšími způsoby. –K

•      Posilovat využití prostředků interní komunikace směrem ke studentům. –D

Nástroje:

•      Vytvoření fakultního Newsletteru, který bude založen na funkční Wysiwyg platformě, snadný na obsluhu, se snadnou a efektivní správou kontaktů a skupin pro odesílání, s grafickým řešením navazujícím na jednotný vizuální styl FSV UK.

•      Širší podpora využití možností instantní komunikace s cílem odlehčení přetížení emailovou komunikací (služba GoogleApps Hangout, diskuzní profesionální služby typu Slack atd.).

•      Komunikace studijní agendy prostředky řešení Google Apps (Hangouts, sdílené dokumenty atd).

Indikátory:

•      Zavedení funkčního vzoru jednotného fakultního Newsletteru dostupného všem fakultním součástem jako základního nástroje interní komunikace.

•      Využití dalších aplikací a širší využití možností komunikačního řešení pro interní komunikaci Google Apps.

6.2 Cíl 2 – Rozvíjet externí komunikaci

Dílčí cíle:

•      Inovovat a optimalizovat webové stránky. –K

•      Technicky vylepšovat funkčnosti webu. –K

•      Převést web na Jednotný vizuální styl (JVS) UK. –K

•      Sladit Jednotný vizuální styl FSV UK s Jednotným vizuálním stylem UK. –K

•      Sjednotit způsob zveřejňování fakultních dokumentů. –K

Nástroje:

•      Audit a aktualizace informací na webu.

•      Jednotná úprava formy zveřejňování dokumentů.

•      Přechod webových stránek na plnohodnotný redakční systém s možností webové správy.

•      Zjednodušení webových stránek FSV UK.

•      Vytvoření plnohodnotného responsivního mobilního webu s důrazem na maximální funkčnost napříč platformami.

•      Optimalizace webu pro vyhledávače (SEO).

•      Důsledná implementace JVS UK.

•      Vytvoření webových stránek pro uchazeče o studium na FSV UK.

Indikátory:

•      Zprovoznění webové stránky založené na moderním redakčním systému s možností webové správy, plně funkčním responsivním webem fungujícím na mobilních zařízeních, s funkčním SEO.

•      Jednota ve formě zveřejňování fakultních dokumentů.        

•      Využívání JVS FSV UK závazné pro všechny fakultní součásti.

6.3 Cíl 3 – Upevnit fakultu jako místo setkávání spokojených studentů, absolventů a zaměstnanců

Dílčí cíle:

•      Zlepšovat servis a rozvoj studentských aktivit. –D

•      Budovat a rozvíjet komunitu absolventů. –D

•      Propagovat nové zaměstnanecké benefity. –K

Nástroje:

•      Finanční, nefinanční a organizační podpora studentských aktivit.

•      Komunikace s absolventy, rozvoj aktivit orientovaných na absolventy, vytváření absolventských benefitů, atd.

•      Zaměstnanecká podpora, uvítací balíčky pro příchozí zaměstnance, důstojné rozloučení s odcházejícími zaměstnanci.

Indikátory:

•      Škála podpořených realizovaných studentských aktivit.

•      Šíře komunity Alumni, realizované akce a šíře benefitů.

6.4 Cíl 4 – Působit jako aktivní činitel veřejného prostoru

Dílčí cíle:

•      Zviditelnit aktivity FSV UK při analýzách a komentářích veřejného dění. –D

•      Zviditelňovat vědecké výstupy vznikající na FSV UK. –D

Nástroje:

•      Další rozvoj komunikace s médii.

•      Aktivní prosazování a nastolování témat v médiích, podpora mediálních vystupování (oceňování zaměstnanců s vysokou aktivitou v médiích vystoupeních).

•      Prohlubování partnerství s aktivními činiteli veřejného prostoru.

Indikátory:

•      Větší viditelnost FSV UK v médiích a společnosti.

•      FSV UK jako aktivní činitel veřejného prostoru.

Zodpovídá: proděkan pro vnější vztahy.

7. Shrnutí

Dlouhodobý záměr Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze je sestaven na půdorysu Dlouhodobého záměru Univerzity samotné a má tutéž ambici – být základním strategickým dokumentem pro její další činnost a směřování.

Naším základním posláním je rozvoj vzdělanosti. Proto v nejobecnější rovině považujeme za nutné zdůraznit, že FSV UK nepouští ze zřetele svůj základní existenční rámec a plně se hlásí ke své identitě vysoké školy – podstatou její existence jsou její studenti a o jejich kvalitu i spokojenost bude pečovat především. Nad tento rámec a v důsledném souladu s vymezením priorit na straně UK bude FSV UK v období let roce 2016–2020 klást důraz na tři základní oblasti:

Kvalita výuky je do značné míry závislá na kvalitě výzkumné a vědecké práce na každém pracovišti. Nejen proto musí být první rozvojovou oblastí vědecká a výzkumná činnost. FSV UK si klade za cíl profilovat se jako platná součást špičkové výzkumné univerzity a výjimečné pracoviště s mezinárodním přesahem. Nezbytností je další posílení čerpání grantových prostředků jako jednoho z pilířů rozvoje fakulty.

Druhou oblastí bude rozvoj zahraniční kooperace s výhledem na jejich kvalitativní proměnu cílenou na posílení vědeckých vazeb, mobility studentské i pedagogické a budování placených, převážně anglickojazyčných studijních programů jako druhého pilíře rozvoje fakulty.

Třetí oblastí je pak otevřenost FSV UK – naší péči vyžaduje komunikace vnitřní (jak mezi pedagogy a studenty, tak mezi vedením fakulty a jednotlivými instituty a katedrami) i komunikace vnější (jak směrem k uchazečům, tak k širší veřejnosti). FSV UK chce pozorným, důsledným a všestranným informováním i vysvětlováním nejen posilovat svou společenskou prestiž a obecně povědomí o fakultě, ale také vylepšovat interdisciplinární kooperaci napříč na fakultě pěstovanými obory.

V Praze dne 24. května 2016

Jakub Končelík,

děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy