Vědecká rada

Vědecká rada FSV UK

Vědecká rada se stará o rozvoj a strategii vědecké a výzkumné činnosti Fakulty sociálních věd. Je poradním orgánem děkana při stanovování dlouhodobé koncepce této činnosti. Ze zákona:

  • projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy,
  • schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,
  • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

Do vědecké rady jmenuje děkan přední odborníky v oborech rozvíjených na fakultě. Minimálně třetinu jejích členů tvoří vědci z jiných vědeckých pracovišť než Univerzity Karlovy.