Přijímací řízení

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

 

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

v této "červené sekci" najdete podstatné informace k odvoláním, o které si již nyní píšete. Řídí se Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy 

Odvolání proti rozhodnutí NEPODÁVEJTE DŘÍVE  než  obdržíte poštou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání podáváte děkance.

 

Jak správně podat odvolání?

Pokud máte zájem můžete požádat na studijním oddělení o nahlédnutí do svého spisu, kde najdete všechny materiály ze svého přijímacího řízení (písemný test, protokol z ústní zkoušky, posuzované zaslané materiály, vyjádření hodnotitelů apod.). Písemný test můžete porovnat se správnými odpověďmi ve vzorovém testu, který budete mít v rámci nahlížení k dispozici. 

V případě nesouladu, rozporu či známek pochybení ze strany fakulty, můžete podat odvolání.

V odvolání uvedete své jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a číslo jednací Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uvedete, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu.

Nezapomeňte na vlastnoruční podpis.

Odvolání je nutno podat písemně poštou nebo přes  podatelnu naší fakulty (přízemí budovy Hollar)

V případě, že za Vás podává/píše odvolání zmocněnec, musíte ho vybavit plnou mocí, v opačném případě bude jeho odvolání pro nepřípustnost zamítnuto.

 

Jakému odvolání nebude vyhověno?

V odvolacím řízení se přezkoumává, zda rozhodnutí děkanky bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem, vnitřními předpisy univerzity a příslušné fakulty, a především se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení. 

Mezi takové důvody nepatří např.:

  • umístění těsně pod bodovou hranicí pro přijetí,
  • velký zájem o studium,
  • rodinná tradice v oboru,
  • skutečnost, že se někteří přijatí uchazeči ke studiu nezapíší a uvolní se tak místo v pořadí, na které by mohl nastoupit jiný uchazeč,
  • nepříznivá situace vyvolaná epidemií koronaviru,
  • nepříznivá sociální či rodinná situace,
  • výborný prospěch nebo mimořádné zájmové aktivity v předchozím studiu

Neuvedete-li žádné důvody, budete vyzvání k jejich doplnění, čímž se odvolací řízení prodlouží.

 

FORMULÁŘ  K  ODVOLÁNÍ  - formulář

 

Rozhodnutí k odvolání obdržíte od Rektora Univerzity Karlovy v zákonem stanovené lhůtě. Je proto zbytečné obracet se na fakultu, s dotazy kdy a jak rektor rozhodne. 

 

OBECNĚ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení se na FSV UK liší u jednotlivých oborů resp. programů, zpravidla se splnění podmínek přijetí ke studiu se na FSV UK ověřuje a) přijímací zkouškou organizovanou fakultou, b) na základě výsledků dosažených na NSZ, c) kombinací obou postupů.

Podrobné informace v Informačním systému Univerzity Karlovy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FSV UK 2021/2022

Přihlašování do studijních programů na FSV UK se otevírá 1. listopadu 2020.

Veškeré důležité a aktuální informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022 naleznete na tomto odkazu. V dokumentu naleznete také informace z minulého roku - počet přijatých, bodové hranice apod. 

 

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptejte se nás - jsme tu pro Vás!

Dotazy pište na prijimacky@fsv.cuni.cz nebo do FB skupiny našich studentů.

Termín pro podávání přihlášek

1.11. 2020 - 31. 3. 2021

(bakalářské a magisterské studium)

1. 1. 2021 - 30. 4. 2021

(doktorské studium a studium v AJ)

Aktuality