Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu můžete podat teprve poté, co obdržíte poštou nebo datovou schránkou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Nelze se odvolat proti rozhodnutí, které jste ještě oficiálně neobdrželi, přestože svůj výsledek přijímacích zkoušek již víte ze SIS. V odvolání je mimo jiné nutno uvést i číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí o nepřijetí vydáno.

Uchazeč může proti rozhodnutí ve věci přijetí ke studiu podat odvolání. Odvoláním jakožto řádným opravným prostředkem se zahajuje odvolací řízení, ve kterém rektor jako odvolací správní orgán přezkoumává, zda je napadené rozhodnutí a řízení, které vydání napadeného rozhodnutí předcházelo, v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy univerzity a fakulty a podmínkami přijetí stanovenými fakultou, či správnost napadeného rozhodnutí.

Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a Fakulty sociálních věd UK. To znamená, že se lze odvolat pouze proti rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s těmito předpisy.

Rozhodnutí k odvolání obdržíte od rektora Univerzity Karlovy v zákonem stanovené lhůtě. 

!

Hranice pro přijetí jsou stanoveny tak, že již reflektují fakt, že se někteří přijatí uchazeči ke studiu nezapíší. Hranice jsou konečné a nebudou se měnit!

Fakulta sociálních věd UK nerealizuje tzv. „doplňovací řízení“, tj. v případě, že se někteří přijatí uchazeči do studia nezapíší, NENÍ jejich místo nabídnuto nepřijatým uchazečům, kteří se umístili těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí

Jak správně podat odvolání?

Uchazečům doporučujeme, aby před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit.

Odvolání je nutno podat písemně poštou nebo donést osobně na podatelnu FSV UK (budova Hollar). Odvolání nelze podat e-mailem!

Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Náležitosti odvolání najdete v Řádu přijímacího řízení UK, čl. 12. V odvolání uchazeč uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy anebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu. Odvolání musí obsahovat podpis odvolatele.

V případě, že za uchazeče podává odvolání jeho zmocněnec, musí uchazeč nebo zmocněnec zmocnění k zastoupení prokázat plnou mocí, v opačném případě bude jeho odvolání pro nepřípustnost zamítnuto.

 

Formulář odvolání

Počet odvolání/vyhověno v roce 2022

Bc. studium - 63/0

Mgr. studium - 6/0

 

Celkové statistiky níže.

Jakému odvolání nebude vyhověno?

V odvolacím řízení se nepřihlíží k důvodům, které nedokazují rozpor vydaného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy.

Své odvolání tedy, prosím, nepodávejte z některých z těchto důvodů:

  • velký zájem o studium zvoleného programu;
  • umístění těsně pod bodovým ziskem nutným pro přijetí;
  • žádost o přijetí na místo přijatých, kteří do studia nenastoupí;
  • výborné výsledky na střední škole;
  • předchozí praxe (pokud není hodnocena v rámci podmínek studijního programu) nebo rodinná tradice v oboru;
  • jazykové a jiné zkoušky nebo absolvování přípravných kurzů;
  • pocit, že přijímací zkoušky byly moc těžké nebo jiné než loni;
  • momentální zdravotní indispozice;
  • nepříznivá sociální nebo rodinná situace.

 

Statistika odvolání

Bakalářské studium
Akademický rok Počet podaných odvolání Počet odvolání,
kterým rektor vyhověl
2021/2022

jednokolové programy: 39

dvoukolové programy: 18

 0

 1

2020/2021

jednokolové programy: 36

dvoukolové programy: 37

 0

 0

2019/2020

jednokolové programy: 24

dvoukolové programy: 37

 0

 3

 

 

Navazující magisterské studium
Akademický rok Počet podaných odvolání Počet odvolání,
kterým rektor vyhověl
2021/2022

jednokolové programy: 27

dvoukolové programy: 6

0

0

2020/2021

jednokolové programy: 30

dvoukolové programy: 4

1

0

2019/2020

jednokolové programy: 25

dvoukolové programy: 0

0

0