Jak podat přihlášku (pregraduální studium)

Jak podat přihlášku pro neplacené obory

Přihláška ke studiu se podává buď přímo na tiskopisu SEVT 49 145 0, nebo elektronickou formou do 31. 3. 2019 (přihláška je platná v okamžiku, kdy je na fakultu doručen tiskopis, případně vyplněna a odeslána elektronická podoba).

V případě tiskopisu SEVT je nutné přihlášku zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo ji osobně doručit na studijní oddělení.

V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na internetu a přihlášku není třeba tisknout. Vždy je třeba též zaplatit poplatek za přijímací řízení.

Na každý zvolený obor nebo program  je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

Do kdy je nutné podat přihlášku?

Termín pro podání přihlášek: do 31. 3. 2019.

Přihláška musí obsahovat:

  • Řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu/oboru. Pokud existuje možnost volby specializace, je nutné zvolit i specializaci. Do kolonky „zvolený jazyk“ vyplňte jazyk, z kterého budete psát písemný test (u některých oborů nebo programů je výběr jazyka omezen!). U zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný jazyk než jejich mateřský a čeština.
  • Kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno!

Kam zaslat vyplněnou přihlášku na formuláři SEVT?

Přihlášky zasílejte poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Smetanovo nábřeží 955/6, 110 01 Praha 1

 

Jak vysoké jsou poplatky?

Poplatek za přijímací řízení:

690 Kč (přihláška na formuláři SEVT u všech oborů)

640 Kč (elektronická přihláška u všech oborů)

Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (převodem) či složenkou.

Banka: Komerční banka, Praha 1

Účet: 85033011/0100

Variabilní symbol (při podání elektronické přihlášky): uchazeči bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

Variabilní symbol (při podání papírové přihlášky): datum narození ve tvaru (DDMMYYYY) například 23121995

Specifický symbol: 2019

Konstantní symbol: 0308

IBAN kód – CZ5801000000000085033011

SWIFT kód – KOMBCZPP

Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.