Jak podat přihlášku (pregraduální studium)

Jak podat přihlášku pro neplacené programy?

Přihlášku lze podat listinnou formou přes formulář SEVT, tento formulář je nutné podepsat a nejpozději 28. února 2023 (bakalářské programy)31. března 2023 (navazující programy) předat k poštovní přepravě. V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na internetu a přihlášku není třeba tisknout. Vždy je nutné zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek je nevratný.

Přihláška je platná v okamžiku, kdy je na fakultu doručen tiskopis, případně vyplněna a odeslána elektronická podoba.

Na každý zvolený studijní program je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

Do kdy je nutné podat přihlášku?

Termín podání přihlášek je do 28. 2. 2023 (bakalářské programy), do 31. 3. 2023 (navazující magisterské programy).

Co musí přihláška obsahovat?

  • Řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu. Pokud existuje možnost volby specializace, je nutné zvolit i specializaci. Do kolonky „zvolený jazyk“ vyplňte jazyk, z kterého budete psát písemný test (u některých programů je výběr jazyka omezen!). U zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný jazyk než jejich mateřský a čeština.
  • Kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno!

Jak vysoké jsou poplatky?

Poplatek za přijímací řízení:

880 Kč (přihláška na formuláři SEVT u všech oborů)

830 Kč (elektronická přihláška u všech oborů)

Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (převodem) či složenkou.

Banka: Komerční banka, Praha 1

Účet: 85033011/0100

Variabilní symbol (při podání elektronické přihlášky): uchazeči bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

Variabilní symbol (při podání papírové přihlášky): měsíc  a rok narození ve tvaru (MMYYYY) například 121995

Specifický symbol: 2023

Konstantní symbol: 0308

IBAN kód – CZ5801000000000085033011

SWIFT kód – KOMBCZPP

Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.

Kam zaslat vyplněnou přihlášku na formuláři SEVT?

Přihlášky zasílejte poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Smetanovo nábřeží 955/6, 110 01 Praha 1