Jak podat přihlášku (pregraduální studium)

Jak podat přihlášku pro neplacené obory

Přihlášku lze podat na formuláři SEVT, tuto je třeba podepsat a nejpozději 31. března 2021 předat k poštovní přepravě. V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na internetu a přihlášku není třeba tisknout. Vždy je třeba též zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek je nevratný.

Přihláška je platná v okamžiku, kdy je na fakultu doručen tiskopis, případně vyplněna a odeslána elektronická podoba.

Na každý zvolený obor nebo program je nutné vyplnit samostatnou přihlášku.

Do kdy je nutné podat přihlášku?

Termín pro podání přihlášek: do 31. 3. 2021.

Přihláška musí obsahovat:

  • Řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu a oboru. Pokud existuje možnost volby specializace, je nutné zvolit i specializaci. Do kolonky „zvolený jazyk“ vyplňte jazyk, z kterého budete psát písemný test (u některých oborů nebo programů je výběr jazyka omezen!). U zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný jazyk než jejich mateřský a čeština.
  • Kolonku „předchozí studium na VŠ“ vyplňte i v případě, že studium není dosud ukončeno!

Kam zaslat vyplněnou přihlášku na formuláři SEVT?

Přihlášky zasílejte poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Smetanovo nábřeží 955/6, 110 01 Praha 1

 

Jak vysoké jsou poplatky?

Poplatek za přijímací řízení:

870 Kč (přihláška na formuláři SEVT u všech oborů)

820 Kč (elektronická přihláška u všech oborů)

Poplatek lze uhradit pouze bezhotovostně (převodem) či složenkou.

Banka: Komerční banka, Praha 1

Účet: 85033011/0100

Variabilní symbol (při podání elektronické přihlášky): uchazeči bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

Variabilní symbol (při podání papírové přihlášky): měsíc  a rok narození ve tvaru (MMYYYY) například 121995

Specifický symbol: 2021

Konstantní symbol: 0308

IBAN kód – CZ5801000000000085033011

SWIFT kód – KOMBCZPP

Upozorňujeme, že při platbě ze zahraničí bankovní poplatek hradí plátce.