Aktuální informace k přijímacímu řízení

Aktuální informace k přijímacímu řízení 2022/2023

Důležité upozornění:

Tato stránka je průběžně aktualizována a je jediným oficiálním zdrojem přijímacího řízení na FSV, je proto nutné sledovat ji pravidelně. Odkazy, které najdete na webech institutů platí pouze v případě, že odkazují sem.


Hranice pro přijetí pro navazující magisterské programy byly stanoveny takto:

Strategická komunikace 45 a více bodů
Politologie 65 a více bodů
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia obě specializace 47,5 a více bodů
Teritoriální studia všechny specializace 55 a více bodů
Ekonomie a finance 40 a více bodů
Mediální studia - prezeční 40 a více bodů
Mediální studia - distanční 30 a více bodů
Sociologie 60 a více bodů
Mezinárodní vztahy 58 a více bodů
Bezpečnostní studia 102 a více bodů
Žurnalistika 51 a více bodů
Veřejná a sociální politika 65 a více bodů
Výsledky naleznete v SIS. Hranice jsou stanoveny i s ohledem na to, že se někdo nezapíše. Hranice pro ostatní nMgr. programy budou stanoveny a doplněny později.


Hranice pro přijetí pro bakalářské programy byly stanoveny takto:

Komunikační studia se specializací Žurnalistika 55 a více bodů (přijato 82 uchazečů)
Komunikační studia se specializací Mediální studia 55 a více bodů (přijato 85 uchazečů)
Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a PR 75 a více bodů (přijato 78 uchazečů)
Česko-německá studia vážený percentil 49 a vyšší (přijato 26 uchazečů)
Politologie a mezinárodní vztahy percentil 85 a vyšší (přijato 256 uchazečů)
Ekonomie a finance vážený percentil 74 a vyšší (přijato 182 uchazečů)
Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia-prezenční percentil 60 a vyšší (přijato 304 uchazečů)
Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia-distanční percentil 37,5 a vyšší (přijato 57 uchazečů)
Teritoriální studia se specializací Soudobé dějiny-distanční percentil 37 a vyšší (přijato 41 uchazečů)
Politologie a veřejná politika percentil 60 a vyšší (přijato 192 uchazečů)
Sociologie a sociální politika percentil 59 a vyšší (přijato 153 uchazečů)
Sociologie se specializací Sociální antropologie percentil 64,5 a vyšší (přijato 74 uchazečů)
Sociologie se specializací Studia současných společností percentil 71 a vyšší (přijato 108 uchazečů)
Výsledky naleznete v SIS, včetně vašeho pořadí. Hranice jsou stanoveny i s ohledem na to, že se někdo nezapíše.


Na základě výsledků testů NSZ od společnosti SCIO byly stanoveny hranice pro postup do 2.kola pro tyto programy:
Komunikační studia se specializací Žurnalistika vážený percentil 67,5 a vyšší
Komunikační studia se specializací Mediální studia vážený percentil 55,25 a vyšší
Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a PR vážený percentil 65,2 a vyšší
Strategická komunikace vážený percentil 21,6 a vyšší.
Výsledky z prvního kola u těchto programů lze najít v SIS. Hranice pro ostatní  bakalářské programy bude stanovena do konce května.


Počet řádně podaných přihlášek na české pregraduální programy


Řádné termíny přijímacích zkoušek, které jsou organizované fakultou, se uskuteční v rozmezí od 1.6.2022 do 17.06.2022Přesné datum, čas a místo přijímací zkoušky bude oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce. Pozvánka k přijímací zkoušce bude zaslána pouze v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, nejpozději 30 dní před datem konání zkoušky. U bakalářského studijního programu Komunikační studia se specializacemi a navazujícího magisterského studijního programu Strategická komunikace je lhůta přiměřeně zkrácena a pozvánka k 2. kolu přijímací zkoušky bude zaslána po obdržení výsledků z testů NSZ od společnosti SCIO (polovina května 2022).


Žádosti o upuštění jsou průběžně vyhodnocovány. Výsledek přijímacího řízení u schválených žádostí bude nastaven až na konci dubna.


V SIS byly doplněny známky z přípravného testu na Česko-německá studia a na Teritoriální studia. SIS vám rozeslal email s vaší známkou (z toho emailu je pro vás relevantní pouze ta známka). V modulu přijímací řízení najdete získané procentní body z testu. Hranice pro využití možnosti upuštění je u Teritoriálních studií 71,14, což odpovídá známce C,u Česko-německých studií  je hranic 72, což odpovídá známce C. Uchazeči, kteří splnili tuto hranici si mohou v přihlášce na matriční program (ne v přípravném kurzu) podat žádost o upuštění od přijímací zkoušky.(kliknout na button Průběh PŘ, pak menu Žádosti a zde zvolíte Upuštění od přijímací zkoušky). Žádost je nutné podat do 20.4.2022

Jak podat žádost


Přihlášky je možné posílat elektronicky od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022


Deadline přihlášek na pregraduální programy

Možnost odeslat přihlášku končí o půlnoci 28.2.2022. Pokud nebude přihláška uzavřená (odeslaná), není žádná možnost, jak ji dostat do přijímacího řízení. Pokud máte v přihlášce nějakou chybu, přihlášku odešlete a případné opravy řešte se studijním oddělením až poté. Co se týče platby za přihlášku, zde je situace jednodušší, platba by měla odejít nejpozději 28.2.2022. Párování plateb bude probíhat až do 3.3.2022. Uchazeči jejichž přihlášky nebudou 4.3.2022 evidovány jako zaplacené, budou elektronickou formou vyzváni k zaplacení nebo doložení platby za přihlášku na to bude 5 dnů. 14.3.2022 se budou vystavovat usnesení o zastavení přijímacího řízení na základě nezaplacené přihlášky.


U studijních programů se specializacemi lze podat pouze jednu přihlášku, a to s jednou specializací.


Všem uchazečům, kteří podali přihlášku na programy, které mají v přijímací zkoušce testy SCIO a  kteří budou mít k 31. 1. 2022 řádně podanou přihlášku, tzn. podanou přihlášku a platbu odeslanou nejpozději 31. 1. 2022, fakulta na vlastní náklady zajistí jeden online test dle výběru uchazeče v rámci Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio – Obecné studijní předpoklady (OSP), Anglický jazyk (AJ) nebo Matematika (MAT) – pořádaný v termínu 5. 3. 2022. Takovému uchazeči budou na e-mailovou adresu zadanou ve fakultní přihlášce zaslány informace s detailními pokyny postupu vyzvednutí slevového poukazu (v 2. únorovém týdnu). Tento poukaz je nepřenosný a lze ho použít nejvýše jednou v uvedeném termínu. V případě splnění podmínek pro získání poukazu pro více studijních programů zároveň získá uchazeč odpovídající počet poukazů, ovšem lze je využít právě a jen v termínu 5. 3. 2022. Účast na NSZ v jiných termínech než 5. 3. 2022 a při nedodržení výše stanovených podmínek si uchazeč hradí individuálně, fakulta ostatní náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí.

V případě, že uchazeč obdržel e-mail od FSV UK, že splnil výše uvedené podmínky pro získání voucheru na březnový online test (OSP/AJ/MAT - dle výběru uchazeče) zdarma, ale má potíže s jeho vyzvednutím nebo uplatněním, musí kontaktovat zákaznické centrum společnosti SCIO.


Uchazeči v tíživé sociální situaci mohou požádat o nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením - opatření rektora č.42/2020. Postup při podání žádosti.


Upuštění od přijímací zkoušky:

  • týká se studijních programů Teritoriální studia a Česko-německá studia na základě úspěšného absolvování přípravného kurzu
  • není nutné absolvovat test Obecných studijních předpokladů

Podrobnější informace na následujících odkazech v sekci Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky:
Česko-německá studia 
Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia - distanční forma
Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia - prezenční forma
Teritoriální studia se specializací Soudobé dějiny

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A PROBLÉMY PŘI PODÁVANÍ ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY NA FSV

Mezi nejčastější problémy patří například:

Zapomněl jsem odeslat přihlášku. Platbu jsem odeslal před více než týdnem a přihláška je označená jako nezaplacená. Chci smazat podanou a nezaplacenou přihlášku. 

Podívejte se na kompletní seznam otázek a odpovědí

Informace k bakalářským oborům/programům s testem SCIO na akademický rok 2022/2023

Kromě podání přihlášky na FSV se uchazeč individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz. Účast na NSZ si uchazeč rovněž hradí individuálně. Popis a ukázky testů k jednotlivým SCIO testům najdete také na webu SCIO. 

Pokud někdo absolvuje u SCIA test TESA nemusí již znovu absolvovat SCIO Angličtinu, protože tento test je součástí testu TESA.

V přijímacím řízení na akademický rok 2022/2023 lze na bakalářské obory v českém jazyce  využít percentily ze SCIA získané v libovoném termínu předchozího roku. V případě, že dosáhnete v testu SCIO Matematika percentil 90, není nutné dělat test OSP. U uchazeče na bakalářský obor Ekonomie a finance, je upuštěno od přijímací zkoušky.

Pokud se uchazeč nezúčastní ani jednoho z uvedených termínů, není možné se odvolávat na překážky na straně fakulty ani SCIO. 

Termíny SCIO testů uznávaných na FSV pro PŘ 2022/2023

Termíny SCIO testů uznávaných na FSV pro PŘ 2022/2023:

  • OSP - 12. prosince 2020, 6. února 2021, 6. března 2021, 28. března 2021, 17. dubna 2021, 22. května 2021,
               21. srpna 2021, 11. prosince 2021, 4. února 2022, 5. března 2022, 2. dubna 2022, 30. dubna 2022
  • Matematika  -  6. února 2021, 6. března 2021, 28. března 2021, 17. dubna 2021, 4. února 2022, 5. března 2022, 2. dubna 2022, 30. dubna 2022
  • Anglický jazyk - 6. března 2021, 28. března 2021, 17. dubna 2021, 5. března 2022, 2. dubna 2022, 30. dubna 2022

 

Více informací najdete v Google Drive dokumentu, zde

Ovládací prvky