Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku na FSV UK

Fakulta sociálních věd UK má již více než dvacetiletou zkušenost s organizací a výukou kurzů Univerzity třetího věku (U3V). Od dřívější formy pouze jednotlivých kurzů přešla fakulta v akademickém roce 2011/2012 k realizaci uceleného sociálněvědně orientovaného  programu složeného z kurzů, které reprezentují jednotlivé obory rozvíjené fakultou. Program je strukturován jako cyklus přednášek se sociálněvědním zaměřením a s flexibilní nabídkou samostatných kurzů a pevně stanovenými podmínkami studia. U3V na FSV UK se snaží být nejen vzdělávacím programem pro seniory, ale chce pro účastníky kurzů vytvořit i příjemné a důstojné univerzitní prostředí, které by jim dovolovalo samostatně rozvíjet své zájmy a dovednosti a prohlubovat znalosti a vědomosti.  Výuka většinou probíhá v posluchárnách budovy Hollar na Smetanově nábřeží nebo v moderním výukovém areálu Jinonice.

  • Na FSV UK lze v rámci Univerzity třetího věku navštěvovat jednotlivé kurzy, po jejichž absolvování obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.
  • Účastník může rovněž absolvovat celý program Základy společenských věd pro U3V (dále ZVS U3V). Program ZSV U3V je uskutečňován v českém jazyce, trvá šest semestrů a má podobu souboru tematicky provázaných kurzů. Účastník programu ZSV U3V není studentem podle Zákona č. 137/2016 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Na účastníka programu ZSV U3V se přiměřeně vztahují studijní a zkušební předpisy UK a FSV UK. Na závěr obdrží absolvent Osvědčení o absolvování programu, které je slavnostně předáváno v prostorách Karolina. Účastník, který aspiruje na absolvování celého programu ZSV U3V, musí každý semestr absolvovat minimálně jeden kurz z nabídky vypisované v rámci tohoto programu.
  • Všechny kurzy jsou jednosemestrální a v průběhu semestru se vždy uskuteční výuka sedmkrát (tj. 7x 80 min.) v termínech oznámených před začátkem příslušného semestru. Pouze Filmový seminář a kurz Český hraný film v letech 1938-1945 se konají každý týden.

 

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny

Brožurka s nabídkou kurzů ke stažení

Brožurka pro ak. rok 2019/2020 (pdf)

Jak, kdy a kde podat přihlášku, způsob úhrady

Přihlášky na letní semestr 2019/2020  budeme přijímat od 15. listopadu 2019 do 31. ledna 2020.  Na kurzy Univerzity třetího věku se můžete přihlásit on-line, bez nutnosti posílat přihlášku poštou nebo ji osobně nosit na studijní oddělení. Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete  v nabídce kurzů pod informacemi o příslušném kurzu. Nadále však budeme přijímat i přihlášky na papírových formulářích. Papírovou přihlášku (ke stažení níže) vyplňte a zašlete poštou či prostřednictvím podatelny v budově  Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, na studijní oddělení, případně přineste osobně Mgr. Denise Šmejkalové do kanceláře 205. Formuláře přihlášek jsou k dispozici i přímo na fakultě, na stolku před kanceláří 205. 

Přihlášky podané mimo výše uvedené období není možné akceptovat. 

 

Poplatek 500 Kč za jednosemestrální kurz můžete uhradit:

  • bankovním převodem na účet Komerční banky, číslo účtu: 85033011/0100, variabilní symbol se skládá z čísla  700135 a z čísla kurzu, např. pro kurz Britský parlament a jeho role v britské politice je v. s. 7001353, pro kurz Média zblízka I je v. s. 70013512 atd.

Aby bylo možné platbu identifikovat, doplňte do poznámky pro příjemce jméno osoby, za kterou platíte. 

  • Hotově či kartou v pokladně budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, přízemí, dveře č. 7. I v tomto případě sdělte pokladní příslušný variabilní symbol a jméno účastníka kurzu, za něhož platíte. Než se k nám vydáte přihlášku uhradit, doporučujeme ujistit se na webových stránkách fakulty, že pokladna bude otevřena. 

 

Kurz bude otevřen, pokud se do něj přihlásí minimálně deset zájemců. Prosíme, abyste kurzovné hradili až poté, co od referentky obdržíte e-mail s pokyny k platbě. Pokud se do kurzu nepřihlásí minimální počet zájemců, budeme Vás informovat e-mailem, dopisem nebo telefonicky neprodleně po skončení období pro přijímání přihlášek. V případě, že kurz bude z kapacitních, technických ji jiných důvodů zrušen a Vy již budete mít kurzovné uhrazeno, bude Vám poplatek vrácen na Váš bankovní účet. O vrácení poplatku prosím požádejte. 

Doklad o zaplacení kurzu nám prosím nezasílejte, ale pečlivě si ho uchovejte po celou dobu kurzu pro případnou kontrolu. 

 

Přihláška ke studiu programu celoživotního vzdělávání - U3V

Přihláška ke stažení (pdf)

Další kontakty

NABÍDKA KURZŮ NA LETNÍ SEMESTR 2019/20 (únor - květen 2020)

Přihlášky na níže uvedené kurzy je možné podávat od 15. listopadu 2019 do 31. ledna 2020.

 

Americká literatura 1950–2010

Garant kurzu: PhDr. Jiří Hanuš

Obsah kurzu: V kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější postavy americké prózy druhé poloviny 20. století. Například významná jižanská povídkářka Flannery O’Connorová, autor proslulé Lolity Vladimir Nabokov, význační židovští spisovatelé Saul Bellow a Philip Roth, „Mozart amerického románu“ John Updike, první Afroameričanka vyznamenaná Nobelovou cenou Toni Morrisonová, skvělá prozaička Joyce Carol Oatesová, i u nás dobře známí romanopisci John Irving a Tom Robbins. U každého autora dostanou posluchači základní přehled o životě a díle a pak se podrobněji seznámí s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Zakončení: Posluchači budou hodnoceni na základě krátké seminární práce, jejíž téma si mohou vybrat po poradě s vyučujícím.

Kdy: úterý 11:00–12:20

Číslo kurzu: 25

Elektronická přihláška

 

Český dokumentární film II – Reflexe a diagnóza společnosti

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz je druhým nahlédnutím do fenoménu českého dokumentárního filmu skrze jednotlivé tematické řezy a zároveň představením vybraných autorských osobností, které vytvářely/vytvářejí tzv. českou dokumentární školu. Ze široké tematické škály se tento navazující kurz soustřeďuje pouze na sféru sociální, vazbu člověka a společnosti, intimního prožívání reality, ale také vzdoru vůči systému či životního stylu. Kurz je postaven na ukázkách ze základních děl, a to vždy s ohledem na probíraný jev či tematickou oblast, a na jejich kontextuálních propojování. (Kurz lze absolvovat i samostatně, bez návaznosti na předchozí.)

Plán přednášek s ukázkami filmů:

1. Podoby intimity (Špáta, Schorm, Fairaizl, Sommerová, Procházková, Hníková, Kudrna)

2. Mizející světy (Úlehla, Čáslavský, Císařovský, Hapl, Maryška, Ševčíková, Gébová)

3. Život s handicapem (Špáta, Granec, Fenič, Janek, Koutecký, Doruška)

4. Politické paralely (Činčera, Fenič, Sommerová, Vachek, Koutecký, Remunda a Klusák, Jablonská)

5. Životaběh, od začátku k cíli (Schorm, Chytilová, Vihanová, Špáta, Činčerová, Pinkavová)

6. Vzdor vůči systému (Činčera, Soeldner, Bričkovský, Krejčík, Mináč)

7. Životní styl (Krejčík, Gogola, Hníková, Mareček, Moulis, Počtová)

Lektorem kurzu je dokumentarista, ale i autor mnoha historických a teoretických publikací o českém dokumentu M. Štoll.

Kdy: pátek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 26

Elektronická přihláška

 

Český hraný film 2013–2017

Garant kurzu: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz bude věnován vývoji českého hraného filmu v letech 2013–2017. V rámci přednášek bude představena česká hraná produkce uvedeného období. Budou zachyceny žánrové, produkční a autorské proměny české hrané kinematografie. Pozornost bude věnována dobovému přijetí jednotlivých filmů ze strany diváků, odborné kritiky i porot na filmových festivalech. Přednášky budou koncipovány chronologicky a prezentována bude celá česká produkce hraných filmů ve sledovaném období.

Zakončení: rozprava o filmech uvedeného období

Kdy: pátek 14:00–15:20

Číslo kurzu: 27

Elektronická přihláška

 

Filmový seminář II

Garant kurzu: doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Obsah kurzu: Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie. Kurz bude zaměřen na současnou hranou filmovou tvorbu. Výuka bude mít podobu úvodní přednášky a následné filmové projekce některého zahraničního či českého filmu, který jde aktuálně do filmové distribuce. Část projekcí bude věnována i dílům filmové klasiky. V rámci přednášek bude uváděný film zařazen do kontextu současné kinematografie. Posluchači získají informace o tvůrcích, o publikovaných recenzích a festivalových ohlasech.

Zakončení: recenze vybraného díla

Kdy: úterý od 17:30 nebo od 20:00

Číslo kurzu: 28

Elektronická přihláška

 

Historická reflexe soudobých dějin

Garant kurzu: PhDr. Petr Šafařík

Obsah kurzu: Kurz se zabývá historickými reflexemi vybraných událostí českých/ československých a evropských dějin s důrazem na politickou, společenskou a kulturní roli těchto dějinných (re-)interpretací a jejich vztah ke kolektivním identitám v České republice a střední Evropě po roce 1989.

Zakončení: esej na zadané téma

Kdy: úterý 15:30–16:50

Číslo kurzu: 29

Elektronická přihláška

 

Kurz sebeobrany: manipulace v médiích - KURZ OBSAZEN (je možné hlásit se pouze jako náhradník)

Garant kurzu: PhDr. Lucie Römer

Obsah kurzu: Fake news. Šmejdi. Skrytá reklama. Product placement. Manipulací v médiích se to jen hemží. Ne vše je ale manipulace. Jak manipulaci v médiích poznat? Komu slouží? Jak vzniká? A jak předcházet tomu, aby se člověk stal její obětí?

Na konkrétních příkladech z tištěných i audiovizuálních médií se bude tento interaktivně laděný kurz snažit vybavit jeho účastníky nastraženýma ušima, lupou pro rozpoznání toho, zda jimi daná reportáž či zpráva skutečně manipuluje, preventivními opatřeními pro případ, že by je média někdy oslovila, a ostrými náboji, kdyby se snad obětí manipulace stali přímo oni.

Lucie Römer je dlouholetou spolupracovnicí týdeníku Respekt a doktorandkou na IKSŽ FSV UK.

Zakončení: společná ústní analýza příkladů mediálních manipulací probíraných během kurzu

Kdy: úterý 9:30–10:50

Číslo kurzu: 30

Elektronická přihláška

 

Latinská Amerika a její výzvy v 21. století

Garant kurzu: Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.

Obsah kurzu: Latinská Amerika prošla v uplynulých desetiletích mnoha změnami, podobně jako naše republika. Nové století proto bude pro Latinskou Ameriku představovat výzvu v politické, ekonomické i společenské sféře. Pokud vás zajímá, jak si povede Kuba bez vlády bratří Castrů, proč Venezuela zbankrotovala, jak se k jihu kontinentu staví Donald Trump, nebo proč si Brazílie zvolila extrémně pravicového prezidenta, pak je tento kurz určen právě vám.

Zakončení: esej na zvolené téma

Kdy: čtvrtek 14:00–15:20

Číslo kurzu: 31

Elektronická přihláška

 

Média zblízka II - KURZ OBSAZEN

Garant kurzu: PhDr. Radim Wolák

Obsah kurzu: Kurz nabízí účastníkům hlubší poznání mediální problematiky, vhled do dějin médií i jejich současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Národní technické muzeum, Národní muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajímavými osobnostmi, odborníky a pracovníky médií. Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě zájmu účastníků po prvním setkání.

Zakončení: závěrečná debata u kulatého stolu

Kdy: pátek 12:30–13:50

Číslo kurzu: 32

 

Mediální obrazy minulosti a současnosti

Garant kurzu: PhDr. Petr Šafařík

Obsah kurzu: Předmět se věnuje analýze a interpretaci mediálních obrazů vybraných sociokulturních a politických témat, jak je nabízejí dobová i současná masmédia. Časový záběr se soustředí na období po roce 1945, příklady budou vybrány zejména z českých/ československých, německých a severoamerických reálií.

Zakončení: esej na zadané téma

Kdy: pondělí 15:30–16:50

Číslo kurzu: 33

Elektronická přihláška

 

Moderní metody zkoumání politiky

Garant kurzu: Mgr. Lukáš Hájek, M.A.

Obsah kurzu: Se změnou politického prostředí se přirozeně vyvíjí i způsoby jeho zkoumání. Volební průzkumy, rozbor výstupů na digitálních sociálních sítích nebo analýza statisíců informací z elektronického hlasování členů parlamentu jsou tak nedílnou součástí dnešní politologie. Kurz přiblíží moderní metody zkoumání politiky od základních logických východisek až po aktuálně nejvíce používané výzkumné nástroje. Primárně se kurz zaměřuje na kvantitativní způsob zkoumání politiky, který se v současnosti prosazuje vůbec nejvíce, opomenuta ale nebude ani jeho vazba na výzkum kvalitativní. Semináře se také budou prakticky věnovat některým aktuálním fenoménům souvisejícím s moderním zkoumáním politiky. Příkladem je třeba osvětlení principu volebních průzkumů a interpretace jejich výsledků nebo upozornění na nejnovější způsoby politické manipulace.

Zakončení: seminární práce na zadané téma

Kdy: čtvrtek 11:00–12:20

Číslo kurzu: 34

Elektronická přihláška

 

Německo včera a dnes

Garant kurzu: Dipl.-Pol. Barbora Procházková

Obsah kurzu: Německo není jen migrace a kancléřka Angela Merkelová, jak je často vnímáno v českých médiích. Současné Německo je daleko pestřejší – zálohované plechovky od piva, rodičovská dovolená pro otce či toalety pro třetí pohlaví. Náš nejdůležitější soused se mění a kurz nabídne návod, jak mu lépe porozumět. Zároveň také představí a vysvětlí nejnovější trendy v německém společensko-politickém vývoji.

Zakončení: závěrečná diskuze na vybrané téma

Kdy: středa 9:30–10:50

Číslo kurzu: 35

Elektronická přihláška

 

Orální historie, tentokrát prakticky

Garant kurzu: Mgr. Lucie Römer

Obsah kurzu: Orální historie je jednou ze základních možností, jak se něco dozvědět o dějinách i současnosti. Tato metoda vedení rozhovorů, užívaná historiky či novináři, je založena na maximálně volném hovoru pamětníků.

Jak se na rozhovor co nejlépe připravit? Jak si vybrat téma a jak interview strukturovat? S jakými formálními výzvami počítat? A jak to udělat, aby vše nezůstalo jen ,,v šuplíku”?

Kurz bude veden interaktivně, poskytne řadu příležitostí vyzkoušet si teoretické tipy v praxi. V jeho závěru budou mít účastníci také možnost vést za asistence lektorky plnohodnotné skupinové interview s pamětníkem.

Lucie Römer je dlouholetou spolupracovnicí týdeníku Respekt a doktorandkou na IKSŽ FSV UK.

Zakončení: zpracování samostatného nebo skupinového rozhovoru s pamětníkem

Kdy: úterý 11:00–12:20

Číslo kurzu: 36

Elektronická přihláška

 

Paralipomenon k Moně Lise – aneb co se do první přednášky nevešlo 

Garant kurzu: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Obsah kurzu: Motto:

Počátkem cesty k moudrosti je

povědomí o vlastních neznalostech.

Benjamin Franklin

Přednáška „Matematika a Mona Lisa – aneb je zdravý rozum opravdu zdravý?“ probrala poměrně zevrubně to, jak se antická věda a vzdělanost dostala do renesanční Evropy. Navíc se dotkla mnoha dalších témat, jako je ve světě vzrůstající negramotnost ve vnímání čísel, vývoj našich kosmologických modelů, případně jak byla podporována vzdělanost v Evropě či zda jsou formalizované modely světa, ekonomiky, diagnostických postupů lepší než ty slovní. Konečně pak ukázala, jak povrchní vnímání statických výroků může být zavádějící a že matematika může být zábavná, pokud se jí přestaneme bát.

Zdá se však, že některá témata by si zasloužila trochu hlubší zamyšlení, např. jak mnoho přispěly k evropské vzdělanosti neevropské zdroje, zejména indické či čínské objevy a poznatky. Podobně naše kosmologické představy doznávají v posledních letech velké proměny, mimo jiné díky přístrojům, které jsou umístěny na oběžných drahách okolo Země. Vzhledem k tomu, že vzdělanost a věda jsou životně (chcete-li kriticky) závislé na možnostech efektivně sdělovat a uchovávat to, co už bylo objeveno právě tak jako to, co je bezprostředně nové, je proces – jak se vyvíjely písmenné či číslicové soustavy – jako nosiče vědomostí – nade vše zajímavý. Konečně pak všichni víme, že celá západní (chcete-li transatlantická) kultura, vzdělanost a způsob života jsou založeny na antické vzdělanosti a judaisticko-křesťanské „mystice“. Je však náš pohled na svět jen spojením těchto dvou zdrojů, nebo došlo k efektu, který není jen jejich prostým „součtem“, ale vytvořil kvalitativně něco nového, co ve svých důsledcích zformovalo pojmy, stojící v základech transatlantické kultury: mravnost, morálka a etika?

Zakončení: esej

Kdy: středa 11:00–12:20

Číslo kurzu: 37

Elektronická přihláška

 

Přistěhovalci v Evropě. Představují hrozbu?

Garant kurzu: PhDr. Martin Mejstřík

Obsah kurzu: Kurz se zabývá současným fenoménem migrace na evropský kontinent. Rozebrána bude situace v zemích, odkud do Evropy proudí nejvíce uprchlíků, jejich hlavní migrační trasy a způsoby, jakými se dostávají na náš kontinent. Důraz bude kladen na jejich následnou asimilaci v cílových zemích a na to, jaké tento proces přináší výzvy a problémy. Zmíněna bude také situace v České republice a využívání pracovní migrace z východních zemí. Cílem kurzu je seznámit účastníky s hlavními problémy, které migrace v současnosti představuje pro evropské země a jejich hodnoty, a jaké naopak vytváří pozitivní efekty.

Zakončení: dobrovolná esej na zvolené téma

Kdy: pátek 11:00–12:20

Číslo kurzu: 38

Elektronická přihláška

 

Rozhlasové interview (příprava a praktické zvládnutí rozhlasového rozhovoru)

Garant kurzu: PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.

Obsah kurzu: Frekventant kurzu si osvojí základní teoretické a praktické dovednosti potřebné pro zvládnutí rozhlasového interview. V rámci kurzu absolvuje návštěvu Českého rozhlasu a České televize. Ve studiu RTL bude mít pak možnost pod dohledem a za spolupráce s pedagogem a přizvanými hosty zvládnout hlasovou kulturu a pracovat na přípravě vlastního závěrečného výstupu.

Kurz vede Karol Lovaš. Je legendou rozhlasového zpravodajství slovenského soukromého Rádia Twist, které v polovině 90. let 20. století, v období tzv. „mečiarismu“, bylo nejposlouchanějším rozhlasovým zpravodajstvím v zemi. V roce 1996 získal Karol Lovaš jako spoluautor a moderátor Žurnálu Rádia Twist cenu slovenského Literárního fondu. V roce 1999 byl válečným rozhlasovým reportérem v bývalé Jugoslávii. Jeho přímé komentování zatýkání expremiéra Vladimíra Mečiara v roce 2000 převzala na své stránky americká CNN.

V roce 2011 absolvoval Lovaš studium Katolické teologie na Karlově univerzitě. Je katolickým řeholním knězem – premonstrátem. Napsal několik knížek s duchovní tematikou, které vyšly ve slovenském vydavatelství Cathedra: Boží šašo, Kto sa chce naučiť bicyklovať, musí aj padnúť, Náš Boh nosí zásteru, Pojedači Boha. V českém jazyce vyšla v roce 2016 jeho kniha: Já, neposlušné dítě. Je autorem knižních rozhovorů se třemi slovenskými prezidenty – Michalem Kováčem, Rudolfem Schusterem a Ivanem Gašparovičem. V roce 2018 vyšlo ve slovenském nakladatelství Spolku slovenských spisovatelů jeho interview s Alojzem Lorencem – posledním šéfem československé Státní bezpečnosti. Na Institutu mediálních studií a žurnalistiky přednáší Karol Lovaš rozhlasovou žurnalistiku.

Zakončení: práce na společném projektu

Kdy: čtvrtek (bude upřesněno)

Číslo kurzu: 39

Elektronická přihláška

 

Seminář výtvarného umění II - KURZ OBSAZEN

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.

Obsah kurzu: Náplní kurzu jsou návštěvy výstav (výběr dle aktuální nabídky a zájmu studentů) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí, které budou k těmto výstavám publikovány. Cílem kurzu je představit výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií a periodik zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů.

Podmínkou účasti v kurzu je přístup k e-mailu, jímž jsou zasílány informace ke každému semináři a doplňující odkazy k výstavám.

Zakončení: esej/úvaha

Kdy: pátek

Číslo kurzu: 40

 

 

Spojené království a osobnosti, které ho utvářely - KURZ OBSAZEN 

Garant kurzu: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Obsah kurzu: Kurz seznámí zájemce o britskou problematiku s významnými osobnostmi spojenými s utvářením Spojeného království, a to jak s těmi reálně existujícími, tak s těmi, jejichž existenci známe pouze z legend. Vedle legendami opředených hrdinů jako je král Artuš či kouzelník Merlin si proto představíme i osobnosti a události, které vedly ke vzniku Velké Británie, tedy příběh spojení keltských oblastí (Walesu, Skotska) s Anglií. V přednáškách se zájemci budou moci seznámit s důležitými etapami anglických i britských dějin: s pronikáním Normanů a s osobností Viléma Dobyvatele, s působením Normanů ve Walesu, podrobněji budou představeny okolnosti vedoucí ke spojení Skotska s Anglií i boje s klany ze skotské Vysočiny (včetně začlenění Skotů do britské armády). Stěžejní část přednášek pak bude věnována dopadu těchto událostí na současnou skotskou a velšskou politickou scénu a seznámení se s významnými osobnostmi, které se zapsaly výrazně do politických a kulturních dějin těchto oblastí.

Zakončení: Podmínkou pro úspěšné ukončení kurzu je minimálně 50% účast na přednáškách.

Kdy: pátek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 41

 

Strakova akademie aneb Zapomenutý svět českých nadací

Garant kurzu: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

Obsah kurzu: Pod spojením Strakova akademie si dnes každý představí Úřad vlády. Několik staletí předtím, než do budovy vstoupil první československý státní úředník, však šlo o bohatou a vzkvétající soukromou nadaci, a později vzdělávací instituci pro výchovu synů ze zchudlých šlechtických rodin. V přednáškách bude příběh této nadace zasazen do dobových kontextů vzájemné lidské pomoci, filantropie a rozvoje sociálního státu, ale budeme také mluvit o tom, proč je dnes historie českých nadací, jejíž součástí byla i Strakova akademie, prakticky zapomenuta.

Zakončení: diskuze nad případovými studiemi

Kdy: pátek 14:00–15:20

Číslo kurzu: 42

Elektronická přihláška

 

„Uplatňovat zdrženlivost?“ Západ a Pražské jaro 1968

Garant kurzu: PhDr. Vít Fojtek, Dr., Ph.D.

Obsah kurzu: Přednáška se zabývá postojem Západu v čele se Spojenými státy k Sovětskému svazu a Východní Evropě během uvolňování napětí v 60. a 70. letech 20. století, v době tzv. politiky détente. Tato politika měla svá pozitiva i negativa. Její negativní dopad si přiblížíme na příkladu československých událostí roku 1968. Zajímat nás bude, jaké nálady tehdy převažovaly mezi západoevropskou veřejností, jaké priority měly Spojené státy a jak se to odrazilo v postojích vedoucích amerických a západoevropských politických představitelů k Sovětskému svazu a Východní Evropě. Zaměříme se i na to, proč tito představitelé reagovali na sovětskou invazi do Československa opatrně, v čem z jejich pohledu ohrožovala další rozvoj vztahů mezi Východem a Západem a jak těchto postojů Sovětský svaz využíval pro své politické cíle.

Zakončení: Dobrovolná písemná práce na téma dohodnuté s posluchačem (min. 2 strany, tj. 3600 znaků); může se ev. týkat i zachycení osobních prožitků či vzpomínek na období diskutované v přednášce.

Kdy: pátek 16:00–17:20

Číslo kurzu: 43

Elektronická přihláška

 

V ruštině o současném Rusku

Garant kurzu: Mgr. Tatiana Smirnova

Obsah kurzu: Kurz, který bude probíhat v ruském jazyce, je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí o reáliích současného Ruska. Jak a o čem se mluví a píše v současném Rusku? Názory známých osobností kulturní sféry (divadlo, kino, populární hudba), současných politických činitelů, novinářů, spisovatelů a hudebníků. Promítání aktuálních ruských televizních pořadů, reportáží, rozhovorů, filmů a dokumentů a následná diskuze o jejich obsahu. Každý seminář má jiné tematické zaměření. Předpokladem účasti v kurzu je alespoň mírně pokročilá znalost ruštiny (stačí pasivní).

Zakončení: diskuze na zadané téma

Kdy: pátek 11:00–12:20

Číslo kurzu: 44

Elektronická přihláška

 

Vina a trest – přepisování historie

Garant kurzu: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.

Obsah kurzu: Kolaborace s nacisty měla na Balkáně za druhé světové války stejný charakter jako jinde v Evropě. Všude představovala to nejreakčnější ve společnosti, i když se halila do vznešených frází a někdy se dokonce vydávala za „oběť“ v zájmu národa.

V Rumunsku byl generál Antonescu s plnými mocemi Conducatora typickým „nazifýrerem“ a v Bulharsku se sice málo početné, ale o to vice vlivné, radikální pronacistické síly rovněž staly poslušným vazalem Osy. Jugoslávie a Řecko byly od jara 1941 územně rozděleny. Italští, bulharští, němečtí a maďarští okupanti tu vytvářeli svou správu a jedinou výjimku tvořilo „nezávislé“ Chorvatsko.

Zakončení: esej na zvolené téma

Kdy: pátek 12:30–13:50

Číslo kurzu: 45

Elektronická přihláška

 

Zlatá léta první republiky?

Garant kurzu: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

Obsah kurzu: Rok 2018 je rokem stého výročí založení samostatného československého státu. V historiografii bývá tento stát označován za ostrov demokracie a stability uprostřed bouřlivého regionu Střední Evropy. V přednášce se budeme věnovat úspěchům, ale i nezdarům nového státu a diskutovat, které momenty nejvíce ovlivnily krátkodobost jeho trvání. Na scénu vstoupí ambiciózní muži v nejlepších letech, žízniví po moci a penězích, jimž mnohdy nic nebylo svaté. Přesto na ně vzpomínáme jako na zakladatele novodobé české státnosti. Každá přednáška bude zaměřena na jeden mytologizovaný aspekt naší minulosti: opravdu bylo Československo hospodářsky nejsilnějším a nejdemokratičtějším státem regionu a opravdu byli naši předkové připraveni přinášet mu oběti?

Zakončení: recenze knihy

Kdy: pátek 15:30 - 16:50 (Pozor! Změna času oproti tištěnému katalogu kurzů.)

Číslo kurzu: 46

Elektronická přihláška

 

Žánry dokumentárního filmu: portrét

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz nabídne vhled do možností, jak dokumentární film zobrazuje žijícího i již

nežijícího člověka. Portrét je jedna ze základních disciplín dokumentaristů, přináší vždy

pozoruhodná a někdy až životní setkání, a ne vždy jeho realizace probíhá hladce. Na ukázkách

z filmů v průběhu historie českého i zahraničního dokumentu budou představeny principy, jak

je portrét vystavěn, jak daleko je možné se s filmovým hrdinou dostat a jaké jsou meze

zobrazení lidského života ve filmu, resp. televizi.

Plán přednášek:

1. Portrét jako základní filmová disciplína

2. Portréty „po srsti“ (od vizitky přes navštívenky až po oslavné snímky)

3. Konfrontační portréty – dialog (Dotkl se mě prst boží, filmy D. Vihanové)

4. Portrét jako součást televizního vysílání (Třináctá komnata, portréty nežijících osobností)

5. Práce se známými osobnostmi (GEN, Občan Havel, Věra 68, Červená, filmy o umělcích…)

6. Práce v extrémních podmínkách (např. Katka)

7. Časosběrné portréty (René, Malory)

Lektorem kurzu je dokumentarista, autor 56 dokumentárních filmů, včetně řady portrétů,

absolvent FAMU, M. Štoll.

Kdy: pátek 11:00–12:20

Číslo kurzu: 47

Elektronická přihláška