Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku na FSV UK

Studium v rámci Univerzity třetího věku (U3V) je součástí celoživotního vzdělávání na FSV UK a je určeno posluchačům v důchodovém věku (nad 60 let), kteří mají zájem rozšířit si své znalosti a zachovat si duševní svěžest. Kurzů U3V se mohou účastnit i osoby v plném invalidním důchodu bez věkového omezení.

Kurzy U3V jsou na Fakultě sociálních věd UK uskutečňovány jako program Základy společenských věd pro U3V (ZSV U3V). V rámci tohoto programu pedagogové FSV UK každoročně připravují širokou nabídku kurzů se sociálněvědním zaměřením, které reprezentují jednotlivé obory rozvíjené fakultou.

Pro akademický rok 2021/2022 nabízí FSV UK posluchačům U3V dlouhodobě oblíbené kurzy, které jsou do nabídky zařazovány pravidelně (např. Seminář výtvarného umění I a II, Média zblízka I a II nebo Matematika a Mona Lisa aneb je zdravý rozum opravdu zdravý?), ale i řadu novinek (Televize I – Svět sám pro sebe, jak funguje?, Diplomacie a vyjednávání, Dějiny a kultura kavkazského regionu a další).

Všechny kurzy jsou jednosemestrální a v průběhu semestru se vždy uskuteční výuka sedmkrát (tj. 7x 2 vyučovací hodiny) v termínech oznámených přibližně dva týdny před začátkem příslušného semestru. Kurz Český hraný film v letech 1930-1938 se koná každý týden.

Výuka většinou probíhá v posluchárnách budovy Hollar na Smetanově nábřeží v centru Prahy.

Je možné navštěvovat jednotlivé kurzy, nebo absolvovat celý program ZSV U3V a získat Osvědčení o absolvování programu, které je slavnostně předáváno v prostorách Karolina. Program ZSV U3V je tříletý. Posluchač, který aspiruje na absolvování celého programu, musí během šesti po sobě jdoucích semestrů úspěšně absolvovat alespoň šest kurzů dle vlastního výběru. Podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50 %. Další podmínky jsou uvedeny v anotaci jednotlivých kurzů.

Podívejte se na video o Univerzitě třetího věku

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny

Brožurka s nabídkou kurzů ke stažení

Brožurka pro ak. rok 2021/2022 (pdf)

Kdy a jak podat přihlášku, způsob úhrady kurzovného

Přihlášky na kurzy Univerzity třetího věku na akademický rok 2021/2022 přijímáme v těchto obdobích

 • na zimní semestr: od 26. dubna 2021 do 10. září 2021
 • na letní semestr: od 15. listopadu 2021 do 31. ledna 2022

Prosíme respektujte, že z organizačních důvodů nemohou být akceptovány přihlášky podané mimo výše uvedená období.

Na kurzy Univerzity třetího věku se můžete přihlásit on-line, bez nutnosti posílat přihlášku poštou nebo ji osobně nosit na studijní oddělení. Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete  v nabídce kurzů pod informacemi o příslušném kurzu. Elektronické přihlašování bude spuštěno 26. 4. 2021 (resp. 15. 11. 2021) v 9:00 a ukončeno 10. 9. 2021 (resp. 31. 1. 2022) ve 23:59.

Podání elektronické přihlášky preferujeme, abychom však vyšli vstříc posluchačům, kteří např. nemají přístup k internetu, budeme nadále přijímat i přihlášky na papírových formulářích. Kompletně vyplněný a podepsaný formulář zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu: FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01  Praha 1. Přihlášku lze odevzdat buď na podatelně (v přízemí budovy Hollar vedle vrátnice), nebo v kanceláři 205.

Formulář přihlášky ve formátu pdf je ke stažení níže, případně je možné si ho vyzvednout přímo na fakultě (přihlášky jsou k dispozici na stolku před kanceláří 205).

 

PLATBA KURZOVNÉHO

Prosíme, abyste kurzovné hradili až poté, co od referentky obdržíte e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu s pokyny k platbě. Doklad o zaplacení nám prosím nezasílejte, ale pečlivě si ho uchovejte po celou dobu trvání kurzu pro případnou kontrolu.

Poplatek 500 Kč za jednosemestrální kurz můžete uhradit:

 • Bankovním převodem na účet Komerční banky, číslo účtu: 85033011/0100, variabilní symbol se skládá z čísla  700135 a z čísla kurzu, např. pro kurz Diplomacie a vyjednávání je v. s. 7001356, pro kurz Média zblízka II  je v. s. 70013522 atd.

Aby bylo možné platbu identifikovat, doplňte do poznámky pro příjemce jméno osoby, za kterou platíte. 

 • Hotově či kartou v pokladně budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, přízemí, dveře č. 7. Pokladní sdělte název nebo číslo kurzu a jméno účastníka, za něhož platíte.  Než se k nám vydáte přihlášku uhradit, doporučujeme ujistit se na webových stránkách fakulty, že pokladna bude otevřena.  

Termín pro úhradu kurzovného: do 10. 9. 2021 u přihlášek na zimní semestr                                                                                       do 31. 1. 2022 u přihlášek na letní semestr

Kurz bude otevřen, pokud se do něj přihlásí alespoň deset zájemců. Jestliže se do kurzu nepřihlásí minimální počet zájemců, budeme Vás informovat e-mailem nebo telefonicky neprodleně po skončení období pro přijímání přihlášek. 

Přihláška ke studiu programu celoživotního vzdělávání - U3V

Přihláška ke stažení (pdf)

Další kontakty

NABÍDKA KURZŮ NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

ZIMNÍ SEMESTR (říjen 2021 - leden 2022)

 

Americká literatura 1900–1950

Garant kurzu: PhDr. Jiří Hanuš

Obsah kurzu: V kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější postavy americké literatury první poloviny 20. století. Budou to jednak autoři takzvané „ztracené generace“, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald a John Dos Passos, pominout ale samozřejmě nemůžeme ani představitele amerického Jihu a pravděpodobně největšího amerického autora 20. století Williama Faulknera. Seznámíme se také se sociální kritikou Johna Steinbecka a s pohledem na americkou společnost z pera černošské spisovatelky Zory Neal Hurstonové. U každého autora dostanou posluchači základní přehled o životě a díle a pak se seznámí podrobněji s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Zakončení: Krátká seminární práce, jejíž téma si posluchači mohou vybrat po poradě s vyučujícím.

Den a čas výuky: čtvrtek 11:00-12:20

Číslo kurzu: 1

Elektronická přihláška

 

Bohové, válečníci, mírotvorci a spisovatelé detektivek (Historie, politika a kultura Skandinávie)

Garant kurzu: prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

Obsah kurzu: Dnešní Češi vidí země evropského Severu (Skandinávie) převážně očima cestovatele nebo milovníka kultury. Někteří skrze severskou mytologii (přímo nebo v moderních ozvucích v dílech od oper Richarda Wagnera přes romány J. R. R. Tolkiena až třeba k současným hollywoodským fantasy filmům), jiní mají jisté historické povědomí o vikingských výpravách, švédských armádách třicetileté války, švédské neutralitě za druhé světové války či o Nobelových cenách míru. I čtenáři, kteří jinak tomuto žánru příliš neholdují, mohou v detektivkách severských autorů najít bohaté informace o dějinách, současnosti i mentalitě severských národů, stejně jako v řadě „ponurých severských filmů s prvky humoru“.
Kurz má nabídnout fundované základy znalostí o evropském Severu, proto bude zaměřen na vybrané otázky minulosti a současnosti skandinávských zemí (Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Island, Faerské ostrovy, Grónsko). Zvláštní pozornost bude věnována kulturním dějinám a aktuálním politickým problémům.
Hlavní témata:
1. Vymezení regionu; severská mytologie, prehistorie a počátky historie (doba vikingská)
2. Vrcholný středověk a raně novověké dějiny (Kalmarská unie, reformace, baltská imperiální politika 17. století, absolutismus a reformy 18. století)
3. Moderní dějiny (skandinávská národní hnutí v kontextech evropské politiky „dlouhého“ 19. století)
4. Soudobé dějiny („mýty“ a realita 20. století, mj. skandinávská neutralita od první světové války přes druhou světovou válku ke studené válce v bipolárním světě)
5. Minulost a současnost modelu skandinávského sociálního státu a výzvy počátku 21. století (imigrace, ekologie, ropný boom)
6. Kultura skandinávských zemí od středověku do současnosti (středověká literatura - eddická poezie, ságy a jejich ohlasy v moderní kultuře; novověká literatura od realismu k současnému detektivkářskému boomu; severský film; výtvarné umění a architektura; hudba)
7. Skandinávie a střední Evropa – paralely, ohlasy, inspirace

Zakončení: esej

Den a čas výuky: pátek 12:30–13:50

Číslo kurzu: 2

Elektronická přihláška

 

Český dokumentární film:  Ženy režisérky II

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Tento kurz volně navazuje na úspěšný kurz Český dokumentární film: Ženy režisérky I. Ženské režisérky jsou v českém dokumentárním filmu samostatnou, velmi specifickou a výraznou kapitolou. Jejich témata a jejich přístup ke světu i k jeho zobrazování jsou přece jen odlišné ve srovnání s filmy jejich mužských kolegů. Snahou není ženy-režisérky nějak „vydělovat“, ale naopak představit jejich tvorbu v co nejširší tematické paletě.

Principem setkávání je seznámení s tvorbou a tvůrčím přístupem různých autorek různých generací, které následující hodinu budou pozvány jako hosté (např. Helena Třeštíková, Hana Pinkavová, Alena Činčerová, Linda Jablonská, Viola Ježková nebo Olga Špátová).

Martin Štoll je dokumentarista, autor 56 dokumentárních filmů, ale také teoretik a historik dokumentárního filmu a televize.

Zakončení: diskuse o probrané látce

Den a čas výuky: pátek 11:00-12:20

Číslo kurzu: 3

Elektronická přihláška

 

Čínská ekonomika a role Číny v mezinárodních ekonomických vztazích

Garant kurzu: Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.

Obsah kurzu: Nabízený kurz se pokusí formou, která bude pokud možno přístupná, ale současně založená na datech a relevantní akademické literatuře, hledat odpovědi na řadu otázek týkajících se současné čínské ekonomiky: Proč a jak se liší čínské reformy od transformace zemí střední a východní Evropy? Jak se Číně povedlo dohánět vyspělejší země? Jakou formou zasahuje čínská vláda do fungování firem a s jakými dopady na jejich efektivitu? Proč v Číně přežívá také množství neefektivních firem a jaké to má finanční důsledky? Jak velké ztráty pracovních míst způsobilo otevření vůči čínské ekonomice v USA a dalších vyspělých zemích? Jaké důvody mohly vést čínské vedení k návrhu plánu „Pás a stezka“? Jak odhadnout, zda a jak projekty typu „Pás a stezka“ ovlivní českou ekonomiku? Poroste Čína dál současným stylem?

V rámci každého tématu se posluchači seznámí s relevantními teoretickými základy a zdroji dat, pak bude následovat představení hlavních názorových perspektiv. Od posluchačů se očekává ochota číst (a hledat vlastní názor na někdy dosti protichůdná tvrzení v literatuře) a ochota pracovat se statistickými daty.

Zakončení: esej a obhajoba eseje (schopnost vysvětlit a obhájit svoji argumentaci v diskusi)

Den a čas výuky: pátek 14:00-15:20

Číslo kurzu: 4

Elektronická přihláška

 

Dějiny SSSR a sovětské společnosti v sovětských filmech

Garant kurzu: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz bude založen na zhlédnutí vybraných sovětských filmů, na které bude navazovat přednáška a diskuse na vybrané historické téma či období sovětských dějin. Žánrově se bude jednat o pestrou směs od sovětských easternů a komedií až po náročnější alternativní filmy Sergeje Paradžanova. Jazykem výuky bude čeština, nicméně pro zhlédnutí filmů bude požadována znalost ruského jazyka na úrovni porozumění mluvenému slovu ve filmech.

Zakončení: diskuse na témata semináře

Den a čas výuky: středa 14:00-15:20

Číslo kurzu: 5

Elektronická přihláška

 

Diplomacie a vyjednávání

Garant kurzu: Ing. Jana Bulenová, emeritní velvyslankyně České republiky

Obsah kurzu: Program kurzu rozšiřuje znalosti a dovednosti posluchačů  ve vyjednávání a komunikaci.

Zaměřuje se na zvládnutí vyjednávání v obtížných a konfliktních situacích s uvedením příkladů z mezinárodního prostředí, na úlohu vyjednávání a diplomacie v historii a v současnosti, na osobnost diplomata, na působení vybraných šlechtických rodů z českých zemí v diplomacii.

Kurz je určen absolventům kurzu Jak úspěšně vyjednávat, komunikovat a řešit společenské situace i novým zájemcům.

Témata přednášek:

 1. Jak vyjednávat s obtížnými lidmi
 2. Konflikty a jejich výhody
 3. Psychologická strategie vyjednávání
 4. Historie a současnost vyjednávání v diplomacii
 5. Osobnost diplomata
 6. Významné šlechtické rody z českých zemí v diplomacii
 7. Příklady obtížného vyjednávání z mezinárodního prostředí

Zakončení: esej na libovolné téma týkající se obtížného vyjednávání

Den a čas výuky: úterý 11:00-12:20

Číslo kurzu: 6

Elektronická přihláška

 

Matematika a Mona Lisa – aneb je zdravý rozum opravdu zdravý?

Garant kurzu: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Obsah kurzu: Obecně se má za to, že moderní věda začíná v renesanci a že Leonardo da Vinci stál u její kolébky, viz Bülent Atalay: Matematika a Mona Lisa - Umění a věda Leonarda da Vinci. Je to ale opravdu tak? Jak se k nám, tj. do novodobé Evropy, dostala starověká, antická a středověká vzdělanost a věda? Koneckonců, proč vznikla antická věda právě ve starověkém Řecku? A proč její vývoj nepokračoval (nebo jen pozvolna pokračoval) v Římské říši? Kdo převzal v té době pochodeň bádání? Jak jsme na tom byli my v Čechách?

Ukazuje se, že jsme stále vzdělanější a vzdělanější, mladá generace je jazykově vybavenější než všechny předchozí. Přesto se světem šíří hrozba numerické negramotnosti. Čísla sice nelžou, ale lháři je umějí dovedně využívat. I zdánlivě fundované a čísly dokumentované zprávy mohou být zcela bezcenné. Summa summarum - jak moc rozumíme číslům, případně statistickým údajům? Co vlastně říká informace, že většina lidí má podprůměrný plat? Pomůže tady zdravý rozum? Kdy ano a kdy ne?

Všichni máme jakési povědomí o naší Zemi, planetární soustavě, vesmíru a o tom, jak se vyvíjely představy lidstva o tom všem. Jak to ale doopravdy bylo? Kolik nám ještě zbývá času, než se budeme muset odstěhovat na jinou planetu v jiné „sluneční“ soustavě? Mohl Galileo Galilei dokázat, že se Země točí? A víte, že Tycho de Brahe vytvořil model sluneční soustavy tak, aby se vlk nažral, ale koza zůstala celá?

Vážný výklad je potřeba proložit nějakými vsuvkami pro pobavení: Existují matematické zajímavosti, k jejichž pochopení není třeba rozumět matematice - například už v antice formulované úkoly jako je kvadratura kruhu či trisekce úhlu. Kdo je vyřešil? Jaká je šance, že medicínský test správně odhalí nemocného pacienta, je-li jeho chybovost na 5% hladině? Kolik přátel musíte pozvat na večírek, aby s 90% pravděpodobností byli dva z nich narozeni ve stejný den? Jak to, že dvě nekonečna mohou být různě veliká?

A aby to stále ještě nebylo moc nudné, povíme si třeba vtip o tom, jak poznat matematika či konzultanta, nebo o tom, kam to člověk mohl dopracovat, kdyby se ve škole lépe učil. A víte, proč může mít Arménie na vlajce horu Ararat, ačkoliv neleží na jejím území? Kterak se starý profesor loučí se svojí fakultou nebo že starozákonní Abrahám neprojevil dost tolerantnosti?

Na začátku budování moderní vědy byla idea nahradit dogma raciem (my Češi bychom řekli zdravým rozumem), ale možná se ukázalo, že to nestačí, nebo naopak že je to příliš ambiciózní nápad - možná jsme se měli vypravit nějakým „opačným směrem“ (jak kdysi napsal Josef Nesvadba: Výprava opačným směrem). Nebude to učesané, ale spíše od všeho trochu. Vyprávět Vám to bude matematik-statistik, kterého více než 20 let mezi společenskými vědci nesmírně obohatilo a chce se o to s Vámi podělit.

Zakončení: esej o tom, jak přednášku zlepšit, co by bylo ještě zajímavé doplnit atd.

Den a čas výuky: úterý 11:00-12:20

Číslo kurzu: 7

Elektronická přihláška

 

Média zblízka I

Garant kurzu: PhDr. Radim Wolák

Obsah kurzu: Kurz nabízí účastníkům hlubší poznání mediální problematiky, vhled do dějin médií i jejich současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Národní technické muzeum, Národní muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajímavými osobnostmi, odborníky a pracovníky médií. Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě zájmu účastníků po prvním setkání.

Zakončení:  závěrečná debata u kulatého stolu

Den a čas výuky: pátek 12:30–13:50

Číslo kurzu: 8

Elektronická přihláška

 

Německo včera a dnes

Garant kurzu: Dipl.-Pol. Bára Procházková

Obsah kurzu: „Pokud si někdo v Německu zlomí nohu, tak u nás začne někdo nejméně kulhat.” Naše země jsou maximálně propojeny a dění u našeho souseda zásadně ovlivňuje i život v Česku. A Německo na podzim čekají volby, které mohou zásadně změnit směřování země. Po šestnácti letech ve funkci končí kancléřka Angela Merkelová a uvidíme, kdo a hlavně jakým směrem povede zemi dál. Kurz nabídne návod, jak Německu lépe porozumět.

Bára Procházková je vedoucí vydání zpravodajského webu České televize čt24.cz, dříve pracovala jako redaktorka týdeníku Respekt a šéfredaktorka měsíčníku Bel Mondo. Dlouhodobě přednáší v Česku a v Německu.

Zakončení:  závěrečná diskuse na vybrané téma

Den a čas výuky: středa 9:30-10:50

Číslo kurzu: 9

Elektronická přihláška

 

Politika a média východní Asie

Garant kurzu: Mgr. Jan Miessler

Obsah kurzu: V kurzu se budeme zabývat současným politickým děním a úlohou médií ve vybraných zemích východní Asie: v Japonsku, Severní a Jižní Koreji, Číně, Hongkongu, Singapuru a na Tchaj-wanu. Na úvod každého setkání si shrneme aktuální politický vývoj v probírané zemi a následně o něm budeme diskutovat. Zabývat se budeme i tím, jaké role v jednotlivých zemích hrají média, propaganda, cenzura atd. a z jakých zdrojů je dnes možné informace o dění ve východní Asii čerpat.

Zakončení:  esej na 2-3 strany související s obsahem kurzu

Den a čas výuky: úterý 9:30-10:50

Číslo kurzu: 10

Elektronická přihláška

 

Seminář výtvarného umění I - kurz obsazen, je možné hlásit se pouze jako náhradník

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.

Obsah kurzu: Náplní kurzu jsou návštěvy výstav současného umění (výběr dle aktuální nabídky) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí a dalšími zdroji. Cílem kurzu je představit současné výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií, periodik a on-line obsahů zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů. Podle možností jsou součástí také komentované prohlídky s umělci, kurátory a galeristy. Podmínkou účasti v kurzu je přístup k e-mailu, jímž jsou zasílány informace ke každému semináři a doplňující odkazy k výstavám.

Zakončení:  esej/úvaha

Den a čas výuky: pátek od 15:00

Číslo kurzu: 11

Elektronická přihláška

 

Současná čeština v praxi a médiích I

Garant kurzu: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz je věnován vybraným jevům současné češtiny. Stručný výklad teoretických poznatků bude bohatě ilustrován konkrétními příklady a kritickými analýzami mediálních textů psaných i mluvených. Důraz bude kladen na problematické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití v daných situacích. Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-naučné jazykovědné literatury a také praktický nácvik některých dovedností (mluvený projev, psaní e-mailu atd.). V neposlední řadě bude v kurzu prostor pro jazykové hry, výklad etymologie slov a další jazykové zajímavosti.

Zakončení:  průběžné dílčí úkoly

Den a čas výuky: pátek 9:30-10:50

Číslo kurzu: 12

Elektronická přihláška

 

Televize I – Svět sám pro sebe, jak funguje?

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Tento kurz bude nahlédnutím do zákulisí televize a bude se věnovat tomu, jak jsou vybírány pořady, které se budou vysílat, a jak vznikají, které profese jsou v televizi potřeba (Kdo je dramaturg? Kdo je správce okna? Kdo je režisér dne? Kdo je švenkr? Jaký je rozdíl mezi produkčním a producentem? Co je sledovanost a proč je potřeba ji mít?), a jak jsou pořady nasazovány do vysílání. Cílem by mělo být základní pochopení a vhled do televize jako média, které vyrábí a vysílá pořady. Rozumět těmto procesům může pomoci posluchačům rozumět televizi nejen jako instituci, nástroji tovární výroby, ale i jako velkého prostoru pro tvůrčí invenci.

Martin Štoll je dokumentarista a mediální historik a teoretik. V  letech 1999-2008 byl zaměstnán v České televizi jako dramaturg a vedoucí dramaturg Centra publicistiky a dokumentaristiky a podílel se na 400 dokumentárních projektech (H. Třeštíková, P. Štingl, R. Sedláček, J. Novák, V. Chytilová, J. Krejčík….) a na projektu Největší Čech (2005).

Zakončení: diskuse o probrané látce

Den a čas výuky: pátek 9:30-10:50

Číslo kurzu: 13

Elektronická přihláška

 

„Tudy kráčely dějiny…“: Příběhy míst spjatých s dějinami Walesu

Garant kurzu: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Obsah kurzu: Wales, dnes prakticky nejchudší součást Velké Británie, má za sebou velkou a slavnou minulost, kterou nelze přehlížet. Známá je nesporně keltská minulost tohoto teritoria, méně známá je ale skutečnost, že mnoho památek, které dokládají slavnou minulost Walesu, jako je soustava středověkých hradů, vzniklo jako projev dobyvačné snahy anglických králů obsadit toto území a začlenit ho do své mocenské sféry. Ještě mnohem méně jsou známé historické souvislosti, které z Walesu učinily centrum průmyslové revoluce se všemi jejími pozitivními i negativními dopady. Kdo ví, jakou roli sehrála například velšská břidlice při výstavbě mnoha evropských měst? Neméně významná pro britský průmysl byla rovněž těžba železné rudy a uhlí, surovin, které přispěly k rozvoji britské ekonomiky; Wales byl také místem, kde se poprvé rozjela parní lokomotiva. Cílem kurzu bude představit zájemcům tuto dnes autonomní součást Spojeného království, kde v průběhu druhé světové války našlo svůj domov i mnoho českých uprchlíků. Účastníci kurzu budou mít možnost seznámit se i s místy, která mají pro Velšany symbolickou hodnotu, jako jsou místa bojů za první a druhé světové války. Stranou nezůstanou ani bitvy, jako ta u Kresčaku, jíž se účastnili velšští lučištníci. Kurz tak naváže na již přednášenou problematiku vývoje a současnosti keltských oblastí západní Evropy.

Zakončení:  Podmínkou pro úspěšné ukončení kurzu je minimálně 50% účast na přednáškách.

Den a čas výuky: pátek 9:30-10:50

Číslo kurzu: 14

Elektronická přihláška

 

Umění kolem nás z pohledu antropologie a sociologie

Garant kurzu: Michal Kotík, prom. mat., prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Obsah kurzu: Tak významná součást moderního života, jakou bezesporu umění je, se samozřejmě stala objektem zkoumání mnoha vědců různých oborů. V našem kurzu se na umění podíváme optikou věd společenských – a to antropologie a sociologie.

Zatímco na současné umění pozdně moderních euroatlantických industriálních společností se budeme dívat převážně okem sociologickým, antropologie nám především poslouží při zkoumání tradičního umění tzv. „primitivních“ společností, ale také při zkoumání umění rozličných subkultur či jiných kulturních okruhů. Součástí přednášek bude bohatá obrazová dokumentace a diskuse k přednášeným tématům.

Zakončení:  krátká esej na zvolené téma vztahující se k problematice kurzu

Den a čas výuky: pátek 12:30-13:50

Číslo kurzu: 15

Elektronická přihláška

 

LETNÍ SEMESTR (únor - květen 2022) 

 

Akční bojovky o historii Prahy pro prarodiče s vnoučaty

Garant kurzu: Dipl.-Pol. Bára Procházková

Obsah kurzu: Kurz nabídne sedm procházek Prahou pro prarodiče s vnoučaty. Procházky jsou připraveny interaktivní formou „bojovky“ s úkoly přiměřenými věku vnoučat (5-10 let). Obě generace se dozvědí zajímavosti z historie Prahy (např. Golem), aktivně spolu stráví čas a budou na čerstvém vzduchu.

Kapacita kurzu je deset dospělých a deset dětí. Kurzovné hradí pouze dospělý, dítě se účastní zdarma. Přihlášku prosím podejte na jméno dospělého účastníka, ohledně přihlášení vnoučete se s Vámi následně domluví referentka U3V.

Bára Procházková je vedoucí vydání zpravodajského webu České televize čt24.cz, dříve pracovala jako redaktorka týdeníku Respekt a šéfredaktorka měsíčníku Bel Mondo. Dlouhodobě přednáší v Česku a v Německu.

Zakončení:  diskuse

Den a čas výuky: středa 16:00-17:20

Číslo kurzu: 16

Elektronická přihláška

 

Americká literatura 1950–2010

Garant kurzu: PhDr. Jiří Hanuš

Obsah kurzu: V kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější postavy americké prózy druhé poloviny 20. století. Například významná jižanská povídkářka Flannery O’Connorová, autor proslulé Lolity Vladimir Nabokov, význační židovští spisovatelé Saul Bellow a Philip Roth, „Mozart amerického románu“ John Updike, první Afroameričanka vyznamenaná Nobelovou cenou Toni Morrisonová, skvělá prozaička Joyce Carol Oatesová, i u nás dobře známí romanopisci John Irving a Tom Robbins. U každého autora dostanou posluchači základní přehled o životě a díle a pak se podrobněji seznámí s jeho stěžejním dílem v českém překladu.
Zakončení: Krátká seminární práce, jejíž téma si posluchači mohou vybrat po poradě s vyučujícím.

Den a čas výuky: čtvrtek 11:00-12:20

Číslo kurzu: 17

Elektronická přihláška

 

České křižovatky ruských soudobých dějin

Garant kurzu: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz nejprve zmapuje, jak ruská společnost chápe region střední Evropy a jak uvažuje o ideální podobě vztahů s ním. Následně se zaměříme na středoevropskou politiku Ruska v 19. století a 20. století, prozkoumáme strategické, politické, ekonomické i kulturní zájmy, které Rusko a české země tradičně spojují nebo oddělují. V závěru zhodnotíme dlouhodobé trendy v česko-ruských vztazích a nahlédneme, jaké změny v nich způsobila volba odlišného způsobu postsocialistické transformace politickými reprezentacemi obou zemí.

Zakončení: seminární práce na zadané téma

Den a čas výuky: čtvrtek 14:00–15:20

Číslo kurzu: 18

Elektronická přihláška

 

Český hraný film v letech 19301938

Garant kurzu: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz bude věnován vývoji českého hraného filmu v letech 1930-1938 (do konce období první republiky v září 1938). Zaměří tedy svoji pozornost na první léta zvukového filmu. Přednášky představí českou hranou produkci uvedeného období. Budou zachyceny žánrové, produkční a autorské proměny české hrané kinematografie. Pozornost bude věnována dobovému přijetí jednotlivých filmů ze strany diváků i odborné kritiky. Kurz se také soustředí na otázky ekonomického fungování české kinematografie. Přednášky budou koncipovány chronologicky a budou doplněny ukázkami z některých filmů.
Zakončení: diskuse o filmech uvedeného období

Den a čas výuky: pátek 13:00–14:20 (kurz se koná každý týden)

Číslo kurzu: 19

Elektronická přihláška

 

Dějiny a kultura kavkazského regionu

Garant kurzu: doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.  

Obsah kurzu: Kavkazský region patří mezi stále atraktivnější oblast zájmu českých společností a především turistů. Přednášky v rámci kurzu představí Kavkaz jako pestrou etnickou, jazykovou a kulturní mozaiku a budou se věnovat vybraným kapitolám z historie a kultury kavkazských národů. Čím jsou pro Gruzíny asyrští otcové? Jak žijí kavkazští horalé? A proč se nemohou domluvit arménští a ázerbájdžánští historikové? Kurz bude založen na teoretických i praktických poznatcích, které vyučující načerpal během svých dlouholetých pobytů v regionu.  

Zakončení: diskuse nad tématy semináře

Den a čas výuky: středa 14:00-15:20

Číslo kurzu: 20

Elektronická přihláška

 

Kurz sebeobrany: manipulace v médiích

Garant kurzu: Mgr. Lucie Römer

Obsah kurzu: Pandemie dezinformací. Šmejdi. Skrytá reklama. Product placement. Manipulací se to v médiích jen hemží. Ne vše je ale manipulace. Jak manipulaci v médiích poznat? Komu slouží? Jak vzniká? A jak předcházet tomu, aby se člověk stal její obětí? 

Na konkrétních příkladech z tištěných i audiovizuálních médií se bude tento interaktivně laděný kurz snažit vybavit jeho účastníky nastraženýma ušima, lupou pro rozpoznání toho, zda jimi daná reportáž či zpráva skutečně manipuluje, preventivními opatřeními pro případ, že by je média někdy oslovila, a ostrými náboji, kdyby se snad obětí manipulace stali přímo oni.

Lucie Römer je dlouholetou spolupracovnicí týdeníku Respekt a doktorandkou na IKSŽ FSV UK.

Zakončení: společná ústní analýza příkladů mediálních manipulací probíraných během kurzu

Den a čas výuky: pátek 11:00 – 12:20

Číslo kurzu: 21

Elektronická přihláška

 

Média zblízka II

Garant kurzu: PhDr. Radim Wolák

Obsah kurzu: Kurz nabízí účastníkům hlubší poznání mediální problematiky, vhled do dějin médií i jejich současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Technické muzeum, Národní muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajímavými osobnostmi, odborníky a pracovníky médií. Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě zájmu účastníků po prvním setkání.

Zakončení: závěrečná debata u kulatého stolu

Den a čas výuky: pátek 12:30–13:50

Číslo kurzu: 22

Elektronická přihláška

 

Může umění (z)měnit politiku a svět? Kultura a politika, kultura a současnost na příkladu Německa, Rakouska a Švýcarska

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.

Obsah: Mají se umělci věnovat umění a do ničeho jiného nezasahovat? Nebo by spíše měli jít ve stopách E. Zoly a naplňovat poslání intelektuálů? Nikdy nekončící spor o roli umění ve světě rozdělil na počátku 20. století rodinu bratří Mannů. Odpovědnost vůči osudu vlastního státu tváří v tvář nacismu stála za rozpory mezi německými emigranty, tzv. vnitřní emigrací, autory zapojenými do odboje a těmi, kdo sloužili nacistickému režimu. Jak ovšem na tuto dobu reagovala německy psaná kultura po válce? Přispěla ke zpracování německé viny, k tutlání všech provinění a rehabilitaci němčiny? Vedla kultura společnost v bouřlivých 60. letech? Kladla nové otázky v multikulturní společnosti západního světa, v době technického rozvoje i obav o osud planety Země? Jak přispěli umělci k upevňování, nebo naopak k pádu totalitních režimů Německa a později NDR?  Osudy Německa a Rakouska jsou propojeny s působením jejich umělců. Švýcarští tvůrci zase často reagují na celosvětové problémy jako je vztah kultur, ekologické hrozby nebo stárnutí obyvatel a vyrovnávání se s nemocemi. I Nobelovy ceny za literaturu nacházejí v německy psané literatuře kontroverzní a zároveň pozoruhodné laureáty (G. Grass, E. Jelinek,  P. Handke). V kurzu se zamyslíme nad úlohou intelektuálů a budeme sledovat konkrétní příklady toho, jak kultura zasahuje do společnosti a politiky, a jak ji reflektuje, a to na příkladu kultury (literatura, divadlo, film a výtvarné umění) v německy mluvících zemích ve 20. a 21. století.

Zakončení: diskuse, seminární práce (6 stran)

Den a čas výuky: čtvrtek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 23

Elektronická přihláška

 

Návraty v čase: Proč se Skotsko stalo součástí Velké Británie a proč už jí být nechce?

Garant kurzu: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Obsah kurzu: Odchod Spojeného království z Evropské unie ve spojení s posílením postavení Skotska v rámci britského politického prostoru vyvolává mnoho otázek a dohadů o budoucnosti nejen Skotska, ale i celé Británie. V první polovině roku 2021 navíc proběhnou volby do skotského autonomního parlamentu, a tak bude možné se mnoha otázkám souvisejícím s vývojem skotské autonomie a jejími kořeny věnovat v aktuálním kontextu. Kurz se proto zaměří na historické souvislosti vztahu Skotska a Anglie, na boje mezi oběma soupeři i na problematiku samotného vzniku Velké Británie roku 1707, na roli obyvatel Highlands v boji proti anglické nadvládě v 18. století i na výhody, které skotsko-anglické spojení Skotům přineslo (účast na koloniální expanzi), a pokusí se nabídnout zájemcům o historické souvislosti současného vývoje i odpovědi na aktuální otázky. Kurz tak naváže na již přednášenou problematiku vývoje a současnosti keltských oblastí západní Evropy a doplní tak poznatky, které zájemci získají v průběhu zimního semestru v souvislosti s přednáškami týkajícími se Walesu.
Zakončení:  Podmínkou pro úspěšné ukončení kurzu je minimálně 50% účast na přednáškách.

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 24

Elektronická přihláška

 

Nice od Říma přes Savojsko k Francii

Garant kurzu: doc. Michel Perottino, Ph.D.

Obsah kurzu: Dnes je Nice pevnou součástí Francie nedaleko italských hranic, kterou si každý spojuje s mořem a turistikou. Kraj a jeho hlavní město Nice mají ale také bohaté dějiny, které odrážejí zájem velkých sousedů (historicky zejména Provence a Ligurie, resp. Francie a Itálie),  od dávné antiky, kdy část pobřeží obsadili řečtí osadníci a dali mu název Nikaia. Město mezi mořem a horami se strategickým významem je dnes považované za hlavní město francouzského Azurového pobřeží. Nice, známá svou Anglickou promenádou, si dodnes dokázala uchovat svéráznou identitu a specifičnosti, počínaje jazykem přes kulinářské speciality po atypické politické tradice.

Předmětem nabízeného kurzu je představení několika etap vývoje města a kraje dodnes zvaného Nicejské hrabství (Comté de Nice). Od římské Cemenulum (dnes část města Cimiez) přes savojské a piemontské časy po dnešní politické, ekonomické a sociální reálie. Kurz umožní uchopit místní kulturu a představit některé postavy, jako je např. G. Garibaldi, Catarina Segurana, André Masséna a další.

Zakončení:  seminární práce na zadané téma

Den a čas výuky: pátek 11:00-12:20

Číslo kurzu: 25

Elektronická přihláška

 

Paralipomenon k Moně Lise – aneb co se do první přednášky nevešlo

Garant kurzu: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Obsah kurzu: Přednáška „Matematika a Mona Lisa – aneb je zdravý rozum opravdu zdravý?“ probrala poměrně zevrubně to, jak se antická věda a vzdělanost dostala do renesanční Evropy. Navíc se dotkla mnoha dalších témat, jako je ve světě vzrůstající negramotnost ve vnímání čísel, vývoj našich kosmologických modelů, případně jak byla podporována vzdělanost v Evropě či zda jsou formalizované modely světa, ekonomiky a diagnostických postupů lepší než ty slovní. Konečně pak ukázala, jak povrchní vnímání statických výroků může být zavádějící a že matematika může být zábavná, pokud se jí přestaneme bát.
Zdá se však, že některá témata by si zasloužila možná i podstatné rozšíření. Zejména naše kosmologické představy doznávají v posledních letech velké proměny, mimo jiné díky přístrojům, které jsou umístěny na oběžných drahách okolo Země, či dokonce okolo Slunce. Podobně nové, před několika lety ještě nemyslitelné pokusy začínají napovídat, jak mohl vzniknout život na Zemi. Možná i opakovaně. Rozsáhlý archeologický výzkum, ale i náhodné, občas šokující nálezy fosílií mění naše představy o tom, jak jsme se my - homo sapiens - vyvinuli z primátů a jak rychle se to stalo. Není na škodu si uvědomit, že evoluce určitě ještě neskončila.
Vzhledem k tomu, že vzdělanost a věda jsou životně (chcete-li kriticky) závislé na možnostech efektivně sdělovat a uchovávat to, co už bylo objeveno, právě tak jako to, co je bezprostředně nové, je proces, jak se vyvíjely písmenné či číslicové soustavy jako nosiče vědomostí, nade vše zajímavý. Navíc efektivní záznam vědomostí, ale i každodenně potřebných informací, vedl k efektivnímu rozvoji společnosti, její humanizaci i zlepšování ekonomické výkonnosti.
Konečně pak všichni víme, že celá západní (chcete-li transatlantická) kultura, vzdělanost a způsob života jsou založeny na antické vzdělanosti a judaisticko-křesťanské „mystice“. Je však náš pohled na svět jen spojením těchto dvou zdrojů, nebo došlo k efektu, který není jen jejich prostým „součtem“, ale vytvořil kvalitativně něco nového, co ve svých důsledcích zformovalo pojmy, stojící v základech transatlantické kultury?
Zakončení: esej o tom, jak přednášku zlepšit, co by bylo ještě zajímavé doplnit atd.

Den a čas výuky: úterý 11:00–12:20

Číslo kurzu: 26

Elektronická přihláška

 

Seminář výtvarného umění II

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.

Obsah kurzu: Náplní kurzu jsou návštěvy výstav současného umění (výběr dle aktuální nabídky) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí a dalšími zdroji. Cílem kurzu je představit současné výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií, periodik a on-line obsahů zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů. Podle možností jsou součástí také komentované prohlídky s umělci, kurátory a galeristy. Podmínkou účasti v kurzu je přístup k e-mailu, jímž jsou zasílány informace ke každému semináři a doplňující odkazy k výstavám.

Zakončení:  esej/úvaha

Den a čas výuky: pátek od 15:00

Číslo kurzu: 27

Elektronická přihláška

 

Současná čeština v praxi a médiích II

Garant kurzu: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz je věnován vybraným jevům současné češtiny. Stručný výklad teoretických poznatků bude bohatě ilustrován konkrétními příklady a kritickými analýzami mediálních textů psaných i mluvených. Důraz bude kladen na problematické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití v daných situacích. Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-naučné jazykovědné literatury a také praktický nácvik některých dovedností (mluvený projev, psaní e-mailu atd.). V neposlední řadě bude v kurzu prostor pro jazykové hry, výklad etymologie slov a další jazykové zajímavosti.

Zakončení:  průběžné dílčí úkoly

Den a čas výuky: pátek 9:30-10:50

Číslo kurzu: 28

Elektronická přihláška

 

Současný populismus v Evropě

Garant kurzu: PhDr. Martin Mejstřík

Obsah kurzu: Kurz se zabývá fenoménem současných populistických hnutí v Evropě a jejich volebním úspěchem. Rozebrány budou program a rétorika jednotlivých charismatických lídrů s důrazem na české prostředí a na další významná hnutí v Evropě (např. Itálie, Francie, Nizozemí). Vysvětleny budou příčiny jejich úspěchu a jak se jim dařilo v uplynulé koronavirové době.

Zakončení:  esej na zvolené téma

Den a čas výuky: čtvrtek 9:30-10:50

Číslo kurzu: 29

Elektronická přihláška

 

Televize II – Svět, jaký nám představuje

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Tento kurz je volným pokračováním kurzu ze zimního semestru Televize I – Svět sám pro sebe, jak funguje? Tentokrát však nepůjde o to, jak pořady vznikají a jak televize funguje uvnitř jako instituce, ale o to, jaký svět nám televize prostřednictvím vysílání zprostředkovává. Jaké cíle sleduje? Jaký obraz světa nám vytváří prostřednictvím jednotlivých programových segmentů (zpravodajství a publicistika, zábavní tvorba, dramatická tvorba, dokumentární tvorba, tvorba pro děti, tvorba pro menšiny…)? Jak se necháváme televizí ovlivňovat? Cílem kurzu je posílit  v posluchačích odolnost vůči manipulativním technikám televize a rozklíčovat způsob, jakým televizní médium s divákem nakládá.  

Martin Štoll je dokumentarista a mediální historik a teoretik. V letech 1999-2008 byl zaměstnán v České televizi jako dramaturg a vedoucí dramaturg Centra publicistiky a dokumentaristiky a podílel se na 400 dokumentárních projektech (H. Třeštíková, P. Štingl, R. Sedláček, J. Novák, V. Chytilová, J. Krejčík….) a na projektu Největší Čech (2005).

Zakončení: diskuse o probrané látce

Den a čas výuky: pátek 9:30-10:50

Číslo kurzu: 30

Elektronická přihláška

 

Války v bývalé Jugoslávii: vybrané aspekty kolektivního násilí

Garant kurzu: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz se věnuje vybraným aspektům kolektivního násilí, jež eskalovalo v důsledku rozpadu socialistické Jugoslávie v roce 1991 v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině. Přednáškovou formou budou rozebírány jak socioekonomické a společenské příčiny eskalace napětí v bývalých jugoslávských republikách, typologie (resp. vnitřní charakter) konfliktu, vybrané fenomény ovlivňující společenství během války, tvorby válečné identity a vystupování bojujících skupin a rovněž dopady válečného běsnění na chování jak společenství, tak i jednotlivců. Kurz klade důraz na rozbor některých stěžejních aspektů antropologie války a jejich vliv na proměnu válkou postižených exjugoslávských společenství. 

Harmonogram přednášek: 

 1. „Přepočítávání mrtvých“ – nacionalistická propaganda v 80. letech v socialistické Jugoslávii 
 2. „Na okraji propasti“ – ústavní rozklad federativní Jugoslávie 
 3. Občanské války či agrese? Etnická čistka či genocida? Charakter válek v bývalé Jugoslávii a jejich interpretace.  
 4. Násilí ve válkách v bývalé Jugoslávii: působení paramilitárních skupin ve válečných konfliktech, dobrovolníci z ex-jugoslávských zemí a internacionalizace válek 
 5. Válka v Chorvatsku a její interpretace 
 6. Válka v Bosně a Hercegovině a její interpretace 
 7. Důsledky válek: poválečná rekonstrukce, usmíření, budování míru + vyhodnocení esejů zpracovaných na téma „Vybrané aspekty válek v bývalé Jugoslávii“ 

Zakončení:  esej

Den a čas výuky: pátek 14:00-15:20

Číslo kurzu: 31

Elektronická přihláška

 

Žánry dokumentárního filmu: Portrét

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz nabídne vhled do možností, jak dokumentární film zobrazuje žijícího i již nežijícího člověka. Portrét je jedna ze základních disciplín dokumentaristů, přináší vždy pozoruhodná a někdy až životní setkání, a ne vždy jeho realizace probíhá hladce. Na ukázkách z filmů v průběhu historie zejména českého (ale i zahraničního) dokumentu budou představeny principy, jak je portrét vystavěn, jak daleko je možné se s filmovým hrdinou dostat a jaké jsou meze zobrazení lidského života ve filmu, resp. televizi.

 1. Portrét jako základní filmová disciplína
 2. Portréty „po srsti“ (od vizitky přes navštívenky až po oslavné snímky)
 3. Konfrontační portréty
 4. Portrét jako součást televizního vysílání
 5. Práce se známými osobnostmi
 6. Práce v extrémních podmínkách
 7. Časosběrné portréty

Součástí výuky budou i hosté, režiséři dokumentárních filmů.

Martin Štoll je dokumentarista, autor 56 autorských dokumentárních filmů (mj. také z cyklu GEN – Miloš Kirschner, Radovan Lukavský, Dana Zátopková apod.) a teoretik a historik dokumentárního filmu a televize.

Zakončení: diskuse o probrané látce

Den a čas výuky: pátek 11:00-12:20

Číslo kurzu: 32

Elektronická přihláška