Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku na FSV UK

Studium v rámci Univerzity třetího věku (U3V) je součástí celoživotního vzdělávání na FSV UK a je určeno posluchačům v důchodovém věku (nad 60 let), kteří mají zájem rozšířit si své znalosti a zachovat si duševní svěžest. Kurzů U3V se mohou účastnit i osoby v plném invalidním důchodu bez věkového omezení a váleční veteráni.

Kurzy U3V jsou na Fakultě sociálních věd UK uskutečňovány jako program Základy společenských věd pro U3V (ZSV U3V). V rámci tohoto programu pedagogové FSV UK každoročně připravují širokou nabídku kurzů se sociálněvědním zaměřením, které reprezentují jednotlivé obory rozvíjené fakultou.

Pro akademický rok 2023/24 nabízí FSV posluchačům U3V dlouhodobě oblíbené kurzy, které jsou do nabídky zařazovány pravidelně (např. Seminář výtvarného umění I a II, Média zblízka I a II nebo Matematika a Mona Lisa - aneb je zdravý rozum opravdu zdravý?), ale i řadu novinek (Toulky mediální Prahou, Česká politická kultura za vlády Františka Josefa I. nebo Antropologie umění: úvod do studia "primitivního" umění a další).

Všechny kurzy jsou jednosemestrální a v průběhu semestru se výuka vždy koná sedmkrát (tj. 7x 2 vyučovací hodiny) v termínech, které jsou posluchačům zaslány e-mailem cca dva týdny před začátkem semestru. Kurz Zlatá šedesátá - český hraný film v 60. letech se koná každý týden.

Výuka nejčastěji probíhá v posluchárnách budovy Hollar na Smetanově nábřeží v Praze 1, některé kurzy se konají i v budově Institutu ekonomických studií FSV v Opletalově ulici nebo v nově zrekonstruovaném výukovém areálu v Praze 5 v těsné blízkosti stanice metra Jinonice. 

Je možné navštěvovat jednotlivé kurzy, nebo absolvovat celý program ZSV U3V a získat Osvědčení o absolvování programu, které je slavnostně předáváno v prostorách Karolina.  Program ZSV U3V je úspěšně ukončen absolvováním šesti kurzů vypsaných v rámci programu U3V v průběhu čtyř let. Podmínkou pro úspěšné absolvování kurzu je prezenční účast na výuce v rozsahu minimálně 50 % (není-li v anotaci kurzu stanoveno jinak). Další podmínky jsou uvedeny v anotaci jednotlivých kurzů.

Podívejte se na video o Univerzitě třetího věku

Videopozvánka na kurzy prof. Jana Ámose Víška

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny

Brožurka s nabídkou kurzů ke stažení

Brožurka pro ak. rok 2023/2024

Kdy a jak podat přihlášku, způsob úhrady kurzovného

Přihlášky na kurzy Univerzity třetího věku na akademický rok 2023/2024 přijímáme v těchto obdobích

  • na zimní semestr: od 2. května 2023 do 8. září 2023
  • na letní semestr: od 15. listopadu 2023 do 31. ledna 2024 

Prosíme respektujte, že přihlášky podané mimo výše uvedená období nemohou být akceptovány.

Na kurzy Univerzity třetího věku se můžete přihlásit on-line, bez nutnosti posílat přihlášku poštou nebo ji osobně nosit na studijní oddělení. Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete  v nabídce kurzů pod informacemi o příslušném kurzu. Elektronické přihlašování bude spuštěno 2. 5. 2023 (resp. 15. 11. 2023) v 9:00 a ukončeno 8. 9. 2023 (resp. 31. 1. 2024) ve 23:59.

Podání elektronické přihlášky preferujeme, abychom však vyšli vstříc posluchačům, kteří např. nemají přístup k internetu, budeme nadále přijímat i přihlášky na papírových formulářích. Kompletně vyplněný a podepsaný formulář zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu: FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01  Praha 1. Přihlášku lze odevzdat buď na podatelně (v přízemí budovy Hollar vedle vrátnice), nebo v kanceláři 205.

Formulář přihlášky ve formátu pdf je ke stažení níže, případně je možné si ho vyzvednout přímo na fakultě (přihlášky jsou k dispozici na stolku před kanceláří 205).

 

PLATBA KURZOVNÉHO

Prosíme, abyste kurzovné hradili až poté, co od referentky obdržíte e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu s pokyny k platbě. Doklad o zaplacení nám prosím nezasílejte, ale pečlivě si ho uchovejte po celou dobu trvání kurzu pro případnou kontrolu.

Poplatek 500 Kč za jednosemestrální kurz můžete uhradit:

  • Bankovním převodem na účet Komerční banky, číslo účtu: 85033011/0100, variabilní symbol se skládá z čísla  700135 a z čísla kurzu, např. pro kurz Česká kultura 20. století a média je v. s. 7001353, pro kurz Zlatá šedesátá - český hraný film v 60. letech je v. s. 70013530 apod.

Aby bylo možné platbu identifikovat, doplňte do poznámky pro příjemce jméno osoby, za kterou platíte. 

  • Hotově či kartou v pokladně budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, přízemí, dveře č. 7. Pokladní sdělte název nebo číslo kurzu a jméno účastníka, za něhož platíte.  Než se k nám vydáte přihlášku uhradit, doporučujeme ověřit si na webových stránkách fakulty, že pokladna bude otevřena.  

Termín pro úhradu kurzovného: do 8. 9. 2023 u přihlášek na zimní semestr

                                                       do 31. 1. 2024 u přihlášek na letní semestr

Kurz bude otevřen, pokud se do něj přihlásí alespoň deset zájemců. Jestliže se do kurzu nepřihlásí minimální počet zájemců, budeme Vás informovat e-mailem nebo telefonicky neprodleně po skončení období pro přijímání přihlášek. 

Přihláška ke studiu programu celoživotního vzdělávání - U3V

Přihláška ke stažení (pdf)

Další kontakty

NABÍDKA KURZŮ NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

 

Přihlašování na zimní semestr 2023/24 již bylo ukončeno. Přihlášky na letní semestr bude možné podávat od 15. 11. 2023 do 31. 1. 2024.

 

 

LETNÍ SEMESTR (únor - květen 2024)

 

Americká literatura 2. pol. 20. století II

Garant kurzu: PhDr. Jiří Hanuš

Obsah kurzu: V letním semestru se posluchačům představí další významné postavy americké prózy druhé poloviny 20. století. Například poutavá jižanská spisovatelka Flannery O’Connorová a její povídky ze souboru Dobrého člověka těžko najdeš. Vynikající černošský spisovatel James Baldwin, známý mimo jiné prózou Jdi a hlásej to z vrchů. Také Truman Capote, proslulý lyrickým románem Snídaně u Tiffanyho či prózou Chladnokrevně. Nemůžeme pominout autora Sofiiny volby či románu Zapal tento dům, jižanského spisovatele Williama Styrona, ani jednoho z nejvýznamnějších autorů současnosti, Dona DeLillo (Bílý šumAnděl EsmeraldaPodsvětí a další). Seznámíme se s předními představiteli beatnické generace, básníky Allenem Ginsbergem a Lawrencem Ferlinghettim a prozaikem Jackem Kerouakem, autorem prózy Na cestě. Začteme se do citlivých a humorných románů Ann Tylerové (například Amatérská svatba) a nahlédneme i do Čarování s láskou významné indiánské autorky Louise Erdrichové. A připomeneme si skvělý humor a ironii u nás dobře známého Kurta Vonneguta, například v románu Hokus pokus. Posluchači dostanou vždy základní přehled o životě a díle autora a pak se podrobněji seznámí s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Zakončení: Krátká seminární práce, jejíž téma si posluchači mohou vybrat po poradě s vyučujícím.

Den a čas výuky: čtvrtek 11:00–12:20

Číslo kurzu: 16

Elektronická přihláška

 

Česká politická kultura za vlády Františka Josefa I.: Podvody, násilí a bizarnosti v politice 19. století

Garant kurzu: PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz usiluje o netradiční představení počátků moderní české politické kultury, která se začala formovat ve 2. polovině 19. století a určuje naši „politickou kulturu“ (a též „kulturu politiky“) dodnes. Kurz tematicky volně navazuje na přednášky ze zimního semestru, ale lze si jej zapsat samostatně. Jednotlivá témata představí jak důležité fenomény (např. volby, kandidáti, volební teror), tak některá unikátní česká specifika (např. zvolení první ženy do parlamentu - Čechy 1912); patologické jevy našeho parlamentarismu (sněmovní obstrukce) či každodennost v životě poslance (život poslanců ve Vídni, pohřby národních vůdců apod.).

Plán přednášek:

1. Hledá se „ideální kandidát“: kritéria výběru poslanců

2. Volby jako „svátek demokracie“?

3. Od chabrusu k uzence: volební podvody a volební teror v 19. století

4. První v Rakousku!: volební právo žen a zvolení první poslankyně

5. Každodennost v životě poslanců 19. století

6. Nic nového pod sluncem: parlamentní obstrukce včera a dnes

7. Exkurze: Vyšehradský hřbitov a prohlídka Slavína

Přednášky budou doprovázeny powerpointovými prezentacemi (promítání dobových materiálů).

Zakončení: diskuse 

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 17

Elektronická přihláška

 

Média zblízka II

Garant kurzu: PhDr. Radim Wolák

Obsah kurzu: Kurz nabízí účastníkům hlubší poznání mediální problematiky, vhled do dějin médií i jejich současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Technické muzeum, Národní muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajímavými osobnostmi, odborníky a pracovníky médií. Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě zájmu účastníků po prvním setkání.

Zakončení: závěrečná debata u kulatého stolu

Den a čas výuky: pátek 14:00–15:20

Číslo kurzu: 18

Elektronická přihláška

 

Nová Guinea: z doby kamenné do kyberprostoru

Garant kurzu: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Obsah kurzu: Nová Guinea je největší tropický ostrov na světě, který se stal domovem stovek různých kultur. Obyvatelstvo ostrova zůstávalo v izolaci od globalizujícího se světa až do zhruba poloviny 20. století. V mnoha komunitách dlouho neměli ponětí, že se stali předmětem evropské kolonizace. Ve třicátých letech proběhly průzkumné cesty, při nichž došlo k prvním kontaktům mezi evropským pojetím civilizace a novoguinejskými komunitami. Ty si získaly pověst drsných válečníků, lovců hlav a kanibalů. Cílem kurzu je představit bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost ostrova, popsat jeho historii a vyvrátit řadu mýtů o jeho obyvatelstvu.

Tematické okruhy:

1. Nová Guinea: osídlení a obyvatelstvo

2. Kolonizace ostrova: evropské pojetí práva a pořádku

3. Papuánský záliv: lov sumýšů a lidských hlav

4. Nové Irsko i Nová Británie: bainingské masky v plamenech

5. Zjizvení muži: řeka Sepik a její tajemství

6. Zlato, zlato!: nečekaná setkání v horách

7. Nová Guinea: z doby kamenné do kyberprostoru

Zakončení: esej na zvolené téma

Den a čas výuky: pátek 11:00 – 12:20

Číslo kurzu: 19

Elektronická přihláška

 

O čem byla a je diplomacie a diplomatický protokol

Garant kurzu: Ing. Jana Bulenová

Obsah kurzu: Pojem diplomacie zní tajemně, nezřetelně a používá se v různých situacích. Program kurzu tyto pojmy objasňuje a dává do souvislosti. Vysvětluje hlavní milníky institucionálního vývoje diplomacie, osobnost diplomata a jeho vztah k zahraniční politice v kontextu mezinárodních vztahů. Zabývá se úkoly velvyslanectví a diplomatického protokolu a tím, co obsahuje úmluva upravující diplomatické styky a diplomatický protokol.

Témata přednášek a diskusí:

1. Milníky vývoje diplomacie

2. Osobnost diplomata

3. Diplomatická mise a její úkoly

4. Diplomacie Evropské unie, vytváření koalic

5. Vídeňská úmluva o diplomatických a  konzulárních stycích

6. Proč je dodržování  diplomatického protokolu důležité

7. Diskuse k tématům mezinárodních vztahů

Zakončení: diskuse k probíraným tématům

Den a čas výuky: úterý 11:00-12:20

Číslo kurzu: 20

Elektronická přihláška

 

Paralipomenon k Moně Lise – aneb co se do první přednášky nevešlo

Garant kurzu: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Obsah kurzu: Přednáška „Matematika a Mona Lisa – aneb je zdravý rozum opravdu zdravý?“ probrala poměrně zevrubně to, jak se antická věda a vzdělanost dostala do renesanční Evropy. Navíc se dotkla mnoha dalších témat, jako je ve světě vzrůstající negramotnost ve vnímání čísel, vývoj našich kosmologických modelů, případně jak byla podporována vzdělanost v Evropě či zda jsou formalizované modely světa, ekonomiky a diagnostických postupů lepší než ty slovní. Konečně pak ukázala, jak povrchní vnímání statických výroků může být zavádějící a že matematika může být zábavná, pokud se jí přestaneme bát.
Zdá se však, že některá témata by si zasloužila možná i podstatné rozšíření. Zejména naše kosmologické představy doznávají v posledních letech velké proměny, mimo jiné díky přístrojům, které jsou umístěny na oběžných drahách okolo Země, či dokonce okolo Slunce. Podobně nové, před několika lety ještě nemyslitelné pokusy začínají napovídat, jak mohl vzniknout život na Zemi. Možná i opakovaně. Rozsáhlý archeologický výzkum, ale i náhodné, občas šokující nálezy fosílií mění naše představy o tom, jak jsme se my - homo sapiens - vyvinuli z primátů a jak rychle se to stalo. Není na škodu si uvědomit, že evoluce určitě ještě neskončila.
Vzhledem k tomu, že vzdělanost a věda jsou životně (chcete-li kriticky) závislé na možnostech efektivně sdělovat a uchovávat to, co už bylo objeveno, právě tak jako to, co je bezprostředně nové, je proces, jak se vyvíjely písmenné či číslicové soustavy jako nosiče vědomostí, nade vše zajímavý. Navíc efektivní záznam vědomostí, ale i každodenně potřebných informací, vedl k efektivnímu rozvoji společnosti, její humanizaci i zlepšování ekonomické výkonnosti.
Konečně pak všichni víme, že celá západní (chcete-li transatlantická) kultura, vzdělanost a způsob života jsou založeny na antické (převážně řecké) vzdělanosti a judaisticko-křesťanské „mystice“. Je však náš pohled na svět jen spojením těchto dvou zdrojů, nebo došlo k efektu, který není jen jejich prostým „součtem“, ale vytvořil kvalitativně něco nového, co ve svých důsledcích zformovalo pojmy, stojící v základech transatlantické kultury?
Zakončení: esej o tom, jak přednášku zlepšit, co by bylo ještě zajímavé doplnit atd.

Den a čas výuky: úterý 11:00–12:20

Číslo kurzu: 21

Elektronická přihláška

 

Seminář výtvarného umění II

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.

Obsah kurzu: Náplní kurzu jsou návštěvy výstav současného umění (výběr dle aktuální nabídky) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí a dalšími zdroji. Cílem kurzu je představit současné výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií, periodik a on-line obsahů zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů. Podle možností jsou součástí také komentované prohlídky s umělci, kurátory a galeristy. Podmínkou účasti v kurzu je přístup k e-mailu, jímž jsou zasílány informace ke každému semináři a doplňující odkazy k výstavám.

Zakončení: esej/úvaha

Den a čas výuky: pátek od 15:00

Číslo kurzu: 22

Elektronická přihláška

 

Současná čeština v praxi a médiích II

Garant kurzu: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz je věnován vybraným jevům současné češtiny. Stručný výklad teoretických poznatků bude bohatě ilustrován konkrétními příklady a kritickými analýzami mediálních textů psaných i mluvených. Důraz bude kladen na problematické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití v daných situacích. Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-naučné jazykovědné literatury a také praktický nácvik některých dovedností (mluvený projev, psaní e-mailu atd.). V neposlední řadě bude v kurzu prostor pro jazykové hry, výklad etymologie slov a další jazykové zajímavosti.

Zakončení: průběžné dílčí úkoly

Den a čas výuky: pátek 9:30–10:50

Číslo kurzu: 23

Elektronická přihláška

 

Současná Čína: politika, společnost a vliv na svět

Garant kurzu: PhDr. Aleš Karmazin, M.Sc., M.Sc., Ph.D.

Obsah kurzu: Jak se Čína změnila a mění během 20. století a 21. století? A jakým způsobem její mocenský růst v posledních dekádách ovlivňuje okolní svět? Tento kurz bude odpovídat na tyto otázky s pomocí hodnocení politických a společenských faktorů, přičemž se bude snažit propojovat vnitřní vývoj Číny s tím, jak Čína vystupuje na mezinárodní scéně. Největší důraz bude kladen na vývoj Číny v 21. století, ale bude také představena předchozí historie, abychom pochopili, jakým způsobem se z Číny stala nastupující supervelmoc a dynamická společnost. Vysvětlíme také, jaké hlavní politicko-ekonomické, bezpečnostní, kulturní a společenské faktory ovlivňují čínskou (zahraniční) politiku a její jednání v globálním prostředí. Čína bude představena jako země, která kombinuje komunismus, protizápadní nacionalismus, svoji unikátní kulturní tradici a zároveň částečně přijímá západní vlivy.

Zakončení: esej na zadané téma

Den a čas výuky: pondělí 15:30-16:50

Číslo kurzu: 24

Elektronická přihláška

 

Toulky mediální Prahou

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Všichni známe Toulky českou minulostí, stejně jako Toulky literární Prahou nebo literární Moravou. Pojďte se toulat po Praze mediální. Centrum Prahy bylo epicentrem všech médií, která se od počátku 19. století u nás formovala a působila, zde byly věhlasné nakladatelské domy se svými tiskárnami, začínaly vlastenecké divadelní pokusy, byly tu věhlasné fotografické ateliéry, kolem Vodičkovy ulice pulsovala výtvarná a divadelní avantgarda. Na nedalekých Vinohradech získal budovu Československý rozhlas, kolem něhož se jak v roce 1945, tak 1968 sváděly boje o svobodu, nedaleko Národní třídy zahajovala vysílání Československá televize. Národní třídou prošly dějiny roku 1989, přičemž předtím to již byla třída Lidových novin, kaváren českých spisovatelů a umělců, směrem ke Staroměstskému náměstí začínalo první kino. Lektor kurzu, historik médií a dokumentarista M. Štoll nabízí tematické procházky po místech, která v české mediální kultuře byla podstatná.

Poznámka: Půjde o fyzicky nenáročné procházky v okruhu několika ulic, s mnoha zastaveními. Délka procházek je hodina a půl. Je třeba být vybaven adekvátně počasí. Místo srazu bude vždy sděleno mailem.

Plán toulek:

1. Malá Strana a Hradčany: Po stopách filmu Amadeus – od Maltézského náměstí Nerudovou ulicí až na Nový svět

2. Nové Město: Jak a kde fungovala Československá televize – od Vladislavovy ulice až po Jindřišskou šestnáct, tři jedničky padesát. A ještě k tomu: Kde měl premiéru Kinoautomat? Jak si konkurovaly Osvobozené divadlo s Vlastou Burianem? Ve kterém studiu Supraphonu natáčel Karel Gott své desky?

3. Nové Město: Kam chodili autoři k nakladateli Janu Ottovi na Karlovo náměstí? Kde bylo možno potkat Karla Hynka Máchu, Antonína Dvořáka nebo Aloise Jiráska?

4. Královské Vinohrady: Od Československého a Českého rozhlasu přes Vlastimila Brodského, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Jaroslava Haška až k páteru Toufarovi

5. Staré Město: Za prvním kinem pana Ponrepa, za Karolínou Světlou, kolem Hollaru až ke kavárně Union

6. Staré Město: Co mají společného Franz Kafka a Douchová z filmu Vrchní, prchni? 

7. Hollar: Praha ve filmu (Tato varianta bude buď jako poslední, nebo bude „nasazena“ v případě nepříznivého počasí.)

Procházky budou probíhat ve dvou skupinách, v každé bude max. 20 účastníků. Níže si prosím vyberte, který čas vám vyhovuje více a podle toho se přihlaste do příslušného kurzu. V případě, že budete podávat papírovou přihlášku, uveďte k názvu kurzu, zda se hlásíte do skupiny A, nebo do skupiny B.  

Skupina A                                                                         

Den a čas výuky: pátek 9:00–10:30                          

Číslo kurzu: 25 

Elektronická přihláška   

 

Skupina B

Den a čas výuky: pátek 10:45–12:15

Číslo kurzu: 26 

Elektronická přihláška                                                         

 

Váš kompas ve světě bank, financí, rizika a výnosu II

Garant kurzu: Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

Obsah kurzu: Tento kurz volně navazuje na kurz nabízený v zimním semestru „Váš kompas ve světě bank, financí, rizika a výnosu I”, je však možné absolvovat ho i samostatně. Budeme zde pokračovat v diskusích na aktuální témata, která hýbou finančními trhy na domácí i světové scéně. Některá témata ze zimního kurzu můžeme dle zájmu účastníků rozvinout do větších podrobností. I cílem tohoto kurzu je představovat a diskutovat celé spektrum finančních produktů, včetně spoření a investic, a zjistit, které z nich a za jakých podmínek jsou přínosem pro zdraví našich financí.

Finančnictví nabízí velmi širokou paletu témat, stejně tak mají účastníci kurzu za sebou nejednu investiční zkušenost: zažili nejen éru centrálního plánování a jednostupňový systém bankovnictví, ale i kupónovou privatizaci, krachy bank v 90. letech 20. století i globální finanční krizi přelomu prvního desetiletí. Stejně tak všichni nyní prožíváme turbulence na finančních trzích a inflaci. To a mnoho dalších soukromých aspektů se podepisuje na zkušenosti, postoji k riziku, investičních rozhodnutích a náhledu na ekonomiku. Kurz je proto široce otevřen podnětům, tématům a diskusím dle potřeb a individuálního zájmu účastníků. Pokud bude mezi účastníky zájem, můžeme se dotknout i některých dalších aktuálních ekonomických témat (např. z oblasti fiskální politiky - reformy důchodů, dávek, daní apod.)

Zakončení: společná průběžná diskuse nad aktuálními tématy

Den a čas výuky: pátek 11:00-12:20

Číslo kurzu: 27

Elektronická přihláška

 

Významné osobnosti britské politiky a kultury očima britské veřejnosti

Garant kurzu: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Obsah kurzu: Kurz tematicky naváže na zimní semestr a nabídne zájemcům možnost seznámit se s významnými osobnostmi tentokrát britské politické scény a kultury 19. a 20. století. Inspirací pro výběr těchto osobností budou jednak názory britských občanů, kteří svým hlasováním sestavili žebříček nejvýznamnějších Britů (100 Greatest Britons), jednak ti, kteří se významně podepsali na politickém a společenském životě Spojeného království od 19. století do současnosti. Zájemci si tak budou moci připomenout životní osudy osobností, jakými byli William Gladstone či Benjamin Disraeli v 19. století nebo David Lloyd George či Margareth Thatcherová a Tony Blair ve století dvacátém. Cílem kurzu nebude pouze připomenout osudy známých politiků, ale představí rovněž osobnosti u nás méně známé (například předsedy Labour Party Neila Kinnocka či Johna Smithe, jehož podíl na prosazení myšlenky skotské autonomie v rámci Labour Party byl v mnoha ohledech zásadní). Neméně zajímavý byl i životní příběh zakladatele Great Western Company Isambarda Kingdoma Brunela (1806-1859), který se umístil v žebříčku největších Britů hned na druhém místě za Winstonem Churchillem. Pozornost si jistě zaslouží i osobnosti ze světa kultury, k nimž patří u nás nepříliš známé sestry Daviesovy, které vytvořily jednu z největších britských soukromých sbírek moderního umění 20. století, jež je dnes součástí sbírek Velšského národního muzea v Cardiffu (její součástí je pravděpodobně početně největší sbírka francouzských impresionistů a post-impresionistů v Británii).  
Zakončení: Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je minimálně 50% účast na přednáškách.

Den a čas výuky: pátek 9:30-10:50

Číslo kurzu: 28

Elektronická přihláška

 

Zahraniční dokumentární film – odpovědnost za svět

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.  

Obsah kurzu: Kurz se soustředí na evropský a americký dokumentární film a jeho způsoby nahlížení světa a jeho problémů v průběhu historie. Představí tři otce dokumentu (Roberta Flahertyho, Dzigu Vertova a Johna Griersona) s jejich přístupy, bude reflektovat úlohu politické propagandy Hitlerovy filmařky Leni Riefenstahlové a seznámí posluchače s vlivy, trendy a základními díly dokumentaristického boomu 60. let ve Francii, Velké Británii a USA. Přiblíží nejen tvůrčí postupy a nové vyjadřovací možnosti filmařů, ale i témata, která desetiletí od 60. let do současnosti přinesla (např. v období perestrojky ve východním bloku a rozpadem Sovětského svazu, v USA v souvislosti s jadernou válkou apod.) Součástí kurzu budou ukázky ze základních děl zahraniční dokumentární tvorby.

Plán přednášek:

1. Počátky a stavební kameny Roberta Flahertyho a Dzigy Vertova (Francie, USA a SSSR do poloviny 30. let)

2. Avantgardní hledání formy a smyslu – ve službách rytmu, krásy a Hitlera (20. a 30. léta Francie, Německo)

3. Důraz na obsah – sociální realita a 2. světová válka (Francie, Holandsko a Velká Británie 30. let a poloviny 40. let)

4. Zpět k poezii života a životu samotnému (od poloviny 40. let do začátku 60. let)

5. Free Cinema, Cinema Verité a observational films (60. léta)

6. Další funkce dokumentu 70. a 80. let

7. Přelom milénia – síla mainstreamu (90. léta a první desetiletí 21. století)

Martin Štoll je teoretik a historik médií a televizní dokumentarista, autor řady knih a kapitol o českém filmu a televizi, zároveň autor padesáti osmi dokumentárních filmů.

Zakončení: Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je minimálně 50% účast na přednáškách.

Den a čas výuky: pátek 14:00 – 15:20

Číslo kurzu: 29

Elektronická přihláška

 

Zlatá šedesátá – český hraný film v 60. letech

Garant kurzu: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz bude věnován období 60. let, která jsou dnes označována jako Zlatá šedesátá pro různé oblasti kultury v Československu. Kurz se zaměří na český hraný film tehdejšího období, v němž filmoví tvůrci různých generací natočili vynikající filmová díla, která měla velký ohlas v Československu i v zahraničí. Sešlo se zde několik generací - tvůrci působící v kinematografii již v období do roku 1945, generace natáčející své první filmy v 50. letech a generace absolventů FAMU, která získala označení československá filmová nová vlna. V rámci kurzu budou představeny významné autorské osobnosti a jejich filmy z období 60. let. Zaměříme se i na herce a neherce, kteří v této době byli obsazováni do hlavních rolí. Podíváme se na tehdejší politický, společenský a kulturní kontext, v němž kinematografie fungovala. Budeme sledovat systém fungování filmové produkce, cenzurní zásahy i vztah filmu a televize.        

Zakončení: rozprava o filmech sledovaného období 

Den a čas výuky: pátek 13:00–14:20

Číslo kurzu: 30

Elektronická přihláška