Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku na FSV UK

Fakulta sociálních věd UK má již více než dvacetiletou zkušenost s organizací a výukou kurzů Univerzity třetího věku (U3V). Od dřívější formy pouze jednotlivých kurzů přešla fakulta v akademickém roce 2011/2012 k realizaci uceleného sociálněvědně orientovaného  programu složeného z kurzů, které reprezentují jednotlivé obory rozvíjené fakultou. Program je strukturován jako cyklus přednášek se sociálněvědním zaměřením a s flexibilní nabídkou samostatných kurzů a pevně stanovenými podmínkami studia. U3V na FSV UK se snaží být nejen vzdělávacím programem pro seniory, ale chce pro účastníky kurzů vytvořit i příjemné a důstojné univerzitní prostředí, které by jim dovolovalo samostatně rozvíjet své zájmy a dovednosti a prohlubovat znalosti a vědomosti.  Výuka většinou probíhá v posluchárnách budovy Hollar na Smetanově nábřeží nebo v moderním výukovém areálu Jinonice.

  • Na FSV UK lze v rámci Univerzity třetího věku navštěvovat jednotlivé kurzy, po jejichž absolvování obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.
  • Účastník může rovněž absolvovat celý program Základy společenských věd pro U3V (dále ZVS U3V). Program ZSV U3V je uskutečňován v českém jazyce, trvá šest semestrů a má podobu souboru tematicky provázaných kurzů. Účastník programu ZSV U3V není studentem podle Zákona č. 137/2016 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Na účastníka programu ZSV U3V se přiměřeně vztahují studijní a zkušební předpisy UK a FSV UK. Na závěr obdrží absolvent Osvědčení o absolvování programu, které je slavnostně předáváno v prostorách Karolina. Účastník, který aspiruje na absolvování celého programu ZSV U3V, musí každý semestr absolvovat minimálně jeden kurz z nabídky vypisované v rámci tohoto programu.
  • Všechny kurzy jsou jednosemestrální a v průběhu semestru se vždy uskuteční výuka sedmkrát v termínech oznámených před začátkem příslušného semestru. Pouze Filmový seminář a kurz Český hraný film v letech 1938-1945 se konají každý týden.

 

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny

Brožurka s nabídkou kurzů ke stažení

Brožurka pro ak. rok 2018/2019 (pdf)

Jak, kdy a kde podat přihlášku, způsob úhrady

Přijímání přihlášek na akademický rok 2018/2019 (na oba semestry) bylo zahájeno 21. dubna 2018.  Od letošního roku se na kurzy Univerzity třetího věku můžete přihlásit on-line, bez nutnosti přihlášku posílat poštou nebo nosit osobně na studijní oddělení. Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete níže pod informacemi o příslušném kurzu. Nadále však budeme přijímat i přihlášky na papírových formulářích. Papírovou přihlášku (přihláška ZDE) vyplňte a zašlete poštou či prostřednictvím podatelny budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, na studijní oddělení, případně přineste osobně Mgr. Denise Šmejkalové do kanceláře 205. 

Uzávěrka přihlášek na zimní semestr 2018/2019: 18. září 2018. 

Uzávěrka přihlášek na letní semestr 2018/2019: 31. ledna 2019.

Poplatek ve výši 300 Kč za jednosemestrální kurz je možné uhradit:

* bankovním převodem na účet Komerční banky, číslo účtu: 85033011/0100, variabilní symbol se skládá z čísla  700 135 a z čísla kurzu, např. pro kurz Média zblízka je v. s. 7001358, pro kurz Vzdálené horizonty 70013515. Číslo kurzu naleznete níže v nabídce kurzů.  

Aby bylo možné Vaši platbu identifikovat, doplňte do poznámky pro příjemce jméno osoby, za kterou platíte. 

 

hotově či kartou v pokladně budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, přízemí, dveře č. 7.

Poplatek uhraďte až poté, co Vám e-mailem nebo telefonicky potvrdíme, že se do kurzu přihlásil minimální počet účastníků a bude skutečně otevřen. 

Doklad o zaplacení kurzu nám prosím nezasílejte, ale pečlivě si ho uchovejte po celou dobu kurzu pro případnou kontrolu. 

Rozsah kurzů je zpravidla 7 lekcí za semestr (1 lekce = 80 minut).

Přihláška ke studiu programu celoživotního vzdělávání - U3V

Přihláška ke stažení (pdf)

Další kontakty

Termíny a průběh výuky

Vždy je potřeba zajistit alespoň minimální počet účastníků, aby mohl být kurz otevřen.

V případě, že nebude kurz z kapacitních, technických či jiných otevřen, obdržíte o tom zprávu e-mailem.

ZA TUTO SITUACI NENESE REFERENTKA ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.

V takovém případě Vám poplatek bude vrácen převodem na uvedený bankovní účet, o vrácení poplatku požádejte.

NABÍDKA KURZŮ NA LETNÍ SEMESTR 2018/2019

Letní semestr (únor - červen 2019)

Český hraný film v letech 1938–1945

Garant kurzu: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz se zaměří na český hraný film v období let 1938-1945. Tematika protektorátní české kinematografie je v posledních letech v médiích dost frekventovaná (publikování memoárových knih, otázka poválečného projednávání protektorátní činnosti, seriál České televize Bohéma). Úvodní přednášky se zaměří na období pomnichovské druhé republiky, kdy i oblasti kinematografie se týkala vlna vypjatého nacionalismu a antisemitismu. Větší část přednášek bude věnována hranému protektorátnímu českému filmu. Posluchači se seznámí se změnami majetkové struktury a s organizačním zázemím českého filmu (přednášející zde bude vycházet z archivních výzkumů). Na příkladech výrazných osobností (režiséři, herci, producenti) bude možné dokumentovat situaci filmařů v období protektorátu. V rámci přednášek budou prezentovány informace o filmech natáčených v době protektorátu (okolnosti jejich vzniku, dobové přijetí, umělecké kvality). Výuka bude doplňována ukázkami z českých filmů.

Zakončení: rozprava o vybraných filmech sledovaného období

Rozvrh: pátek 14:00–15:30

Číslo kurzu: 22

Elektronická přihláška

 

Filmový seminář II.

Garant kurzu: doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Obsah kurzu: Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové kritiky a recenze. Výuka probíhá formou filmových projekcí s úvodními přednáškami.

Zakončení: recenze vybraného díla

Rozvrh: úterý od 17:30  nebo od 20:00 

Číslo kurzu: 23

Elektronická přihláška

 

Francie blízká i vzdálená II.: Provence a Okcitánie 

Garant kurzu: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Obsah kurzu: Kurz navazuje na kurz Francie blízká i vzdálená I. a provede zájemce o Francii dějinami i současností dvou historických oblastí jižní Francie, které tvoří v současnosti dva jihofrancouzské regiony, a to Provence a Okcitánie (tento nový region vznikl v rámci změn v regionální struktury Francie v roce 2016). I v letním semestru se kurz zaměří nejen na důležité historické události, které jsou s danými regiony spjaty, byť jejich vliv byl teritoriálně mnohem širší (například příběh katarů), ale i na osobnosti jako byl spisovatel a zakladatel okcitánského hnutí Frédéric Mistral či Jean-François Champollion, jemuž patří prvenství při rozluštění hieroglyfů.

Zakončení: diskuze k vybranému tématu

Rozvrh: pátek 9:30-11:00 (POZOR, ZMĚNA ČASU - původně pátek 10:00 - 11:30)

Číslo kurzu: 24

Elektronická přihláška

 

Kurz práce s PC – pokročilý

Garant kurzu: Bc. Dušan May

Obsah kurzu: Anotace a osnova přednášek:

1. Úvod a opakování Word( úvodní slovo, rozdání loginů, opakování)

2. Word ( hlouběji formátování, styly, nástroje, tvorba tabulek, kreslení)

3. Excel (základy + provázanost word excel)

4. PowerPoint (základy)

5. Internet

6. Internet + e-mail + ICQ + Skype

7. Opakování

Zakončení: test

Rozvrh: čtvrtek 12:00 – 14:00

Číslo kurzu: 25

Elektronická přihláška

 

Mobilní technologie II.

Garanti kurzu: Patrik Gottfried, David Mareš

Obsah kurzu: Předmět přináší prohloubení znalostí mobilních technologií. Detailněji se věnuje práci s operačními systémy Android a Windows (8.1, 10). Cílem předmětu je rozšířit studentům praktické znalosti mobilních zařízení.

Osnova přednášek:

1. Úvod – zopakování základních znalostí o mobilních zařízeních – hardware (včetně příslušenství) a software

2. Komunikace – Postupy pro propojení mobilního zařízení s PC, TV, quadroptérou, kamerou, meteostanicí a připojení k internetu

3. Aplikace I. – výběr nejlepších aplikací a možnosti zakoupení hudby, filmů, e-knih

4. Aplikace II. – výběr nejlepších aplikací a možnosti zakoupení hudby, filmů, e-knih

5. Sociální sítě – používáme denně Facebook, Google+, Twitter, Skype a další

6. Zálohování a bezpečnost – doporučení pro správné zálohování aneb fotografie z dovolené znovu nepořídíme

7. Závěr

Zvláštní podmínky a podrobnosti:

• Student by měl vlastnit chytré mobilní zařízení.

• Sociální sítě – Facebook, Twitter, Google+

• Práce s mobilní verzí aplikací Word, Excel

• Cloud (Google Drive, OneDrive) a otázky zabezpečení

Zakončení: závěrečný test

Rozvrh: čtvrtek 14:00 – 16:00

Číslo kurzu: 26

Elektronická přihláška

 

Nejčtenější američtí spisovatelé 2. poloviny 20. století

Garant kurzu: PhDr. Jiří Hanuš

Obsah kurzu: V kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější postavy americké prózy druhé poloviny 20. století. Například významná jižanská povídkářka Flannery O’Connorová, autor proslulé Lolity Vladimir Nabokov, význační židovští spisovatelé Saul Bellow a Philip Roth, „Mozart amerického románu“ John Updike, první Afroameričanka vyznamenaná Nobelovou cenou Toni Morrisonová, skvělá prozaistka Joyce Carol Oatesová, i u nás dobře známí romanopisci John Irving a Tom Robbins. U každého autora dostanou posluchači základní přehled o životě a díle a pak se podrobněji seznámí s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Zakončení: seminární práce

Rozvrh: úterý 11:00 – 12:20 (POZOR, ZMĚNA ČASU - původně 10:00 - 11:30)

Číslo kurzu: 27

Elektronická přihláška

 

Proměny žurnalistiky od dob vzniku internetu do současnosti

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků

Obsah kurzu: Na počátku stály pokusy se vzájemným propojováním počítačů do sítě a v současné době internet představuje nástroj, který lidstvo dennodenně využívá. I vývoj komunikace úzce souvisí s vývojem technologií, které umožňují, nebo přinejmenším usnadňují přenos sdělení. Komunikace se v současné době opírá o využívání jak technologických novinek, tak již zaběhlých prostředků, díky čemuž vedle sebe koexistují média tištěná a elektronická. Vývoj médií v posledním desetiletí 20. století, ale především v prvním desetiletí 21. století výrazně ovlivnilo právě zprovoznění a následné rozšíření sítě internet. Cílem kurzu bude posluchačům přiblížit, jaké proměny se odehrály a stále odehrávají v oblasti žurnalistiky a jaké důsledky lze pozorovat v mediálních organizacích z hlediska ekonomické a profesní roviny jejich fungování.

Zakončení: esej na téma Vlastní zkušenosti s novými médii

Rozvrh: pondělí: 14:00 – 15:30

Číslo kurzu: 28

Elektronická přihláška

 

Přistěhovalci v Evropě. Představují hrozbu?

Garant kurzu: PhDr. Martin Mejstřík

Obsah kurzu: Kurz se zabývá současným fenoménem migrace na evropský kontinent. Rozebrána bude situace v zemích, odkud do Evropy proudí nejvíce uprchlíků, jejich hlavní migrační trasy a způsoby jakými se dostávají na náš kontinent. Důraz bude kladen na jejich následnou asimilaci v cílových zemích, a jaké tento proces přináší výzvy a problémy. Zmíněna bude také situace v České republice a využívání pracovní migrace z východních zemí. Cílem kurzu je seznámit účastníky s hlavními problémy, které migrace v současnosti představuje pro evropské země a jejich hodnoty a jaké naopak vytváří pozitivní efekty.

Zakončení: esej

Rozvrh: čtvrtek 11:00 – 12:30

Číslo kurzu: 29

Elektronická přihláška

 

Seminář výtvarného umění II. - OBSAZENO

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.

Obsah kurzu: Náplní kurzu jsou návštěvy výstav (výběr dle aktuální nabídky a zájmu studentů) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí, které budou k těmto výstavám publikovány. Cílem kurzu je představit výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií a periodik zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů.

Zakončení: diskuze

Rozvrh: pátek

Číslo kurzu: 30

Elektronická přihláška

 

Tvůrčí psaní - OBSAZENO

Garant kurzu: PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.

Obsah kurzu: Cílem kurzu je nabídnout studentům základní teoretické a praktické znalosti pro tvůrčí psaní. Kurz vede Karol Lovaš. Je legendou rozhlasového zpravodajství slovenského soukromého Rádia Twist, které v polovině 90 let 20. století, v období tzv. “mečiarismu” bylo nejposlouchanějším rozhlasovým zpravodajstvím v zemi. V roce 1996 získal Karol Lovaš jako spoluautor a moderátor Žurnálu Rádia Twist cenu slovenského Literárního fondu. V roce 1999 byl válečným rozhlasovým reportérem v bývalé Jugoslávii. Jeho přímé komentování zatýkání expremiéra Vladimíra Mečiara v roce 2000 převzala na své stránky americká CNN. V roce 2011 absolvoval Lovaš studium Katolické teologie na Karlově univerzitě. Je katolickým řeholním knězem – premonstrátem. Napsal několik knížek s duchovní tématikou, které vyšly ve slovenském vydavatelství Cathedra: Boží šašo, Kto sa chce naučiť bicyklovať, musí aj padnúť, Náš Boh nosí zásteru, Pojedači Boha. V českém jazyce vyšla v roce 2016 jeho kniha: Já, neposlušné dítě. Je autorem knižních rozhovorů se třemi slovenskými prezidenty – Michalem Kováčem, Rudolfem Schusterem a Ivanem Gašparovičem. Aktuálně pracuje na knižní podobě rozhovorů s Alojzem Lorencem – posledním šéfem československé Státní bezpečnosti. Do vydání rovněž připravuje titul: “Vulgární” a “bulvární” Bůh (Mediální politika podle Krista). Na Institutu mediálních studií a žurnalistiky přednáší Karol Lovaš rozhlasovou žurnalistiku.

Zakončení: průběžně psané reflexe k zadaným tématům

Rozvrh: čtvrtek 14:00 – 15:30 (POZOR, ZMĚNA ČASU - původně čtvrtek 10:00 - 11:30)

Číslo kurzu: 31

Elektronická přihláška

 

„Uplatňovat zdrženlivost?“ Západ a Pražské jaro 1968

Garant kurzu: PhDr. Vít Fojtek, Dr., Ph.D.

Obsah kurzu: Přednáška se zabývá postojem Západu v čele se Spojenými státy k Sovětskému svazu a Východní Evropě během uvolňování napětí v 60. a 70. letech 20. století, v době tzv. politiky détente. Tato politika měla svá pozitiva i negativa. Její negativní dopad si přiblížíme na příkladu československých událostí roku 1968. Zajímat nás bude jaké nálady tehdy převažovaly mezi západoevropskou veřejností, jaké priority měly Spojené státy a jak se to odrazilo v postojích vedoucích amerických a západoevropských politických představitelů k Sovětskému svazu a Východní Evropě. Zaměříme se i na to, proč tito představitelé reagovali na sovětskou invazi do Československa slabě opatrně, v čem z jejich pohledu ohrožovala další rozvoj vztahů mezi Východem a Západem a jak těchto postojů Sovětský svaz využíval pro své politické cíle.

Zakončení: písemná práce

Rozvrh: pátek 14:00 – 15:30

Číslo kurzu: 32

Elektronická přihláška

 

Historie televizního vysílání v českých zemích

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Příběh televizního vysílání se u nás netýká pouze Československé televize, začíná již ve 20. letech 20. století, kdy jsme patřili mezi rozhlasové velmoci. Jaká byla cesta našich pionýrů a propagátorů televize a jaké politické okolnosti ovlivňovaly zavádění televize? Co se vysílalo v prvních letech po roce 1953 a proč, jakou úlohu sehrála ČST v uvolněných 60. letech? Proč je třeba považovat činy televizních pracovníků během okupace 1968 za hrdinské a co následovalo během normalizace, pod vedením Jana Zelenky? V čem spočívalo mistrovství Jaroslava Dietla a proč máme tak rádi seriály? Jak se televize vyrovnala s pádem socialismu a nástupem konkurenčních soukromých televizních stanic? Co to vlastně je veřejná služba a proč jí máme? Má ještě dnes televize nějakou sílu? Jaký obraz světa přináší? Tyto a jiné otázky zodpoví kurz pod vedením televizního dramaturga, ale i historika a teoretika televize M. Štolla.

Plán přednášek:

1. Nipkow, Sudety a sovětský blok

2. Československá televize mezi válkami

3. Směrem k zahájení vysílání, televize jako státní zájem

4. Prvních 8 let ČST – hledání sebe sama

5. Televize jako partner společnosti

6. Pražské jaro a nástup normalizace

7. Normalizace a veřejná služba

Součástí kurzu bude i exkurze do České televize.

Rozvrh: pátek 11:00 – 12:30

Číslo kurzu: 33

Elektronická přihláška

 

Český dokumentární film II – Reflexe a diagnóza společnosti

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz je druhým nahlédnutím do fenoménu českého dokumentárního filmu skrze jednotlivé tematické řezy a zároveň představením vybraných autorských osobností, které vytvářeli/vytvářejí tzv. českou dokumentární školu. Ze široké tematické škály se tento navazující kurz soustřeďuje pouze na sféru sociální, vazbu člověka a společnosti, intimního prožívání reality, ale také vzdoru vůči systému či životního stylu. Kurz je postaven na ukázkách ze základních děl, a to vždy s ohledem na probíraný jev či tematickou oblast, a na jejich kontextuálních propojování. (Kurz lze absolvovat i samostatně, bez návaznosti na předchozí.)

Plán přednášek s ukázkami filmů:

1. Podoby intimity (Špáta, Schorm, Fairaizl, Sommerová, Procházková, Hníková, Kudrna)

2. Mizející světy (Úlehla, Čáslavský, Císařovský, Hapl, Maryška, Ševčíková, Gébová)

3. Život s handicapem (Špáta, Granec, Fenič, Janek, Koutecký, Doruška)

4. Politické paralely (Činčera, Fenič, Sommerová, Vachek, Koutecký, Remunda a Klusák, Jablonská)

5. Životaběh, od začátku k cíli (Schorm, Chytilová, Vihanová, Špáta, Činčerová, Pinkavová)

6. Vzdor vůči systému (Činčera, Soeldner, Bričkovský, Krejčík, Mináč)

7. Životní styl (Krejčík, Gogola, Hníková, Mareček, Moulis, Počtová)

Lektorem kurzu je dokumentarista, ale i autor mnoha historických a teoretických publikací o českém dokumentu M. Štoll.

Rozvrh: pátek 9:30 – 11:00

Číslo kurzu: 34

Elektronická přihláška

 

Kurz sebeobrany: manipulace v médiích - kurz zrušen (přesunut na zimní semestr 2018/2019)

Garant kurzu: Mgr. Lucie Römer

Obsah kurzu: Šmejdi. Skrytá reklama. Product Placement. Fake news. Manipulací v médiích se to jen hemží. Ne vše je ale manipulace. Jak manipulaci v médiích poznat? Komu slouží? Jak vzniká? A jak předcházet tomu, aby se člověk stal její obětí?

Na konkrétních příkladech z tištěných i audiovizuálních médií se bude tento ineraktivně laděný kurz snažit vybavit jeho účastníky nastraženýma ušima, lupou pro rozpoznání toho, zda jimi daná reportáž či zpráva skutečně manipuluje, preventivními opatřeními pro případ, že by je média někdy oslovila, a ostrými náboji, kdyby se snad obětí manipulace stali přímo oni.

Zakončení: seminární práce

Rozvrh: čtvrtek 13:00 – 14:30

Číslo kurzu: 35

Elektronická přihláška

 

Tvůrčí dílny digitální fotografie II

Garant kurzu: Mgr. Sandra Štefaniková

Obsah kurzu: Předmět navazuje na kurz Tvůrčí dílny digitální fotografie I a soustředí se především na fotožurnalistické žánry. Předpokládá vyhraněný zájem studentů o fotografii a schopnost samostatné tvůrčí práce. Předmět je realizován formou dílčích zadání a zpracování různých fotožurnalistických témat, např. fotoreportáž, aktualita, portrét atd. Důraz je kladen na rychlost, jednoznačnost, obrazovou kultivovanost, práci s popisky. Součástí kurzu je pravidelné publikování výstupů studentských prací na webových stránkách předmětu. Absolventi předmětu by měli mít širší znalosti praktické digitální fotografie. Očekává se originální přístup. Po absolvování předmětu by si studenti měli být jisti se zacházením s fotografickým zařízení. Zároveň by měli být schopni zpracovat různá fotožurnalistická témata, včetně editace a doprovodných textů.

Tematické okruhy:

• Úvod

• Praktická cvičení

• Hodnocení cvičení a diskuze

• Práce s popisky

• Editorská činnost

• Závěrečné hodnocení

Zakončení: esej

Rozvrh: středa 14:00 - 15:30 (POZOR, ZMĚNA ČASU! Původně úterý 13:00 – 14:30)

Číslo kurzu: 36

Elektronická přihláška

 

Zlatá léta první republiky?

Garant kurzu: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

Obsah kurzu: Rok 2018 je rokem stého výročí založení samostatného československého státu. V historiografii bývá tento stát označován za ostrov demokracie a stability uprostřed bouřlivého regionu Střední Evropy. V přednášce se budeme věnovat úspěchům, ale i nezdarům nového státu a diskutovat, které momenty nejvíce ovlivnily krátkodobost jeho trvání. Na scénu vstoupí ambiciózní muži v nejlepších letech, žízniví po moci a penězích, jimž mnohdy nic nebylo svaté. Přesto na ně vzpomínáme jako na zakladatele novodobé české státnosti. Každá přednáška bude zaměřena na jeden mytologizovaný aspekt naší minulosti: opravdu bylo Československo hospodářsky nejsilnějším a nejdemokratičtějším státem regionu, a opravdu byli naši předkové připraveni přinášet mu oběti?

Zakončení: recenze knihy

Rozvrh: čtvrtek 11:00 - 12:20 

Číslo kurzu: 37

Elektronická přihláška

 

Strakova akademie aneb Zapomenutý svět českých nadací - kurz zrušen

Garant kurzu: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

Obsah kurzu: Pod spojením Strakova akademie si dnes každý představí Úřad vlády. Několik staletí předtím, než do budovy vstoupil první československý státní úředník, však šlo o bohatou a vzkvétající soukromou nadaci, a později vzdělávací instituci pro výchovu synů ze zchudlých českých šlechtických rodin. V přednáškách bude příběh této nadace zasazen do dobových kontextů vzájemné lidské pomoci, filantropie a rozvoje sociálního státu, ale budeme také mluvit o tom, proč je dnes historie českých nadací, jejíž součástí byla i Strakova akademie, prakticky zapomenut.

Zakončení: diskuze nad případovými studiemi

Rozvrh: 

Číslo kurzu: 38

Elektronická přihláška

 

Současná čeština v praxi a médiích

Garant kurzu: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz je věnován vybraným jevům současné češtiny. Stručný výklad teoretických poznatků bude bohatě ilustrován konkrétními příklady a kritickými analýzami mediálních textů psaných i mluvených. Důraz bude kladen na problematické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití v daných situacích. Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-naučné jazykovědné literatury a také praktický nácvik některých dovedností (mluvený projev, psaní e-mailu atd). V neposlední řadě bude v kurzu prostor pro jazykové hry, výklad etymologie slov a další jazykové zajímavosti. 

Zakončení: průběžné plnění zadaných úkolů a závěrečný test

Rozvrh: pátek 9:30-11:00

Číslo kurzu: 39

Elektronická přihláška

 

Média blízká i vzdálená II

Garant kurzu: PhDr. Radim Wolák

Obsah kurzu: Kurz nabízí účastníkům hlubší poznání mediální problematiky, vhled do dějin médií i jejich
současného fungování prostřednictvím exkurzí do mediálních institucí (ČT, ČRo, ČTK, redakce
novin, vydavatelství, tiskárny), návštěv muzeí (Poštovní muzeum, Technické muzeum, Národní
muzeum), příležitostných akcí, diskusí či besed o mediálních otázkách se zajímavými osobnostmi,
odborníky a pracovníky médií. Přesná náplň kurzu je vždy stanovena na základě zájmu účastníků
po prvním setkání.

Zakončení: závěrečná debata u kulatého stolu o roli médií v současném světě

Rozvrh: pátek 12:30 - 14.00

Číslo kurzu: 40

Elektronická přihláška