Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku na FSV UK

Fakulta sociálních věd UK má již více než dvacetiletou zkušenost s organizací a výukou kurzů Univerzity třetího věku (U3V). Od dřívější formy pouze jednotlivých kurzů přešla fakulta v akademickém roce 2011/2012 k realizaci uceleného sociálněvědně orientovaného  programu složeného z kurzů, které reprezentují jednotlivé obory rozvíjené fakultou. Program je strukturován jako cyklus přednášek se sociálněvědním zaměřením a s flexibilní nabídkou samostatných kurzů a pevně stanovenými podmínkami studia. U3V na FSV UK se snaží být nejen vzdělávacím programem pro seniory, ale chce pro účastníky kurzů vytvořit i příjemné a důstojné univerzitní prostředí, které by jim dovolovalo samostatně rozvíjet své zájmy a dovednosti a prohlubovat znalosti a vědomosti.  Výuka většinou probíhá v posluchárnách budovy Hollar na Smetanově nábřeží nebo v moderním výukovém areálu Jinonice.

  • Na FSV UK lze v rámci Univerzity třetího věku navštěvovat jednotlivé kurzy, po jejichž absolvování obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.
  • Účastník může rovněž absolvovat celý program Základy společenských věd pro U3V (dále ZVS U3V). Program ZSV U3V je uskutečňován v českém jazyce, trvá šest semestrů a má podobu souboru tematicky provázaných kurzů. Účastník programu ZSV U3V není studentem podle Zákona č. 137/2016 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Na účastníka programu ZSV U3V se přiměřeně vztahují studijní a zkušební předpisy UK a FSV UK. Na závěr obdrží absolvent Osvědčení o absolvování programu, které je slavnostně předáváno v prostorách Karolina. Účastník, který aspiruje na absolvování celého programu ZSV U3V, musí každý semestr absolvovat minimálně jeden kurz z nabídky vypisované v rámci tohoto programu.
  • Všechny kurzy jsou jednosemestrální a v průběhu semestru se vždy uskuteční výuka sedmkrát v termínech oznámených před začátkem příslušného semestru. Pouze Filmový seminář a kurz Český hraný film v letech 1938-1945 se konají každý týden.

 

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny

Brožurka s nabídkou kurzů ke stažení

Brožurka pro ak. rok 2018/2019 (pdf)

Jak, kdy a kde podat přihlášku, způsob úhrady

Přijímání přihlášek na zimní semestr 2019/2020  bude zahájeno 13. dubna 2019.  Nabídka kurzů pro příští akademický rok bude zveřejněna níže na této webové stránce ve druhé polovině března. Na kurzy Univerzity třetího věku se můžete přihlásit on-line, bez nutnosti posílat přihlášku poštou nebo ji osobně nosit na studijní oddělení. Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete  v nabídce kurzů pod informacemi o příslušném kurzu. Nadále však budeme přijímat i přihlášky na papírových formulářích. Papírovou přihlášku (přihláška ZDE) vyplňte a zašlete poštou či prostřednictvím podatelny budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, na studijní oddělení, případně přineste osobně Mgr. Denise Šmejkalové do kanceláře 205. 

Přihlášky na zimní semestr 2019/20 je možné podávat od 13. dubna do 13. září 2019.

Přihlášky na letní semestr 2019/20 budeme přijímat od 15. listopadu 2019 do 31. ledna 2020.

Přihlášky podané mimo výše uvedená období není možné akceptovat. 

 

Poplatek 500 Kč za jednosemestrální kurz můžete uhradit:

  • bankovním převodem na účet Komerční banky, číslo účtu: 85033011/0100, variabilní symbol se skládá z čísla  700135 a z čísla kurzu, např. pro kurz Britský parlament a jeho role v britské politice je v. s. 7001353, pro kurz Média zblízka I je v. s. 70013512 atd.

Aby bylo možné platbu identifikovat, doplňte do poznámky pro příjemce jméno osoby, za kterou platíte. 

  • Hotově či kartou v pokladně budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, přízemí, dveře č. 7. I v tomto případě sdělte pokladní příslušný variabilní symbol a jméno účastníka kurzu, za něhož platíte. Než se k nám vydáte přihlášku uhradit, doporučujeme ujistit se na webových stránkách fakulty, že pokladna bude otevřena. 

 

Kurz bude otevřen, pokud se do něj přihlásí minimálně šest zájemců. Prosíme, abyste kurzovné hradili až poté, co od referentky obdržíte e-mail s pokyny k platbě. Pokud se do kurzu nepřihlásí minimální počet zájemců, budeme Vás informovat e-mailem, dopisem nebo telefonicky neprodleně po skončení období pro přijímání přihlášek. V případě, že kurz bude z kapacitních, technických ji jiných důvodů zrušen a Vy již budete mít kurzovné uhrazeno, bude Vám poplatek vrácen na Váš bankovní účet. O vrácení poplatku prosím požádejte. 

Doklad o zaplacení kurzu nám prosím nezasílejte, ale pečlivě si ho uchovejte po celou dobu kurzu pro případnou kontrolu. 

 

Přihláška ke studiu programu celoživotního vzdělávání - U3V

Přihláška ke stažení (pdf)

Další kontakty

Termíny a průběh výuky

Výuka v každém kurzu se zpravidla uskutečňuje sedmkrát za semestr (tj. 7x 80 min). Konkrétní termíny výuky budou oznámeny před začátkem semestru. 

 

KURZY U3V V LETNÍM SEMESTRU 2018/2019

Kurzy otevřené v letním semestru 2018/19 (únor - květen 2019)

Pro bližší informace (konkrétní termíny výuky, číslo učebny) klikněte na název kurzu. Do těchto kurzů již není možné se přihlásit.

 

Český hraný film v letech 1938–1945

Garant kurzu: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz se zaměří na český hraný film v období let 1938-1945. Tematika protektorátní české kinematografie je v posledních letech v médiích dost frekventovaná (publikování memoárových knih, otázka poválečného projednávání protektorátní činnosti, seriál České televize Bohéma). Úvodní přednášky se zaměří na období pomnichovské druhé republiky, kdy i oblasti kinematografie se týkala vlna vypjatého nacionalismu a antisemitismu. Větší část přednášek bude věnována hranému protektorátnímu českému filmu. Posluchači se seznámí se změnami majetkové struktury a s organizačním zázemím českého filmu (přednášející zde bude vycházet z archivních výzkumů). Na příkladech výrazných osobností (režiséři, herci, producenti) bude možné dokumentovat situaci filmařů v období protektorátu. V rámci přednášek budou prezentovány informace o filmech natáčených v době protektorátu (okolnosti jejich vzniku, dobové přijetí, umělecké kvality). Výuka bude doplňována ukázkami z českých filmů.

Zakončení: rozprava o vybraných filmech sledovaného období

Rozvrh: pátek 14:00–15:30

Číslo kurzu: 22

Elektronická přihláška

 

Filmový seminář II.

Garant kurzu: doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.

Obsah kurzu: Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové kritiky a recenze. Výuka probíhá formou filmových projekcí s úvodními přednáškami.

Zakončení: recenze vybraného díla

Rozvrh: úterý od 17:30  nebo od 20:00 

Číslo kurzu: 23

Elektronická přihláška

 

Francie blízká i vzdálená II.: Provence a Okcitánie 

Garant kurzu: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Obsah kurzu: Kurz navazuje na kurz Francie blízká i vzdálená I. a provede zájemce o Francii dějinami i současností dvou historických oblastí jižní Francie, které tvoří v současnosti dva jihofrancouzské regiony, a to Provence a Okcitánie (tento nový region vznikl v rámci změn v regionální struktury Francie v roce 2016). I v letním semestru se kurz zaměří nejen na důležité historické události, které jsou s danými regiony spjaty, byť jejich vliv byl teritoriálně mnohem širší (například příběh katarů), ale i na osobnosti jako byl spisovatel a zakladatel okcitánského hnutí Frédéric Mistral či Jean-François Champollion, jemuž patří prvenství při rozluštění hieroglyfů.

Zakončení: diskuze k vybranému tématu

Rozvrh: pátek 9:30-11:00 (POZOR, ZMĚNA ČASU - původně pátek 10:00 - 11:30)

Číslo kurzu: 24

Elektronická přihláška

 

Kurz práce s PC – pokročilý

Garant kurzu: Bc. Dušan May

Obsah kurzu: Anotace a osnova přednášek:

1. Úvod a opakování Word( úvodní slovo, rozdání loginů, opakování)

2. Word ( hlouběji formátování, styly, nástroje, tvorba tabulek, kreslení)

3. Excel (základy + provázanost word excel)

4. PowerPoint (základy)

5. Internet

6. Internet + e-mail + ICQ + Skype

7. Opakování

Zakončení: test

Rozvrh: čtvrtek 12:00 – 14:00

Číslo kurzu: 25

Elektronická přihláška

 

Mobilní technologie II.

Garanti kurzu: Patrik Gottfried, David Mareš

Obsah kurzu: Předmět přináší prohloubení znalostí mobilních technologií. Detailněji se věnuje práci s operačními systémy Android a Windows (8.1, 10). Cílem předmětu je rozšířit studentům praktické znalosti mobilních zařízení.

Osnova přednášek:

1. Úvod – zopakování základních znalostí o mobilních zařízeních – hardware (včetně příslušenství) a software

2. Komunikace – Postupy pro propojení mobilního zařízení s PC, TV, quadroptérou, kamerou, meteostanicí a připojení k internetu

3. Aplikace I. – výběr nejlepších aplikací a možnosti zakoupení hudby, filmů, e-knih

4. Aplikace II. – výběr nejlepších aplikací a možnosti zakoupení hudby, filmů, e-knih

5. Sociální sítě – používáme denně Facebook, Google+, Twitter, Skype a další

6. Zálohování a bezpečnost – doporučení pro správné zálohování aneb fotografie z dovolené znovu nepořídíme

7. Závěr

Zvláštní podmínky a podrobnosti:

• Student by měl vlastnit chytré mobilní zařízení.

• Sociální sítě – Facebook, Twitter, Google+

• Práce s mobilní verzí aplikací Word, Excel

• Cloud (Google Drive, OneDrive) a otázky zabezpečení

Zakončení: závěrečný test

Rozvrh: čtvrtek 14:00 – 16:00

Číslo kurzu: 26

Elektronická přihláška

 

Nejčtenější američtí spisovatelé 2. poloviny 20. století

Garant kurzu: PhDr. Jiří Hanuš

Obsah kurzu: V kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější postavy americké prózy druhé poloviny 20. století. Například významná jižanská povídkářka Flannery O’Connorová, autor proslulé Lolity Vladimir Nabokov, význační židovští spisovatelé Saul Bellow a Philip Roth, „Mozart amerického románu“ John Updike, první Afroameričanka vyznamenaná Nobelovou cenou Toni Morrisonová, skvělá prozaistka Joyce Carol Oatesová, i u nás dobře známí romanopisci John Irving a Tom Robbins. U každého autora dostanou posluchači základní přehled o životě a díle a pak se podrobněji seznámí s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Zakončení: seminární práce

Rozvrh: úterý 11:00 – 12:20 (POZOR, ZMĚNA ČASU - původně 10:00 - 11:30)

Číslo kurzu: 27

Elektronická přihláška

 

Přistěhovalci v Evropě. Představují hrozbu?

Garant kurzu: PhDr. Martin Mejstřík

Obsah kurzu: Kurz se zabývá současným fenoménem migrace na evropský kontinent. Rozebrána bude situace v zemích, odkud do Evropy proudí nejvíce uprchlíků, jejich hlavní migrační trasy a způsoby jakými se dostávají na náš kontinent. Důraz bude kladen na jejich následnou asimilaci v cílových zemích, a jaké tento proces přináší výzvy a problémy. Zmíněna bude také situace v České republice a využívání pracovní migrace z východních zemí. Cílem kurzu je seznámit účastníky s hlavními problémy, které migrace v současnosti představuje pro evropské země a jejich hodnoty a jaké naopak vytváří pozitivní efekty.

Zakončení: esej

Rozvrh: čtvrtek 11:00 – 12:30

Číslo kurzu: 29

Elektronická přihláška

 

Seminář výtvarného umění II. 

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.

Obsah kurzu: Náplní kurzu jsou návštěvy výstav (výběr dle aktuální nabídky a zájmu studentů) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí, které budou k těmto výstavám publikovány. Cílem kurzu je představit výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií a periodik zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů.

Zakončení: diskuze

Rozvrh: pátek

Číslo kurzu: 30

Elektronická přihláška

 

Tvůrčí psaní 

Garant kurzu: PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.

Obsah kurzu: Cílem kurzu je nabídnout studentům základní teoretické a praktické znalosti pro tvůrčí psaní. Kurz vede Karol Lovaš. Je legendou rozhlasového zpravodajství slovenského soukromého Rádia Twist, které v polovině 90 let 20. století, v období tzv. “mečiarismu” bylo nejposlouchanějším rozhlasovým zpravodajstvím v zemi. V roce 1996 získal Karol Lovaš jako spoluautor a moderátor Žurnálu Rádia Twist cenu slovenského Literárního fondu. V roce 1999 byl válečným rozhlasovým reportérem v bývalé Jugoslávii. Jeho přímé komentování zatýkání expremiéra Vladimíra Mečiara v roce 2000 převzala na své stránky americká CNN. V roce 2011 absolvoval Lovaš studium Katolické teologie na Karlově univerzitě. Je katolickým řeholním knězem – premonstrátem. Napsal několik knížek s duchovní tématikou, které vyšly ve slovenském vydavatelství Cathedra: Boží šašo, Kto sa chce naučiť bicyklovať, musí aj padnúť, Náš Boh nosí zásteru, Pojedači Boha. V českém jazyce vyšla v roce 2016 jeho kniha: Já, neposlušné dítě. Je autorem knižních rozhovorů se třemi slovenskými prezidenty – Michalem Kováčem, Rudolfem Schusterem a Ivanem Gašparovičem. Aktuálně pracuje na knižní podobě rozhovorů s Alojzem Lorencem – posledním šéfem československé Státní bezpečnosti. Do vydání rovněž připravuje titul: “Vulgární” a “bulvární” Bůh (Mediální politika podle Krista). Na Institutu mediálních studií a žurnalistiky přednáší Karol Lovaš rozhlasovou žurnalistiku.

Zakončení: průběžně psané reflexe k zadaným tématům

Rozvrh: čtvrtek 14:00 – 15:30 (POZOR, ZMĚNA ČASU - původně čtvrtek 10:00 - 11:30)

Číslo kurzu: 31

Elektronická přihláška

 

Historie televizního vysílání v českých zemích

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Příběh televizního vysílání se u nás netýká pouze Československé televize, začíná již ve 20. letech 20. století, kdy jsme patřili mezi rozhlasové velmoci. Jaká byla cesta našich pionýrů a propagátorů televize a jaké politické okolnosti ovlivňovaly zavádění televize? Co se vysílalo v prvních letech po roce 1953 a proč, jakou úlohu sehrála ČST v uvolněných 60. letech? Proč je třeba považovat činy televizních pracovníků během okupace 1968 za hrdinské a co následovalo během normalizace, pod vedením Jana Zelenky? V čem spočívalo mistrovství Jaroslava Dietla a proč máme tak rádi seriály? Jak se televize vyrovnala s pádem socialismu a nástupem konkurenčních soukromých televizních stanic? Co to vlastně je veřejná služba a proč jí máme? Má ještě dnes televize nějakou sílu? Jaký obraz světa přináší? Tyto a jiné otázky zodpoví kurz pod vedením televizního dramaturga, ale i historika a teoretika televize M. Štolla.

Plán přednášek:

1. Nipkow, Sudety a sovětský blok

2. Československá televize mezi válkami

3. Směrem k zahájení vysílání, televize jako státní zájem

4. Prvních 8 let ČST – hledání sebe sama

5. Televize jako partner společnosti

6. Pražské jaro a nástup normalizace

7. Normalizace a veřejná služba

Součástí kurzu bude i exkurze do České televize.

Rozvrh: pátek 11:00 – 12:30

Číslo kurzu: 33

Elektronická přihláška

 

Český dokumentární film II – Reflexe a diagnóza společnosti

Garant kurzu: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz je druhým nahlédnutím do fenoménu českého dokumentárního filmu skrze jednotlivé tematické řezy a zároveň představením vybraných autorských osobností, které vytvářeli/vytvářejí tzv. českou dokumentární školu. Ze široké tematické škály se tento navazující kurz soustřeďuje pouze na sféru sociální, vazbu člověka a společnosti, intimního prožívání reality, ale také vzdoru vůči systému či životního stylu. Kurz je postaven na ukázkách ze základních děl, a to vždy s ohledem na probíraný jev či tematickou oblast, a na jejich kontextuálních propojování. (Kurz lze absolvovat i samostatně, bez návaznosti na předchozí.)

Plán přednášek s ukázkami filmů:

1. Podoby intimity (Špáta, Schorm, Fairaizl, Sommerová, Procházková, Hníková, Kudrna)

2. Mizející světy (Úlehla, Čáslavský, Císařovský, Hapl, Maryška, Ševčíková, Gébová)

3. Život s handicapem (Špáta, Granec, Fenič, Janek, Koutecký, Doruška)

4. Politické paralely (Činčera, Fenič, Sommerová, Vachek, Koutecký, Remunda a Klusák, Jablonská)

5. Životaběh, od začátku k cíli (Schorm, Chytilová, Vihanová, Špáta, Činčerová, Pinkavová)

6. Vzdor vůči systému (Činčera, Soeldner, Bričkovský, Krejčík, Mináč)

7. Životní styl (Krejčík, Gogola, Hníková, Mareček, Moulis, Počtová)

Lektorem kurzu je dokumentarista, ale i autor mnoha historických a teoretických publikací o českém dokumentu M. Štoll.

Rozvrh: pátek 9:30 – 11:00

Číslo kurzu: 34

Elektronická přihláška

 

Zlatá léta první republiky? 

Garant kurzu: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

Obsah kurzu: Rok 2018 je rokem stého výročí založení samostatného československého státu. V historiografii bývá tento stát označován za ostrov demokracie a stability uprostřed bouřlivého regionu Střední Evropy. V přednášce se budeme věnovat úspěchům, ale i nezdarům nového státu a diskutovat, které momenty nejvíce ovlivnily krátkodobost jeho trvání. Na scénu vstoupí ambiciózní muži v nejlepších letech, žízniví po moci a penězích, jimž mnohdy nic nebylo svaté. Přesto na ně vzpomínáme jako na zakladatele novodobé české státnosti. Každá přednáška bude zaměřena na jeden mytologizovaný aspekt naší minulosti: opravdu bylo Československo hospodářsky nejsilnějším a nejdemokratičtějším státem regionu, a opravdu byli naši předkové připraveni přinášet mu oběti?

Zakončení: recenze knihy

Rozvrh: čtvrtek 11:00 - 12:20 

Číslo kurzu: 37

Elektronická přihláška

 

Současná čeština v praxi a médiích

Garant kurzu: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

Obsah kurzu: Kurz je věnován vybraným jevům současné češtiny. Stručný výklad teoretických poznatků bude bohatě ilustrován konkrétními příklady a kritickými analýzami mediálních textů psaných i mluvených. Důraz bude kladen na problematické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití v daných situacích. Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-naučné jazykovědné literatury a také praktický nácvik některých dovedností (mluvený projev, psaní e-mailu atd). V neposlední řadě bude v kurzu prostor pro jazykové hry, výklad etymologie slov a další jazykové zajímavosti. 

Zakončení: průběžné plnění zadaných úkolů a závěrečný test

Rozvrh: pátek 9:30-11:00

Číslo kurzu: 39

Elektronická přihláška