Studijní pobyty

Studijní pobyty na FSV UK

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy nabízí v rámci celoživotního vzdělávání tzv. studijní pobyty ("nulté ročníky"). Tyto programy celoživotního vzdělávání jsou určeny především neúspěšným uchazečům o studium, do některých studijních pobytů se však mohou hlásit i zájemci z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem rozšířit si své vědomosti a dovednosti.

Studijní pobyt ("nultý ročník") mohou zájemci absolvovat v jakémkoliv bakalářském nebo magisterském programu  vyučovaném v českém jazyce, který FSV v daném akademickém roce otevírá.

Účastník studijního pobytu může být - po splnění určitých podmínek - v následujícím akademickém roce přijat bez přijímací zkoušky. Podmínky, které je nutno splnit, viz níže. 

V rámci studijního pobytu může účastník navštěvovat nejen předměty, které jsou pro daný studijní program povinné, ale i kterýkoli jiný předmět vyučovaný na FSV (s přihlédnutím k prostorovým kapacitám).

Účastníci studijních pobytů studují společně se studenty řádného studia a stejně tak skládají i zápočty a zkoušky.  V případě přijetí na fakultu v dalším akademickém roce jim mohou být takto splněné studijní povinnosti uznány.

O absolvování předmětů v rámci studijního pobytu dostane na jeho konci účastník osvědčení.

Výši úplaty za semestrální studijní pobyt stanoví na základě kalkulace děkan fakulty. V současné době je částka stanovena na 18 000 Kč za jeden semestr. Cena za studijní pobyt se hradí před zahájením studia na základě zálohové faktury.

Podmínky účasti ve studijních pobytech upravuje Opatření děkanky č. 4/2021

 

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny

Přihláška ke studijnímu pobytu

Kdy a jak podat přihlášku?

Přihlášky do studijních pobytů na zimní semestr 2023/2024 bude možné podávat od 1. 7.  do 15. 8. 2023.  

Preferujeme elektronické přihlašování (ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA), využít však můžete i papírovou přihlášku (ke stažení zde: PAPÍROVÁ PŘIHLÁŠKA), kterou je třeba doručit na adresu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, a to buď poštou, nebo osobně (přihlášku je možné odevzdat na podatelně).     K elektronické i papírové přihlášce je nutné přiložit kopii maturitního vysvědčení (nebo bakalářského/magisterského diplomu), životopis, případně další relevantní přílohy.

Podmínky přijetí do studijního pobytu v rámci celoživotního vzdělávání

Podmínky přijetí pro akademický rok 2023/24

Uchazeči jsou do studijních pobytů přijímáni podle kapacitních možností fakulty. U všech programů je  podmínkou přijetí včasné podání přihlášky a ukončené středoškolské vzdělání. Většina programů je určena pouze pro ty, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia a nebyli přijati, některé programy jsou však otevřeny i ostatním zájemcům. Povinnou přílohou přihlášky je vždy kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a strukturovaný životopis. V případě, že je vyžadován ještě nějaký další dokument, je informace uvedena u daného programu.

Bakalářské programy:

Teritoriální studia (prezenční) 

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Teritoriální studia pro akademický rok 2023/24, ale nebyli přijati.  

 

Teritoriální studia (distanční) 

specializace Teritoriální studia

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Teritoriální studia (specializace Teritoriální studia) pro akademický rok 2023/24, ale nebyli přijati. 

specializace Soudobé dějiny

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Teritoriální studia (specializace Soudobé dějiny) pro akademický rok 2023/24, ale nebyli přijati. 

 

Česko-německá studia (prezenční)

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Česko-německá studia pro akademický rok 2023/24, ale nebyli přijati.

 

Komunikační studia (prezenční)

specializace Žurnalistika

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia bakalářského programu Komunikační studia, specializace Žurnalistika, pro akademický rok 2023/24, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou do programu CŽV přijímáni dle kapacity a výše získaných bodů.

specializace Mediální studia

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia bakalářského programu Komunikační studia, specializace Mediální studia, pro akademický rok 2023/24, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou do programu CŽV přijímáni dle kapacity a výše získaných bodů.

specializace Marketingová komunikace a public relations 

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia bakalářského programu Komunikační studia, specializace Marketingová komunikace a public relations, pro akademický rok 2023/24, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou do programu CŽV přijímáni dle kapacity a výše získaných bodů.

 

Politologie a mezinárodní vztahy (prezenční) 

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Politologie a mezinárodní vztahy pro akademický rok 2023/24, ale nebyli přijati. 

 

Politologie a veřejná politika (prezenční)

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Politologie a veřejná politika pro akademický rok 2023/24, ale nebyli přijati. 

 

Sociologie (prezenční)

specializace Studia současných společností

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh nejsou stanoveny žádné další podmínky pro přijetí.

specializace Sociální antropologie

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh nejsou stanoveny žádné další podmínky pro přijetí.

 

Sociologie a sociální politika (prezenční) 

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh nejsou stanoveny žádné další podmínky pro přijetí.  

 

Ekonomie a finance (prezenční)

V případě, že rodným jazykem uchazeče o studium v českém jazyce není čeština nebo slovenština, vyžadujeme doklad o složení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2. Tento doklad je povinnou přílohou přihlášky do studijního pobytu. 

 

Navazující magisterské programy:

Mediální studia (prezenční)

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh nejsou stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. 

 

Mediální studia (distanční) 

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh nejsou stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. 

 

Strategická komunikace (prezenční)

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří si podali přihlášku do navazujícího magisterského programu Strategická komunikace pro akademický rok 2023/24 a absolvovali řádné přijímací řízení včetně pohovoru ve druhém kole, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou přijímáni dle kapacity a výše získaných bodů.

 

Žurnalistika (prezenční)

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v navazujícím magisterském programu Žurnalistika pro akademický rok 2023/2024, ale nebyli přijati. Uchazeči jsou do programu přijímáni dle kapacity a výše získaných bodů.

 

Německá a středoevropská studia (prezenční)

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v navazujícím magisterském programu Německá a středoevropská studia pro akademický rok 2023/2024, ale nebyli přijati. 

 

Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (distanční)

specializace Balkánská a středoevropská studia

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia dané specializace v navazujícím magisterském studijním programu Balkánská, euroasijská a středoevropská studia pro akademický rok 2023/24, ale nebyli přijati.

 

specializace Ruská a euroasijská studia

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia dané specializace v navazujícím magisterském studijním programu Balkánská, euroasijská a středoevropská studia pro akademický rok 2022/23, ale nebyli přijati.

 

Politologie (prezenční)

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v navazujícím magisterském programu Politologie pro akademický rok 2023/24, ale nebyli přijati.

 

Teritoriální studia (prezenční)

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v navazujícím magisterském programu Teritoriální studia pro akademický rok 2023/2024, ale nebyli přijati.

 

Bezpečnostní studia (prezenční) 

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh nejsou stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. 

 

Mezinárodní vztahy (prezenční) – v akademickém roce 2023/24 tento program CŽV nebude otevřen

 

Ekonomie a finance (prezenční) 

V případě, že rodným jazykem uchazeče o studium v českém jazyce není čeština nebo slovenština, vyžadujeme doklad o složení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2. Tento doklad je povinnou přílohou přihlášky do studijního pobytu. 

 

Sociologie (prezenční) 

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh nejsou stanoveny žádné další podmínky pro přijetí.

 

Veřejná a sociální politika (prezenční) 

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh nejsou stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. 

 

Rozdíl mezi řádným bakalářským (magisterským) studiem a studijním pobytem

Smlouva o studijním pobytu se uzavírá vždy na jeden semestr. Účastník studijního pobytu CŽV není studentem podle Zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), přiměřeně se na něj však vztahují studijní a zkušební předpisy Univerzity Karlovy a FSV UK.

Účastníci studijních pobytů ukončují jednotlivé předměty zkouškou, klasifikovaným zápočtem nebo zápočtem podle stejných pravidel jako studenti řádného studia.

Po absolvování studijního pobytu

Absolvent studijního pobytu CŽV obdrží od fakulty osvědčení o absolvování programu a výpis splněných studijních povinností. 

Samotné absolvování studijního pobytu CŽV nezakládá nárok na přijetí do řádného studia na FSV UK. Aby absolvent studijního pobytu mohl být přijat do řádného bakalářského nebo navazujícího magisterského studia s prominutím přijímací zkoušky, musí splnit všechny níže uvedené podmínky:

  • absolvování minimálně dvou navazujících semestrálních studijních pobytů bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,
  • získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrálních studijních pobytech bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,
  • studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být A, B nebo C. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrálních studijních pobytech bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK.

Po přijetí do řádného bakalářského a navazujícího magisterského studia na FSV UK jsou uznány předměty absolvované v rámci studijního pobytu CŽV, ale pouze do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty, které mají být uznány, musí být splněny během posledních tří let bezprostředně před podáním žádosti o uznání. Toto platí jak pro absolventy studijních pobytů, kteří byli do řádného studia přijati bez přijímací zkoušky, tak pro ty, kteří podmínky pro prominutí přijímací zkoušky nesplnili a byli přijati na základě přijímací zkoušky.