Studijní pobyty

Studijní pobyty na FSV UK

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy poskytuje za úplatu vzdělávání v bakalářských a magisterských studijních programech, které rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci a slouží jako příprava pro eventuální řádné studium jeho absolventů.

Studijní pobyt (tzv. "nultý ročník") mohou zájemci absolvovat v jakémkoliv bakalářském nebo magisterském oboru vyučovaném v českém jazyce, který FSV v daném akademickém roce otevírá.

V rámci studijního pobytu může účastník navštěvovat nejen předměty, které jsou pro daný obor povinné, ale i kterýkoli jiný předmět vyučovaný na FSV (s přihlédnutím k prostorovým kapacitám).

Účastník studijního pobytu skládá zápočty a zkoušky stejně jako řádně zapsaný student. V případě přijetí na fakultu v dalším akademickém roce mu mohou být takto splněné studijní povinnosti uznány.

O absolvování předmětů v rámci studijního pobytu dostane na jeho konci účastník osvědčení.

Výši úplaty za semestrální studijní pobyt stanoví na základě kalkulace děkan fakulty. V současné době je částka stanovena na 18 000 Kč za jeden semestr. Cena za studijní pobyt se hradí před zahájením studia na základě zálohové faktury.

Podmínky účasti ve studijních pobytech upravuje Opatření děkana č. 10/2017 ve znění Opatření děkanky č. 41/2018

Některé obory se otevírají i v distanční nebo kombinované formě.

Kontakt

Mgr. Denisa Šmejkalová

tel. 222 112 237

e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

kancelář č. 205, budova Hollar

Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

úřední hodiny

Přihláška ke studijnímu pobytu

Kdy a jak podat přihlášku?

Přihlášky do studijních pobytů na zimní semestr 2019/2020 bude možné podávat od 17. června 2019 do 8. září 2019.  

Preferujeme elektronické přihlašování (ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA), využít však můžete i papírovou přihlášku (ke stažení zde: PAPÍROVÁ PŘIHLÁŠKA), kterou je třeba doručit na studijní oddělení FSV UK, a to buď poštou, nebo osobně přes podatelnu fakulty. K elektronické i papírové přihlášce je nutné přiložit kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, životopis, případně další relevantní přílohy.

Podmínky přijetí do studijního pobytu v rámci celoživotního vzdělávání

Podmínky přijetí pro akademický rok 2019/20

 

Bakalářské programy/obory:

Teritoriální studia (prez.) 

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Teritoriální studia pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati.  

 

Teritoriální studia (dist.) 

specializace Teritoriální studia (dist.)

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Teritoriální studia (specializace Teritoriální studia) pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati. 

specializace Soudobé dějiny (dist.)

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Teritoriální studia (specializace Soudobé dějiny) pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati. 

 

Česko-německá studia (prez.) 

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Česko-německá studia pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati.

 

Komunikační studia (prez.) 

specializace Žurnalistika (prez.)

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia bakalářského programu Komunikační studia, specializace Žurnalistika pro akademický rok 2019/20. Do programu CŽV mohou být přijati ti, kteří se v hodnocení po neúspěšném ústním pohovoru ocitli na 1. - 10. pozici pod čarou přijatých. O konečném návrhu na přijetí rozhoduje garant programu. 

specializace Mediální studia (prez.)

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia bakalářského programu Komunikační studia, specializace Mediální studia pro akademický rok 2019/20. Do programu CŽV mohou být přijati ti, kteří se v hodnocení po neúspěšném ústním pohovoru ocitli na 1. - 10. pozici pod čarou přijatých. O konečném návrhu na přijetí rozhoduje garant programu. 

specializace Marketingová komunikace a public relations (prez.)

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia bakalářského programu Komunikační studia, specializace Marketingová komunikace a public relations pro akademický rok 2019/20. Do programu CŽV mohou být přijati ti, kteří se v hodnocení po neúspěšném ústním pohovoru ocitli na 1. - 10. pozici pod čarou přijatých. O konečném návrhu na přijetí rozhoduje garant programu. 

 

Politologie a mezinárodní vztahy (prez.) 

Tento program CŽV je  určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia v bakalářském programu Politologie a mezinárodní vztahy pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati. 

 

Politologie a veřejná politika (prez.) 

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském programu Politologie a veřejná politika pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati. 

 

Sociologie (prez.) 

specializace Studia současných společností

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí.

specializace Sociální antropologie

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí.

 

Sociologie a sociální politika (prez.) 

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh  nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí.  

 

Ekonomie a finance (prez.) – garant doc. Chytilová

V případě, že rodným jazykem uchazeče o studium v českém jazyce není čeština nebo slovenština, vyžadujeme doklad o složení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2. Tento doklad je povinnou přílohou přihlášky do studijního pobytu. 

 

Navazující magisterské programy/obory:

Mediální studia (prez.) 

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí.

 

Mediální studia (dist.) 

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. 

 

Německá a středoevropská studia (prez.) 

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v navazujícím magisterském programu Německá a středoevropská studia pro akademický rok 2019/2020, ale nebyli přijati. 

 

Politologie (prez.) 

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v navazujícím magisterském programu Politologie pro akademický rok 2019/20, ale nebyli přijati.

 

Teritoriální studia (prez.) 

Tento program CŽV je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v navazujícím magisterském programu Teritoriální studia pro akademický rok 2019/2020, ale nebyli přijati.

 

Bezpečnostní studia (prez.) 

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh  nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. 

 

Mezinárodní vztahy (prez.) 

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh  nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. 

 

Ekonomie a finance (prez.) 

V případě, že rodným jazykem uchazeče o studium v českém jazyce není čeština nebo slovenština, vyžadujeme doklad o složení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2. Tento doklad je povinnou přílohou přihlášky do studijního pobytu. 

 

Sociologie (prez.) 

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh  nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí.

 

Veřejná a sociální politika (prez.) 

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh  nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. 

 

Veřejná a sociální politika (komb.) 

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh  nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí.

 

Žurnalistika (prez.) 

Kromě včasného podání přihlášky včetně povinných příloh  nebyly stanoveny žádné další podmínky pro přijetí. 

 

 

  

 

 

 

Rozdíl mezi řádným bakalářským (magisterským) studiem a studijním pobytem

Smlouva o studijním pobytu se uzavírá vždy na jeden semestr. Účastník studijního pobytu CŽV není studentem podle Zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), přiměřeně se na něj však vztahují studijní a zkušební předpisy Univerzity Karlovy a FSV UK.

Účastníci studijních pobytů ukončují jednotlivé předměty zkouškou, klasifikovaným zápočtem nebo zápočtem podle stejných pravidel jako studenti řádného studia.

Po absolvování studijního pobytu

Absolvent studijního pobytu CŽV obdrží od fakulty osvědčení o absolvování programu a doklad o absolvovaných kurzech a vykonaných zkouškách, klasifikovaných zápočtech a zápočtech včetně klasifikace.

Absolvování studijního pobytu CŽV nezakládá nárok na přijetí do řádného studia na FSV UK.

Účastníci a absolventi studijních pobytů CŽV mohou být přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia s prominutím přijímací zkoušky. Podmínkou je:

  • absolvování minimálně dvou navazujících semestrálních studijních pobytů bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,
  • získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrálních studijních pobytech bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,
  • studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být A, B nebo C. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrálních studijních pobytech bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK.

Po přijetí do řádného bakalářského a magisterského studia FSV UK jsou uznány předměty absolvované v rámci studijního pobytu CŽV, ale pouze do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty, které mají být uznány, musí být splněny během posledních tří let bezprostředně před podáním žádosti o uznání.