Fakulta

FSV UK

Fakulta sociálních věd UK byla založena 1. června 1990, první studenti začali studovat v akademickém roce 1990/1991. Prvním děkanem FSV UK se stal Čestmír Suchý (1921 -2005), jehož v roce 1992 ve funkci vystřídal Miloslav Petrusek. V roce 1997 se na dvě funkční období stal děkanem Lubomír Mlčoch, v roce 2003, taktéž na dvě funkční období, Jan Ámos Víšek a od roku 2010 zastával funkci Jakub Končelík. V únoru roku 2018 se stala novou děkankou Alice Němcová Tejkalová.

Naše činnost

V současné době je hlavním cílem fakulty rozvíjet pedagogickou a výzkumně-analytickou činnost a rozšiřovat profesní přípravu v klíčových sociálněvědních oborech: ekonomii, komunikačních studiích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii a sociologii. Převážná většina oborů je otevírána v prezenční podobě, některé obory v prezenční i kombinované, popř. pouze v kombinované formě. Většina oborů je otevírána v českém jazyce, některé magisterské a doktorské kurzy jsou akreditovány též v anglickém jazyce, resp. v německém jazyce.

V současné době studuje na Fakultě sociálních věd UK více než 4000 studentů. Z toho 2256 v bakalářském studiu, 1375 v magisterském studiu a 530 v doktorském studiu.

Členové jednotlivých institutů fakulty a dvou výzkumných center – Centra pro mediální studia FSV UK (CEMES) a Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (CESES) – v rámci českých a evropských grantů rozvíjejí teorii, metodologii a empirický výzkum ve všech hlavních oblastech společenských věd. K integraci a koordinaci výzkumu, stejně jako mezioborové komunikaci významnou měrou přispívají pravidelně pořádané fakultní konference.

Fakulta sociálních věd spolu se vzděláváním budoucí generace společenských vědců povzbuzuje a podporuje též pokročilý společensko–vědní výzkum. Důležitým úkolem fakulty je též širší zapojení zejména studentů magisterského a doktorandského studia do vědecké činnosti fakulty.

Počet studijních oborů

41

Počet grantových projektů v roce 2016

142