Mise, vize a hodnoty FSV UK

Mise, vize a hodnoty FSV UK

FSV UK je institucí, která skrze svou pedagogickou a vědeckou činnost přispívá k pochopení společnosti v kulturních, historických i teritoriálních souvislostech. Na expertní rovině spolupracujeme na všech úrovních veřejné sféry – se státním i soukromým sektorem a neziskovými organizacemi.

Mise, vize, hodnoty

Naše mise

Jsme institucí, která je „v srdci Evropy“ nejen svým geografickým umístěním, ale také na akademické úrovni. Na naší fakultě se potkávají špičkoví odborníci z České republiky i zahraničí, díky široké studijní nabídce a mezioborové prostupnosti jsme fakultou, která je velmi atraktivní i pro studenty a badatele ze zahraničí.

Jsme špičkovým vědeckým pracovištěm s mezinárodním přesahem – svědčí o tom velké množství mezinárodních projektů či spolupráce v rámci aliance 4EU+. Kromě toho má naše fakulta z celé univerzity nejvyšší počet společných mezinárodních programů (joint a double degree) a rovněž i celkový nejvyšší počet cizojazyčných studijních programů. Spolupracujeme s evropskými univerzitami v rámci programu ERASMUS+, který doplňují další programy mezinárodní mobility s předními mimoevropskými vzdělávacími a vědeckými institucemi.

Naši lidé

Naši pedagogové jsou zváni jako klíčoví řečníci na prestižní konference a stávají se členy či poradci významných národních i mezinárodních grémií. Díky tomu nabízí studium na naší fakultě mimořádnou příležitost získat zahraniční zkušenosti na prestižních pracovištích. V Česku a střední Evropě patříme ve všech našich oborech mezi jasné lídry v mezinárodních žebříčcích.

Naši absolventi i vyučující zaujímají významná místa ve veřejném životě – jako odborníci na ministerstvech, na zastupitelských úřadech ČR, při Evropské unii, v českých i mezinárodních či nadnárodních komerčních společnostech, jako přední ekonomové v bankách, známí novináři, politici nebo členové výzkumných agentur. Z těchto pozic se pak stávají významnými spolutvůrci v procesu tvorby veřejného mínění k závažným otázkám celospolečenského charakteru.

Naše vize

Chceme vytvářet a šířit vědění, které přispívá k poznání, rozvoji a kvalitě života v současné společnosti. Ve všech oblastech naší činnosti chceme být fakultou, která ctí hodnoty, na nichž je založena. V našich aktivitách jsou pro nás klíčové zejména: interdisciplinarita, inovativnost, internacionalizace a inkluzivita.

V oblasti společenských věd chceme být přední vzdělávací a výzkumnou institucí, která ukazuje cestu, analyzuje témata současné společnosti a skrze své akademické pracovníky a absolventy přispívá k jejich řešení. Díky vysoké úrovni poskytovaného vzdělání a badatelské činnosti chceme nadále obsazovat přední místa při hodnocení univerzit v rámci tuzemských i mezinárodních srovnání. S tím se pojí i důraz kladený na vysokou jazykovou úroveň a komunikační dovednosti používané ve výuce, výzkumu a také u administrativních pracovníků.

Všichni naši studenti tak budou mít příležitost získat prvotřídní znalosti ve svém oboru i všeobecné akademické dovednosti. Navíc budeme i nadále usilovat o otevřenost akademického prostředí, která je živnou půdou pro svobodnou diskuzi i hledání nových vědeckých poznatků.

Chceme udržet trend proměny fakulty v moderní instituci, která, ač vědoma si své tradice, dokáže flexibilně reagovat na výzvy současné doby a být v řadě oblastí proaktivní i v rámci celé UK. V neposlední řadě pak budeme usilovat o to, aby naše spolupráce se soukromým, veřejným a neziskovým sektorem přispívala ke společenskému rozvoji a také k životaschopnosti fakulty.

Naše cíle

Vytvořit moderní a inovativní studijní programy od bakalářských až po doktorské.

Zlepšit podmínky pro inspirativní a inovativní vědeckou činnost.

Prohloubit mezinárodní renomé fakulty.

Připravit moderní zázemí pro budoucí rozvoj fakulty.

Posílit postavení FSV UK jako fakulty první volby pro nejlepší studující, vyučující, vědkyně i vědce a administrativní pracovnice i pracovníky.

Podporovat plurilingvní prostředí, garantovat rozvoj jazykových kompetencí a podporovat studentskou a zaměstnaneckou mobilitu.

Zvyšovat povědomí o kulturní rozmanitosti a uvádět důležité informace v češtině a angličtině.

 

Naše hodnoty

Podpora odborného zaujetí, cílevědomosti, individuality a úspěchů každého našeho studenta, zaměstnance a fakulty jako celku.

Akademická svoboda, podpora tvořivého myšlení a akademické diskuze.

Úcta k rozmanitosti a usilování o atmosféru spravedlivé, přátelské a nápomocné komunity.

Fakulta jako podnětné a příjemné místo pro široké spektrum akademických aktivit.

Zodpovědnost a etické jednání ve všech našich činnostech, ať už při účasti ve veřejné diskusi, v procesu přenosu poznatků a získaného vědění, nebo v rámci samotného pedagogického i badatelského procesu.

JSME IN

INterdisciplinární

Pozorně sledujeme vývoj v našich i souvisejících oborech a aktivně hledáme funkční propojení a příležitosti ke spolupráci v nových oblastech.

INovativní

Rozšiřujeme nabídku našich studijních programů, zvyšujeme úroveň těch stávajících, v akademické i vědecké činnosti držíme krok s nejnovějšími trendy v informačních technologiích.

INternacionální

Podporujeme mobilitu studentů i akademických pracovníků, zajišťujeme jazykové kurzy, hostíme přední zahraniční odborníky, aktivně se podílíme na mezinárodních vědeckých projektech.

INkluzivní

Různorodost bereme jako obohacení akademické komunity. Vytváříme vstřícné prostředí a rovné podmínky pro všechny, zvyšujeme povědomí o kulturní rozmanitosti. 

Náš přístup k diverzitě a inkluzivitě

Různorodost bereme jako obohacení akademické komunity, v sociálních vědách obzvláště. Proto se snažíme vytvářet vstřícné prostředí pro všechny. Poskytujeme pomoc tam, kde je to  pro zajištění rovných podmínek třeba.

Na univerzitní i fakultní úrovni se staráme o studenty se specifickými potřebami. Poskytujeme asistenci při studiu, zpřístupnění studijní literatury a další služby. K dispozici je také psychologická a sociálně-právní poradna.

Pro sociálně znevýhodněné studenty nabízíme stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium. Stipendium mohou získat i zahraniční studenti z ekonomicky znevýhodněných podmínek.

Lidé z LGBTQ+ komunity jsou u nás vítaní. Na univerzitní úrovni funguje queer spolek Charlie, který sdružuje studenty i akademické pracovníky a pořádá pravidelná setkání a další akce. Pro zaměstnance připravujeme školení o přístupu k trans a nebinárním kolegům a studentům, aby se u nás cítili dobře. V případě potřeby mohou studenti využít služeb psycholožky, která je těmto tématům otevřena. LGBTQ+ tématika se objevuje i v akcích pořádaných na fakultní půdě: pořádali jsme debatu o manželství pro všechny, přednášku o sexualitě a stárnutí a debatu o společensky citlivé češtině. V roce 2023 jsme se účastnili Prague Pride s výstavou Towards: hledání queer safe space. Naši studenti se LGBTQ+ tématikou zabývají i ve svých závěrečných pracích.

FSV UK se rozhodla zřídit novou funkci studentských ombudsosob, které se jako nový podpůrný orgán budou zasazovat o přívětivější prostředí na fakultě. Studentská ombudsosoba bude napomáhat efektivnějšímu a rychlejšímu řešení problémů a konfliktních situací. Bude fungovat jako poradce, zprostředkovatel a mediátor mezi studenty, pedagogy, vedením jednotlivých institutů i celé fakulty. 

Diverzita, inkluzivita

Duhové placky jsou k odběru na Oddělení vnějších vztahů. Kontakt: Mgr. Linda Sequensová, linda.sequensova@fsv.cuni.cz.