Mise, vize a hodnoty FSV UK

Mise, vize a hodnoty FSV UK

FSV UK je institucí, která skrze svou pedagogickou a vědeckou činnost přispívá k pochopení společnosti v kulturních, historických i teritoriálních souvislostech. Na expertní rovině spolupracujeme na všech úrovních veřejné sféry – se státním i soukromým sektorem a neziskovými organizacemi.

Naše mise

Jsme institucí, která je „v srdci Evropy“ nejen svým geografickým umístěním, ale také na akademické úrovni. Na naší fakultě se potkávají špičkoví odborníci z České republiky i zahraničí, díky široké studijní nabídce a mezioborové prostupnosti jsme fakultou, která je velmi atraktivní i pro studenty a badatele ze zahraničí.

Jsme špičkovým vědeckým pracovištěm s mezinárodním přesahem – svědčí o tom velké množství mezinárodních projektů či spolupráce v rámci aliance 4EU+. Kromě toho má naše fakulta z celé univerzity nejvyšší počet společných mezinárodních programů (joint a double degree) a rovněž i celkový nejvyšší počet cizojazyčných studijních programů. Spolupracujeme s evropskými univerzitami v rámci programu ERASMUS+, který doplňují další programy mezinárodní mobility s předními mimoevropskými vzdělávacími a vědeckými institucemi.

Naši lidé

Naši pedagogové jsou zváni jako klíčoví řečníci na prestižní konference a stávají se členy či poradci významných národních i mezinárodních grémií.  Díky tomu nabízí studium na naší fakultě mimořádnou příležitost získat zahraniční zkušenosti na prestižních pracovištích. V Česku a střední Evropě patříme ve všech našich oborech mezi jasné lídry v mezinárodních žebříčcích.

Naši absolventi i vyučující zaujímají významná místa ve veřejném životě – jako odborníci na ministerstvech, na zastupitelských úřadech ČR, při Evropské unii, v českých i mezinárodních či nadnárodních komerčních společnostech, jako přední ekonomové v bankách, známí novináři, politici nebo členové výzkumných agentur. Z těchto pozic se pak stávají významnými spolutvůrci v procesu tvorby veřejného mínění k závažným otázkám celospolečenského charakteru.

Naše vize

Chceme vytvářet a šířit vědění, které přispívá k poznání, rozvoji a kvalitě života v současné společnosti. Ve všech oblastech naší činnosti chceme být fakultou, která ctí hodnoty, na kterých je založena. Klíčové jsou pro nás zejména hodnoty třech I: interdisciplinarita, inovativnost a internacionalizace.

Chceme být přední vzdělávací institucí v oblasti společenských věd, která ukazuje cestu a analyzuje témata současné společnosti a skrze své akademické pracovníky a absolventy přispívá k jejich řešení. Chceme, aby vysoká úroveň poskytovaného vzdělání a badatelské činnosti i nadále obsazovala přední místo v rámci tuzemského i mezinárodního srovnání. Všichni naši studenti tak mají příležitost získat prvotřídní znalosti ve svém oboru i všeobecné akademické dovednosti. Navíc pečujeme o akademické prostředí, které je živnou půdou pro svobodnou diskuzi i hledání nových vědeckých poznatků.

Pokračující spolupráce se soukromým, veřejným a neziskovým sektorem přispívá ke společenskému rozvoji a také k životaschopnosti fakulty.

Naše hodnoty

Podporujeme odborné zaujetí, cílevědomost, individualitu a úspěchy každého našeho studenta, zaměstnance a fakulty jako celku.

Ceníme si akademické svobody, podporujeme tvořivé myšlení a akademickou diskusi.

S úctou se stavíme k rozmanitosti a usilujeme o atmosféru spravedlivé, přátelské a podpůrné komunity.

Snažíme se, aby fakulta byla příjemným a stimulujícím místem pro široké spektrum akademických aktivit.

Ve všech oblastech naší činnosti klademe důraz na zodpovědnost, ať už při účasti ve veřejné diskusi, v procesu přenosu poznatků a získaného vědění nebo v rámci samotného pedagogického i badatelského procesu.

Díky pevnému ukotvení v unikátní několikasetleté akademické tradici středoevropského regionu vytváříme most mezi západní a východní Evropou.

JSME IN

INterdisciplinární

Pozorně sledujeme vývoj v našich i souvisejících oborech a aktivně hledáme funkční propojení a příležitosti ke spolupráci v nových oblastech.

INovativní

Rozšiřujeme nabídku našich studijních programů, zvyšujeme úroveň těch stávajících, v akademické i vědecké činnosti držíme krok s nejnovějšími trendy v informačních technologiích.

INternacionální

Podporujeme mobilitu studentů i akademických pracovníků, hostíme přední zahraniční odborníky, aktivně se podílíme na mezinárodních vědeckých projektech.