Studenti se speciálními potřebami

Informace pro studenty se speciálními potřebami

Univerzita Karlova se snaží podporovat osoby, které mají v důsledku svého zdravotního stavu ztížené podmínky pro studium. Ať už se jedná o dlouhodobé zdravotní znevýhodnění či náhle vzniklé komplikace, je možné obrátit se na pověřené pracovníky univerzity, kteří Vám ochotně pomohou zajistit příslušnou podporu či nezbytnou úpravu studijních podmínek (za předpokladu, že posouzením Vašeho zdravotního stavu dojde ke zjištění objektivních příčin, které to vyžadují).

Kdo je student se speciálními potřebami?

Student se speciálními potřebami je student, jehož zdravotní stav vyžaduje úpravu studijních podmínek, které mu umožní plnohodnotné studium na univerzitě. Dle charakteru postižení lze rozlišit následující kategorie:

 • Student se zrakovým postižením
 • Student se sluchovým postižením
 • Student s tělesným a pohybovým postižením
 • Student se specifickou poruchou učení
 • Student s poruchou autistického spektra
 • Student s jinými obtížemi (psychické onemocnění, chronické somatické onemocnění)

Jaké jsou hlavní formy podpory?

 • asistence při studiu
 • zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury (elektronické dokumenty, audiodokumenty…)
 • tlumočnické, přepisovatelské a zapisovatelské služby
 • časová kompenzace při plnění studijních povinností 
 • individuální výuka
 • speciální informační a poradenské služby

Nárok na jednotlivá opatření se u každého jedince liší s ohledem na charakter jeho zdravotního postižení.

Na co si dát pozor

 • Student je ten, kdo musí být aktivní – v případě potřeby je to on, kdo si vyjednává s vybranými vyučujícími modifikace na základě výsledků funkční diagnostiky, úpravy se neuplatňují automaticky.
 • Modifikaci studia je třeba řešit s předstihem, úpravy není možné vyžadovat zpětně.
 • Zaevidování je třeba splnit do 31. října daného roku. Výjimečně je možné se zaevidovat, popřípadě opakovat funkční diagnostiku, i v průběhu roku, a to zejména z důvodů změny zdravotního stavu studenta.
 • Student se speciálními vzdělávacími potřebami aktivně spolupracuje s kontaktní osobou dané fakulty, se kterou může řešit případné studijní problémy.

Právo být evidován

Student se speciálními potřebami se však registrovat nemusí, je to jeho svobodné rozhodnutí. Pokud se rozhodne absolvovat studium bez jakýchkoli modifikací, má na to právo. Nicméně je třeba si uvědomit, že student nemusí dopředu znát všechny požadavky studia, takže nemusí správně odhadnout, co může být v budoucnu překážkou pro jeho úspěšné studium. Proto je doporučováno, aby se nechal zaregistrovat a v případě potřeby uplatnil své požadavky. Pokud student v průběhu studia nenarazí na žádné překážky, nemusí služeb kontaktní osoby vůbec využít.

Péče kontaktní osoby o studenty se speciálními potřebami trvá po celou dobu jeho studia. Pokud se zdravotní podmínky na straně studenta během studia změní, je třeba o tom kontaktní osobu informovat. Je žádoucí učinit tak co nejrychleji, aby bylo možné předejít nově vznikajícím problémům nebo na ně zareagovat rychleji, než zkomplikují průběh studia.

Evidence studentů se speciálními potřebami

K využívání služeb musí být student evidován jako student se speciálními potřebami. To je možné v případě, že splní následující tři podmínky:

 1. Informovaný souhlas – student potvrdí svůj souhlas s tím, že bude na Univerzitě Karlově evidován jako student se speciálními potřebami. Kontaktní osobě dodá vyplněný a podepsaný formulář.

 2. Potvrzení o zdravotním znevýhodnění studenta – student doloží své znevýhodnění oficiálním dokladem. Může se jednat o tyto typy dokumentů:

  - doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
  - doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
  - průkaz mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb.,
  - doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech,
  - lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat výše uvedenými doklady.

 3. Funkční diagnostika studenta – jedná se o odborný posudek, který je vyhotoven na předepsaném formuláři jako výsledek osobní konzultace studenta s odborným pracovníkem. Cílem je identifikovat potřeby a případná omezení studenta v průběhu studia konkrétního studijního oboru a následně navrhnout vhodné mechanismy či opatření vedoucí k jejich uspokojování či kompenzaci. Více o dokumentu najdete na stránkách Centra Carolina UK - Funkční diagnostika.

 

Kontaktní osoby a studijní poradci pro studium pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami

Jste student/ka se speciálními potřebami? Máte zájem o evidenci? Ozvěte se nám!

 

Mgr. Kateřina Vovsová Mgr. Denisa Šmejkalová

E-mail: katerina.vovsova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 276

Místnost: č. 205, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

E-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 237

Místnost: č. 205, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

CENTRUM CAROLINA

Centrum Carolina je jedním z oddělení Informačního, poradenského a sociálního centra UK. Věnuje se především podpoře osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním, ale může se na něj obrátit každý, koho v průběhu studia postihnou jakékoli komplikace. 

Studentům se speciálními potřebami nabízí široké spektrum služeb, např. digitalizaci studijních materiálů, zajištění asistence při studiu, zapůjčení kompenzačních pomůcek atd. 

Kontakt a podrobné informace o nabízených službách naleznete na webových stránkách Centra Carolina viz zde.

 

 

Stipendium Bariéry

Nadace Charty | Konto Bariéry vyhlašuje nový ročník projektu Stipendium Bariéry, který je určen pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad zdravotně handicapovaných studentů. Veškeré informace včetně povinných příloh a formulářů naleznete na webových stránkách Konta Bariéry. Důležité upozornění: při opakované žádosti je třeba dodat všechny přílohy znovu.

Uzávěrka příjmu žádostí je v pátek 16. srpna 2019!  Každou žádost bude individuálně projednávat Rada Konta Bariéry na svém podzimním zasedání, které je předběžně plánováno na 18. září 2019..

POMOC V KRIZI

Už nevíte, jak dál? Máte pocit, že jste úplně na dně a že si s tím sami nedokážete poradit? 

Okamžitá psychologická a psychiatrická pomoc bez nutnosti objednání

1. Riaps, Chelčického 39, Praha 3
Tel. č. 222 586 768
E-mail: riaps@csspraha.cz
www.csspraha.cz/24829-krizove-centrum-riaps

Nepřetržitá pohotovostní služba: 8 – 16 (psycholog + psychiatr), 16 – 8 (psychiatr).
Služby jsou hrazeny zákonným zdravotním pojištěním.
Pohotovostní poplatek 90,- Kč se hradí ve všední dny od 17:00 do 7:00, o víkendech a svátcích.

2. Centrum krizové intervence, Ústavní 91, Praha 8
Tel. č.: 284 016 110
Linka důvěry: 284 016 666
www.bohnice.cz

Jedná se o jednu ze služeb poskytovaných Psychiatrickou léčebnou v Praze-Bohnicích. Jde o nízkoprahové zařízení, které poskytuje pacientům akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc v situaci psychické krize. Centrum je dostupné nepřetržitě, bez objednání.

Péče je hrazena z prostředků zdravotního pojištění. Ve všední dny od 17 hodin a o víkendech a svátcích celodenně se platí pohotovostní poplatek 90 Kč. Přeje-li si klient zůstat v anonymitě, je třeba péči uhradit v hotovosti.

Psychologická pomoc na objednání

1. Psychologické poradenské centrum Filozofické fakulty UK 
FF UK, Katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1
Nutné objednání.

Poradenství je poskytováno zdarma v celém rozsahu studentům a zaměstnancům Filozofické fakulty. Zájemci o poradenství z jiných fakult, vysokých škol i z řad veřejnosti hradí poradenské konzultace od 2. konzultace včetněDiagnostika je zpoplatněna pro všechny zájemce.

 • poradenská / terapeutická konzultace - 400 Kč
 • diagnostické vyšetření - 1000 až 2500 Kč - cena je stanovena předem na základě zakázky - zahrnuje úvodní rozhovor, vyšetření s použitím diagnostických nástrojů, vyhodnocení, vypracování zprávy a zpětnou vazbu zájemci
 • studenti FSV, kteří jsou evidováni jako studenti se speciálními potřebami na FSV UK, mohou žádat u kontaktních osob FSV o příspěvek na tuto službu

2. PedF: Akademická psychologická poradna při Katedře psychologie PedF UK
Pedagogická fakulta; Katedra psychologie
Adresa: Myslíkova 7, Praha 1, pracovna č. 307 - „Poradna", 3. patro
Telefon: + 420 221 900 544, +420 221 900 522
Provozní doba: studenti se mohou obrátit na na konkrétní pracovníky (nejlépe v jejich konzultačních hodinách, případně mailem, pro dohodnutí termínu konzultace)

Poskytované služby: Katedra psychologie kromě výuky v oborech na PedF zajišťuje pro studenty všech prezenčních i kombinovaných studijních oborů a také pro studenty jiných fakult Univerzity Karlovy odborné psychologické služby.

3. Psychologická poradna UK
Kontakt: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. (od 1. 1. 2016)
hedvika.boukalova@ff.cuni.cz
Termíny: středa 12.00–17.00
Místo: Školská 13a, Praha 1
http://www.vsporadna.cz/cuni

Nabízíme vám konzultace problémů studijních, rodinných, osobních i jiných. Setkání vede zkušená profesionální psycholožka.

Přihlaste se do poradny   (hledejte zelená políčka )

Upozornění: Pokud se Vám nedaří přihlášení přes přihlašovací aplikaci, oslovte prosím poradce e-mailem.

4. Poradny Centra Carolina

Kariérová poradna, Koučování, Psychologická poradna, Sociálně-právní poradna, Sociální poradna

Tranzitní program

Asistence, o.p.s.  nabízí službu Tranzitní program pro  studenty s fyzickým či kombinovaným postižením. Jde o službu sociální rehabilitace, která podporuje lidi v začleňování do života v běžné společnosti, pomáhá těm, kteří chtějí ve svém životě něco změnit, potřebují podpořit ve svých rozhodnutích, či pomoci ukázat další možnosti, kam se dále v životě ubírat. Služba je bezplatná a je pro uživatele od 16 do 64 let.

Přínos pro studenty:

 •  zaměření služby na běžné přirozené prostředí, ve kterém člověk žije a pohybuje se
 • pomoc během studia  v oblastech trávení volného času, hledání praxí na pracovištích, či dalšího vzdělávání.
 • poskytování informací o možnostech samostatného bydlení, hospodaření s vlastními penězi, ale třeba i v oblasti vztahů nebo dalšího studia.

Spolupráce s Tranzitním programem není závislá na studiu, může pokračovat i po jeho ukončení.

Spolupráce probíhá formou individuálních pravidelných konzultací, na kterých pracuje konzultantka s klientem na jeho cílech. Když je potřeba, lze využít i možnosti plánovacích schůzek, na které si člověk pozve své blízké anebo rodinu. Všichni pak společně přemýšlí o tom, jaké konkrétní kroky se naplánují a kdo s čím může pomoci. V nabídce jsou jednorázové poradenské konzultace a i možnost konzultačních hodin přímo u vás ve škole, kde bychom mohli poskytnout více informací o naší službě a také základní poradenství. 

Pokud vás naše nabídka oslovila, ozvěte se, prosím, a můžeme se případně domluvit na osobním setkání.

Leták ke stažení.

Za Tranzitní program Asistence, o.p.s. zdraví Bc. Tereza Rousová, DiS., konzultantka Tranzitního programu

Asistence o.p.s. 
Na Topolce 1, 140 00 Praha 4
tereza.rousova@asistence.org
telefon: 605 700 560
www.asistence.org

Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK

Více informací na stránkách https://www.cuni.cz/uk-1657.html.

DŮLEŽITÉ INFORMACE A ODKAZY

V budově Hollar byly v prosinci 2015 nainstalovány nové bezbariérové dveře do knihovny FSV UK (při vchodu z nádvoří) a přístup na bezbariérové WC je možný pouze s euroklíči (v případě nutnosti jsou na vrátnici budovy).

Pomůcky v knihovně: V knihovně FSV UK v budově Hollar je umístěn počítač, který obsahuje kamerovou lupu a software pro usnadnění čtení.

Kopírování zdarma: Studenti-držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou zdarma využívat kopírovacích služeb v Informačním, poradenském a sociálním centru UK (UK POINT). Jedná se o kopírování (a tisk z PC) výhradně pro vlastní potřebu. Pracovníkům u infopultu předložte studentský průkaz UK a průkazku ZTP (ZTP/P) a dbejte jejich pokynů.

K prostudování doporučujeme:

Opatření rektora č. 23/2017 - Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově

 

Informace pro vyučující

Ovládací prvky