Opatření děkanky č. 11/2019

Statut Mezinárodní rady Fakulty sociálních věd UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 11/ 2019

 

Název:

Statut Mezinárodní rady Fakulty sociálních věd UK

 

Účinnost:

1. 3. 2019

V Praze dne 13. února 2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Zřizuje se Mezinárodní rada (International Advisory Board) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen „Rada“ a „fakulta“) jako poradní orgán děkanky při posuzování hlavních směrů rozvoje vědecké a pedagogické činnosti fakulty, hlavních výzkumných programů a projektů fakulty a systému hodnocení a financování fakulty a jejích součástí.
 2. Tento Statut upravuje činnost, složení a některé aspekty jednání Rady.

 

Čl. 2

Činnost Rady

 1. Rada zejména
 • poskytuje stanoviska a doporučení při posuzování hlavních směrů výzkumné a vzdělávací činnosti, při přípravě strategických dokumentů rozvoje fakulty a při získávání a realizaci klíčových výzkumných projektů a programů fakulty a jejích součástí,
 • dává podněty ke zlepšení organizace a procesů zejména ve vědecké a výzkumné činnosti na fakultě,
 • navrhuje kritéria a projednává závěry hodnocení vědecké a vzdělávací činnosti fakulty a jejích součástí a na tomto základě formuluje náměty pro nastavení mechanismu financování jednotlivých hlavních činností fakulty a jejích součástí,
 • na základě žádosti děkanky provádí hodnocení jednotlivců nebo týmů nominovaných na klíčové granty a ocenění,
 • poskytuje stanoviska a doporučení v dalších záležitostech vyžádaných děkankou, případně členy jejího kolegia.

 

Čl. 3

Složení Rady

 1. Rada je složena z vynikajících, mezinárodně uznávaných vědců s vysokou vědeckou reputací i morální integritou působících dlouhodobě mimo Českou republiku.
 2. Rada má nejméně pět a nejvýše sedm členů. Členství v Radě je čestná funkce a nezakládá pracovněprávní vztah k fakultě.
 3. Členy Rady jmenuje a odvolává děkanka po projednání s vědeckou radou fakulty. Rada si ze svého středu určí předsedu Rady a místopředsedu Rady.
 4. Funkční období členů Rady je pětileté; členem Rady je možné být jmenován opakovaně. Členství v Radě v průběhu jejího funkčního období může zaniknout vzdáním se členství písemným prohlášením člena Rady nebo, v odůvodněných případech po projednání v Radě, odvoláním člena Rady  děkankou.
 5. Členové Rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o projednávaných materiálech do doby jejich schválení a zveřejnění, nesmí šířit informace označené za důvěrné a nesmí zveřejňovat osobní údaje získané v souvislosti s členstvím Radě, a to i po ukončení členství v Radě.
 6. Členům Rady fakulta hradí výdaje spojené s účastí na jednáních Rady.
 7. Předseda Rady je zodpovědný za práci Rady a za komunikaci s děkankou a proděkankami a proděkany. Místopředseda Rady zastupuje předsedu Rady v době, kdy z jakýchkoliv důvodů nemůže předseda Rady svoji funkci vykonávat.

 

Čl. 4

Zasedání Rady

 1. Rada se schází pravidelně, nejméně jednou ročně.
 2. Zasedání Rady svolává předseda Rady z vlastního podnětu nebo z podnětu děkanky.
 3. Součástí pozvánky na zasedání je návrh programu spolu s pokladovými materiály. Členové Rady jsou oprávněni navrhovat změny v programu jednání Rady.
 4. Jednání Rady se řídí Jednacím řádem Rady na kterém se Rada usnese na svém prvním zasedání.
 5. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina jejích členů. Rada se usnáší většinou hlasů přítomných členů.
 6. Jednání Rady je neveřejné a může se skládat z otevřené a uzavřené části. Děkanka se může kdykoliv účastnit otevřené části zasedání, na návrh Rady či děkanky mohou být k jednání přizváni příslušné proděkanky a proděkani, další zaměstnanci fakulty, externí odborníci a hosté.
 7. Z jednání se pořizuje zápis, který Rada schvaluje per rollam. Schválený zápis se zasílá členům Rady a děkance.
 8. Jednacím jazykem Rady je angličtina, ve které se též vyhotovují všechny materiály Rady.

 

Čl. 5

Jednání Rady per rollam

 1. Předseda Rady může na návrh děkanky vyhlásit jednání Rady per rollam v případě, že jde o projednání naléhavé záležitosti nebo pokud není možné anebo efektivní svolávat zasedání Rady.
 2. V případě jednání per rollam předloží předseda Rady všem členům Rady příslušný návrh včetně podkladových materiálů s výzvou, aby se k němu v dané lhůtě vyjádřili.
 3. Z jednání či hlasování per rollam se vyhotoví zápis, který Rada schválí na svém nejbližším zasedání.

 

Čl. 6

Zajištění činnosti Rady

 1. Administrativní a organizační podporu činnosti Rady zajišťuje oddělení pro vědu děkanátu fakulty.

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 1. Změny Statutu Rady provádí po projednání v Radě svým opatřením děkanka.
 2. Tento Statut nabývá účinnost dne 1. března 2019.

                                                                                                              PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                              děkanka fakulty

Za správnost:

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

proděkan pro vědu a výzkum