Informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace - rok 2022

Fakulta sociálních věd UK obdržela dne 14. 02. 2022 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informace k vývoji výše doktorandského stipendia na Fakultě sociálních věd UK, žádal informaci k výši základního stipendia, tj. nezvýšeného o případné splnění státní doktorské zkoušky. Dále žadatel žádal informace k vývoji maximální částky, kterou si mohl nechat vyplatit hlavní řešitel grantu GAUK formou stipendia.

Příloha

Poskytnuté informace - rok 2021

Fakulta sociálních věd UK obdržela dne 4. 11. 2021 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informace k úhradám příspěvků zaměstnavatele na smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců.

Příloha

Fakulta sociálních věd UK obdržela dne 15. 7. 2021 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informace k počtu stížností, podaných ze strany členů akademické obce, za poslední tři roky.

Příloha

Fakulta sociálních věd UK obdržela dne 31. 5. 2021 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval konkrétní znění všech zkušebních otázek, ze kterých si studenti bakalářského studijního oboru Politologie a mezinárodní vztahy losovali zkušební otázku při konání státní závěrečné zkoušky z předmětu Politologie, předmětu Dějiny politického myšlení a předmětu Mezinárodní vztahy v akademickém roce 2019/2020.  

Příloha

Poskytnuté informace - rok 2020

V tomto roce nebyly poskytnuty žádné informace.

Poskytnuté informace - rok 2019

Fakulta sociálních věd UK obdržela dne 24. 2. 2019 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval informaci, zda Středisko bezpečnostní politiky FSV UK od svého založení přijalo finanční prostředky od entit (a to ve smyslu státních i nestátních entit) pocházejících z Ruské federace, Čínské lidové republiky a entit spojených s PPF a jaké transakce od roku 2015 proběhly mezi Střediskem bezpečnostní politiky FSV UK a Střediskem bezpečnostní politiky, s. r. o.  

Příloha

 

Fakulta sociálních věd UK obdržela dne 31. 7. 2019 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí všech informací o poradenských službách pana Mlčocha pro Václava Havla.

Vyřízení žádosti žadateli je součástí přílohy.

 

Fakulta sociálních věd UK obdržela dne 9. 8. 2019 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informace v rozsahu, kdy rozhodnutí děkana Fakulty sociálních věd UK č. j. 496/2012 ze dne 30. 1. 2013 ve věci disciplinárního řízení proti tehdejšímu studentovi J. J. nabylo právní moci a zda bylo rozhodnutí napadeno opravným prostředkem, dále požadoval poskytnutí písemností a  kopií listin celého spisu o disciplinárním řízení.

Vyřízení žádosti žadateli jsou součástí přílohy.

 

Fakulta sociálních věd UK obdržela dne 10. 9. 2019 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

Na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, kterou obdržela Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, byla poskytnuta informace formou kopie rozhodnutí děkana Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy č. j. 496/2012 ze dne 30. 1. 2013 bez osobních údajů v souladu s GDPR.

Žadatel podal dne 8. 10. 2019 odvolání proti (materiálnímu) rozhodnutí děkanky s odůvodněním, že v daném případě bylo jeho žádosti vyhověno jen částečně (informace poskytnuta formou kopie rozhodnutí děkana Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy č. j. 496/2012 ze dne 30. 1. 2013 bez osobních údajů tj. jména a příjmení plagiátora), aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, současně podal stížnost proti postupu děkanky.

Děkanka stížnost posoudila a následně stížnosti vyhověla poskytnutím kopie rozhodnutí děkana Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy č. j. 496/2012 ze dne 30. 1. 2013 s plným jménem studenta.Žadateli byla zaslaná žádost o sdělení, zda trvá na svém podaném odvolání ze dne 8. 10. 2019, když jeho stížnosti bylo obsahově vyhověno.