Podávání stížností

Podávání stížnostní na FSV UK

Informace o podávání stížností na Fakultě sociálních věd UK

I. Přijímání stížností

 1. Stížnosti přijímá a eviduje podatelna Fakulty sociálních věd UK (dále jen „podatelna“), a to v písemné či elektronické podobě, zpravidla na e-mail podatelna@fsv.cuni.cz.
 2. Stížnost může taktéž přijmout děkan fakulty, ředitelé institutů, vedoucí pracovníci center a vedoucí pracovníci oddělení děkanátu. Tyto stížnosti jsou pak rovněž zaevidovány v podatelně a předány děkanovi.

 

II. Vyřizování stížností

 1. Stížnosti se prošetřují v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdější předpisů, správní řád, § 175 - Stížnosti.
 2. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne doručení na fakultu, tedy správnímu orgánu, kterému vyřízení stížnosti přísluší.
 3. Tento orgán je povinný prošetřit skutečnosti uvedené ve stížnosti, považuje-li za nutné, vyslechne stěžovatele i osoby, proti kterým stížnost směřuje, popř. i další osoby.
 4. Stížnost nesmí vyřizovat pracovník, proti němuž stížnost směřuje.
 5. Při šetření stížnosti je nutno vycházet pouze z jejího obsahu bez zřetele na to, kdo ji podal a proti komu směřuje.
 6. Opakuje-li stěžovatel stížnost, není nutno ji znovu prošetřovat, neobsahuje-li opakovaná stížnost žádné nové skutečnosti. V takovém případě se jedná o šikanózní stížnost.
 7. Stěžovatel v rámci zákonné lhůty, kterou lze ve výjimečných případech překročit, o čemž musí být stěžovatel informován, musí být taktéž vyrozuměn s vyřízením stížnosti a je mu sděleno, zda jeho stížnost byla důvodná, částečně důvodná či nedůvodná.
 8. Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím šetření byla přijata opatření potřebná k odstranění zjištěných závad, a to v případě, vyžaduje-li to obsah stížnosti.
 9. Anonymní stížnosti se prošetřují v závislosti na jejich obsahu a jeho významu.
 10. Má-li stěžovatel za to, že jeho stížnost nebyla řádně prošetřena, může požádat nadřízený orgán, tedy rektora UK, o prošetření způsobu vyřízení původní stížnosti.

 

Za správnost: tajemník fakulty