Opatření děkana č. 8/2022 Seznam center – dalších součástí Fakulty sociálních věd UK

Opatření děkana č. 8/2022 Seznam center – dalších součástí Fakulty sociálních věd UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 8/2022

 

Název:

 

Seznam center – dalších součástí Fakulty sociálních věd UK

 

Účinnost:

7. 4. 2022

 

V Praze dne: 20. 4. 2022 

                                                        JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

                                                             děkan fakulty

 

V souladu s čl. 3 Statutu Fakulty sociální věd UK a čl. 2 Přílohy č. 1 Organizačního řádu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ke Statutu, ust. § 33 odst. 1 a ust. § 33 odst. 2 písm. a), písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), rozhodl děkan o dalších součástech na Fakultě sociálních věd, dále „fakulta“, takto:  

 

Článek 1

Centra - další součásti fakulty

1. Součásti fakulty jsou tato centra (čl. 3 odst. 3 Statutu fakulty):

a) Centrum vědeckých informací (CVI),

b) Centrum jazykové přípravy (CJP).  

 

Článek 2

Organizace a orgány centra

 1. V čele centra stojí vedoucí centra.
 2. Činnost centra se řídí jeho organizačním řádem, který na návrh vedoucího centra vydává děkan. 
 3. Jmenování vedoucího centra, řízení a organizace centra, činnosti centra a další záležitosti jsou v podrobnostech upraveny ve Statutu fakulty. 

 

Článek 3

Předmět činnosti center

 1. Centrum vědeckých informací zajišťuje knihovnické a informační služby fakulty v souladu s Knihovním řádem Univerzity Karlovy a provozním řádem Centra vědeckých informací (CVI).
 2. Centrum jazykové přípravy zajišťuje jazykovou výuku studentů všech institutů fakulty v souladu se studijními programy jednotlivých studijních oborů a sestavuje jazykové testy pro přijímací zkoušky.

 

Článek 4

Přechodná ustanovení

K účinnosti tohoto opatření:

 1. převádí se beze změny pracovní agenda a pracovní činnosti zajišťované ve slučovaném Centru pro sociální a ekonomické strategie (CESES) do nového střediska Institutu sociologických studií FSV UK,   
 2. převádí se beze změny všechny pracovní pozice včetně pozice vedoucího pracovníka do nově zřizovaného střediska,  
 3. vedoucí pracovník slučovaného CESES se stává vedoucím nově zřizovaného střediska, a to do doby uvedené v jeho dosavadním jmenování a se stejnými pravomocemi.    
 4. Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES) se začleňuje jako středisko pod Institut sociologických studií FSV UK. 

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření vstupuje v účinnost dnem 7. 4. 2022.
 2. Tímto opatřením se ruší opatření děkanky č. 34/2017 Seznam center – dalších součástí Fakulty sociálních věd UK.  
 3. Akademický senát FSV UK k tomuto opatření vyjádřil souhlasné stanovisko dne 5. 4. 2022.      

                                                                      

 

                                                                            JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

                                                             děkan fakulty

 

Za správnost:

Ing. Ondřej Blažek 

tajemník fakulty