Pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích

Pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

 

Opatření děkana č. 11/2022

 

Název:

Pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích

 

Účinnost:

1. 5. 2022

V Praze 2. května 2022

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

děkan fakulty

 

I. Společná ustanovení

Zaměstnanci FSV UK při vystupování v médiích (pokud vystupují k odborné problematice, která se týká jejich působení na FSV UK) prezentují svůj vztah k Fakultě sociálních věd v závislosti na druhu jejich pracovního poměru na FSV UK, a to dle dále definovaných pravidel. Tuto skutečnost vždy zdůrazní představiteli daného média jako součást informace o jejich osobě, která bude prezentována v rámci konkrétního mediálního výstupu.

V případě, že je instituce Fakulty sociálních věd představitelem média uvedena chybně, nebo opomenuta, je vhodné pracovníka tohoto média na tuto skutečnost upozornit s žádostí o nápravu.

Pro všechny zaměstnance FSV UK dále platí, že veškerá jejich vyjádření do veřejného prostoru jsou v souladu s Etickým kodexem Univerzity Karlovy a opatřením rektora č. 21/2018 Základní principy personální politiky na UK.

V případě, že jsou zaměstnanci osloveni pracovníkem média s dotazem na některou z oblastí fungování Fakulty sociálních věd, je jejich povinností předat telefonní a mailový kontakt na Mgr. Kláru Hylákovou (klara.hylakova@fsv.cuni.cz, 778 743 979), která zprostředkuje další komunikaci s médiem.

 

II. Akademičtí a vědečtí pracovníci s úvazkem 1,0

Akademičtí a vědečtí pracovníci FSV UK s úvazkem 1,0 se při vystupování v médiích prezentují jako představitelé Fakulty sociálních věd UK, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, popř. FSV UK. Příklad: „sdělil Gustav Mohel, ekonom z Fakulty sociálních věd UK“, případně s podrobnějším odkazem „uvádí Petr Barták, pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK“.

 

 

III. Akademičtí a vědečtí pracovníci s úvazkem do 1,0

Akademičtí a vědečtí pracovníci s úvazkem menším než 1,0 na FSV UK a s hlavním pracovním poměrem mimo FSV UK při vystupování v médiích uvádějí Fakultu sociálních věd ve variantách popsaných v článku 2 jako druhou instituci, kterou zastupují, pakliže je to možné, a hovoří o tématu, o kterém na FSV UK přednášejí. Příklad: „říká František Novák ze Sociologického ústavu a Fakulty sociálních věd UK“, „hostem je René Výborný z Metropolitní univerzity a Fakulty sociálních věd UK“.

 

IV. Externí přednášející

Přednášející, kteří nemají vůči FSV UK zaměstnanecký poměr, se při vystupování v médiích prezentují jako „přednášející na Fakultě sociálních věd UK“.

 

V. Ostatní zaměstnanci FSV UK

Ostatní zaměstnanci FSV UK mohou na vyzvání poskytovat informace pracovníkům médií jen prostřednictvím Oddělení vnějších a vnitřních vztahů FSV UK, konkrétně prostřednictvím tiskové mluvčí FSV UK Mgr. Kláry Hylákové. 

Toto opatření se nevztahuje na zástupce médií, kteří jsou současně studenty FSV UK, pokud se jejich dotazy a požadavky na poskytnutí informací týkají agendy jejich vlastního studia ve smyslu zákona o vysokých školách a vnitřních předpisů UK a FSV UK.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Toto opatření vstupuje v účinnost dnem 1.5.2022. 

Tímto opatřením se ruší opatření děkanky č. 47/2018 Pravidla prezentace zaměstnanců FSV UK v médiích. 

 

 

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.