Office365

Office365

Na základě rámcové smlouvy mezi UK a společností Microsoft, je Fakulta sociálních věd zasmluvněná v programu Enrollment for Education Solution (EES), a nabízí svým zaměstnancům a studentům licenci Microsoft Office 365 Professional Plus až na 5 jeho zařízení.

Podmínky využití licence najdete v textu níže ke stažení v pdf zde.

Pokud si přejete tuto licenci využít, zaregistrujte se na stránce office365.fsv.cuni.cz/ (na textové části webu se stále pracuje) a poté si licenci stáhněte z cloudu Office365.

Office365 Podmínky

Licenční podmínky pro Microsoft Office 365 pro studenty a zaměstnance Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy dává k dispozici svým studentům a zaměstnancům produkt Microsoft Office 365 za níže uvedených podmínek.

Pojmy

„Organizace" znamená Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Uživatel" označuje jakéhokoliv studenta či zaměstnance organizace, který využije možnosti registrace licence prostřednictvím portálu office365.fsv.cuni.cz/.

„Licence“ označuje souhrn práv, která uživatel získá od společnosti Microsoft prostřednictvím registrace na portále office365.fsv.cuni.cz na základě smlouvy mezi společností Microsoft a organizací.

Základní práva

Licence opravňuje uživatele, kterému je přidělena, zejména k užívání softwaru Microsoft Office 365 Professional Plus až na 5 jeho zařízeních. Licence se vztahuje vždy na aktuální podporovanou verzi.

Licence je časově omezená existencí alespoň jednoho vztahu, a to studia či pracovněprávní vztah, mezi uživatelem a  organizací.

Základní omezení

Licence je nepřenosná. Nelze ji převést ani na jiného uživatele, ani na jinou organizaci, a to ani v rámci Univerzity Karlovy, ani na jiný rozsah licence. Licence je spojena s přiděleným účtem, který byl při registraci organizací přidělen uživateli a který má tvar UKČO@fsv.cuni.cz, kde UKČO je přidělené osobní číslo uživatele na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (tzv. „číslo pod fotografií“).

Licence na zařízeních uživatele je podmíněna její průběžnou aktivací pomocí přiděleného účtu. Uživatel se pro udržení aktivní licence musí připojit k internetu alespoň jednou za měsíc, jinak se licence přepne do režimu pouze na čtení.

Uživatel nesmí provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, ani převod softwaru do strojového kódu, není-li toto výslovně povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení.

Software je licencován jako jeden produkt. Jeho komponenty, pokud existují, nelze oddělovat k užívání ve více než jednom počítači. Uživatel nesmí software prodávat, pronajímat, poskytovat na leasing, půjčit ani jinak převádět svá práva vyplývající z této licence.

Uživatel se zavazuje dodržovat podmínky k užívání služeb firmy Microsoft, podrobně specifikované v tomto dokumentu.

Ukončení licence

Po ukončení vztahu mezi uživatelem a organizací dojde k postupnému omezení funkčnosti licence. Po určené době od ukončení vztahu (90 dní) dojde k znepřístupnění přiděleného účtu. Po uplynutí další určené doby (90 dní) bude účet definitivně zrušen včetně výmazu všech dat uživatele na cloudových úložištích.

Dojde-li k obnovení vztahů v rámci ochranné lhůty 180 dní (omezení funkčnosti licence) mezi uživatelem a organizací, může uživatel Licenci reaktivovat prostřednictvím webu office365.fsv.cuni.cz. V opačném případě (po vypršení ochranné lhůty) lze přiřadit pouze novou licenci přes web office365.fsv.cuni.cz.

Licence může být okamžitě ukončena, a to včetně smazání dat uživatele na cloudových úložištích zejména z těchto důvodů:

a) porušení těchto licenčních podmínek,

b) porušení licenčních podmínek firmy Microsoft,

c) porušení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění platných předpisů,

d) ukončení vztahu uživatele a organizace z důvodů ležících na straně uživatele z důvodů porušení právních předpisů a nebo vnitřních předpisů univerzity upravujících jejich vztah.

Licence rovněž končí v případě ukončení smlouvy mezi organizací a společností Microsoft.

Autorské právo

Všechna vlastnická a autorská práva k softwaru (včetně, ale ne výhradně, práv k obrázkům, fotografiím, animacím, video a audio nahrávkám, hudbě, textům a apletům zapracovaným do softwaru) a jakýmkoli kopiím softwaru náleží společnosti Microsoft a jejím dodavatelům. Software podléhá ochraně podle autorského zákona a mezinárodních dohod. Z tohoto důvodu musí uživatel zacházet se softwarem jako s jakýmkoli jiným dílem, na který se vztahuje autorské právo, s tou výjimkou, že může softwarový produkt nainstalovat do svých 5 zařízení.

Další ujednání

O případném zablokování účtu či ukončení licence informuje organizace uživatele výhradně prostřednictvím mailových adres udaných uživatelem při založení účtu na portále office365.fsv.cuni.cz. Společnost Microsoft informuje uživatele zejména prostřednictvím mailové adresy spojené s účtem office365.

Provoz služeb, jakož i distribuční balíčky softwaru Office365 zajišťuje společnost Microsoft.

Uživatel nemá nárok na telefonickou podporu.

Správu licence zajišťuje Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Centrum informatiky a výpočetní techniky.

 

Tyto podmínky jsou platné od 30.5.2017