Pracovní volno s náhradou mzdy

Pracovní volno s náhradou mzdy

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ či „ZP“) má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci „pracovní volno“ s náhradou mzdy či platu (dále jen „náhrady mzdy“) v několika následujících případech.

a) Vyšetření nebo ošetření

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu v případě, kdy je vyšetření či ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které má se zdravotní pojišťovnou zaměstnance uzavřenou smlouvu a zároveň se jedná o zařízení, které je nejblíže bydlišti či pracovišti zaměstnance. V případě, kdy si zaměstnanec zvolí jiné než nejbližší zdravotní zařízení, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy, avšak pouze po dobu, po kterou by mu náležela v případě, že by byl vyšetřen či ošetřen v nejbližším zařízení.

b) Znemožnění cesty do zaměstnání

Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytnou dobu, nejvýše na 1 den, se poskytuje těžce zdravotně postiženému zaměstnanci, který využívá nehromadný dopravní prostředek k cestám do zaměstnání a z povětrnostních důvodů se nemůže do zaměstnání dopravit.

c) Svatba

Z důvodu vlastní svatby zaměstnance je zaměstnavatel povinen poskytnout takovému zaměstnanci 2 dny pracovního volna, přičemž náhrada mzdy náleží tomuto zaměstnanci za 1 den takového pracovního volna. Rodiči se poskytne pracovní volno na 1 den k účasti na svatbě dítěte, a to s náhradou mzdy nebo platu. Ve stejném rozsahu se poskytne volno také dítěti nevěsty či ženicha, ale bez náhrady mzdy nebo platu.

d) Narození dítěte

Pracovní volno s náhradou mzdy přísluší zaměstnanci k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět. K účasti zaměstnance při porodu poskytuje zaměstnavatel pracovní volno již bez náhrady mzdy.

e) Úmrtí

Z důvodu úmrtí manžela, druha či dítěte náleží zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu 2 dnů. Zároveň je zaměstnavatelem poskytováno pracovní volno s náhradou mzdy k účasti na pohřbu těchto osob.

V případě úmrtí rodiče nebo sourozence zaměstnance či manžela zaměstnance, jakož i dítěte nebo sourozence manžela zaměstnance je poskytováno pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu 1 dne. Dále je poskytován 1 další den v případě, kdy zaměstnance zařizuje pohřeb uvedených osob.

Dále z důvodu úmrtí prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo jeho manžela, či osoby, která se zaměstnancem žila v době úmrtí ve společné domácnosti, je poskytováno pracovní volno s náhradou mzdy po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však 1 den. Taktéž je poskytován 1 další den v případě, kdy zaměstnance zařizuje pohřeb uvedených osob.

f) Doprovod

Pracovní volno s náhradou mzdy přísluší zaměstnanci, pokud je doprovodem k vyšetření či ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu manžela, druha, či dítěte, rodiče a prarodiče, a to jak přímo zaměstnance, tak i jeho manžela. V případě, kdy zaměstnanci vzniká právo na ošetřovné z nemocenského pojištění, nemá zaměstnanec nárok na náhradu mzdy.

g) Pohřeb spoluzaměstnance

Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu vzniká vybraným zaměstnancům, kteří se účastní pohřbu spolupracovníka.

h) Přestěhování

Náhrada mzdy nebo platu v rozsahu nezbytně nutném, nejvýše však v rozsahu 2 dnů, náleží zaměstnanci, který se v zájmu zaměstnavatele přestěhoval.

i) Dočasná pracovní neschopnost

Zaměstnanec, který byl uznán práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa (dále jen souhrnně „neschopnost“), má nárok v době prvních 14 dnů své pracovní neschopnosti na náhradu mzdy. Náhrada mzdy ovšem nepřísluší v prvních 3 dnech pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel je povinen poskytnout náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

j) Další případy

Dále se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace či rady zaměstnanců, účasti na školení pořádaném odborovou organizací či na školení, studia či jiné formě přípravy, k činnosti dárce krve a dalších biologických materiálů atd.

 

Informace k pracovnímu volnu s náhradou mzdy podle kolektivní smlouvy.