Pro garanty

INFORMACE PRO GARANTY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Naleznete zde informace pro garanty studijních programů a informace o probíhající institucionální akreditaci připravovaných studijních programů. 

V souladu s přípravou institucionálních akreditací budou stránky postupně aktualizovány. Veškeré informace najdete v samostatné sekci Institucionální akreditace po rozkliku menu v levé části obrazovky. 

Působnost garantů studijních programů

Opatření rektora č. 12/2018 - plné znění a odkaz zde

 

Čl. 2 - Základní ustanovení

 1. Garant studijního programu je akademickým pracovníkem, který svou odborností a svým jménem zásadním způsobem ručí za kvalitu a za řádné uskutečňování jím garantovaného studijního programu. Je pověřen, aby ve spolupráci s orgány příslušné fakulty nebo příslušných fakult dbal o obsahovou a metodickou kvalitu studijního programu, o kvalitu jeho uskutečňování, jakož i o jeho rozvíjení a pravidelné hodnocení.

 2. Základní požadavky a kritéria, jež musí garant studijního programu splňovat, jsou stanoveny v § 44 odst. 6 zákona o vysokých školách, nařízení vlády a opatření rektora č. 32/2017, Standardy studijních programů Univerzity Karlovy 4.

 3. Ve studijním programu se specializacemi 5 mohou být odpovědností za specializační část studijního plánu na návrh garanta studijního programu děkanem také pověřeni další akademičtí pracovníci. Působnost a odpovědnost garanta studijního programu za studijní program jako celek zůstává tímto nedotčena.

 4. Při realizaci studijního programu, který umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti z jiného studijního programu (studijní program ve sdruženém studiu) 6, se působnost a odpovědnost garanta studijního programu vztahuje na celý studijní program, včetně přidruženého studijního plánu jiného studijního programu. V záležitostech přidruženého studijního plánu jiného studijního programu postupuje ve spolupráci s garantem tohoto studijního programu.

 

Čl. 3 - Působnost, odpovědnost, práva a povinnosti garantů studijních programů

 1. V rámci přípravy studijního programu garant studijního programu odpovídá

    a. 

  za obsahovou náplň studijního programu a za její utváření v souladu s aktuální úrovní vědeckého poznání a platnými oborovými standardy,

    b. 

  za přípravu žádosti o akreditaci studijního programu nebo návrhu studijního programu v rámci institucionální akreditace,

    c. 

  za vytvoření studijních plánů studijního programu v souladu s Pravidly a doporučenými postupy pro vytváření studijních programů na Univerzitě Karlově 7,

    d. 

  za stanovení cílů studia ve studijním programu, charakteristiky studijního programu, profilu absolventa v rozsahu odborných znalostí a dovedností odpovídajících cílům studia, stejně jako za vymezení obsahu a rozsahu státní závěrečné zkoušky, resp. státní doktorské zkoušky a jejích částí tak, aby tato zkouška odpovídala zaměření studia a profilu absolventa,

    e. 

  za to, že rozsah výuky v jednotlivých studijních předmětech odpovídá vyváženosti studijního programu jako celku a že počty kreditů přiřazených studijním povinnostem vyjadřují míru zátěže studenta při studiu.

 2. V rámci uskutečňování studijního programu garant studijního programu dbá ve spolupráci s děkanem a dalšími orgány příslušné fakulty nebo příslušných fakult o realizaci výuky studijního programu v souladu s platnou akreditací nebo platným oprávněním uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace.   

 3. V rámci hodnocení studijního programu garant studijního programu

 4.   a. 

  zpracovává a předkládá pracovní skupině zřízené radou pro vnitřní hodnocení vlastní hodnotící zprávu o studijním programu jako podklad pro hodnocení studijního programu v rámci systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností Univerzity Karlovy, účastní se jako člen pracovní skupiny projednávání vlastní hodnotící zprávy a vyjadřuje se k návrhu zprávy o hodnocení studijního programu předkládané pracovní skupinou radě pro vnitřní hodnocení,

    b. 

  podílí se na obsahové přípravě studentského hodnocení výuky a interpretaci jeho výsledků a na zajištění kroků zpětné vazby na fakultě.

 5. V rámci rozvoje studijního programu garant studijního programu sleduje aktuální vývoj ve svém oboru a dbá o využívání nejnovějších poznatků ke zkvalitnění obsahu i způsobu výuky, v návaznosti na trendy v oboru i jeho didaktice, navrhuje děkanovi úpravy studijního plánu, úpravy nebo změny studijního programu, případně může navrhovat změny v personálním zajištění, v zájmu kvalitního uskutečňování a perspektivního utváření daného studijního programu konzultuje a koordinuje svou činnost s děkanem, s příslušnými proděkany, s vedoucími příslušných pracovišť, popřípadě dalšími akademickými pracovníky i s garanty věcně blízkých studijních programů. podává na požádání rektorovi, děkanovi nebo dalším orgánům univerzity či fakulty zprávu o stavu, hodnocení a perspektivách studia v daném studijním programu.

 6. V rámci organizace studia ve studijním programu garant studijního programu

    a. 

  dbá o to, aby v každém akademickém roce byly studentům nabídnuty k zápisu povinné a povinně volitelné předměty v příslušné kvalitě, stejně jako i přiměřená nabídka volitelných předmětů,

    b. 

  dbá o to, aby prezentace a evidence studijního plánu v informačním systému, zejména vypisování předmětů a jejich popis, definice příslušných kontrol studia, jakož i vzájemná provázanost prerekvizit, korekvizit, neslučitelností apod., odpovídala platné podobě studijního plánu,

    c. 

  dbá o to, aby témata a zaměření závěrečných prací byla v souladu s oborovým zaměřením studijního programu,

    d. 

  může podat děkanovi návrhy na členy zkušebních komisí pro státní závěrečnou zkoušku, resp. státní doktorskou zkoušku a komisi pro obhajobu disertační práce, jakož i návrhy externích odborníků, kteří mohou být za členy komisí jmenováni,

    e. 

  vyjadřuje se k žádostem či stížnostem studentů nebo k dotazům, týkajícím se daného studijního programu v rozsahu své působnosti dle tohoto opatření,

    f. 

  navrhuje modifikace přijímacího řízení a studijních podmínek v průběhu studia u osob se speciálními potřebami.

   

Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. dubna 2018.

Základní pomůcky a rady pro garanty

Základní pomůcka pro garanty na UK FSV ke stažení - již brzy v aktualizované verzi. 

Soubor nabízí přehled o:

 • uznávání předmětů z Erasmus+ či jiného pobytu v zahraničí
 • uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty
 • elektronické vypisování témat bc. diplomových prací a jejich vkládání
 • studijní plány a jejich tvorba 
 • podmínky přijímacího řízení
 • stipendia
 • formuláře pro studenty
 • přehled základních předpisů pro studium na FSV UK

 

Pokyny k úpravám studijních plánů a kontrolám plnění studijních povinností před SZZ ke stažení zde

Soubor nabízí přehled o vztazích v SIS mezi:

 • studijními plány,
 • malými skupinami
 • a předměty

které jsou relativně komplexní.

Uživatelé často tuto komplexitu podceňují a provádí či požadují změny, které mají nepředvídané následky. V důsledku těchto změn dochází k rozpadu studijních plánů a nefunkčnosti kontrol plnění studijních povinností. Změny vedoucí k tomuto stavu jsou často logické z pohledu jednoho akademického roku a jednoho studijního plánu, ale chybné z pohledu dalších plánů a akademických let, ve kterých předmět figuruje.

Těmito pokyny bychom chtěli předejít rozpadu studijních plánů a umožnit tak spolehlivé kontroly v SIS i mimo něj.

 

Doporučení pro nostrifikace (uznávání zahraničního vzdělávání) zde