Pro garanty

INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACE

V této sekci lze nalézt informace o probíhající institucionální akreditaci připravovaných studijních programů. 

V souladu s přípravou institucionálních akreditací budou stránky postupně upraveny a aktualizovány o novinky. 

 

Důležité kontakty

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

proděkan pro koncepci a kvalitu studia

 

Důležité kontakty

Mgr. Petr Skácel 

koordinátor pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti a přípravu pro institucionální akreditaci

 

 • E-mail: petr.skacel@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 222 112 241
 • Budova: Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 
 • Místnost: 117

PŘÍPRAVA NÁVRHU STUDIJNÍHO PROGRAMU

Příprava návrhu studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádosti o akreditaci studijního programu. 

Právo vysoké školy uskutečňovat studijní program (přijímat studenty, vyučovat, vydávat diplom a dodatek k diplomu) vzniká na základě institucionální akreditace udělené Univerzitě Karlově pro oblasti vzdělávání nebo na základě akreditace studijního programu.

Institucionální akreditace pro oblasti vzdělávání opravňuje Univerzitu Karlovu uskutečňovat studijní programy, které náleží do akreditovaných oblastí vzdělávání.

Oprávnění uskutečňovat studijní program pro daný typ (bakalářský, magisterský, doktorský), formu (prezenční, kombinovaná nebo distanční), standardní dobu studia a jazyka výuky uděluje jedné nebo více fakultám (popřípadě s vysokoškolským ústavem) rada pro vnitřní hodnocení na základě návrhu děkana nebo společného návrhu děkanů fakult (popřípadě s ředitelem ústavu) až na dobu 10 let.

Návrh studijního programu je určen opatřením rektora č. 58/2017 Návrh studijních programů v rámci institucionální akreditace, který je rozpracován do jednotlivých formulářů s pokyny k vyplnění a v metodické podpoře přípravy studijního programu.

Proces projednávání a předkládání návrhu studijního programu je popsán v Akreditačním řádu.

Návrh studijního programu bude podáván v elektronické podobě, která bude k dispozici od 1.1.2018. Do té doby mohou zpracovatelé využít wordovské formuláře s pokyny k vyplněnípřípadně bez pokynů, které budou postupně elektronizovány:

Návrh studijního programu obsahuje:

a) průvodní dopis děkana fakulty nebo děkanů fakult (případně s ředitelem vysokoškolského ústavu), spolu se základními informacemi o předkládaném návrhu,

b) písemný návrh na jmenování garanta studijního programu a v případě doktorského studijního programu návrh na jmenování členů oborové rady (v textu průvodního dopisu),

c) náležitosti návrhu studijního programu,

d) povolení (souhlasné stanovisko) regulačního orgánu pro studijní programy, jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, případně Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra pro studijní programy zaměřené na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti,

e) dohoda o vzájemné spolupráci v případě doktorského studijního programu uskutečňovaného společně s ústavem AV ČR,

f) dohoda o meziuniverzitním studiu se se zahraniční vysokou školou v případě návrhu na rozšíření oprávnění studijního programu o spolupráci se zahraniční vysokou školou,

g) kopie rámcových smluv nebo příklady smluv o zajištění odborné praxe s pracovišti, kde má praxe probíhat, je-li odborná praxe součásti studijního programu.
 

Akreditaci studijního programu uděluje Národní akreditační úřad pro daný typ, formu, standardní dobu studia a jazyk výuky na základě písemné žádosti rektora až na dobu 10 let.

 

O akreditaci studijního programu bude Univerzita Karlova žádat pro

 • studijní programy náležející do oblasti vzdělávání, pro kterou nemá Univerzita Karlova institucionální akreditaci,
 • studijní programy připravované ve spolupráci se zahraniční vysokou školou,
 • studijní programy uskutečňované společně s další právnickou osobou (mimo AV ČR) podle § 81 zákona o vysokých školách.
   

Obsah písemné žádosti je stanoven metodickým materiálem Národního akreditačního úřadu č. 7/2017 pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu, který je dále rozpracován ve formulářích UK s pokyny k vyplnění a v metodické podpoře přípravy studijního programu.

Proces projednávání a předkládání žádosti o akreditaci je popsán v Akreditačním řádu.

Návrh žádosti o akreditaci je podávání v prvním období 1.9.2017 - 31.12.2017 v podobě wordovských formulářů s pokyny k vyplněnípřípadně bez pokynů, postupně bude možno pro některé formuláře využít elektronickou verzi: formulář CV vyučujících 30.10 a formulář charakteristiky předmětů 30.11., který je nyní zde k dispozici ve wordovském souboru.

Žádost o akreditaci SP podle pokynů Národního akreditačního úřadu obsahuje:

 • informace o žádosti a o studijním programu,
 • sebehodnotící zprávu,
 • souhlasné stanovisko regulačního orgánu pro studijní programy, jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, popřípadě souhlasné stanovisko Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra pro studijní programy zaměřené na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti,
 • dohoda o vzájemné spolupráci v případě studijního programu uskutečňovaného společně s další právnickou osobou (mimo AVČR) podle § 81 zákona o vysokých školách,
 • dohoda o meziuniverzitním studiu se se zahraniční vysokou školou v případě společného studijního programu se zahraniční vysokou školou,
 • příklady smluv o zajištění odborné praxe s pracovišti, kde má praxe probíhat, je-li odborná praxe součásti studijního programu.

Žádost o akreditaci SP je obdobně jako u návrhu studijního programu provázena dopisem děkana nebo děkanů fakult (případně s ředitelem vysokoškolského ústavu).

 

Oddělení akreditací studijního odboru UK.  

Další důležité dokumenty a předpisy

Pravidla a doporučené postupy pro vytváření studijních programů na UK“, který je přílohou č. 2 opatření rektora č. 58/2017 Návrh studijních programů v rámci institucionální akreditace - dokument je podstatný pro přípravu studijních plánů studijních programů, studijních programů se specializacemi a studijních programů ve sdruženém studiu (dříve dvouoborové studium). Dokument vychází z „Doporučených postupů pro přípravu studijních programů Národního akreditačního úřadu“.

 

Opatření rektora č. 32/2017 Standardy studijních programů UK“ vymezuje soubor požadavků na studijní programy.

NÁVRH SP X AKREDITACE SP V KOSTCE

PŘÍPRAVA STUDIJNÍHO PROGRAMU - návrh SP v rámci institucionální akreditace a žádost o akreditaci SP (na NAÚ)

Návrh SP v rámci institucionální akreditace (IA)

 • SP náleží do oblasti vzdělávání, pro které má UK institucionální akreditaci
 • SP v rámci IA spolu s ústavy AV
 • SP ve spolupráci se zahraniční VŠ (§ 47a ZoVŠ) - UK a VŠ realizují samostatně obsahově související SP
 • Rada pro Vnitřní Hodnocení (RVH) uděluje oprávnění uskutečňovat SP na základě návrhu SP

Akreditace SP

 • SP náležející do OV, pro kterou nemá UK institucionální akreditaci (u kombinovaného SP v případě že se jedná pouze o jednu OV
 • SP ve spolupráci s jinou institucí (VOŠ)
 • SP ve spolupráci se zahraniční VŠ - studijní plán tvořen všemi VŠ

Základní vnitřní předpisy a dokumenty UK

Podstatné informace, novely a předpisy pro podávání návrhu SP / akreditace SP

Akreditační řád

 • institucionální akreditace
 • udělení oprávnění uskutečňovat SP v rámci institucionální akreditace
 • proces akreditace SP na NAU
 • účinnost od 14.12.2016  - ZDE

OR 32/2017 Standardy studijních programů UK

 • provádí nařízení vlády č. 274/16 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství
 • požadavky pro akreditaci SP, udělení oprávnění uskutečňovat SP
 • požadavky pro hodnocení kvality SP
 • účinnost od 10.4.2017 - ZDE

Oba předpisy byly diskutovány na setkání v dubnu 2017

OR 58/2017 Návrh SP v rámci institucionální akreditace

 • Podávání a náležitosti návrhu studijního programu v rámci IA
 • Příloha č. 1: struktura údajů o studijním programu – formuláře pro přípravu SP
 • Příloha č. 2: Pravidla a doporučené postupy pro vytváření SP na UK
 • účinnost od 1.9.2017 - ZDE

Novela OR 10/2013 Činnost garantů SP

 • původní název Činnost garantů SP, oborových garantů a oborových rad
 • Nově strukturuje a formuluje působnost garanta SP dle oblastí uvedených v ZoVŠ (44 odst. 7)
 • Funkce oborového garanta je ponechána pouze pro stávající SO (přechodná ustanovení)
 • Vynechána je definice vztahu garanta SP a oborové rady u doktorského SP  v návaznosti spojení funkce garanta SP s funkcí předsedy oborové rady v ZoVŠ
 • Umožňuje děkanovi pověřit odpovědností za specializační část studijního plánu další akademické pracovníky fakulty
 • Upravuje působnost garanta studijního programu ve sdruženém studiu ve spolupráci s garantem jiného SP, kterému přísluší přidružený studijní plán.

Odeslána děkanům k připomínkám s termínem do 4.10. Následně bude projednána RVH.

Další drobné novelizace OR

Novela OR 7/2015 „Výjimky z pravidel studia stanovených Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy pro studium v rámci mezinárodního společného studijního programu typu joint-degree a multiple-degree a základní náležitosti dohod o meziuniverzitním studiu v oblasti studia“

 • Bude předložena k vyjádření AS UK 6.10.

Novela OR 2/2014 „Společný diplom vydávaný absolventům studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou“

 • Vstoupil v platnost s účinností od 1.10.

Studijní a zkušební řád – návrh malé novelizace 

 • Bude se jednat pouze o drobné úpravy zohledňující novou praxi specializací a sdruženého studia
 • Úpravy odrážejí novou podobu specializací jakožto legitimních částí SP, kterou UK v mírně upravené verzi převzala z „Doporučených postupů“ NAÚ
 • Stejně tak úpravy doplňují legitimitu sdruženého studia dle mírné modifikace návrhů NAÚ
 • Tyto úpravy si může fakulta přizpůsobit potřebám své praxe v rámci Pravidel organizace studia

NOVÉ POJMY

Oblast vzdělávání (OV)

 • každý SP musí náležet do jedné nebo více OV
 • zařazení SP do OV dle SZZ a tématu závěrečné práce

Kombinovaný studijní program

 • náleží do více OV

Předmět profilujícího základu SP

 • znalostí a dovedností podstatné pro profil absolventa a ověřované SZZ

Základní teoretický předmět profilujícího základu SP

 • souvisí s teoretickým a metodologickým základem OV

 Garant předmětu

Profilující skupina povinně volitelných předmětů

 • všechny PVP v rámci 1 skupiny jsou profilující

Standardní počet kreditů

 • 60 x rok studia: 120 – 180 – 300

Určený počet kreditů

 • 60 x rok studia – 6 kreditů pro volbu studenta (3 pro lékařská a zdravotnická regulovaná povolání): 108 – 162 – 270

SDRUŽENÉ STUDIUM

umožňuje získat znalosti a dovednosti ze dvou studijních programů: z SP (ve kterém je student zapsán) a z dalšího SP

Další informace ke stažení ZDE

SPECIALIZACE

Rovná se získání významných, specifických a ucelených znalostí a dovedností

 • název specializace bude uveden na diplomu a dodatku k diplomu

Podrobnější informace ke stažení ZDE.