Zaměstnanecké benefity

Příspěvek na stravování

Zaměstnavatel poskytuje příspěvek na stravování ve formě stravenek, dotovaných obědů v menzách Univerzity Karlovy nebo tzv. stravenkového paušálu. Zaměstnanec má možnost se rozhodnout, jaký typ příspěvku si zvolí.

Zaměstnanec svoje rozhodnutí o tom, zda chce využívat stravenkový paušál nebo stravenky (dotované obědy není nutné oznamovat) nahlásí  e-mailem ze své fakultní e-mailové adresy personálnímu oddělení. Svoje rozhodnutí může změnit maximálně jednou za rok, a to vždy ke květnu příslušného kalendářního roku (opět e-mailem ze své fakultní e-mailové adresy personálnímu oddělení) nejpozději do patnáctého dubna daného kalendářního roku.

 

KDO MÁ NÁROK

Zaměstnanci v pracovním poměru k FSV UK, kteří mají úvazek alespoň 0,5 (tj. 20 hodin týdně). Nárok na příspěvek má zaměstnanec od prvního dne nástupu do pracovního poměru, a to za každý odpracovaný den. Za odpracovaný den se považuje den, kdy zaměstnanec odpracuje alespoň 4 hodiny nepřetržitě.

 

JAK TO FUNGUJE

Příspěvek je poskytován na stravenky nebo dotované obědy v menzách Univerzity Karlovy.

Stravenky jsou zaměstnancům poskytovány ve formě „e-stravenek“, jejichž souhrnná hodnota je za příslušný odpracovaný měsíc nahrána na tzv. „stravenkovou kartu“ a to nejpozději třináctého následujícího měsíce. Noví zaměstnanci, kteří ještě „stravenkovou kartu“ nemají, si ji mohou vyzvednout nejdříve 25. den po odpracování prvního kalendářního měsíce, a to v pokladně v budově Hollar u paní Martiny Malcové (tl. číslo 222 112 217).

O tento příspěvek není nutné si zvlášť žádat. Při Vašem nástupu do pracovního poměru obdržíte na Personálním oddělení při podpisu pracovní smlouvy zároveň i dohodu o srážkách ze mzdy za stravenky. Personalistka Vám na základě této podepsané dohody nastaví v interním systému nárok na stravenky.

Na dotované obědy můžou zaměstnanci chodit do jimi zvolených menz. Před první konzumací je nutné si na pokladně některé z menz nabít zaměstnancem určenou částku na zaměstnaneckou kartičku. Částku je možné uhradit hotovostně i bezhotovostně a minimální vklad činí 200 Kč. 

Bližší informace k návštěvám menz naleznete zde.

Stravenkový paušál je částka, kterou zaměstnanec obdrží přímo ve výplatě mzdy. Tato částka není nijak zdaněná. Celková výše příspěvku zaměstnavatele je stejná jako při čerpání stravenek. Jeho výhodou je, že nejste vázáni na to, na jakém místě přijímají danou stravenkovou kartu.

 

KOLIK TO STOJÍ

Od 1. 10. 2022 jsou zaměstnancům poskytovány stravenky v hodnotě 140 Kč za každý odpracovaný den. 55 % hodnoty stravenky hradí zaměstnavatel (77 Kč/stravenka) a 45 % hradí si zaměstnanec formou srážky ze mzdy (63 Kč/stravenka).

Na dotované obědy v menzách přispívá zaměstnavatel 55 % z ceny potravin.

Stravenkový paušál nestojí zaměstnance nic. Je vyplácen přímo do mzdy zaměstnance. Od 1. 10. 2022 se jedná o částku ve výši 77 Kč za každý odpracovaný den (za podmínek uvedených předchozím textu).

 

Bližší informace k příspěvkům na stravování naleznete v Opatření děkana č. 21/2022.

Příspěvek na dopravu

Zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancům na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě nebo na úhradu roční slevové In Karty Českých drah.

 

KDO MÁ NÁROK

Zaměstnanci v pracovním poměru k FSV UK, jejichž pracovní úvazek činí nejméně 0,5 (tj. 20 hodin týdně) a kteří zároveň nejsou ve zkušební době. Výše příspěvku se dále stanovuje podle výše úvazku.

 

JAKÝ JE VÁŠ NÁROK

Zaměstnavatel přispívá až 50 % zaplacené ceny lítačky či In Karty. V případě In Karty příspěvek zaměstnavatele nesmí přesáhnout polovinu ceny ročního jízdného pražského MHD platného v aktuálním roce.

 

JAK TO FUNGUJE

V jednom kalendářním roce lze čerpat příspěvek jen na jeden druh jízdného.

Zaměstnanec vyplní písemnou žádost, kterou doplní kopií elektronické jízdenky (lítačky) či In Karty  a kopií dokladu o úhradě ceny za nabití a celé to předá Personálním oddělení. Personální oddělení posoudí oprávněnost a správnost žádosti a v případě, že je vše v pořádku, vyplatí zaměstnanci příspěvek do mzdy.

Formulář žádosti o příspěvek naleznete zde. Formulář se nachází v dolní části pravé strany webové stránky pod názvem SOCIÁLNÍ FOND.

Bližší informace k podmínkám čerpání a výplatě tohoto příspěvku naleznete v Opatření děkana č. 21/2022.

Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění

KDO MÁ NÁROK

Zaměstnanci v pracovním poměru k fakultě, jejichž výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně jeden rok činila v součtu 0,5 a výše. Zároveň musí mít uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním připojištění nebo životním pojištění, přičemž součet vlastních příspěvků zaměstnance na tyto účely činí alespoň 500 Kč měsíčně.

 

JAKÝ JE VÁŠ NÁROK

Příspěvek lze kombinovat, tzn. můžete jej využít jak na penzijní, tak životní pojištění.

Zaměstnanci, jejichž výše úvazku vůči fakultě činí a činila nejméně jeden rok nepřetržitě v součtu mezi 0,5 a 0,69, mají nárok na příspěvek ve výši 1,67násobku jejich vlastního vkladu, nejvýše však v souhrnné výši 1.250 Kč. 

Zaměstnanci, jejichž výše úvazku vůči fakultě činí a činila nejméně jeden rok nepřetržitě v součtu mezi 0,7 a výše, mají nárok na příspěvek ve výši 1,67násobku jejich vlastního vkladu, nejvýše však v souhrnné výši 2.500 Kč.

 

JAK TO FUNGUJE

Zaměstnanec vyplní písemnou žádost, kterou doplní kopií smlouvy (na smlouvě musí být vidět, kolik činí vlastní příspěvek zaměstnance)  a tuto předá Personálnímu oddělení. Personální oddělení posoudí oprávněnost a správnost žádosti a v případě, že je vše v pořádku, zajistí zasílání příspěvku přímo pojišťovně, se kterou má zaměstnanec uzavřenou smlouvu.  

Formulář žádosti o příspěvek naleznete zde. Formulář se nachází v dolní části pravé strany webové stránky pod názvem SOCIÁLNÍ FOND.

Bližší informace k podmínkám čerpání a výplatě tohoto příspěvku naleznete v Opatření děkana č. 19/2022.

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

KDO MÁ NÁROK

Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr vůči celé univerzitě trvá alespoň 3 roky, nebo 1 rok v případě, že jejich pracovní poměr vůči univerzitě trval v součtu 3 roky během posledních 10 let, a výše jejich úvazku vůči fakultě bezprostředně před podáním žádosti činí po celou dobu uvedenou v první větě 1,0 (tj. 40 hodin týdně). V případě přerušení pracovního poměru z důvodů odborného pracovního pobytu, mateřské či rodičovské dovolené se toto přerušení do celkového tříletého období nezapočítává. Další podmínkou je, že výše zaplacených úroků za předchozí kalendářní rok (tj. za rok, za který chce zaměstnanec uplatňovat příspěvek) činila nejméně 1.000 Kč.

 

JAKÝ JE VÁŠ NÁROK

Zaměstnavatel zaměstnancům přispívá jednou ročně 60 % ze zaplacených úroků, nejvýše však 10.000 Kč.

 

JAK TO FUNGUJE

Zaměstnanec vyplní písemnou žádost, kterou doplní kopií smlouvy o úvěru, výpisem z listu vlastnictví, potvrzením o zaplacených úrocích a toto celé předá Personálnímu oddělení. Personální oddělení posoudí oprávněnost a správnost žádosti a v případě, že je vše v pořádku, vyplatí zaměstnanci příspěvek do mzdy.  Při každé další žádosti o tento příspěvek se k žádosti o příspěvek přikládá už jen potvrzení o zaplacených příspěvcích.

Žádost o příspěvek musí být Personálnímu oddělení předána vždy nejpozději do 31. října aktuálního roku.

Formulář žádosti o příspěvek naleznete zde. Formulář se nachází v dolní části pravé strany webové stránky pod názvem SOCIÁLNÍ FOND.

Bližší informace k podmínkám čerpání a výplatě tohoto příspěvku naleznete v Opatření děkana č. 19/2022.

Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

KDO MÁ NÁROK

Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr vůči celé univerzitě trvá alespoň 3 roky, nebo 1 rok v případě, že jejich pracovní poměr vůči univerzitě trval v součtu 3 roky během posledních 10 let, a výše jejich úvazku vůči fakultě bezprostředně před podáním žádosti činí po celou dobu uvedenou v první větě 1,0 (tj. 40 hodin týdně). V případě přerušení pracovního poměru z důvodů odborného pracovního pobytu, mateřské či rodičovské dovolené se toto přerušení do celkového tříletého období nezapočítává. Další podmínkou je, že výše zaplacených úroků za předchozí kalendářní rok (tj. za rok, za který chce zaměstnanec uplatňovat příspěvek) činila nejméně 1.000 Kč.

 

JAKÝ JE VÁŠ NÁROK

Zaměstnavatel zaměstnancům přispívá jednou ročně 40 % ze zaplacených úroků, nejvýše však 10.000 Kč.

 

JAK TO FUNGUJE

Zaměstnanec vyplní písemnou žádost, kterou doplní kopií smlouvy o úvěru, výpisem z listu vlastnictví, potvrzením o zaplacených úrocích a toto celé předá Personálnímu oddělení. Personální oddělení posoudí oprávněnost a správnost žádosti a v případě, že je vše v pořádku, vyplatí zaměstnanci příspěvek do mzdy.  Při každé další žádosti o tento příspěvek se k žádosti o příspěvek přikládá už jen potvrzení o zaplacených příspěvcích.

Žádost o příspěvek musí být Personálnímu oddělení předána vždy nejpozději do 31. října aktuálního roku.

Formulář žádosti o příspěvek naleznete zde. Formulář se nachází v dolní části pravé strany webové stránky pod názvem SOCIÁLNÍ FOND.

Bližší informace k podmínkám čerpání a výplatě tohoto příspěvku naleznete v Opatřední děkana č. 19/2022.

Nenávratná finanční výpomoc

Zaměstnanci může být na bytové účely, včetně vybavení bytu nebo rodinného domu, v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie poskytnut jako nenávratná finanční výpomoc příspěvek ze sociálního fondu do výše 500.000 Kč.

Zaměstnanci může být v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci, do které se zaměstnanec dostal bez vlastního přičinění, poskytnut jako nenávratná finanční výpomoc příspěvek ze sociálního fondu do výše 100.000 Kč.

 

JAK TO FUNGUJE

Žádost o poskytnutí příspěvku podává zaměstnanec na Personální oddělení k rukám vedoucí oddělení.

Formulář žádosti o příspěvek naleznete zde. Formulář se nachází v dolní části pravé strany webové stránky pod názvem SOCIÁLNÍ FOND.

Bližší informace k podmínkám čerpání a výplatě tohoto příspěvku naleznete v Opatření děkana č. 19/2022.

Příspěvek na odborný rozvoj (např. jazykové kurzy)

KDO MÁ NÁROK

Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr vůči fakultě trvá alespoň 1 rok a po celou dobu měli a mají pracovní úvazek 1,0 (tj. 40 hodin týdně). Další podmínkou je, že se musí jednat o kurz spojený s odborným rozvojem zaměstnance.

 

JAKÝ JE VÁŠ NÁROK

Zaměstnavatel zaměstnancům přispívá maximálně do výše poloviny ceny kurz vč. DPH, nejvýše však 5.000 Kč ročně.

 

JAK TO FUNGUJE

Zaměstnanec vyplní písemnou žádost, ke které připojí daňový doklad (fakturu) za příslušný kurz a předá  Personálnímu oddělení. Personální oddělení posoudí oprávněnost a správnost žádosti a v případě, že je vše v pořádku, předá Ekonomickému oddělení fakturu k zaplacení pořadateli kurzu. Ekonomické oddělení následně vystaví zaměstnanci fakturu na částku rovnající se rozdílu mezi cenou kurzu a výší poskytnutého příspěvku, kterou je zaměstnanec povinen neprodleně uhradit.

Upozorňujeme, že faktura za kurz musí být vždy vystavena na fakturační adresu fakulty. V textu faktury musí být uvedeno jméno zaměstnance, název kurzu a termín jeho konání.

Žádost o příspěvek musí být Personálnímu oddělení předána vždy nejpozději do 15. listopadu příslušného kalendářního roku.

Formulář žádosti o příspěvek naleznete zde. Formulář se nachází v dolní části pravé strany webové stránky pod názvem SOCIÁLNÍ FOND.

Bližší informace k podmínkám čerpání a výplatě tohoto příspěvku naleznete v Opatření děkana č. 19/2022.

 

Příspěvek na školkovné

KDO MÁ NÁROK

Zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru vůči univerzitě nebo fakultě a jejich výše pracovního úvazku vůči FSV UK bezprostředně před podáním žádosti činí nejméně 0,5 (tj. 20 hodin týdně). Příspěvek je poskytován na děti navštěvující mateřskou školu nebo dětskou skupinu, a to až do školního roku, v němž mu ještě není poskytováno povinné předškolní vzdělávání (tj. do začátku školního roku, ve kterém dítě dovrší věku 5 let). V případě, že jsou na univerzitě zaměstnáni oba rodiče dítěte, příspěvek je poskytnut jen jednomu z rodičů.

 

JAKÝ JE VÁŠ NÁROK

Příspěvek je možné poskytnout až do výše 50 % celkové úplaty za kalendářní rok, maximálně do výše 25.000 Kč. Zaměstnavatel přispívá výhradně na tzv. „školkovné“ (nikoliv na stravu dítěte ve školce).

 

JAK TO FUNGUJE

Zaměstnanec vyplní písemnou žádost, ke které připojí potvrzení předškolního zařízení o výši školkovného a předá ji Personálnímu oddělení. Následně pak předává Personálnímu oddělení už jen faktury za školkovné, které jsou po kontrole předány Ekonomickému oddělení k zaplacení.

Žádost na nový školní rok je nutné podávat vždy novou a to nejpozději do 30. 9. daného kalendářního roku. Při nástupu dítěte do předškolního zařízení v průběhu kalendářního roku je možné žádost podat nejpozději poslední pracovní den měsíce, ve kterém dítě nastoupilo do tohoto zařízení.

Upozorňujeme, že faktura musí být vždy vystavena na fakturační adresu fakulty. 

Formulář žádosti o příspěvek naleznete zde. Formulář se nachází v dolní části pravé strany webové stránky pod názvem SOCIÁLNÍ FOND.

Bližší informace k podmínkám čerpání a výplatě tohoto příspěvku naleznete v Opatření děkana č. 19/2022.

 

Příspěvek na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance

KDO MÁ NÁROK

Zaměstnanci v pracovním poměru k fakultě, jejichž výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a činila nepřetržitě nejméně jeden rok 0,5 nebo 1,0 - viz další upřesnění nároku v následujícím textu. Další podmínkou je, že zaměstnanci nejsou v mimoevidenčním stavu (tzn. nečerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou na úvazku, z kterého na tuto dovolenou nastoupili).

Zaměstnanci, jejichž výše úvazku vůči fakultě činí a činila nepřetržitě nejméně jeden rok 0,5, mají nárok na 1 z benefitů uvedených níže.

Zaměstnanci, jejich výše úvazku vůči fakultě činí a činila nepřetržitě nejméně jeden rok 1,0, mají nárok na 2 z benefitů uvedených níže.

V jednom kalendářním roce nelze čerpat všechny 3 benefity pro jednoho zaměstnance.

 

JAKÝ JE VÁŠ NÁROK

Příspěvek lze poskytnout až do výše 15.000 Kč za kalendářní rok výhradně nepeněžní formou, a to na tyto 3 benefity:

1. Příspěvek na komplexní lékařskou prohlídku, kterou pro FSV UK zajišťuje Thomayerova nemocnice v Praze 4. Nárok na prohlídku je jednou za rok. Cena prohlídky je do 31. 12. 2022 ve výši 10.580 Kč. Od 1. 1. 2023 je cena prohlídky stanovena na 9.120 Kč.

2. Příspěvek na zdravotnické prostředky, léčivé přípravky a další sortiment lékáren za účelem ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí ve výši 3.000 Kč. Nárok na příspěvek je jednou za rok. Příspěvek je možné čerpat výhradně prostřednictvím karty Sodexo Multi Pass CARD. Na tuto kartu byly a dosud jsou zaměstnancům nahrávány e-stravenky. Pokud kartu nevlastníte, bude Vám na základě žádosti o příspěvek zřízena. Nárok na tento příspěvek vzniká pouze v tom případě, že zůstatek na Vaší Sodexo Multi Pass CARD mimo e-stravenky není vyšší jak 10 % ročního příspěvku z předchozího roku (byl-li Vám již takový poskytnut).

3. Příspěvek na sportovní vyžití formou benefitní karty MultiSport. Výše příspěvku zaměstnavatele na činí 490 Kč měsíčně. 

 

JAK TO FUNGUJE

1. Příspěvek na komplexní lékařskou prohlídku: Zaměstnanec vyplní písemnou žádost a předá ji Personálnímu oddělení, které s Thomayerovou nemocnicí domluví termín prohlídky. Nemocnice se vždy snaží zajistit všechna vyšetření vcelku a tak, aby nezabrala víc jak jedno dopoledne.

2. Příspěvek na zdravotnické prostředky, léčivé přípravky a další sortiment lékáren za účelem ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí: Zaměstnanec vyplní písemnou žádost a předá ji Personálnímu oddělení nejpozději do 31. 10. daného roku. 

3. Příspěvek na sportovní vyžití formou benefitní karty MultiSport: Žádost o vstup do programu podává zaměstnanec prostřednictvím příslušného formuláře na webové stránce UK POINT. Bližší informace ohledně podmínek tohoto benefitu naleznete níže v samostatné části věnující se problematice tzv. "Multisportky".

Formulář žádostí o výše uvedené příspěvky naleznete zde. Formuláře se nachází v dolní části pravé strany webové stránky pod názvem SOCIÁLNÍ FOND.

Bližší informace k podmínkám čerpání a výplatě tohoto příspěvku naleznete v Opatření děkana č. 19/2022.

 

SEDUO.CZ – ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

Seduo.cz je moderní a efektivní forma online vzdělávání. Těšit se můžete na více jak 150 videokurzů od špičkových lektorů a širokou paletu témat od jazyků, kancelářských programů, osobního rozvoje až po správné sezení na židli. Využít můžete neomezeně všechny kurzy, které Seduo.cz nabízí. Jejich počet se neustále rozšiřuje o další témata. Svoje zkušenosti vám předá např. olympionik a reprezentant ČR, brigádní generál nebo autor knižního bestselleru. Více informací o programu naleznete zde.

 

JAK TO FUNGUJE

Kurzy můžete studovat kdekoliv a kdykoliv, spustit si je můžete na PC, v tabletu i na mobilu. Kurzy jsou rozdělené do několikaminutových lekcí tak, abyste mohli studovat i po částech. Studium Vás tedy nijak časově neomezí.

 

Pro bližší informace a získání přístupu do Seduo.cz kontaktuje vedoucí Personálního oddělení.

KARTA MULTISPORT

Karta MultiSport je volnočasový zaměstnanecký benefit, který zaměstnancům garantuje každý den volný či zvýhodněný vstup do více než 2 000 relaxačních i pohybových zařízení ve 360 městech v České republice i na Slovensku. Celoročně můžete vybírat z více než 260 různých aktivit.

 

KDO MÁ NÁROK

Zaměstnanci v pracovním poměru k fakultě, jejichž výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí nejméně 0,5 (tj. 20 hodin týdně).

 

JAK TO FUNGUJE

Přihlašování a odhlašování do / z programu probíhá na měsíční bázi. Cena této služby  je 790 Kč měsíčně za zaměstnance, přičemž zaměstnavatel zaměstnanci může přispět měsíčně částku 490 Kč, pokud zaměstnanec podá žádost o příspěvek na tento benefit. Cena služby platí do 31. 12. 2023. Od 1. 1. 2024 se celková částka mění na 950 Kč měsíčně. Příspěvek fakulty zůstává stejný.

Ke své kartě může zaměstnanec získat také tzv. doprovodnou kartu pro svého manžela / svou manželku za cenu 1200 Kč měsíčně a dále dětskou kartu za 500 Kč měsíčně. Cena doprovodné karty se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 1.600 Kč (cena dětské karty zůstává stejná).

Zaměstnanec hradí částku 790 Kč nebo 300 Kč (při podání a schválení žádosti o příspěvek), která mu bude vč. případných srážek za karty členů rodiny srážena ze mzdy. Po zvýšení ceny za služby na 950 Kč bude zaměstnanec hradit částku 460 Kč (při podání a schválení žádosti o příspěvek). 

Kartu si můžete objednat zde.

Po vyplnění objednávky je bezpodmínečně nutné kontaktovat Personální oddělení paní Petru Musilovou z důvodu podpisu dohody o srážkách ze mzdy.

Bližší informace k podmínkám využití této karty a k objednání naleznete zde. Případně Vám je také podá paní Petra Musilová, Personální oddělení, tel. č.  222 112 233.

OFFICE 365

Licence opravňuje uživatele, kterému je přidělena, zejména k užívání softwaru Microsoft Office 365 Professional Plus až na 5 jeho zařízeních. Licence se vztahuje vždy na aktuální podporovanou verzi.

Licence je časově omezená existencí alespoň jednoho vztahu, a to studia či pracovněprávní vztah, mezi uživatelem a  organizací.

Více informací na stránkách IT oddělení.

 

MOBILNÍ HLASOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ MOBILNÍM OPERÁTOREM

Mobilní operátor Vodafone

Rektorát Univerzity Karlovy nabízí zaměstnancům UK speciální zvýhodněný program od společnosti Vodafone. Bližší informace naleznete zde.