Odborová organizace

Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu ZO VOS FSV UK č. 1124

Odborová organizace působí na Fakultě sociálních věd od roku 2009 a jejím hlavním posláním je podle stanov Vysokoškolského odborového svazu (VOS) zejména:

 • obhajovat práva a zájmy svých členů a členek, jejich sociální, ekonomické, profesní požadavky a jiné potřeby; cílem je prosazení spravedlivých pracovněprávních a sociálních podmínek členek a členů VOS vůči zaměstnavatelům a orgánům veřejné správy,
 • navrhovat změny ke zlepšení stávajících pracovních a životních podmínek zaměstnankyň a zaměstnanců vysokých škol (tj. nejen členů a členek, ale také akademických pracovnic a pracovníků, kteří nejsou sdruženi v odborech, stejně jako technicko-hospodářských pracovníků a pracovnic) a doktorských studentů a studentek; cílem je umožnit vysokým školám a lidem, kteří na nich pracují, plnit lépe jejich poslání a upevňovat dobré vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

V souladu s tímto posláním odborová organizace na Fakultě sociálních věd v minulých letech:

- obhajovala práva a zájmy svých členek a členů

 • Zprostředkovali jsme právní poradenství několika členkám a členům odborů
 • Požadovali jsme informace k problematickým či kontroverzním případům rozvazování či měnění pracovních poměrů s některými zaměstnanci či zaměstnankyněmi a tyto změny jsme konzultovali jak s dotyčnými zaměstnanci či zaměstnankyněmi, tak s vedením fakulty

- navrhovala změny ke zlepšení stávajících pracovních a životních podmínek zaměstnanců a zaměstnankyň

 • Prosazovali jsme využívání Sociálního fondu jako smysluplného nástroje pro realizaci politiky zaměstnackých benefitů 
 • Bránili jsme využívání Sociálního fondu k financování stravenek
 • Prosazovali jsme rozšiřování zaměstnaneckých benefitů po vzoru FKSP a jiných důležitých inovací
 • Prosazovali jsme takové nastavení jednotlivých zaměstnaneckých benefitů (zejména podmínku minimální výše úvazku), aby byly maximálně dostupné a podporovaly ty zaměstnance a zaměstnankyně, kteří je nejvíc potřebují
 • Podíleli jsme se na zachování mimořádně výhodné nabídky hlasových a datových služeb pro zaměstnance FSV UK a jejich rodinné příslušníky
 • Účastnili jsme se aktivit Koordinační odborové rady Univerzity Karlovy (KOR UK)
 • V rámci KOR UK jsme se podíleli na vyjednávání kolektivní smlouvy
 • Aktivně jsme se v rámci KOR UK účastnili kolektivního vyjednávání o Dohody o odlišném postupu při uzavírání pracovních smluv na dobu určitou na UK

Odborová organizace je Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu – ZO VOS č. 1124. Z právního hlediska se jedná o pobočný spolek s vlastním IČO. Poslání organizace a pravidla jejího fungování se řídí Stanovami VOS a jsou rovněž v souladu s rolí odborů definovanou zákoníkem práce a zákonem o kolektivním vyjednávání.

Proč se stát členy a členkami odborů

Pro členství v odborech existují minimálně dvě motivace.

První motivací je vyjádření podpory principům a poselství odborů reprezentovaných Vysokoškolským odborovým svazem (viz stanovy VOS).

Druhou je možnost aktivně se podílet na prosazování svých představ o spravedlivých pracovněprávních a sociálních podmínkách na fakultě a univerzitě, zejména v rámci kolektivního vyjednávání. Dále se jedná – v náročnějších situacích – o možnost právního poradenství. 

Předpokladem pro členství je kromě výše zmíněných motivací také ochota zaplatit roční členský poplatek, který aktuálně činí 600 Kč (lze odečíst z DPFO), a jednou ročně se účastnit výroční členské schůze. Všechny volené funkce v odborové organizaci jsou vykonávány dobrovolnicky a bez nároku na odměnu.

Zájemci a zájemkyně o členství nechť napíší na odbory@fsv.cuni.cz.

Organizační struktura

Výbor

Předsedkyně: Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D.

Místopředsedové/kyně:

Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.,

PhDr. Jan Křeček, Ph.D.,

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.,

PhDr. Irena Reifová, Ph.D.,

Doc. PhDr. Michal Smetana, Ph.D

Kontakt

Doplňující odkazy