Opatření děkanky č. 19/2020

Opatření děkanky č. 19/2020

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 19/2020

 

Název:

Organizace hybridního a distančního zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

 

Účinnost:

10. 11. 2020

V Praze dne 10. listopadu 2020

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, PhD.

děkanka fakulty

Čl. 1

Obecné ustanovení

  1. V návaznosti na § 7 odst. 1 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, a v souladu s článkem č. 35 odst. 3 Statutu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vydávám toto opatření děkanky, které upravuje organizaci zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen „vědecká rada“) v případě, že takové zasedání se koná hybridním nebo distančním způsobem.

 

Čl. 2

Možnost konání zasedání vědecké rady hybridním nebo distančním způsobem

  1. Zasedání vědecké rady je možné konat hybridním nebo distančním způsobem, pokud jsou splněny podmínky podle § 7 odst. 1 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, tj. za situace, kdy je nařízením orgánů státní a veřejné správy omezena osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole nebo přítomnost členů akademické obce na vysoké škole.
  2. Skutečnost, že se zasedání koná hybridním nebo distančním způsobem, je členům vědecké rady sdělena elektronicky nejpozději jeden den před konáním tohoto zasedání.

 

Čl. 3

Hybridní zasedání vědecké rady

1.      Koná-li se zasedání vědecké rady hybridním způsobem, je část členů vědecké rady prezenčně přítomna v místnosti, kde se zasedání vědecké rady koná, a část členů vědecké rady je přítomna distančně prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (videokonference). Prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nemůže být přítomna předsedkyně vědecké rady nebo osoba, která jí byla pověřena vedením zasedání.

2.      Videokonference je realizována prostřednictvím příslušné aplikace s tím, že fakulta zajistí možnost připojit se členům vědecké rady, kteří se nemohou účastnit zasedání prezenčně.

3.      V případě veřejného hlasování hlasují:

a)      prezenčně přítomní členové rady stejným způsobem jako při běžném zasedání vědecké rady,

b)      distančně přítomní členové vědecké rady pomocí tlačítka „Zvednout ruku“ v příslušné elektronické aplikaci nebo zvednutím ruky před kamerou svého počítače.

4.      V případě tajného hlasování, které se může konat pouze pokud jsou distančně přítomni alespoň tři členové vědecké rady, hlasují:

a)      prezenčně přítomní členové rady stejným způsobem jako při běžném zasedání vědecké rady,

b)      distančně přítomní členové vědecké rady pomocí elektronické aplikace, která zaručuje, že ze zobrazených výsledků není zřejmé, jak hlasovali jednotliví hlasující. Na elektronickém formuláři je uveden návrh usnesení a možnosti hlasování „ano“, „ne“ a „zdržel se“.

5.      Zájemcům z řad veřejnosti je umožněna účast na zasedání vědecké rady buď osobně v místnosti, kde se zasedání koná, nebo prostřednictvím videokonference. Údaje pro připojení jsou vyvěšeny na internetových stránkách fakulty.

 

Čl. 4

Distanční zasedání vědecké rady

  1. Koná-li se zasedání vědecké rady distančním způsobem, jsou všichni členové vědecké rady včetně jejího předsedy přítomni na zasedání distančně prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (videokonference).
  2. Videokonference je realizována prostřednictvím příslušné elektronické aplikace s tím, že fakulta zajistí možnost připojit se všem členům vědecké rady.
  3. V případě veřejného hlasování hlasují distančně přítomní členové vědecké rady pomocí tlačítka „Zvednout ruku“ v příslušné elektronické aplikaci nebo zvednutím ruky před kamerou svého počítače.
  4. V případě tajného hlasování hlasují distančně přítomní členové vědecké rady pomocí elektronické aplikace, která zaručuje, že ze zobrazených výsledků není zřejmé, jak hlasovali jednotliví hlasující. Na elektronickém formuláři je uveden návrh usnesení a možnosti hlasování „ano“, „ne“ a „zdržel se“.
  5. Zájemcům z řad veřejnosti je umožněna účast na zasedání vědecké rady prostřednictvím videokonference. Údaje pro připojení jsou vyvěšeny na internetových stránkách fakulty.

 

Čl. 5

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 10. listopadu 2020.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka

Za správnost:

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

proděkan pro vědu a výzkum