Opatření děkanky č. 20/2019

Opatření děkanky č. 20/2019

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkanky č. 20/2019

 

Název:

Změna opatření děkanky č. 17/2018 Užívání klasifikace A-F na UK FSV

 

Účinnost:

1. 10. 2019

V Praze dne 10. září 2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Opatření děkany č. 17/2018 „Užívání klasifikace A-F na UK FSV se mění následovně:

I.

 1. V odstavci č. 2 se v druhé větě za slovy „závěrečný test“ vkládá nový text: „aktivita v seminářích“.
 2. V odstavci č. 2 se za druhou větou přidává nová věta „Všechny části, které přispívají k výslednému hodnocení, musejí být ohodnoceny a součástí výsledného hodnocení. Dílčí hodnocení smějí obsahovat nutné podmínky plnění předmětu, avšak pouze v logice odstavce 3 tohoto opatření; tedy hranice nutné podmínky plnění, je-li stanovena, je stanovena přesně na polovinu dílčí váhy.“
 3. V odstavci č. 2 se ve třetí větě za slovem „hodnocení“ vkládá nový text: “a další hodnocení“-
 4. V odstavci č. 2 se na konci vkládá nový text ve znění:

„Příklad 1 (Správný): Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří tři složky s danými váhami – písemný test (40 %), úkoly (40 %) a aktivita během seminářů (20 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů v písemném testu.

Příklad 2 (Správný): Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří tři složky s danými váhami – písemný test (40 %), úkoly (40 %) a aktivita během seminářů (20 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů v písemném testu a alespoň poloviny bodů z úkolů.

Příklad 3 (Nesprávný): Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří tři složky s danými váhami – písemný test (40 %), úkoly (40 %) a aktivita během seminářů (20 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout alespoň dvou třetin bodů v písemném testu.

Příklad 4 (Nesprávný): Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří tři složky s danými váhami – písemný test (40 %), úkoly (40 %) a aktivita během seminářů (20 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout alespoň jednoho bodu v aktivitě během seminářů.

Příklad 5 (Nesprávný): Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří tři složky s danými váhami – písemný test (40 %), úkoly (40 %) a aktivita během seminářů (20 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost odevzdání všech úkolů.“

 

II.

Opatření děkanky č. 17/2018 ve znění opatření děkanky č. 20/2019  je uvedeno v příloze tohoto opatření v úplném znění.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti

 

******************************Příloha - ÚPLNÉ ZNĚNÍ ****************************************

 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 20/2019

 

Název:

Změna opatření děkanky č. 17/2018 Užívání klasifikace A-F na UK FSV

 

Účinnost:

1. 10. 2019

V Praze dne 10. září 2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

 1. V souladu se Studijním a zkušebním řádem UK a Pravidly pro organizaci studia na UK FSV se od akademického roku 2017/2018 používá na UK FSV pro klasifikované zápočty a zkoušky klasifikační stupnice A-F.
 2. Vyučující v případě, že je předmět zakončen zkouškou či zápočtem, ohodnotí studenta na úrovni 0 % až 100 %. V případě, že hodnocení sestává z několika dílčích hodnocení (např. průběžný test, seminární práce, závěrečný test, aktivita v seminářích), ohodnotí vyučující jednotlivé části a stanoví celkový výsledek v procentech. Všechny části, které přispívají k výslednému hodnocení, musejí být ohodnoceny a součástí výsledného hodnocení. Dílčí hodnocení smějí obsahovat nutné podmínky plnění předmětu, avšak pouze v logice odstavce 3 tohoto opatření; tedy hranice nutné podmínky plnění, je-li stanovena, je stanovena přesně na polovinu dílčí váhy. Váhy dílčích hodnocení a další náležitosti hodnocení zveřejní vyučující nejpozději před začátkem semestru v SIS UK u příslušného předmětu.

Příklad 1 (Správný): Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří tři složky s danými váhami – písemný test (40 %), úkoly (40 %) a aktivita během seminářů (20 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů v písemném testu.

Příklad 2 (Správný): Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří tři složky s danými váhami – písemný test (40 %), úkoly (40 %) a aktivita během seminářů (20 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů v písemném testu a alespoň poloviny bodů z úkolů.

Příklad 3 (Nesprávný): Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří tři složky s danými váhami – písemný test (40 %), úkoly (40 %) a aktivita během seminářů (20 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout alespoň dvou třetin bodů v písemném testu.

Příklad 4 (Nesprávný): Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří tři složky s danými váhami – písemný test (40 %), úkoly (40 %) a aktivita během seminářů (20 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout alespoň jednoho bodu v aktivitě během seminářů.

Příklad 5 (Nesprávný): Předmět je zakončen zkouškou a hodnocení předmětu tvoří tři složky s danými váhami – písemný test (40 %), úkoly (40 %) a aktivita během seminářů (20 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost odevzdání všech úkolů.

 

 1. Klasifikace A-F z celkového výsledku dle předchozího odstavce s použitím zaokrouhlení nahoru na celá procenta se stanoví následovně:
 • 91 % a více       =>          A
 • 81-90 %             =>          B
 • 71-80 %             =>          C
 • 61-70 %             =>          D
 • 51-60 %             =>          E
 • 0-50 %                =>          F

Např. celkový výsledek 50,5 % odpovídá známce E (po zaokrouhlení nahoru na celé procento).

 

 1. Základní význam stupňů A-F je následující:
 • A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
 • B – velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
 • C – dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
 • D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
 • E – dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
 • F – nedostatečně, neprospěl/a (je zapotřebí značné množství další práce).
 1. V případě, že v rámci akreditovaného double-degree či joint degree studijního programu je třeba využít jiný postup, než je uveden v odstavci 4, použije se postup dohodnutý konsorciem příslušného double-degree či joint degree studijního programu.
 2. Toto opatření nabývá účinnosti prvního dne akademického roku 2018/2019, tedy 1. 10. 2019.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti