Archiv pokynů, opatření, rozhodnutí

2021

2020

Číslo Název
18/2020 Pokyny k účetní závěrce za rok 2020
17/2020 Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2020
16/2020 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Online Winter School 2021: „InternationalRelations in Challenging Times - The Multifaceted Impacts of the COVID-19Pandemic" - Online zimní škola IMS FSV UK 2021
15/2020 Změna opatření děkana 22/2015 Propagační předměty určené k přímému prodeji  ve znění opatření děkanky č. 1/2020 – změna přílohy č. 1
14/2020 Změna opatření děkanky č. 43/2018 Jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty ve znění opatření děkanky č. 22/2019 – změna přílohy č. 1
11/2020 Rozpočet FSV UK na rok 2020 (VZČ) – rozpis na instituty
10/2020

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Academic Calendar of 2020/2021

9/2020

Pokyny ke zkouškovému období letního semestru v akademickém roce 2019/2020

Instructions for the Examination Period of the Summer Semester in the Academic Year of 2019/2020

5/2020

Odevzdávání závěrečných prací k státním závěrečným zkouškám v akademickém roce 2019/2020

Submission of Final Theses for State Final Examinations in the Academic Year of 2019/2020

2/2020

Provozní řád Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

1/2020

Změna opatření děkana 22/2015 Propagační předměty určené k přímému prodeji – změna přílohy

[změněno opatřením děkanky č. 15/2020]

 

2019

2018

Číslo Název
58/2018 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání „Spring University Prague 2019: Project Europe at a Crossroads“Jarní škola IMS FSV UK 2019
54/2018

Příspěvek na stravování zaměstnanců, provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek. Příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě. Příspěvek na úhradu roční slevové In Karty Českých drah.

Allowance for meals for employees, wage deductions for the payment of meal vouchers. Allowance for the payment of the annual fare on the territory of the capital city of Prague in the city public transport. Allowance for the payment of the annual discount In Karta of the Czech Railways.

53/2018 Komplexní kontrola dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů o požární ochraně na Fakultě sociálních věd UK 
48/2018 Pokyny k účetní závěrce za rok 2018
46/2018 Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2018
43/2018

Jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty  

[změněno opatřením děkanky č. 22/2019 a 14/2020]

41/2018

Změna opatření děkana č. 10/2017, Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce

[znění opatřením děkana č. 10/2017]

38/2018

Centra doktorských studií na Fakultě sociálních věd UK

Centers for Doctoral Studies at the Faculty of Social Sciences

36/2018 Závazný postup k provedení Řádu výběrových řízení na Univerzitě Karlově pro obsazování pracovních míst na Fakultě sociálních věd
33/2018 Stanovení sazeb provozní a správní režie
32/2018 Stanovení sazeb provozní a správní režie
30/2018 Změna opatření děkana č.  42/2017 Příspěvek ze sociálního fondu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na připojištění se státním příspěvkem, ·na doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem, ·na soukromé životní pojištění, ·na zaplacené úroky z úvěru poskytnuté zaměstnanci bankou nebo stavební spořitelnou, ·na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců, ·na výdaje spojené s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnanců
29/2018 Harmonogram akademického roku 2018 / 2019
28/2018 Rozpočet FSV UK na rok 2018 (VZČ) – rozpis na instituty
22/2018 Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů, Vymezení působností a pravomocí některých členů kolegia děkanky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
14/2018 Změna opatření děkana č. 28/2010 Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce
12/2018 Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
11/2018 Stanovení cen placeného programu Letní seminář Nationalism, Religion and Violence in Europe 2018 – Letní seminář IMS FSV UK
8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů. Vymezení působností a pravomocí některých členů kolegia děkanky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
7/2018 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání  Prague Summer School of Journalism 2018 – Letní škola IKSŽ FSV UK 2017
6/2018 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Summer University Prague 2018 – Letní škola IMS FSV UK
5/2018 Změna opatření děkana č. 26/2017 - Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd
3/2018 Změna opatření děkana č. 5/2017 Organizace pracovních cest na FSV UK pro rok 2018
2/2018 Rozpočtové provizórium 

2017

Číslo Název
43/2017

Příspěvek na stravování zaměstnanců, provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek a příspěvek na úhradu ročního jízdného na území hl. města Prahy v městské hromadné dopravě.

42/2017

Příspěvek ze sociálního fondu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy na připojištění se státním příspěvkem, ·na doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem, ·na soukromé životní pojištění, ·na zaplacené úroky z úvěru poskytnuté zaměstnanci bankou nebo stavební spořitelnou, ·na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců, ·na výdaje spojené s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnanců

[změněno opatřením děkana č. 30/2018 s účinností od 15. 6. 2018]

41/2017 Změna opatření děkana č. 25/2016Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
39/2017 Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky
37/2017 Provozní řád Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
33/2017  Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd
31/2017 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání„Spring University Prague 2018: Understanding Europe in an Age of Uncertainty“Jarní škola IMS FSV UK 2018
30/2017 Pokyny k účetní závěrce za rok 2017
28/2017 Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2017
27/2017

Organizace doktorského studia na FSV UK

Organization of doctoral studies at FSV UK

26/2017

Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd

[změněno opatřením děkana č. 5/2018 s účinností od 1. 6. 2018]

21/2017 Opatření o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
20/2017 Organizace požární ochrany
19/2017

Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na FSV UK

Adjustment of scholarships and details for scholarship applications at FSV UK

16/2017 Stanovení sazeb provozní a správní režie
14/2017 Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2017
12/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018
11/2017 Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení
10/2017 Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce
8/2017 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Prague Summer School of Journalism 2017 – Letní škola IKSŽ FSV UK 2017
7/2017 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Summer University Prague 2017 – Letní škola IMS FSV UK
6/2017 Vznik a zánik uživatelských přístupů do informačních systémů na FSV UK
5/2017

Organizace pracovních cest na FSV UK

[změněno opatřením děkana č. 3/2018 s účinností od 2. 1. 2018]

3/2017 Rozhodnutí o organizačních změnách a snížení stavu zaměstnanců na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd

2/2017

Rozpočtové provizórium

2016

Číslo Název
   

33/2016

Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd

31/2016  Pokyny k účetní závěrce za rok 2016
30/2016  Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2017 – Jarní škola IMS FSV UK
29/2016 Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem
28/2016 Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2016
27/2016 Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
26/2018 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
25/2016

Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

[změněno opatřením děkana č. 41/2017 s účinností od 2. 1. 2018]

23/2016 Pokyny k účetní závěrce za rok 2016
22/2016 Provozní a správní režie u grantových projektů a darů FSV UK

20/2016

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu
19/2016 Provozně bezpečnostní předpis pro provoz depozitu knižního fondu, pracoviště Krystal, Praha 6
18/2016 Rozpočet FSV UK na rok 2016 (VZČ) – rozpis na instituty
17/2016 Principy financování fakultních odborných časopisů na FSV UK
16/2016 Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2016
15/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017
14/2016 Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení
13/2016 Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK
12/2016

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016 a 2016/2017dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

Determination of study-related fees for the academic year of 2015/2016 and 2016/2017 in accordance with § 58 of Law on Universities no. 111/1998 Coll. - Tuition Fees

11/2016

Vyzvedávání stravenek v pokladně FSV UK

10/2016 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Summer University Prague 2016 – Letní škola IMS FSV UK
9/2016 Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek
8/2016 Stanovení režií pro letní školy organizované na FSV UK
7/2016 Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici a v budově Hollar pro partnerské programy (letní a zimní školy)
6/2016 Organizace pracovních cest na FSV UK
5/2016 Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2016

2/2016

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

Announcement of the deadline for submitting applications for the award of special purpose scholarships for the support of studies abroad or for reasons of undertaking work placement on the territory of the Czech republic or abroad

1/2016 Rozpočtové provizórium
  Provozní řád areálu Jinonice Univerzity Karlovy (ze dne 6. 10. 2016)

 

2015

   
34/2015 Úprava fungování oboru studijního oboru 6701T International Economic and Political Studies
33/2015 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2016 – Jarní škola IMS FSV UK 
31/2015    Stanovení pracovní doby pro oddělení děkanátu FSV UK
30/2015 Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2015
29/2015 Úprava finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti na FSV UK
28/2015 Pokyny k účetní závěrce za rok 2015
27/2015 Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
26/2015 Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK
25/2015 Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK
24/2015 Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí
22/2015

Propagační předměty určené k přímému prodeji

[změněno opatřením děkanky č. 1/2020 a 15/2020]

21/2015 Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2015
20/2015 Rozpočet FSV UK na rok 2015 (VZČ) – rozpis na instituty
19/2015 Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus, mezifakultních a meziuniverzitních dohod
17/2015 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2015
16/2015

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2015

15/2015

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

14/2015 Další podmínky přijetí ke studiu
13/2015 Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici
12/2015 Stanovení cen placeného programu Geopolitical Summer School 2015 „Central Europe between the interests of the world (super)powers (USA, Russia and China)“ – Letní škola IPS FSV UK
10/2015 Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/201dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem
9/2015 Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu
8/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016
5/2015 Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí
3/2015 Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest
2/2015 Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici
7/2015 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání - Summer University Prague 2015 – Letní škola IMS FSV UK
1/2015 Rozpočtové provizórium

 

2014

41/2018 Stanovení ceny placeného programu Kurz konverzace češtiny pro pokročilé začátečníky
40/2014 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzděláváníSpring University Prague 2015 – Jarní škola IMS FSV UK
39/2014 Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2014
38/2014 Sleva na školném pro studenty studijních programů BECES, BEF, CECS, CSF, ES, GPS, IEPS, MISS, MEF, PSP, SEC and TS Discount in School Fees for Students of BECES, BEF, CECS, CSF, ES, GPS, IEPS, MISS, MEF, PSP, SEC and TS
36/2014 Podpora grantové činnosti na FSV UK
35/2014 Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK
34/2014 Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí
33/2014 Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd
32/2014 Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici
31/2014 Spisový a skartační řád FSV UK
29/2014 Upřesnění pokynů k organizaci zahraničních pracovních cest – dodatek č. 8 k pokynu tajemnice č. 7/2007
26/2014 Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení  
25/2014 Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích,výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí
24/2014 Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2014
23/2014 Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky
22/2014 Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK
21/2014 Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
20/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015
19/2014

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2014/2015  dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem 

Stipulation of study-related fees for the academic year of 2014/2015 in accordance with §58 of the Law on universities no.111/1998 coll. - study-related fees 

18/2014 Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici
16/2014 Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech
15/2014 Rozpočet FSV UK na rok 2014 – rozpis na instituty
14/2014 Stanovení cen placeného programu Geopolitical Summer School 2014 „ The EU as a Geopolitical Actor?“ – Letní škola IPS FSV UK
13/2014 Stanovení cen placeného programu Nationalism Religion and Violence in Europe 2014 – Letní škola IMS FSV UK
12/2014 Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek
11/2014 Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu
10/2014 Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí 
9/2014 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání, Summer University Prague 2014 – Letní škola IMS FSV UK
8/2014 Upřesnění pokynů k organizaci zahraničních pracovních cest – dodatek č. 8 k pokynu tajemnice č. 7/2007
7/2014 Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2014
6/2014

Organizace doktorského studia na FSV UK

Organization of Doctoral Studies at the FSV UK

5/2014 Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
3/2014 Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2014
2/2014 Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV UK – dodatek č. 7 k pokynu tajemnice č. 7/2007 
1/2014 Rozpočtové provizórium

 

2013

38/2013

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v  budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici

37/2013 Místní provozně bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů
36/2013 Dohoda o BOZP a vzájemné písemné informování o rizicích
35/2013 Metodický pokyn pro zabezpečení školení BOZP a PO zaměstnanců

34/2013

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2014 – Jarní škola IMS

33/2013

Spisový a skartační řád FSV UK

  32/2013 Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2013

31/2013

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí 

30/2013

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

29/2013

Postupu při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku

28/2013

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK 

27/2013 Opatření ke snížení poplatku ve studijním programu Politologie, studijní obor International Security Studies
26/2013 Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK
25/2013 Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd UK

23/2013

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru  roku 2013 

22/2013

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech

21/2013

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení 

20/2013 Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky a úprava účelových stipendií

18/2013

Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem

17/2013 Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2013/2014dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem

16/2013

Stanovení ceny placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání – Letní škola IKSŽ 2013

15/2013

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Pratur 2013 – Letní škola IMS

14/2013

Rozpočet FSV UK na rok 2013 – rozpis na instituty

13/2013

Dodatek č. 1 k opatření děkana 4/2013 Podpora grantové činnosti na FSV UK 

12/2013

Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

11/2013

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

9/2013

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2013 

8/2013

Změny v organizační struktuře děkanátu

7/2013

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek 

6/2013

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK

4/2013

Podpora grantové činnosti na FSV UK 

3/2013

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2013

2/2013

Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 6 k pokynu tajemnice č. 7/2007

1/2013

Rozpočtové provizorium

 

2012

56/2012

 Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu

54/2012

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu
53/2012 Odklad účinnosti navýšení doktorandských stipendií dle Opatření rektora č. 13/2012

52/2012

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2013 – Jarní škola IMS

49/2012

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2012

48/2012

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 33/2010 – Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců
45/2012 Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v hraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

43/2012

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Course of Chinese language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK

42/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání  Projekt –PM : Navazující kurz personálního managementu

41/2012

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

40/2012

Postup při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku

39/2012

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd
38/2012 Podpora grantové činnosti na FSV UK
37/2012

Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference v rámci projektu GAČR č P404/11/519„Trend zrychlování sociální dynamiky: neurčitost, hierarchické/rovné struktury vládnutí a interiorizace historií“

36/2012

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2012

35/2012

Harmonogram akademického roku 2012/2013

34/2012

Stanovení slev poplatků spojených se studiem na akademický rok 2012/2013 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem

Stipulation of reductions in the study-related fees for an academic year of 2012/2013 in accordance with §58 of the Law on universities no. 111/1998 Coll.- study-related fees

33/2012

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

32/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání organizovaných Institutem komunikačních studií a žurnalistiky

31/2012

Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost

30/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

29/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

28/2012 Rozdělení příspěvku na stipendia studentů doktorských studijních programů
27/2012

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK

26/2012 Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky, úprava účelových stipendií a zrušení souvisejících opatření
25/2012 Povinnosti a omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmu č. 159/2006 Sb., ve znění novely č. 216/2008 Sb
24/2012 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platné znění
23/2012

Rozpočet FSV UK na rok 2012 – rozpis na instituty

22/2012 Poskytování osobních ochranných prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků
21/2017 Organizace požární ochrany
20/2017 Provozně bezpečnostní předpis upravujících podrobněji požadavky na bezpečnost používání dopravních prostředků
  19/2017 Opatření o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
18/2012

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech

16/2012

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2012/201 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem

15/2012

Stanovení ceny za pronájem místnosti v budově Hollar

14/2012

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

12/2012

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2012

11/2012

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí.

10/2012

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2012

9/2012

Discount in School Fees for Students of BECES (Sleva na školném pro studenty navazujícího magisterského programu BECES)

8/2012

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu mezinárodních studií
7/2012

Poskytování náhrad při zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 6 k pokynu tajemnice č. 7/2007

6/2012

  Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mino pracovní poměr na FSV UK

5/2012 Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání IKSŽ
4/2012 Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK
2/2012 Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 5 k pokynu tajemnice č. 7/2007
1/2012 Rozpočtové provizórium

 

2011

42/2011

Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference IKSŽ CEECOM 2012
40/2011

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek

39/2011

Podpora vydávání fakultních monografií

38/2011

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání  East goes west – West goes east? – Jarní škola IMS  2012
35/2011

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV

34/2011

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2011

33/2011

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

32/2011 Stanovení ceny za jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty
31/2011 Pravidla pro vyřazování majetku z evidence, jeho likvidaci a náhrady škod za majetek odcizený nebo ztracený
30/2011

Zápis ke studiu v akademickém roce 2011/2012

29/2011

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2011/2012

28/2011

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2011/2012

27/2011 Stanovení ceny placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání v rámci Podpory studia tématu migrace a rozvoj na vysokých školách
26/2011 Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání organizovaných Institutem komunikačních studií a žurnalistiky
25/2011 Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Základy psané a obrazové žurnalistiky
24/2011

Harmonogram akademického roku 2011/2012

23/2011 Stanovení prodejní ceny triček s potiskem – doplňková činnost
22/2011

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

20/2011 Postup podávání projektové žádosti podle pravidel 7. rámcového programu Evropské unie pro vědu, výzkum a inovace
19/2011

Stanovení ceny konferenčního poplatku – konference VZ ISS Paul Felix Lazarsfeld – His Methodological Inspirations and Networking Activities in the Field of Social Research

18/2011

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání  East goes west – West goes east?

17/2011 Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia UK FSV
16/2011 Archivace dokumentů a dokladů projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
14/2011

Stanovení cen za účast na placeném programu celoživotního vzdělávání International and Strategic Human Resource Management

13/2011

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK

12/2011

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ (IEPS) a „Economics and Finance“ (MEF)

11/2011 Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
9/2011  Stanovení cen za pronájem prostor Rozhlasové a televizní laboratoře v Celetné ulici a cen za služby s tím spojené
7/2011 Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí
6/2011

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2011

5/2011

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu

4/2011 Zrušení opatření č. 4/2010 ze dne 4.3.2010, Dohody o provedení práce – záznam o ústně uzavřené dohodě
3/2011

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 4 k pokynu tajemnice č. 7/2007

2/2011

Rozpočtové provizórium

1/2011

Discount in School Fees for Students of IEPS, GPS and MEF (Sleva na školném pro studenty navazujících magisterských programů IEPS, GPS a MEF)

   

2010

40/2010

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Central Europe between Russia and Germany cena pro rok 2011

39/2010 Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům FSV UK
38/2010

Stanovení poplatku za kurzy pořádané v rámci celoživotního vzdělávání-Mezinárodní teritoriální studia

37/2010 Stanovení poplatku za akreditovaný kurz – Mediální výchova v praxi

Dodatek č.1 k 36/2010

Stanovení ceny za pronájem místnosti č. 115 v budově Hollar

36/2010

Stanovení cen za pronájem místností v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celené ulici

35/2010

Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům FSV UK

34/2010

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2010/2011

33/2010

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek

32/2010

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV

31/2010

Výplaty mezd zaměstnancům a výplaty stipendií studentům Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FSV UK)

30/2010

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2010

29/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací 
28/2010

Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce

27/2010

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí.

26/2010

Zápis ke studiu v akademickém roce 2010/2011

25/2010

Sleva na školném pro studenty navazujících magisterských programů IEPS a E&F v akademickém roce 2008/2009

24/2010

Stanovení poplatku za Celoživotní vzdělávání – jednosemestrální kurz „Sociolog jako angažovaný pozorovatel aneb Jak psát pro média?“

23/2010

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2010/2011

22/2010

Organizace postgraduálního studia na FSV UK

19/2010

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu – dodatek č. 2

18/2010

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

17/2010

Závazný postup pro obsazování pracovních míst akademických a vědeckých pracovníků na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě sociálních věd (dále jen FSV)

15/2010

Harmonogram akademického roku 2010/2011

14/2010

Rozpočet FSV UK na rok 2010 – rozpis na instituty

13/2010

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

12/2010

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

11/2010

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

10/2010 Pravidla pro organizaci hodnocení výuky studenty na UK FSV
9/2010

Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany

8/2010

Stanovení ceny knihy – Integrace imigrantů v Rakousku po roce 1990

6/2010

Dodatek č. 4 k pokynu děkana č. 10/2006: Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ a „Economics and Finance“

5/2010

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

4/2010

Dohody o provedení – záznam o ústně uzavřené dohodě

3/2010

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2010

2/2010

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

1/2010 Vysvětlení podmínek studentů kombinovaného studia pro zápis do dalšího úseku studia (ročníku)

Opatření tajemnice

1/2010

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 3 k pokynu tajemnice č. 7/2007

 

2009

 

35/2009

Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany

34/2009

Stanovení cen za účast na placeném programu – Přípravný kurz IMS

33/2009

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK

31/2009

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV

30/2009

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

29/2009

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu – dodatek č. 1

28/2009

Opatření děkana č. 25/2009 o stanovení úhrad za služby a výkony poskytované fakultou sociálních věd v akademickém roce 2008/2009, Dodatek č. 1

27/2009

Zápis ke studiu v akademickém roce 2009/2010

25/2009

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2009/2010

24/2009

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2009/2010

23/2009

Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem

22/2009

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

21/2009

Stanovení poplatků spojených se studiem pro doktorská studia akreditovaná v anglickém jazyce

20/2009

Harmonogram akademického roku 2009/2010

19/2009

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu

18/2009

Dodatek č. 3 k pokynu děkana č. 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK)

17/2009

Organizace požární ochrany

16/2009

Směrnice o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

15/2009

Poskytování osobních ochranných prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků

14/2009

Provozně bezpečnostní předpis upravující podrobněji požadavky na bezpečnost používání dopravních prostředků

13/2009

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

12/2009

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2009

10/2009

Stanovení cen za účast na placeném programu – Central Europe between Russia and Germany

9/2009

Pravidla pro organizaci hodnocení výuky studenty na UK FSV

8/2009

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2009/2010 dle § 58 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

7/2009

Stanovení cen za pronájem prostor v Rozhlasové a televizní laboratoři IKSŽ

5/2009

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2009

4/2009

Stanovení ceny za prodej sborníku IMS Studia Territorialia IX, X a XII

3/2009

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

2/2009

Podmínky pro přijetí ke studiu platné pro absolventy studijních pobytů

1/2009

Poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců FSV

Opatření tajemnice

6/2009

Dodatek č. 3 k pokynu děkana č. 10/2006: Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ a „Economics and Finance“

1/2009

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2009

 

2008

28/2008

Úprava výše vyplacených stipendií pro studenty prezenčního doktorského programu

27/2008

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 4/2008 – možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

26/2008

Příkaz k provedení inventury majetku UK FSV

25/2008

Dodatek k opatření děkana č. 12/2008 – Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2008/2009

24/2008

Doplňovací řízení pro akademický rok 2008/2009

23/2008

Stanovení ceny publikace Praktiky ne/spravedlnosti: pojmy, slova, diskurzy

22/2008

Doplňovací řízení pro akademický rok 2008/2009

21/2008

Stanovení úhrady za projekt – PM : Kurz personálního managementu

20/2008

Discount in School Fees for Students of IEPS and E&F: School Year 2008/09 (Sleva na školném pro studenty navazujících magisterských programů IEPS a E&F: akademický rok 2008/09)

20/2010

Stanovení poplatku spojeného se studiem na akademický rok 2010/2011 dle § 58 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

19/2008

Zápis ke studiu v akademickém roce 2008/2009

18/2008

Poskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008

17/2008

Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd

16/2008

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

15/2008

Organizace studentské vědy

14/2008

Čerpání finačních prostředků z rozvojového programu na podporu a individuální rozvoj talentovaných studentů a mladých pracovníků bezprostředně po dokončení studia v doktorském studijním programu v roce 2008

13/2008

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2008/2009

12/2008

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2008/2009

11/2008 Dodatek č. 1 k opatření děkana Fakulty sociálních věd UK – rozdělení pravomocí a odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty
10/2008

Změny v organizační struktuře děkanátu

9/2008

Registrace žádostí o příspěvek za účelem stanovení podmínek pro přiznávání příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2008

8/2008

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2008

7/2008

Rozpočet FSV UK na rok 2008 – rozpis na instituty

6/2008

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2008/2009 dle § 58 Zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb.  – poplatky spojené se studiem

5/2008

Příkaz  děkana k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci provedené oddělením kontroly UK v Praze na základě příkazu rektora č.j. 1/2008/OK ze dne 20. 2. 2008

4/2008

Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

3/2008

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2008

2/2008

Doporučení děkana fakulty, kterým je stanoven výčet funkcí, na které se vztahuje zákon číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů

1/2008

Formální úprava a odevzdávání kvalifikační práce

Opatření tajemnice

3/2008

Dodatek Pokynu tajemnice fakulty č. 10/2005 – Účtování tisku pro studenty

2/2008

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2008

1/2008

o poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV

 

2007

 Opatření děkana

24/2007

Opatření k k řádu přijímacího řízení UK 

22/2007

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

18/2007

Poskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2007

16/2007

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe na území ČR nebo v zahraničí.

15/2007

Registrace žádostí o příspěvek za účelem stanovení podmínek pro přiznávání příspěvku ze sociálního fondu na úroky z úvěru na bytové potřeby

11/2007

Zřízení katedry marketingové komunikace a public relations

Pokyny tajemnice

7/2007

Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest

Dodatek č.1 k 3/2007

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

3/2007

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

Dodatek č.1 k 7/2007 Organizace tuzemských a zahraničních pracovních cest
21/2007

Pokyn, který upravuje postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd

Opatření tajemnice

1/2007

Opatření tajemnice fakulty k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací  roku 2007

Rozhodnutí děkana

28/2008

Úprava výše vyplacených stipendií pro studenty prezenčního doktorského programu

27/2008

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 4/2008 – možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích, výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

26/2007

Stanovující ceny za prodej Sborníku

20/2007

Pokyn o stanovení poplatku za rigorozní zkoušky

14/2007

Rozhodnutí děkana o stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2007/2008

10/2007

Stanoveni ceny sborníku

Dodatek č. 1 k 5/2007

Stanovení cen za pronájem místností v budově Hollar a Opletalova
5/2007

Stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA

4/2007

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2007

Rozhodnutí děkana Rozhodnutí o stanovení ceny projektu PM
Rouhodnutí Rozhodnutí děkana o stanovení ceny kurzu : Mediální výchova  v praxi

Pokyny děkana

28/2007

Způsob evidence a ukládání tištěných a elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) pro pověřené pracovníky UK FSV
27/2007

Způsob evidence a ukládání tištěných a elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) pro pověřené pracovníky UK FSV

23/2007

Pokyn k provedení inventury majetku UK FSV

19/2007

Zápis ke studiu v akademickém roce 2007/2008

13/2007
 
Podmínky pro přijetí ke studiu platné pro absolventy studijních pobytů
12/2007

Nahlížení do materiálů k přijímacímu řízení

9/2007

Pokyn k čerpání dovolené na zotavenou v roce 2007

6/2007

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2007/2008

2/2007

Harmonogram zápisu známek do studijního informačního systému

 

2006

19/2006 Pravidla pro předkládání a projednávání návrhů na podání žádosti o akreditaci studijního programu/studijního oboru a habilitačního a jmenovacího oboru na Fakultě sociálních věd UK
Dodatek k 10/2006

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů "International Economic and Political Studies" a "Economics and Finance"

5/2006

Tímto opatřením děkana se stanoví podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních oborech dle čl. 15 přílohy II/A opatření rektora UK 19/2006

4/2006

Tímto opatřením děkana se stanoví podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních oborech dle čl. 14 přílohy II/A opatření rektora UK 19/2006

3/2006

Zveřejňování bakalářských a magisterských diplomových prací a disertačních a rigorózních prací

Opatření děkana Provádění inventarizací  majetku a závazků pro rok 2006
1/2006

Změny v organizační struktuře děkanátu

Opatření tajemnice

1/2006

Opatření tajemnice fakulty k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací  roku 2006

Rozhodnutí děkana

14/2006

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd v akademickém roce 2006/2007 

Dodatek k 4/2006 Stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA pro rok 2006
4/2006

Stanovení cen za pronájem místností v budově HOLLAR a OPLETALOVA pro rok 2006

3/2006

Stanovení režií pro zpracování kalkulace v doplňkové činnosti pro rok 2006

1/2006

 

Rozhodnutí děkana

 Stanovení ceny projektu-PM : kurz personálního managementu

Rozhodnutí 

 Stanovení ceny učebních textů

Rozhodnutí

 Stanovení ceny kurzu : Mediální výchova  v praxi

Pokyny děkana

18/2006

Pokyn k provedení inventury majetku UK FSV

Dodatek č.2 k 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen FSV UK)
Dodatek č.1 k 16/2006 Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění....
16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům FSV UK

11/2006

Audit publikační činnosti za léta 2002-2005

10/2006

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ a „Economics and Finance“

8/2006

Organizace studentské vědy

7/2006

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2006/2007

Dodatek k 7/2006

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2006/2007

6/2006

Doplňkové (režijní) náklady a zákonné odvody

5/2006

Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství

1/2006

Úprava přechodu z bakalářského do navazujícího magisterského studia v rámci UK FSV

 

Harmonogram ak.roku 2006/2007

 

2005

Pokyny děkana

6/2005

Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus/ Sokrates, mezifakultních a meziuniverzitních dohod a CEEPUS

Rozhodnutí děkana

Rozhodnutí děkana o stanovení úhrady za akreditovaný studijní program Fakulty sociálních věd v akademickém roce 2005/2006  

Rozhodnutí děkana fakulty, kterým se stanoví ceny za pronájem místností pro rok 2 0 0 5

Pokyny tajemnice

12/2005 Evidence výkonů – sběr dat prostřednictvím oddělení děkanátu a Střediska vědeckých informací
10/2005

Účtování tisku pro studenty

 

2004

Pokyny děkana

13/2004 Pověření výkonem činností, souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu FSV
10/2004

Upřesnění pravidel pro vyřazování majetku z evidence, jeho likvidace a náhrady škod za majetek odcizený nebo ztracený

9/2004

Postup pro zadávání zakázek na FSV UK

Dodatek k 9/2004

Postup pro zadávání zakázek na FSV UK

4/2004

Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky

3/2004

Zásady pro organizování odborně zaměřených akcí na UK FSV

2/2004

Pokyn k přijímání zahraničních návštěv na UK FSV

 

2002

Pokyny děkana

6/2002

Pravidla čerpání fondu zahraničních styků

Pokyny tajemnice

12/2002

Pokyn, kterým se upravuje provoz skladu kancelářských potřeb FSV UK

 

2001

Pokyny tajemnice

20/2001

Úhrada nákladů spojených s praxemi studentů fakulty sociálních věd

 

2000

Pokyny tajemnice

16/2000

Oběh účetních dokladů

Dodatek k 15/2000

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

15/2000

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

14/2000

Pokyn, který upravuje postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd

 

1999

Opatření děkana

18. 10. 1999  Rozdělení pravomocí a odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty

Pokyny děkana

24/1999

Opatření pro správu majetku Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

9/1999

Pokyn, kterým se upravuje postup při zveřejňování písemností na úřední desce fakulty ování písemností na úřední desce fakulty

8/1999

Závazný postup pro obsazování pracovních míst akademických pracovníků, vědeckých a odborných pracovníků na Univerzitě Karlově v Praze Fakultě sociálních věd (dále jen FSV) a přijímání pracovníků do pracovního poměru.

2/1999

Vyslání pedagogů na zahraniční cesty v rámci meziuniverzitních dohod

Pokyny tajemnice

2/1999

Spisový a skartační řád UK FSV

1/1999

Pokyn k pořizování, nakládání a evidenci razítek na UK - Fakultě sociálních věd

 

1997

Číslo Název
16/1997 Vyřizování stížností

 

1995

Pokyny tajemnice

7/1995

Uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti s důchodci a studenty

6/1995

Pokyn k placení pojistného na zdravotní pojištění při poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy (neplacené volno)