Opatření děkanky č. 33/2018 - neplatné

Stanovení sazeb provozní a správní režie - neplatné

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkanky č. 33 /2018

 

Název:

Stanovení sazeb provozní a správní režie

 

Účinnost:

1. 1. 2019

 

V Praze dne 17. července 2018 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

V souladu s pokynem děkana č. 1/2002 o provádění doplňkové činnosti na FSV UK vyhlašuji pro kalendářní rok 2019 procentuální sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti, za placené služby hlavní činnosti a rozpočtů grantových projektů:

 

provozní režie 8 %

správní režie 11 %

 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019 a ruší opatření děkana č. 32/2018.

Výše procentuálních sazeb provozní a správní režie  stanovená podle Opatření děkana č. 22/2016 či OD, které jej nahrazuje v bodu 3.1. či na základě žádosti o výjimku před datem  účinnosti  tohoto opatření   zůstávají beze změny.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník fakulty