Opatření děkanky č. 32/2018 - NEPALTNÉ

Stanovení sazeb provozní a správní režie - neplatné

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkanky č. 32/2018

 

Název:

Stanovení sazeb provozní a správní režie

 

Účinnost:

1. 7. 2018

V Praze dne 29. června 2018

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

 

V souladu s pokynem děkana č. 1/2002 o provádění doplňkové činnosti na FSV UK vyhlašuji pro kalendářní rok 2018 procentuální sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti, za placené služby hlavní činnosti a rozpočtů grantových projektů:

 

provozní režie 10 %

správní režie 9 %

 

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 7. 2018 a ruší opatření děkana č. 16/2017.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník fakulty