Opatření děkanky č. 46/2018 - NEPLATNÉ

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2018 - NEPALTNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 46/2018

 

Název:

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2018

 

Účinnost:

1. 11. 2018

V Praze 12. října 2018           

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                                                                  děkanka fakulty

 

Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků za rok 2018.

                           

Fyzická inventura – zahájení

1. listopadu 2018

Fyzická inventura – ukončení

30. listopadu 2018

Rozdílová inventura – zahájení

1. prosince 2018

Rozdílová inventura – ukončení

31. prosince 2018

Inventarizace peněžních prostředků a cenin

31. prosince 2018

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

18. ledna 2019

Dokladové inventury – zahájení

18. ledna 2019

Dokladové inventury – ukončení

31. ledna 2019

Vyhotovení inventarizačního zápisu

31. ledna 2019

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů

31. ledna 2019

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

20. února 2019

Za tímto účelem zřizuji Ústřední inventarizační komisi, náhradovou a likvidační komisi a dílčí inventarizační komise tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.

Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle dokumentu „Provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2018“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.

Stanovuji, že za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů, vedoucí center a tajemník fakulta za děkanát.

Pověřuji organizací a zajištěním řádného průběhu inventur fyzického majetku správu majetku a řádného průběhu účetního majetku vedoucí ekonomického oddělení děkanátu.

Tímto opatřením ruším Opatření děkana č. 28/2017 – příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2017.

 

Přílohy:

  1. Provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2018
  2. Jmenování komisí
  3. Jmenování dílčích komisí                                       

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

         děkanka fakulty

Za správnost:

Balík Petr

vedoucí provozně -  technického oddělení