Opatření děkanky č. 48/2018 - NEPLATNÉ

Pokyny k účetní závěrce za rok 2018 - NEPLATNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 48/2018

 

Název:

Pokyny k účetní závěrce za rok 2018

 

Účinnost:

1. 11. 2018

 

V Praze dne 10. října 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Pro zajištění správného vyúčtování finančního roku 2018 a z něho vyplývajícího auditu účetní závěrky, správného a včasného vyúčtování všech projektů, vydává vedoucí ekonomického oddělení tato pravidla. Žádám všechny dotčené, tzn. ředitele a tajemníky institutů, vedoucí součástí, řešitele grantů a vedoucí oddělení o spolupráci při dodržení následujících termínů:

Druh dokladu

Datum předání na podatelnu Hollar

Pracovní cesty (zahraniční i tuzemské):

 • Zálohy na pracovní cesty
Do pátku 30. listopadu 2018
 • Vyúčtování pracovní cesty:
 
Pracovní cesty uskutečněné do 30. 11. 2018 Do čtvrtka 6. prosince 2018
Pracovní cesty uskutečněné v prosinci 2018 Do pátku 4. ledna 2019
(Pracovní cesty u projektů, které se musí vyúčtovat v prosinci, uskutečnit nejpozději do 30. 11. 2018)  

Objednávky na nákup zboží a služeb ve všech projektech

Do pátku 30. listopadu 2018

Vyúčtování drobného vydání  

 • Vyúčtování se předkládá do 10 dní po uskutečnění vydání (přiložené doklady mohou být max. 10 dní staré)

Do úterý  11. prosince 2018

Faktury:

 

 • Zálohové faktury k proplacení
Do úterý 13. listopadu 2018
 • Přijaté faktury
Do pátku 7. prosince 2018
 • Žádosti o vystavení interních a externí ch faktur
Do pátku 30. listopadu 2018

Žádosti o přeúčtování

 • Doklady zaúčtované do 31. 8. 2018

 

Do úterý 27. listopadu 2018

 • Doklady zaúčtované od 1. 9. 2018:
 

Střediska 7xxxxx a 8xxxxx

Do úterý 18. prosince 2018

Ostatní střediska a fondy

Do pátku 18. ledna 2019

Smlouvy

 • Předkládání návrhu smluv (předání díla a finanční plnění ze smluv nejpozději do 14.12.2018)

 

Do úterý 4. prosince 2018

Návrhy na přiznání stipendií vložit do SIS

Do čtvrtka 13. prosince 2018

Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za prosinec předložit

Do pátku 7. prosince 2018

Mzdové a personální podklady

 • dohody
 • odměny z projektů, grantů, za vědu a vzdělávací činnost  nutno předložit ke zpracování již za měsíc listopad

Do čtvrtka 22. listopadu 2018

 • v případě končících projektů a grantů lze případně odměny mimořádně předložit ještě v prosinci
Do čtvrtka 20. prosince 2018

Podklady pro zpracování mezd za prosinec:

 

 • návrhy na odměny
Do středy 12. prosince 2018
 • výkaz docházky
Do středy 12. prosince 2018

Termíny uvedené v harmonogramu je nutné považovat za závazné pro všechna pracoviště.  Smyslem je provést vyúčtování projektů za rok 2018 v listopadové závěrce a umožnit kontroly správnosti vyúčtování. Po výše uvedených termínech nebudou zaměstnanci děkanátu přijímat dokumenty a žádosti bez souhlasu děkanky nebo tajemníka.

Všechny předkládané dokumenty či doklady musí být opatřeny podpisy příslušného příkazce operace a správce rozpočtu dotčeného střediska. Na webu FSV jsou připraveny formuláře k žádostem o přeúčtování.

V případě nejasností se prosím včas obracejte na pracovnice ekonomického oddělení fakulty nebo na personální oddělení.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 30/2017.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                děkanka fakulty

Zpracovala:

Bc. Hana Pokorná, DiS.

vedoucí ekonomického oddělení

 

Bc. Angelika Hájková

vedoucí personálního oddělení