Opatření děkana č. 28/2017

Opatření děkana č. 28/2017 - NEPLATNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 28 / 2017

 

Název:

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2017

 

Účinnost:

1. 11. 2017

 


 

V Praze 13. října 2017                                                                                                                                                                                            

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                                                       děkan fakulty
 

Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku

a závazků za rok 2017.

Fyzická inventura – zahájení

1. listopadu 2017

Fyzická inventura – ukončení

30. listopadu 2017

Rozdílová inventura – zahájení

1. prosince 2017

Rozdílová inventura – ukončení

31. prosince 2017

Inventarizace peněžních prostředků a cenin

31. prosince 2017

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

19. ledna 2018

Dokladové inventury – zahájení

19. ledna 2018

Dokladové inventury – ukončení

31. ledna 2018

Vyhotovení inventarizačního zápisu

31. ledna 2018

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů

31. ledna 2018

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

20. února 2018

 

Za tímto účelem zřizuji Ústřední inventarizační komisi, náhradovou a likvidační komisi a dílčí inventarizační komise tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.

Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle dokumentu „Provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2017“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.

Stanovuji, že za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.

Pověřuji organizací a zajištěním řádného průběhu inventur fyzického majetku správu majetku a řádného průběhu účetního majetku vedoucí ekonomického oddělení.

Tímto opatřením ruším Opatření děkana č. 28/2016 – příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2016.                                                                                   

Přílohy:  

  1. Provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2017
  2. Jmenování komisí
  3. Jmenování dílčích komisí        

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

              děkan fakulty

Za správnost:

Balík Petr – správa majetku