Opatření děkanky č. 53/2018-NEPLATNÉ

Komplexní kontrola dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů o požární ochraně na Fakultě sociálních věd UK - NEPLATNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 53/2018

 

Název:

Komplexní kontrola dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a předpisů o požární ochraně na Fakultě sociálních věd UK 

 

Účinnost:

15. 11. 2018

V Praze dne 12. listopadu 2018

                                                                                              PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                     děkanka fakulty

 


 

Na základě ustanovení § 108, odst. 5, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a § 5, odst. 1, písm. e), zákona č. 133/1985 Sb., Zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí legislativy k zákonům, nařizuji provést na všech pracovištích a zařízeních Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

komplexní kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „kontrola“)

 1. Kontrolu provede komise ve složení:
Předseda:   Mgr. Tomáš Gec, tajemník,
Členové: 

Petr Balík, vedoucí provozně-technického oddělení,

Tomáš Fencl, odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik a odborně způsobilá osoba v požární ochraně (dále jen OZO v BOZP a PO),

PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., předseda odborové organizace FSV UK.  

 1. Před zahájením kontroly bude předseda informovat o tomto opatření vedení odborové organizace. Poté prověrka proběhne ve vzájemné dohodě a za účasti výše uvedeného člena odborové organizace.
 2. Průběh kontroly proběhne podle plánu, který zpracuje OZO v BOZP a PO, dle platných předpisů.
 3. O provedené kontrole vypracuje komise zprávu s patřičnými závěry a návrhy opatření.
 4. Termín zahájení prověrky: 23. listopadu 2018
  Termín ukončení prověrky: 10. prosince 2018
  Termín předání zprávy děkance FSV UK: 20. prosince 2018

                                                       

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 27/2016 Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.                                                             

        PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                             děkanka fakulty

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník fakulty