Opatření děkana UK FSV

Rozdělení pravomocí a odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty

Tímto opatřením zmocňuji tajemníka fakulty k následujícím úkonům a stanovím tyto odpovědnosti:

Tajemník fakulty jedná a rozhoduje jménem fakulty ve věcech ekonomických, administrativní, provozních a správních v rozsahu uvedeném v čl.13 statutu FSV UK. Dále je tajemník tímto oprávněním zmocněn k následujícím úkonům:

  1. Tajemník je oprávněn nakládat s přidělenými finančními prostředky do výše 500.000,- Kč.
  2. Tajemník je oprávněn nakládat s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena nepřesahuje částku 500.000,- Kč.
  3. Tajemník odpovídá za chod děkanátu fakulty. Spolupracuje s příslušnými proděkany, kteří mu podle jeho potřeby poskytují informace.
  4. Tajemník přímo řídí chod ekonomického a provozně technického oddělení, personálního referátu, referátu BOZP a CO a sekretariátu děkana. Zaměstnanci zařazení na oddělení zahraničních styků a vědy, studijního oddělení, SVI a CIVT jsou tajemníkovi administrativně podřízeni a odpovědni, obsahově jejich činnost řídí a odpovídají za ni příslušní proděkani.
  5. Tajemník jedná v pracovněprávních věcech všech zaměstnanců děkanátu, CIVT a SVI.
  6. Tajemník odpovídá za správu movitého i nemovitého majetku svěřeného orgánům fakulty
  7. Tajemník je členem porady proděkanů a kolegia děkana fakulty.

 

V Praze dne 18. 10. 1999

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

děkan fakulty