Opatření děkanky č. 13/2020

Opatření děkanky č. 13/2020

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 13/2020

 

 Název:

Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce pro akademický rok 2020/2021 - změna opatření děkanky č. 23/2019 Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020 ve znění opatření děkanky č. 29/2019 Změna opatření děkanky č. 23/2019 Postup při podávání žádostí o snížení či prominutí poplatku spojeného se studiem v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020

 

Účinnost:

29. 9. 2020

 

V Praze dne 21. září 2020                                                              

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

I.

 1. Toto opatření děkanky se vydává k provedení opatření rektora č. 25/2019 Postup při posuzování žádostí o prominutí nebo snížení poplatku spojeného se studiem.
 2. Toto opatření děkanky se vztahuje na studenty přijaté ke studiu na daném institutu Fakulty sociálních věd ke studiu v cizím jazyce a vyjmenovává důvody pro prominutí či rozsah snížení poplatků v rámci rozhodování o žádostech o snížení poplatku za studium v cizím jazyce podaných v rámci řízení o odvolání proti rozhodnutí děkanky.  

 

II.

 1. Vyměřený poplatek za studium v cizím jazyce může rektor prominout či snížit na základě odvolání studenta proti rozhodnutí děkanky o vyměřeném poplatku a současně podané žádosti o snížení či prominutí poplatku.
 2. Podkladem pro rozhodnutí rektora je vyjádření děkanky, které k žádosti studenta o prominutí či snížení poplatku (dále společně „úleva“) připojí své vyjádření.
 3. Formulář odvolání a žádosti o úlevu je uveden v Příloze č. 1 tohoto opatření.
 4. Úlevy nelze kombinovat.

 

III.

Důvody pro poskytování úlevy

 1. Vynikající výsledky u přijímacího řízení (viz čl. V.),
 2. vynikající studijní výsledky (viz čl. VI.),
 3. splnění většiny studijních povinností (viz čl. VII.),
 4. výjezdy / příjezdy studentů v programech double/ joint degree (viz čl. VIII.),
 5. sociální situace (viz čl. IX.)
 6. úlevy v cizojazyčných doktorských programech FSV (viz čl. X).

 

IV.

Přehled placených programů a oborů v cizím jazyce

 1. Bakalářský studijní program Economics and Finance (BEF) Institutu ekonomických studií.
 2. Magisterský studijní program Economics and Finance (MEF), Corporate Strategy and Finance in Europe (CSF) Institutu ekonomických studií.
 3. Bakalářský studijní program Politics, Philosophy and Economics (PPE) Institutu politologických studií.
 4. Magisterské studijní programy Institutu politologických studií: International Relations (MAIN), International Economic and Political Studies (IEPS), Geopolitical Studies (GPS), International Security Studies (MISS). 
 5. Bakalářský studijní program History and Area Studies (HAS) Institutu mezinárodních studií
 6. Magisterské studijní programy Institutu mezinárodních studií: Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES)Master in Area Studies (MAS)International Masters in Economy State and Society (IMESS)
 7. Magisterský studijní program Media and Area Studies (MARS).
 8. Bakalářský studijní program Social Sciences (SOSCI) Institutu sociologických studií.
 9. Magisterské studijní programy Institutu sociologických studií: Sociology in European Context (SEC), Public and Social Policy (PSP).
 10. Magisterský studijní program Society, Communication and Media (SCM). 

Úlevy v programech Erasmus Mundus European Politics and Society (EPS), International Masters in Economy State and Society (IMESS), Erasmus Mundus International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies (IMSISS) a Erasmus Mundus Journalism, Media and Globalisation (EMJ) se řídí konsorciální smlouvou.

 

V.

Úleva za vynikající  výsledky u přijímacího řízení

 1. V prvním studijním ročníku lze úlevu poskytnout na základě výsledků studenta u přijímacího řízení. Přijímací komise seřadí přihlášky uchazečů v pořadí podle přijímacích / kvalifikačních kritérií a úspěšnosti. Kvalifikační kritéria jsou stanovena v předpisu schváleném garantem programu a zveřejněném nejpozději na začátku akademického roku, za nějž se poplatek vyměřuje.
 2. Přijímací komise předloží výsledné pořadí uchazečů řediteli institutu. Ředitel institutu rozhodne, zda a kolika nejlepším z přijatých studentů lze poskytnout úlevu a v jaké výši, a předloží seznam studentů Oddělení zahraničních styků. Oddělení zahraničních styků informuje uchazeče o výši úlevy společně se zprávou o výsledku výběrového řízení.
 3. Výše úlevy: 4000 EUR, resp. 2000 EUR za akademický rok.
 4. Úleva se poskytuje v programu/oboru: BEF, MEF, IEPS, GPS, MAIN, SOSCI.

 

VI.

Úleva za vynikající studijní výsledky

 1. Úleva pro následující akademický rok může být poskytnuta studentovi, který splňuje podmínku minimálního počtu kreditů pro udělení úlevy dle Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK a který studuje maximálně standardní dobu studia (tj. bakalářské studium 3 roky a magisterské studium 2 roky).
 2. Studentům jednotlivých programů v jednotlivém ročníku bude spočítán průměrný studijní prospěch ze všech výsledků zkoušek a zápočtů dle pravidel pro počítání prospěchových stipendií (tzn. kredity vážený průměr, kde se na rozdíl od SaZKŘ známka B počítá jako 1,5 a známka D jako 2,5, kreditový bonus není zohledněn.) nebo dle vzorce stanoveného s předstihem pro každý z programů a bude sestaveno pořadí studentů podle studijních  výsledků.
 3. Garant programu předloží výsledné pořadí studentů v jednotlivých ročnících studia řediteli institutu. Ředitel institutu rozhodne, zda a kolika nejlepším studentů lze poskytnout úlevu a v jaké výši, a předloží seznam studentů Oddělení zahraničních styků. Oddělení zahraničních styků informuje studenta o možnosti požádat o úlevu.
 4. Výše úlevy: 4000 EUR za akademický rok, pokud student z hlediska studijního průměru v předchozím akademickém roce patřil do nejlepšího decilu, resp. 2000 EUR za akademický rok,  pokud student z hlediska studijního průměru v předchozím akademickém roce patřil do druhého nejlepšího decilu a to dle pořadí studentů. Úlevy nelze kombinovat.
 5. Úlevu lze poskytnout za program/obor: BEF, MEF, PPE, IEPS, GPS, MAIN, SOSCI.

 

VII.

Úleva za splnění většiny studijních povinností

 1. Student již splnil většinu studijních povinností všechny studijní povinnosti stanovené studijním plánem, případně nemá splněný jen diplomový seminář a maximálně jeden další předmět.
 2. Úleva za splnění většiny studijních povinností může být poskytnuta jen studentovi, který pokračuje ve studiu po standardní době studia (tj. v bakalářském studiu od 4. ročníku studia a magisterském studiu od 3.ročníku studia).
 3. Stanovený poplatek: 600 EUR za akademický rok
 4. Úlevu lze poskytnout za program/obor: všechny
 5. Poplatek ve výši 600 EUR je splatný najednou za celý akademický rok. Splátkový kalendář v tomto případě nebude povolen. 

 

VIII.

Úleva za výjezd /příjezd v programech double/ joint degree

1.        Student v rámci studia double degree oboru studuje na Univerzitě v Kostnici.

●     Výše úlevy: 2 000 EUR za akademický rok

Úlevu lze poskytnout za program/obor: pouze MAIN, MISS.

 

2.    Student v rámci studia double degree studuje na Univerzitě v Kostnici, nebo University of Strasbourg a v rámci studia přijíždí na FSV UK na základě mezifakultní/ meziuniverzitní dohody.

●     Výše úlevy: 6 000 EUR za akademický rok

    Úlevu lze poskytnout za program/obor: double a joint degree pouze MAIN, MISS, CSF. 

 

IX.

Úleva z důvodů sociální situace

 1. Student je státním občanem země s nízkým hrubým národním důchodem na osobu, viz tabulka se seznamem zemí (Příloha č. 2).
 2. Výše úlevy: 2000 EUR dle tabulky v Příloze č. 2.
 3. Úlevu lze poskytnout za obor: PSP, SEC a SCM.

 

X.

Úlevy v cizojazyčných doktorských programech FSV 

 1. Úlevy jsou poskytovány i studentům v doktorských programech v anglickém jazyce.
 2. Důvody pro snížení, nebo prominutí poplatku u studentů Ph.D. studia jsou:

a)      vynikající studijní, vědecké nebo další tvůrčí výsledky,

b)      absolvování studijního pobytu organizovaného nebo zajištěného prostřednictvím fakulty anebo univerzity na jiné vysoké škole v zahraničí,

c)      tíživá sociální situace nebo jiné vážné důvody,

d)      jiný důvod hodný zvláštního zřetele.

 1. Žádosti o snížení/ prominutí poplatku jsou zasílány k vyjádření garantovi daného oboru a řediteli institutu.

 

XII.

Kompetence

 1. Oddělení zahraničních styků (OZS) informuje garanta o tom, který student splnil podmínky pro poskytnutí úlevy a v jakém předpokládaném rozsahu ve smyslu tohoto opatření.
 2. Garant potvrdí splnění podmínek úlevy pro studenta a informuje dále o výsledku koordinátora. Koordinátor informuje studenta o možnosti požádat o úlevu a odkáže studenta v dalším řízení na OZS.
 3. Referenti OZS studenta podporují při podání řádného a včasného odvolání proti vyměřenému poplatku spolu se žádostí o úlevu. Vzorový formulář odvolání a žádosti o úlevu si vyplňuje student sám. Referenti OZS zajistí od daného institutu podklady pro podání žádosti o úlevu a o výši úlevy určené ředitelem institutu pro konkrétního studenta; podklady musí být předloženy děkance pro účely jejího písemného vyjádření k žádosti o úlevu.
 4. Děkanka se písemně vyjadřuje k žádosti studenta o úlevu na vzorovém formuláři a na základě podkladů předložených studentem, resp. předložených OZS. Děkanka není při svém stanovisku vázána stanoviskem ředitele institutu a garanta.

 

XIII.

Splátkový kalendář a vymáhání poplatků

 1. Na základě žádosti dlužníka může děkanka povolit splátkový kalendář (vyjma části VII).
 2. Součástí dohody o splátkovém kalendáři je i uznání dluhu.
 3. Formulář žádosti o splátkový kalendář a formulář dohody o splátkách jsou uvedeny v Příloze č. 3.
 4. Vymáhání poplatků za studium v cizím jazyce zajišťuje FSV UK.  

 

XIV.

Účinnost

 1. Tímto opatřením se mění opatření děkanky č. 29/2019.
 2. Toto opatření děkanky nabývá účinnosti dnem 29. 9. 2020.

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – Formulář odvolání a žádosti o úlevu

Příloha č. 2 – Seznam zemí s nízkým hrubým národním důchodem na osobu

Příloha č. 3 – Formulář žádosti o splátkový kalendář a dohody o splátkách

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.

Členka kolegia pro cizojazyčné studijní progra