Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia

UNIVERZITA KARLOVA

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

 

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vysokých školách“), a podle čl. 16 a 19 Statutu Fakulty sociálních věd  (dále jen „Statut“) usnesl na těchto Pravidlech pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd  jako jejím vnitřním předpisu:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato Pravidla pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen „Pravidla“) stanoví podle čl. 19 odst. 2 a 3 a souvisejících ustanovení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „Řád“ a „univerzita“) požadavky studijních programů uskutečňovaných na Fakultě sociálních věd (dále jen „fakulta“) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě.

 

Část I.

Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů

podle Řádu

 

Čl. 2

Úseky studijních programů

(K čl. 4 odst. 6 Řádu)

 

Úseky studia všech studijních programů realizovaných na fakultě v rámci studijních programů jsou ročníky.

Čl. 3

Specializace v rámci studijních programů

(k čl. 5 odst. 4 Řádu)

 

Specializace uskutečňované v rámci některých studijních programů jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto předpisu.

 

Čl. 4

Minimální počty kreditů

(K čl. 5 odst. 6  Řádu)

1.   Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia studijních programů jsou:

a.         v bakalářských studijních programech

i.         45 kreditů pro zápis do druhého úseku studia

ii.        90 kreditů pro zápis do třetího úseku studia

iii.       135 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia

iv.       180 kreditů pro zápis do pátého úseku studia

v.        180 kreditů pro zápis do šestého úseku studia

 

b.        v magisterských studijních programech

 

i.         45 kreditů pro zápis do druhého úseku studia

ii.        90 kreditů pro zápis do třetího úseku studia

iii.       120 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia

iv.       120 kreditů pro zápis do pátého úseku studia.

2. V případě přerušení studia na minimálně 1 semestr se snižuje povinnost minimálního počtu kreditů stanovená pro zápis do příslušného úseku studia o jednu polovinu rozdílu minimálního počtu kreditů nutných pro zápis do předchozího a příslušného úseku studia.

 

Čl. 5

Zápis předmětu

(K čl. 7 odst. 2 a 9 Řádu)

 1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinný nebo povinně volitelný, je možné pouze jedenkrát. Rozdělení předmětů na povinné, povinně volitelné a volitelné stanoví příslušný studijní plán studijního programu. Studijní  plán se zveřejňuje každý rok ve veřejné části internetových stránek fakulty (Karolinka FSV UK).
 2. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program předmětem volitelným, je vyloučeno.
 3. V případě, že si student nezapíše předmět z omluvitelných důvodů (zejm. zdravotních) může podat žádost děkanovi o dodatečný zápis předmětů. Tuto žádost je možné podat nejpozději do konce šestého týdne výuky příslušného semestru.

Obdobně je možné žádat ze závažných důvodů (zejm. zdravotních) děkana o zrušení zápisu předmětů. Tuto žádost může podat student nejpozději do konce zkouškového období příslušného semestru. Podmínkou pro schválení žádosti o výmaz předmětu je souhlas garanta studijního programu a dále skutečnost, že student nezapočal plnit povinnosti stanovené pro hodnocení zápočtu nebo zkoušky z příslušného předmětu. Zdravotní důvody je nutno doložit potvrzením.

 

Čl. 6

Kontroly studia

(K čl. 8 Řádu)

 1. U předmětů vyučovaných na fakultě je zápočet vždy samostatnou kontrolou studia předmětu.
 2. Pro zápočty a klasifikované zápočty nejsou opravné termíny. Výjimkou je situace, kdy součástí zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu je test, tento test má student právo jednou opravit.  Student může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny.
 3. Termíny (datum, čas a kapacitu) v počtu dle odst. 4 a kapacitě dle čl. 8 odst. 12 Řádu pro absolvování předmětů v příslušném semestru zveřejní zkoušející ve Studijním informačním systému univerzity (dále jen „SIS UK“) nejméně jeden týden před ukončením výuky dle aktuálního harmonogramu akademického roku (dále jen „harmonogram“).
 4. Počet vypsaných termínů dle odstavce 3 nesmí být menší než tři (čl. 8 odst. 14 Řádu), počet termínů pro plnění kontroly studia předmětu musí odpovídat typu kontroly studia, formě prověřování znalostí a dovedností a počtu studentů, kteří mají zapsaný předmět.
 5. Řádné termíny pro ukončení předmětů jsou zařazovány do zkouškového období, případně i do posledních dvou týdnů výuky. Student není povinen využít zkouškové termíny vypsané v posledních dvou týdnech výuky a musí mít umožněn ve zkouškovém období dostatečný počet termínů ve smyslu odst. 3. Opravné termíny jsou zařazovány do zkouškového období.

Podrobnosti upravuje harmonogram.

 1. Zkoušející zaznamená klasifikaci kontroly studia (zápočet, klasifikovaný zápočet či zkouška) do SIS UK nejpozději do sedmi pracovních dnů po termínu konání zápočtu, klasifikovaného zápočtu, nebo zkoušky. V případě, že není tato povinnost splněna, může se student obrátit na vedoucího příslušné katedry, který neprodleně zajistí nápravu.  V případě, že vedoucí katedry nezjedná nápravu, má student právo obrátit se na děkana.
 2. Kontrola studia předmětu zapsaného v daném semestru může probíhat nejpozději do konce zkouškového období příslušného semestru.
 3. Výsledky zkoušky a klasifikovaného zápočtu jsou klasifikovány známkami A-F.
 4. Lhůta pro možnost uznání kontroly studia předmětu podle čl. 8 odst. 16 Řádu se stanoví na pět let v případě studia v bakalářském programu a čtyři roky v případě studia v navazujícím magisterském programu. Takto uznaná splněná studijní povinnost se započítává do celkových studijních povinností i do povinností vymezených v čl. 4 pro zápis do dalšího úseku studia (tj. přidělují se kredity).
 5. Lhůta pro možnost uznání kontroly studia předmětu podle čl. 8 odst. 16 Řádu se stanoví na šest let v případě studia v doktorském studijním programu.

 

Čl. 7

Státní závěrečná zkouška

(K čl. 9 odst. 5 a 9 Řádu)

 1. Státní závěrečná zkouška se skládá z jedné nebo více částí; jednou částí je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce, další částí (dalšími částmi) zkouška zaměřená na profilaci studijního programu.
 2. Počet kreditů a absolvování vybraných předmětů pro konání jiné než poslední části státní závěrečné zkoušky stanoví následující odstavce tohoto článku. Pokud není dále stanoveno jinak, je student bakalářského studijního programu povinen před konáním státní závěrečné zkoušky získat 180 kreditů a student navazujícího magisterského programu získat 120 kreditů.
 3. Počet kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů pro konání první části státní závěrečné zkoušky z analýzy dat v bakalářském studijním programu Sociologie je 60.

 

Čl. 8

Další podmínky pro absolvování s vyznamenáním

(K čl. 9 odst. 13 Řádu)

 

Další podmínkou pro absolvování s vyznamenáním v bakalářském studijním programu je řádné ukončení studia v době nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok.

 

Část II

Podrobnosti k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech

 

Čl. 9

Zápis ke studiu, zápis do dalšího úseku studia, odevzdávání přehledu splněných povinností a zápis předmětů

 

 1. Termín zápisu uchazečů stanoví harmonogram.
 2. Termín zápisu studentů do dalšího úseku studia je stanoven harmonogramem. Zápisu do dalšího úseku studia předchází kontrola studijních povinností, která probíhá zpravidla v týdnu před zahájením výuky v zimním semestru.
 3. Kontrola studijních povinností se provádí elektronicky v SIS, kde student o tuto kontrolu nejpozději týdnu před zahájením výuky v zimním semestru požádá. Student, který byl zapsán do dalšího úseku studia, má právo zapsat si jednotlivé předměty vypsané v rozvrhu na jednotlivé semestry daného akademického roku, Zápisem předmětů se rozumí elektronický zápis předmětu pomocí SIS UK. Student si může předmět zapsat, pokud je zapsán do daného úseku studia a splnil podmínky nutné k zapsání příslušného předmětu. Zápis jednotlivých předmětů se po uplynutí doby stanovené harmonogramem ukládá do databáze fakultního počítačového systému a slouží jako doklad o tom, že si student skutečně předmětu zapsal.
 4. Zápis předmětů pro jednotlivé semestry daného úseku studia probíhá zpravidla prvních pět pracovních dnů příslušného semestru a minimálně 5 pracovních dnů před zahájením příslušného semestru.
 5. Bližší podrobnosti týkající se způsobu a časového průběhu zápisu (do studia a jednotlivých úseků) a zápis do předmětů jsou stanoveny harmonogramem.

 

Čl. 10

Průběh studia

 1. Studijní plány jsou na každý semestr upřesněny rozvrhem. Rozvrh musí být připraven nejpozději dvacet pracovních dní před zahájením výuky v příslušném semestru a zveřejněn deset pracovních dní před zahájením výuky v semestru v SIS UK.
 2. Všechny předměty na fakultě jsou jednosemestrální a jsou uzavřeny kontrolou studia předmětu (čl. 6). Pro každý předmět vypsaný v daném semestru vyhotovuje příslušný vyučující sylabus. Sylabus musí obsahovat kód předmětu, název předmětu (v českém i anglickém jazyce), stručnou charakteristiku předmětu, kreditní ohodnocení, jméno, příp. jména vyučujících, rozsah a formu výuky, podmínky pro zapsání předmětu, stručný program po týdnech, formu kontroly studia a seznam povinné, resp. doporučené literatury k předmětu. Garanti studijních programů zajistí, aby byly sylaby všech předmětů vypisovaných v rámci studijního programu v daném semestru nejpozději deset pracovních dnů před začátkem výuky v příslušném semestru k dispozici studentům v SIS UK.
 3. Volitelný předmět musí mít student registrován v SIS UK v příslušném semestru, aby mohl být automaticky započten do splněných studijních povinností.
 4. Student, vyučující nebo garant příslušného studijního programu mají právo požádat děkana fakulty, aby se druhý, opravný termín konal před komisí. Děkan jmenuje po dohodě s příslušným garantem nejméně tříčlennou komisi.

 

Čl. 11

Bakalářské a diplomové práce

 

 1. Bakalářská, resp. diplomová práce (dále jen „práce“), se zadává a předkládá v termínech stanovených v harmonogramu.
 2. Téma si student zadává formou žádosti zaměstnanci pověřenému správou prací. Žádost musí mít charakter tezí, tj. musí obsahovat (a) předpokládaný název práce, (b) stručnou charakteristiku tématu a stávající literatury k ní, (c) metody práce, (d) předpokládanou strukturu a (e) základní literaturu, (f) podpis navrhovaného vedoucího práce. Žádost se zpravidla podává nejméně jeden rok před předpokládaným termínem konání státních zkoušek. Státní zkoušku lze konat nejdříve osm měsíců od podání tezí. O přijetí tezí rozhoduje stanoveným způsobem garant studijního programu, podrobnosti stanoví a zveřejní ředitel institutu. Po přijetí tezí student v součinnosti s vedoucím práce zadá teze do SIS.
 3. Práce se odevzdává elektronicky do SIS UK a ve dvou tištěných kopiích v kroužkové nebo pevné vazbě. Elektronická verze práce musí být totožná s tištěnou verzí. Práce musí vyhovovat kritériím stanoveným opatřením děkana, splňovat náležitosti odborného textu a mít příslušný rozsah (rozsah se počítá v normostranách, jež jsou definovány počtem 1800 znaků s mezerami na stranu). Práce musí obsahovat schválené teze a cizojazyčný abstrakt. Bakalářské práce musí mít rozsah nejméně 30 normostran (54 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh a seznamu literatury, diplomové práce nejméně 60 normostran (108 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu a příloh a seznamu literatury. V případě, že je diplomová práce napsaná v anglickém jazyce, je minimální rozsah 50 normostran (90 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu, příloh a seznamu literatury. Práce musí mít úpravu titulní strany předepsanou fakultou a obsahovat podepsané prohlášení autora potvrzující původnost textu, jeho rozsah a úplnost uvedených pramenů a literatury. Podrobnosti stanoví opatření děkana.
 4. Každou předloženou práci musí písemně posoudit její vedoucí a jeden oponent. Oponenta práce určuje garant příslušného studijního programu po odevzdání práce. Posudky vedoucího práce a oponenta musí být autorovi práce k dispozici nejpozději pět pracovních dnů před termínem konání státní zkoušky v SIS UK. Podrobnosti stanoví opatření děkana. Posudky musí obsahovat výslovné doporučení/nedoporučení práce k obhajobě a také návrh klasifikace práce. Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději však tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.
 5. Jeden akademický pracovník může vést současně maximálně 20 bakalářských prací a 15 diplomových prací.

 

Část III

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech

 

Čl. 12

Zápis do studia, individuální studijní plán

 

 1. Termín zápisu uchazečů přijatých ke studiu je stanoven harmonogramem akademického roku.
 2. Nejpozději dva měsíce po zápisu do studia předloží student oborové radě sestavený individuální studijní plán schválený školitelem, který musí být v souladu s akreditací daného doktorského studijního programu. Za sestavení individuálního studijního plánu odpovídá školitel, pokud student neposkytne součinnost při jeho sestavování, sestaví jej školitel sám. Individuální studijní plán vždy obsahuje:
  1. plán postupu v přípravě disertační práce včetně časového harmonogramu plnění,
  2. podmínky pro konání státní doktorské zkoušky,
  3. studijní povinnosti včetně časového harmonogramu jejich plnění,
  4. publikační aktivity včetně časového harmonogramu jejich plnění, 
  5. účast na konferencích včetně časového harmonogramu jejich plnění, 
  6. stáže včetně časového harmonogramu jejich plnění,  
 3. Individuální studijní plán se sestavuje tak, aby předpokládal, že student vykoná státní doktorskou zkoušku nejpozději do konce čtvrtého roku studia.
 4. V souladu s termínem stanoveným oborovou radou, nejpozději však před začátkem každého akademického roku, předloží student po schválení školitelem oborové radě upřesněné studijní aktivity pro nadcházející akademický rok, případně navrhne změny v individuálním studijním plánu.
 5. Individuální studijní plán, každoroční upřesnění individuálního studijního plánu a změny v individuálním studijním plánu musí být schváleny školitelem a oborovou radou příslušného programu. Ustanovení odstavce 2 se užije obdobně.
 6. Jeden školitel vede současně maximálně deset studentů doktorských studijních programů.

 

Čl. 13

Průběh a kontrola studia

 1. Student plní studijní povinnosti v souladu se schváleným individuálním studijním plánem.
 2. V termínech stanovených oborovou radou školitel předloží oborové radě přehled plnění povinností stanovených individuálním studijním plánem za období specifikované oborovou radou.
 3. V případě hodnocení podle čl. 10 odst. 8 písm. b) Řádu oborová rada změní individuální studijní plán tak, že stanoví, jakým způsobem a do kdy student vykoná nesplněné studijní povinnosti.
 4. Po ukončení přerušení studia a opětovném zápisu do studia, nebylo-li možné provést kontrolu z důvodu přerušení studia, má student povinnost předložit prostřednictvím svého školitele oborové radě přehled plnění povinností za období od minulého hodnocení oborovou radou do okamžiku přerušení studia. Zároveň student se souhlasem školitele předloží oborové radě upřesněné studijní aktivity pro nadcházející období, případně navrhne změny v individuálním studijním plánu. Tyto úkony je třeba učinit do jednoho měsíce od opětovného zápisu do studia.

 

Čl. 14

Státní doktorská zkouška

 

 

 1. Státní doktorskou zkoušku je možné konat až po splnění podmínek stanovených schváleným individuálním studijním plánem dle čl. 12 odst. 2 písm. b).
 2. Ke státní doktorské zkoušce se student přihlašuje nejpozději jeden měsíc před začátkem období určeného pro konání státních doktorských zkoušek dle harmonogramu. 

 

Čl. 15

Obhajoba disertační práce

 

 1. Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je úspěšné složení státní doktorské zkoušky a splnění všech ostatních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu.
 2. Podmínkou pro konání obhajoby disertační práce je kromě podání přihlášky dle předchozího odstavce též předložení hodnocení studia doktorského studijního programu jeho školitelem.
 3. Student doktorského studijního programu podává přihlášku k obhajobě současně s disertační prací a všemi předepsanými formuláři nejpozději 60 dní před plánovaným termínem obhajoby. Aby bylo možné konat případný opravný termín, je třeba podat přihlášku k obhajobě nejméně osm měsíců před uplynutím maximální doby studia.
 4. Disertační práce musí být odevzdána k obhajobě ve dvou tištěných exemplářích v kroužkové nebo pevné vazbě, práce musí obsahovat český a anglický abstrakt.
 5. Student odevzdává s disertační prací rovněž 2 vytištěné exempláře tezí, které budou k dispozici společně s prací zkušební komisi pro obhajobu disertační práce. Teze obsahují stručně základní obsah disertační práce a mají rozsah mezi 15 až 20 normostranami. Teze musí obsahovat český a anglický abstrakt.
 6. Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou) vkládá student prostřednictvím webového rozhraní do SIS UK.
 7. Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný, práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce.
 8. Disertační práce prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo k samostatné teoretické činnosti. Disertační práce je původní studií, která přináší nové teoretické či empirické poznatky nebo originální metodologické postupy.
 9. Disertační práce musí splňovat veškeré metodické a metodologické nároky kladené na vědecké texty. Doporučený rozsah práce je mezi 100 a 250 normostranami bez abstraktu, příloh a seznamu literatury. Disertační práce může být buď tematicky a metodologicky uceleným textem, nebo souborem statí s integrujícím úvodním a závěrečným textem.
 10. Výsledky disertační práce musí být publikovány či přijaty k publikování. Výsledky disertační práce mohou být publikovány jako knižní monografie nebo v podobě dílčích studií v recenzovaných vědeckých časopisech.
 11. Disertační práce je psána v jazyce, ve kterém je akreditován studijní program, nebo v jazyce anglickém. Disertační práci je možné psát v jiném jazyce, pokud k tomu dá souhlas oborová rada příslušného studijního programu.
 12. Zkušební komise pro obhajobu disertační práce ustanoví dva oponenty disertační práce, kteří vypracují posudek na předloženou disertační práci. V případě, že posudky mají opačná doporučení, stanoví zkušební komise pro obhajobu disertační práce třetího oponenta pro vypracování dalšího posudku disertační práce. Pro studijní program Ekonomie ustanoví zkušební komise vždy tři oponenty disertační práce. Posudky musí být studentovi k dispozici nejpozději pět pracovních dnů před termínem konání obhajoby.

 

Část IV

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 

Čl. 16

Společná ustanovení

Podání studentů ve věcech organizace studia dle čl. 17 Řádu vyřizuje příslušný proděkan Přezkoumání přísluší děkanovi fakulty.

 

Čl. 17

Přechodná ustanovení

 

 1. Minimální počty kreditů potřebné pro zápis do vyššího ročníku dle čl. 4 stanoví pro studenty zapsané do studia v akademickém roce 2016/2017 a dříve dosavadní Pravidla.
 2. Stanovení specializací dle přílohy č. 1 se uplatňuje počínaje prvním dnem akademického roku 2017/2018. Specializace zmíněné v předchozí větě byly schváleny Vědeckou radou fakulty na zasedáních ve dnech 8. 10. 2014, 10. 12. 2014 a 11. 3. 2015.
 3. Na uskutečňování studijních oborů v rámci studijních programů akreditovaných podle zákona o vysokých školách ve znění účinném před 1. 9. 2016 se přiměřeně vztahují ustanovení tohoto vnitřního předpisu o uskutečňování studijních programů.

 

Čl. 18

Závěrečná ustanovení

 

 1. Zrušují se Pravidla pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze schválená Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 25. 3. 2011, ve znění pozdějších změn
 2. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 25. 5. 2017.
 3. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity 1).
 4. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2017/2018.

 

...................................................

.............................................

PhDr. David Emler, Ph.D.

předseda Akademického senátu UK FSV

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Děkan

 

 

...................................................

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda Akademického senátu UK

 

 

 

 

1) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne …………..

Příloha č. 1 Specializace v rámci studijních programů

Druh studia

Studijní program

Specializace

Navazující magisterské

 

Mezinárodní teritoriální studia

Balkánská a středoevropská studia

Evropská studia

Německá a rakouská studia

Ruská a eurasijská studia

Severoamerická studia

Západoevropská studia

Sociologie

Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie

Sociologie, veřejnost a politika

Sociální antropologie a kvalitativní výzkum

Ekonomie

Ekonomické teorie a modelování

Finance, finanční trhy a bankovnictví

Bakalářské

Mediální a komunikační studia

Obrazová a psaná žurnalistika

Audiovizuální žurnalistika

Televize