FAQ - pro vyšší ročníky

FAQ - pro vyšší ročníky

Zde najdete odpovědi na otázky o průběhu studia.

 

Základní průvodce studijními předpisy na FSV pro studenty

Na koho se mám obrátit při problémech se studiem?

V první řadě je třeba se obrátit na garanta studijního oboru, ve kterém jste zapsáni. Seznam garantů dle oborů najdete v Karolínce. V případě potřeby je možné kontaktovat proděkanku pro studijní záležitosti.

Mohu si zapsat předměty na jiné fakultě a pokud ano, jakým způsobem?

Ano, můžete. Bez omezení si lze zapisovat kurzy na jiných fakultách Univerzity Karlovy, ty jsou automaticky brány jako volitelné. Předměty se zapisují přes SIS UK, v případě tělocviku často přímo na příslušné katedře jiné fakulty (nabídka tělocviku je popsána níže). Automaticky jsou uznány volitelné předměty do 18 kreditů v případě bakalářského studia a do 12 kreditů u magisterského studia.

Jak dlouho mohu maximálně studovat?

Základní doba studia bakalářského programu na FSV činí 3 roky, navíc je možnost studovat ještě 3 roky, celkem tedy maximálně 6 let (včetně přerušení)!

Základní doba studia magisterského programu na FSV činí 2 roky, navíc je možnost studovat ještě 3 roky, celkem tedy maximálně 5 let (včetně přerušení)!

Co znamenají údaje u jednotlivých předmětů v Karolince / rozvrhu?

Předměty se dělí do tří kategorií: povinné, povinně volitelné a volitelné. Povinné předměty je třeba absolvovat všechny. Z povinně volitelných si může student vybrat několik předmětů dle svého zájmu. Mezi volitelné předměty patří všechny předměty na Fakultě sociálních věd UK i na všech ostatních fakultách UK.

Lze uznat předmět, který jsem již absolvoval/a v jiném studiu, anebo se jej absolvovat chystám?

Pokud jste již absolvovali obdobný kurz (například pokud student, který studuje zároveň VŠE, nechce na FSV absolvovat kurz Úvod do ekonomie) je možné si zažádat o jeho uznání. Formulář potřebný k uznání předmětů. U již absolvovaného předmětu je potřeba doložit jeho ukončení zápisem v indexu z dané školy či výpisem potvrzeným ze studijního odděleni. U volitelného předmětu je potřeba zápis do indexu daným vyučujícím působícím mimo FSV. Index či potvrzený výkaz společně s formulářem je potřeba donést garantovi k případnému uznání a podpisu. Podepsaný formulář podáte na podatelně FSV.

Počty kreditů za již absolvovaný předmět se shodují s počtem kreditů, který předmět nahrazuje. Počty kreditů u volitelných předmětů mimo FSV se však mohou různit. Bližší informace podá garant.

Uznávají se předměty z předchozího studia hodnocené klasifikačními stupni A (1), B (1), C (2), D(2), E (3)  (příp. ekvivalentními číselnými stupni), pokud od jejich splnění neuplynulo více než 6 let v případě bakalářského studia nebo více než 5 let v případě magisterského studia. Takto uznaná splněná studijní povinnost se započítává do celkových studijních povinností i do povinností pro zápis do dalšího úseku studia (tj. přidělují se kredity – POS čl. 6 odst. 12). Nemá vliv na výpočet prospěchového stipendia, ani na studijní průměr studenta.

Lze uznat předmět, který jsem absolvoval/a v průběhu zahraniční stáže?

1. Pokud budou o uznání předmětů žádat studenti, kteří jsou vysláni ke studiu do zahraničí v rámci programů Erasmus, mezifakultních a meziuniverzitních dohod a CEEPUS, musí s garantem vyplnit Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí a nechat jej potvrdit proděkankou pro studijní záležitosti. Na základě potvrzeného protokolu dle předchozí věty a doložení kopie transkriptu provede studijní oddělení po předložení protokolu úřední zápis absolvování předmětů do systému SIS UK.

2. Pro uznání předmětů u studentů, kteří odjeli na pobyt, na který nebyli fakultou vysláni, je nutno do 1 měsíce po příjezdu si nechat uznat předměty. Musí s garantem vyplnit formulář Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí a nechat jej potvrdit proděkankou pro studijní záležitosti. Na základě potvrzeného protokolu dle předchozí věty a doložení kopie transkriptu provede studijní oddělení po předložení protokolu úřední zápis absolvování předmětů do systému SIS UK.

Kredity přiznané v zahraničí se započítávají do minimálních studijních povinností a známky, které garant na základě výsledků v zahraničí stanoví, platí pro výpočet prospěchového stipendia za daný úsek studia.

Průměry studijních výsledků na FSV UK

Pokud chci zjistit svůj studijní průměr, přihlásím se do SISu a v modulu Výsledky zkoušek prohlížení si mohu nechat spočítat průměry za jednotlivé roky studia nebo za celé studium.

Výpis obsahuje studijní průměr, který se počítá stejně jako průměr pro absolvování (dle SZŘ UK). Jedná se o prostý aritmetický průměr ze všech známek zkoušek ze všech pokusů, bez známek z uznaných předmětů, bez známek ze státních zkoušek , které nejsou zkouškami.

Existuji tři typy průměrů:

 1. pro absolvovaní: je to aritmetický průměr ze všech klasifikovaných zkoušek a zohledňující všechny pokusy. Nepočítá s uznanými předměty!!!

  (pro interní pracovníky: v aplikaci Student - CTRL+B)

  Viz předpis , čl.8 odstavec 13 a čl.9 odstavec 13.

 2. pro prospěchová stipendia (ten je dán předpisem pro udělovaní prospěchových stipendii )

 3. studijní průměr - počítá stejně jako průměr pro absolvování (dle SZŘ UK)

 

Studijní průměr je důležitý například pro výjezdy do zahraničí (ERASMUS apod.) nebo pro prominutí přijímacích zkoušek na stejný obor, kde student dovršil maximální dobu studia.

Někdy je použit pojem "prospěchový" průměr. S tímto pojmem se ale na FSV nepracuje a pokud je někde použit, pak je jím míněn "studijní průměr".

Lze na FSV navštěvovat tělocvik?

FSV nenabízí výuku tělocviku. Je však možné se přihlásit na jeden sportovní kurz za semestr v rámci Filozofické fakulty prostřednictvím SIS. Nabídku sportů naleznete vždy začátkem předmětů na FF. Pozor, kapacity jednotlivých předmětů bývají omezené, a tak s výběrem příliš neotálejte. Obdobně se lze přihlásit i na sportovní výjezdy, které opět naleznete na webu KTV FF.

Lze využít i nabídku tělocviku na Právnické fakultě. PF uvolnila pro studenty FSV několik míst na předmětu HV2001 (HV2003) v zimním semestru, HV2002 (HV2004) v letním semestru. Odkaz na aktuální nabídku rozvrhových lístků z PF UK, lze najít v anotaci pomocného předmětu JTV001. Předregistrace proběhne v SIS prostřednictvím předmětu JTV001, ta pak bude promítnuta správcem SIS do 1.týdne výuky (v zimním semestru) a do 1.týdne výuky (v letním semestru) do studijního informačního systému na právnické fakultě.

Jak je to na FSV s využitím počítačů?

V Hollaru a Opletalově je k dispozici fakultní síť UK. V Jinonicích si druhém patře můžete v kanceláři IT pracovníků získat vaše heslo k počítačům, případně jej lze nastavit přes systém CAS . Pokud máte vlastní notebook, lze se zdarma připojit k síti Eduroam.

Můžu v rámci studia na FSV vyjet někam do ciziny?

Studium v cizině se vřele doporučuje. Každý student má právo jednou za studium vyjet na zahraniční univerzitu v rámci programu Erasmus. Mimo Erasmus jsou však nabízeny i různé jiné příležitosti, například i možnost účasti na letní škole. Je tak potřeba pravidelně sledovat webové stránky oddělení zahraničních styků FSV.

Lze získat na FSV nějaké finanční stipendium?

Ano, na FSV existuje hned několik druhů stipendií. Začátkem prosince nového akademického roku nejlepší studenti získávají od fakulty prospěchové stipendium za studijní výsledky v minulém akademickém roce. O toto stipendium není třeba žádat, studenti s nejlepšími studijními výsledky se automaticky generují ze studijního informačního systému. Jejich seznam je obvykle znám v listopadu. Dalšími stipendii jsou ubytovací a sociální stipendia. O ta je nutno požádat na webu. K těmto aplikacím lze opět získat heslo v systému CAS.

Další možností jsou účelová stipendia za vynikající studentské či vědecké výsledky. Formulář pro tato stipendia naleznete v sekci Formuláře (č. 14). Popis stipendií a příslušných předpisů je zde.

 

Mám povinnost platit při studiu nějaké poplatky?

Ve zkratce lze říci, že pokud student studuje svou první vysokou školu, má nárok na:

 • 3 + 1 rok studia bez poplatku v bakalářském programu,
 • 2 + 1 rok studia bez poplatku v navazujícím magisterském programu.

Podrobné informace.

Při překročení této doby (stačí jeden den) bude mu Rektorátem UK vyměřen poplatek za delší studium v této výši, a to za každých započatých 6 měsíců studia.

Výměr poplatku Vám přijde poštou na Vaši doručující adresu z Rektorátu UK.

 

Mohu přerušit studium?

Ano, studium je možné přerušit. Z jiných než závažných důvodů není možné přerušit dříve než po 1.úseku (ročníku) studia. Detailnější pravidla pro přerušení studia naleznete zde,  pro přerušení se užívá formulář Žádost o přerušení studia, která se podává na podatelnu. Studium nelze přerušit zpětně.

Kde si mohu stěžovat, pokud se mi něco na FSV nelíbí?

V první řadě se obraťte na představitele  fakulty (zejména děkana a proděkanku pro studijní záležitosti), kteří rádi vaši stížnost vyslechnou a budou se snažit ji vyřešit. Zároveň je možné se obracet na  Akademický senát FSV. Lze využít také schránek pro anonymní podněty v budově Hollar (v přístupové chodbě), v budově Opletalova (naproti vchodu) a v Jinonicích (v přízemí vpravo od vrátnice, bílé kovové schránky).

Kdy se mohu zapsat do vyššího ročníku?

Pokud dodržíte podmínky

 • splnění povinností pro zápis do vyššího ročníku stanovené ve studijních předpisech, Pravidlech pro organizaci studia (dále jen POS), čl. 6
 • v SISu uděláte kontrolu studia (provádí každý student sám)
 • kontrolu a žádost o postup do dalšího ročníku je možné podat ihned po splnění podmínek pro zápis, jinak v termínu stanoveném harmonogramem

Jak prakticky probíhá elektronický zápis?

Probíhá v SIS  výsledky zkoušek na záložce Kontroly v menu Žádost o kontrolu Váš ročník a stisknout Proveď. Tím provedete kontrolu počtu získaných kreditů a splnění opakovaně zapsaných povinných předmětů. Stisknutím tlačítka Podat žádost skutečně požádáte o postup do dalšího ročníku. Pokud referentka/referent potvrdí, postup v SIS uvidíte.

Co když mi vyjde kontrola nesplnil

Pokud dojde k zápornému výsledku kontroly studia („Celkový výsledek kontrol: nesplnil“ – SIS v tomto případě uvede i informaci, proč je výsledek záporný), a vy jste přesvědčeni, že má být kladný, obratem kontaktujte příslušnou studijní referentku nebo příslušného studijního referenta (nejlépe osobně, případně e-mailem), abyste případné nejasnosti vyřešili.

Pokud se vám do termínu stanoveného harmonogramem příslušného akademického roku nepodaří absolvovat průběžnou kontrolu studia s kladným výsledkem, nebudete moci pokračovat ve studiu. V takovém případě doporučujeme, abyste co nejdříve předali na Studijní oddělení formulář Ukončení studia.

Pokud průběžná kontrola studia i zápis do dalšího úseku studia proběhly úspěšně, ale nemůžete či nechcete ve studiu pokračovat (např. z důvodu přerušení studia, zdravotních či rodinných důvodů apod.), obratem kontaktujte příslušnou studijní referentku nebo příslušného studijního referenta a domluvte se na dalším postupu.

Pokud se nezapíšete ani v náhradním termínu stanoveném harmonogramem, referentka/referent Vás vyzve.

Je možné i po zápisu do vyššího ročníku skládat zkoušky a další studijní povinnosti?

 Ano, i po zápisu do dalšího ročníku můžete plnit dosud nesplněné studijní povinnosti, a to až do konce zkouškového období akademického roku. Tyto studijní povinnosti budou zapsány stále v rámci dosavadního ročníku, protože zápis do dalšího ročníku je účinný vždy až od dalšího akademického roku.

Kdy se nemusím zapisovat?

Pokud máte uzavřené studium (čekají Vás už je SZZk)

V době přerušeného studia.

Je možné požádat o zápis v náhradním termínu?

Jestliže nepodáte žádost o zápis v SIS nejpozději poslední den zkouškového období v akademickém roce, můžete se do vyššího ročníku ještě zapsat v náhradním termínu zápisu stanoveném harmonogramem akademického roku. O náhradní zápis můžete požádat jak elektronicky, tak se můžete dostavit osobně na studijní oddělení (nebo v zastoupení na základě písemné plné moci; podpis na této plné moci nemusí být úředně ověřen).

Co se stane, když se nezapíši ani v náhradním termínu zápisu?

Jestliže se nezapíšete ani v náhradním termínu zápisu, bude Vám studium ukončeno.

Jsou někde konkrétně stanoveny termíny elektronického zápisu a náhradního zápisu?

Tyto termíny jsou vždy stanoveny aktuálním Harmonogramem akademického roku.

Kdy je třeba doručit na studijní oddělení vyplněný a podepsaný zápisový list studenta?

Vyplnit a vlastnoručně podepsat evidenční list musí pouze ti studenti, kteří jsou povinni dostavit se osobně k zápisu na studijní oddělení tj. zejména studenti, kteří se zapisují do prvního ročníku a studenti po přerušení studia.

Na koho se elektronický zápis do vyššího ročníku vztahuje a naopak nevztahuje?

 • na studenty, kteří byli přijati ke studiu a zapsáni do prvního ročníku na základě absolvování kurzu celoživotního vzdělávání - studijního pobytu. Tito studenti budou do druhého ročníku zapsáni automaticky poté, co jim budou na základě jejich žádosti uznány splněné povinnosti předepsané pro postup do druhého ročníku.
 • na studenty, kteří se zapisují ke studiu po přerušení studia. Tito studenti se musí osobně dostavit ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o přerušení studia na studijní oddělení, kde absolvují zápis do dalšího ročníku formou individuální kontroly a listinného zápisu.

 

Jaké lhůty pro podání platí

Dle správního řádu nabude rozhodnutí právní moci za 30 dní ode dne doručení. Aby nabylo rozhodnutí právní moci dříve, je potřeba se vzdát práva na odvolání. Prostřednictvím přiloženého formuláře.

Pokud je studium přerušeno, nemůže vám již učitel zadat do SISu žádné známky.

 

Pokud se nevzdáte práva na odvolání můžete se do 30 dnů odvolat. Pozor!!! Výpočet data nabytí právní moci rozhodnutí je dán datem kdy zásilka byla připravena k vyzvednutí (prostřední zatržítko datumu) nebo datem skutečného doručení (kdy byla zásilka převzata).  

Můžu si v rámci volitelných předmětů zapsat pouze tělesnou výchovu/ sportovní kurzy …?

Ano můžete.

Chci si prodloužit studium, co vše musím udělat? (Myšleno postoupení do 4. ročníku. Studenti mají často pocit, že musí písemně žádat, zapomínají na odstudovaná a nedokončená studia z předchozích let (může vzniknout poplatek) atd.)

Studium se automaticky prodlouží tím, že máte počet kreditů potřebný pro postup, ale ještě vám zbývají některé povinnosti plnit. Tady ale myslete na to, že Vám může vzniknout poplatková povinnost!!!

Vyučující nereaguje na mé e-maily, můžeme mu napsat ze studijního oddělení?

Vyučující neurgujeme. Je pouze na studentech, aby se starali o kompletnost a plnění svých studijních plánů, včetně klasifikace.

Proč mi je vyměřen poplatek za delší studium, když už mám všechny své stud. povinnosti splněny, přece jenom čekám na SZZk.

Poplatek za delší studium nesouvisí se ne/splněnými povinnostmi, ale s prodloužením standardní doby studia o více než rok (bc studium 3+1, mgr 2+1).

Budu doopravdy platit celou částku poplatku za delší studium, i když v něm budu jen jeden den?

Ano budete. Poplatek za delší studium se hradí za každých započatých šest měsíců studia.

Pozor do délky studia se započítává i předchozí studium, které bylo ukončeno jinak než řádně.

Proč musím všechny své studijní žádosti/ protokoly/ … podávat v listinné podobě s originál podpisem? V dnešní době internetu by snad mělo stačit zaslat Vám to na e-mail.

Je to ze zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Pokud podáváte jakoukoliv žádost na fakultu, je tím zahájeno správní řízení, které předepisuje písemné podání a podpis osoby, která je činí. 

Můžu vyjet na Erasmus, když plánuji jít stejný semestr k SZZk?

 Ano můžete.

Můžu vyjet na Erasmus, když nemám splněné všechny své studijní povinností potřebné pro postup do dalšího roku studia? Proč mi nikdo neřekl předem, že něco nemám splněno, že mi něco chybí.

Doporučujeme udělat si kontrolu splněných povinností před výjezdem. V případě, že máte 2x zapsaný a nesplněný předmět, bude Vám studium ukončeno v průběhu stáže a budete vracet stipendium.

Je pouze na studentech, aby se starali o kompletnost a plnění svých studijních plánů, včetně klasifikace.

Můžu si nechat zaevidovat rodičovství, když mám přerušené studium? (nechci si měnit důvod přerušení)

Pokud nebudete měnit důvod přerušení, nelze rodičovstvi evidovat. S evidencí rodičovství systém automaticky posouvá maximální dobu studia, do níž se rodičovství nezapočítává.

Vyučující mi nezapsal klasifikaci, co mám dělat?

Dle čl. 5 OD 16/2010 https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-162010

Zkoušející zodpovídá za to, aby výsledek ukončení předmětu (zápočet či zkouška) byl zaznamenán do SIS UK nejpozději do sedmi pracovních dnů po termínu konání zápočtu nebo zkoušky. V případě, že není tato povinnost splněna, může se student obrátit na vedoucího katedry, který neprodleně zajistí nápravu. V případě prodlení má student možnost obrátit se na proděkanku pro studijní záležitosti (studenti bc. a mgr. studia) nebo proděkana pro postgraduální studium (studenti PhD.) a ten ve spolupráci s děkanem zajistí nápravu. Opakované nedodržení povinnosti zveřejňování výsledků v daném časovém intervalu bude považováno za porušení pracovní kázně.

Chci změnit téma závěrečné práce, vedoucího práce nebo jazyk práce

Změny, které se týkají přidělené závěrečné práce studenti řeší v rámci svého institutu, nikoliv se studijním oddělením. Podle směrnice S_SO_003 bod 11.2 změnu tématu práce schvaluje vedoucí práce a garant/ka studijního programu. Změnu vedoucího práce schvaluje garant/ka studijního programu. Změnu jazyka práce, pokud je jiný než jazyk, ve kterém je studijní program akreditován, schvaluje garant/ka studijního programu.