FAQ - pro vyšší ročníky

FAQ - pro vyšší ročníky

Zde najdete dobré rady, které využijete kdykoliv v průběhu studia. Pokud máte dobrou radu, která zde chybí, pošlete ji proděkanovi pro studium   a usnadníte tím studium dalším.

Na koho se mám obrátit při problémech se studiem?

V první řadě je třeba se obrátit na garanta studijního oboru, ve kterém jste zapsáni. Seznam garantů dle oborů najdete v Karolínce. V případě potřeby je možné kontaktovat proděkana pro studijní záležitosti nebo jej navštívit v úředních hodinách.

Mohu si zapsat předměty na jiné fakultě a pokud ano, jakým způsobem?

Ano, můžete. Bez omezení si lze zapisovat kurzy na jiných fakultách Univerzity Karlovy, ty jsou automaticky brány jako volitelné. Předměty se zapisují přes SIS UK, v případě tělocviku často přímo na příslušné katedře jiné fakulty (nabídka tělocviku je popsána níže). Automaticky jsou uznány volitelné předměty do 18 kreditů v případě bakalářského studia a do 12 kreditů u magisterského studia.

Jak dlouho mohu maximálně studovat?

Základní doba studia bakalářského programu na FSV činí 3 roky, navíc je možnost studovat ještě 3 roky, celkem tedy maximálně 6 let (včetně přerušení)!

Základní doba studia magisterského programu na FSV činí 2 roky, navíc je možnost studovat ještě 3 roky, celkem tedy maximálně 5 let (včetně přerušení)!

Co znamenají údaje u jednotlivých předmětů v Karolince / rozvrhu?

Předměty se dělí do tří kategorií: povinné, povinně volitelné a volitelné. Povinné předměty je třeba absolvovat všechny. Z povinně volitelných si může student vybrat několik předmětů dle svého zájmu. Mezi volitelné předměty patří všechny předměty na Fakultě sociálních věd UK i na všech ostatních fakultách UK.

Lze uznat předmět, který jsem již absolvoval/a v jiném studiu, anebo se jej absolvovat chystám?

Pokud jste již absolvovali obdobný kurz (například pokud student, který studuje zároveň VŠE, nechce na FSV absolvovat kurz Úvod do ekonomie) je možné si zažádat o jeho uznání. Formulář potřebný k uznání předmětů. U již absolvovaného předmětu je potřeba doložit jeho ukončení zápisem v indexu z dané školy či výpisem potvrzeným ze studijního odděleni. U volitelného předmětu je potřeba zápis do indexu daným vyučujícím působícím mimo FSV. Index či potvrzený výkaz společně s formulářem je potřeba donést garantovi k případnému uznání a podpisu. Podepsaný formulář podáte na podatelně FSV.

Počty kreditů za již absolvovaný předmět se shodují s počtem kreditů, který předmět nahrazuje. Počty kreditů u volitelných předmětů mimo FSV se však mohou různit. Bližší informace podá garant.

Uznávají se předměty z předchozího studia hodnocené klasifikačními stupni A (1), B (1), C (2), D(2), E (3)  (příp. ekvivalentními číselnými stupni), pokud od jejich splnění neuplynuly více než 4 roky. Takto uznaná splněná studijní povinnost se započítává do celkových studijních povinností i do povinností pro zápis do dalšího úseku studia (tj. přidělují se kredity – POS čl. 6 odst. 9). Nemá vliv na výpočet prospěchového stipendia, ale projeví se ve studijním průměru studenta.

Lze uznat předmět, který jsem absolvoval/a v průběhu zahraniční stáže?

1. Pokud budou o uznání předmětů žádat studenti, kteří jsou vysláni ke studiu do zahraničí v rámci programů Erasmus, mezifakultních a meziuniverzitních dohod a CEEPUS, musí s garantem vyplnit formulář Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí a nechat jej potvrdit proděkanem pro studijní záležitosti. Na základě potvrzeného protokolu dle předchozí věty a doložení kopie transkriptu provede studijní oddělení po předložení protokolu úřední zápis absolvování předmětů do systému SIS UK.

2. Pro uznání předmětů u studentů, kteří odjeli na pobyt, na který nebyli fakultou vysláni, je nutno do 1 měsíce po příjezdu si nechat uznat předměty. Musí s garantem vyplnit formulář Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí a nechat jej potvrdit proděkanem pro studijní záležitosti. Na základě potvrzeného protokolu dle předchozí věty a doložení kopie transkriptu provede studijní oddělení po předložení protokolu úřední zápis absolvování předmětů do systému SIS UK.

Kredity přiznané v zahraničí se započítávají do minimálních studijních povinností a známky, které garant na základě výsledků v zahraničí stanoví, platí pro výpočet prospěchového stipendia za daný úsek studia.

Průměry studijních výsledků na FSV UK

Pokud chci zjistit svůj studijní průměr, přihlásím se do SISu a v modulu Výsledky zkoušek prohlížení si mohu nechat spočítat průměry za jednotlivé roky studia nebo za celé studium.

Výpis obsahuje studijní průměr, který se od března 2016 počítá stejně jako průměr pro absolvování (dle SZŘ UK). Jedná se o prostý aritmetický průměr ze všech známek zkoušek ze všech pokusů, bez známek z uznaných předmětů, bez známek ze státních zkoušek a bez známek z klasifikovaných zápočtů, které nejsou zkouškami.

Existuji tři typy průměrů:

  1. pro absolvovaní: je to aritmetický průměr ze všech klasifikovaných zkoušek a zohledňující všechny pokusy. Nepočítá s klasifikovanými zápočty a uznanými předměty!!!

    (pro interní pracovníky: v aplikaci Student - CTRL+B)

    Viz předpis , čl.8 odstavec 13 a čl.9 odstavec 13.

  2. pro prospěchová stipendia (ten je dán předpisem pro udělovaní prospěchových stipendii )

  3. studijní průměr - od března 2016 se počítá stejně jako průměr pro absolvování (dle SZŘ UK)

 

Studijní průměr je důležitý například pro výjezdy do zahraničí (ERASMUS apod.) nebo pro prominutí přijímacích zkoušek na stejný obor, kde student dovršil maximální dobu studia.

Někdy je použit pojem "prospěchový" průměr. S tímto pojmem se ale na FSV nepracuje a pokud je někde použit, pak je jím míněn "studijní průměr".

Lze na FSV navštěvovat tělocvik?

FSV nenabízí výuku tělocviku. Je však možné se přihlásit na jeden sportovní kurz za semestr v rámci Filozofické fakulty prostřednictvím SIS. Nabídku sportů naleznete vždy začátkem předmětů na FF. Pozor, kapacity jednotlivých předmětů bývají omezené, a tak s výběrem příliš neotálejte. Obdobně se lze přihlásit i na sportovní výjezdy, které opět naleznete na webu KTV FF.

Lze využít i nabídku tělocviku na Právnické fakultě. PF uvolnila pro studenty FSV několik míst na předmětu HV2001 (HV2003) v zimním semestru, HV2002 (HV2004) v letním semestru.

Nabídku lze najít na této webové adrese. pro přihlášení slouží údaje z CAS, dále je nutné být zapsaným studentem. Předregistraci z webové aplikace promítne správce SIS do 1. týdne výuky (v zimním semestru) a do 1. týdne výuky (v letním semestru) do studijního informačnho systémů.

Jak je to na FSV s využitím počítačů?

V Hollaru a Opletalově je k dispozici fakultní síť UK. V Jinonicích si druhém patře můžete v kanceláři IT pracovníků získat vaše heslo k počítačům, případně jej lze nastavit přes systém CAS . Pokud máte vlastní notebook, lze se zdarma připojit k síti Eduroam.

Můžu v rámci studia na FSV vyjet někam do ciziny?

Studium v cizině se vřele doporučuje. Každý student má právo jednou za studium vyjet na zahraniční univerzitu v rámci programu Erasmus. Mimo Erasmus jsou však nabízeny i různé jiné příležitosti, například i možnost účasti na letní škole. Je tak potřeba pravidelně sledovat webové stránky oddělení zahraničních styků FSV.

Lze získat na FSV nějaké finanční stipendium?

Ano, na FSV existuje hned několik druhů stipendií. Začátkem prosince nového akademického roku nejlepší studenti získávají od fakulty prospěchové stipendium za studijní výsledky v minulém akademickém roce. O toto stipendium není třeba žádat, studenti s nejlepšími studijními výsledky se automaticky generují ze studijního informačního systému. Jejich seznam je obvykle znám v listopadu. Dalšími stipendii jsou ubytovací a sociální stipendia. O ta je nutno požádat na webu. K těmto aplikacím lze opět získat heslo v systému CAS.

Další možností jsou účelová stipendia za vynikající studentské či vědecké výsledky. Formulář pro tato stipendia naleznete v sekci Formuláře (č. 13). Popis stipendií a příslušných předpisů je zde.

aktualizováno 17.1.2019 Stanovská

Mám povinnost platit při studiu nějaké poplatky?

Ve zkratce lze říci, že pokud student studuje svou první vysokou školu, má nárok na:

  • 3 + 1 rok studia bez poplatku v bakalářském programu,
  • 2 + 1 rok studia bez poplatku v navazujícím magisterském programu.

Podrobné informace.

Při překročení této doby (stačí jeden den) bude mu Rektorátem UK vyměřen poplatek za delší studium v této výši, a to za každých započatých 6 měsíců studia.

Výměr poplatku Vám přijde poštou na Vaši doručující adresu z Rektorátu UK.

Aktualizace JH 18.7.2018

Mohu přerušit studium?

Ano, studium je možné přerušit. Z jiných než závažných důvodů není možné přerušit dříve než po 1.úseku (ročníku) studia. Detailnější pravidla pro přerušení studia naleznete zde,  pro přerušení se užívá formulář žádosti, která se podává na podatelnu. Studium nelze přerušit zpětně.

Kde si mohu stěžovat, pokud se mi něco na FSV nelíbí?

V první řadě se obraťte na představitele  fakulty (zejména děkanky a proděkana pro studijní záležitosti, aktuální konzultační hodiny proděkana), kteří rádi vaši stížnost vyslechnou a budou se snažit ji vyřešit. Zároveň je možné se obracet na  Akademický senát FSV. Lze využít také schránek pro anonymní podněty v budově Hollar (v přístupové chodbě), v budově Opletalova (naproti vchodu) a v Jinonicích (v přízemí vpravo od vrátnice, bílé kovové schránky).

Aktualizace 9. 2. 2018 JH