FAQ - ukončování studia

FAQ - ukončování studia

FAQ - před státní závěrečnou zkouškou

Níže najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se zakončování studia.

Co je potřeba k tomu, abych zdárně ukončil/a své studium?

Je potřeba mít splněn studijní plán, tj. dosažen požadovaný počet kreditů (180 v bakalářském a 120 v navazujícím studiu) a splněny povinné a povinně volitelné předměty dle struktury studijního plánu uvedeného v Karolince FSV, a přihlásit se ke všem částem státní zkoušky v SIS v termínu daném harmonogramem. Následně garant Vašeho studijního programu provede kontrolu splněných povinností a potvrdí studijnímu oddělení, že můžete být připuštěn/a ke státní zkoušce. Dále je třeba obhájit závěrečnou práci a složit zbývající ústní a písemné části státní zkoušky.

Kdy se mohu přihlásit ke státním zkouškám? Co když už je po termínu?

Ke státní zkoušce se přihlašujete elektronicky v SIS v modulu Státní závěrečné zkoušky v období daném harmonogramem akademického roku. Přihlášení není podmíněno splněnými povinnostmi ani odevzdanou závěrečnou prací. Dále je nutné dodržet termín odevzdání závěrečné práce, který bývá shodný s termínem pro přihlášení ke státní zkoušce.

Pro přihlášení ke státní zkoušce po termínu je vyžadována žádost k proděkance pro studium. Žádost musí obsahovat souhlas garanta studijního programu. Je-li součástí státní zkoušky obhajoba, musí být před podáním žádosti odevzdaná závěrečná práce v SIS. Žádost musí být dostatečně odůvodněna a v případě uvedení zdravotních důvodů tyto musí být doloženy. V případě schválení žádosti studijní proděkankou provede přihlášení ke státní zkoušce studijní oddělení.

Musím se přihlásit ke všem částem státní zkoušky v jednom termínu nebo mohu jednotlivé části plnit v různých termínech?

Státní zkouška se skládá z jedné nebo více částí, a proto přihlášení k termínu státní zkoušky znamená přihlášení ke všem (dosud nesplněným) částem v jednom termínu (zimní, jarní, podzimní). Není možné přihlašovat se na jednotlivé části v různých termínech a plnit je odděleně. Například nelze skládat ústní části v červnu a obhajobu si nechat na září. Výjimkou je část státní zkoušky z analýzy dat v bakalářském programu Sociologie, kterou lze skládat po dosažení 60 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů (viz Pravidla pro organizaci studia čl. 7 odst. 2).

Do kdy je nutné splnit studijní povinnosti?

Platí termín určený harmonogramem akademického roku. Po termínu zkontroluje garant Vašeho programu splnění studijních povinností a potvrdí studijnímu oddělení, že můžete skládat státní zkoušku.

Mohu přerušit studium po uzavření studia (po splnění všech povinností)?

Ano, přerušit lze. Pravidla pro přerušení studia. Během přerušení studia nenabíhají poplatky.

Mám uzavřené a přerušené studium, teze práce mám odevzdané, ale neplánuji odevzdávat absolventskou práci v termínu, který mi stanoví harmonogram, chci na ní ještě pracovat. Musím znovu odevzdávat teze?

Nemusíte, teze zůstávají zaevidované na katedře. Jakmile budete chtít práci vložit do SIS, musíte mít odpřerušeno.

Je závazná šablona z opatření děkana k bc. a diplomovým pracem?

Ano, dodržování šablony v její podobě z Opatření děkana č. 16/2018 je vyžadováno.

Jak se odevzdávají závěrečné práce?

Závěrečné práce se odevzdávají elektronicky ve formátu PDF/A do SIS UK. Detaily upravuje Opatření děkana 16/2018. Zároveň se práce odevzdává v nejméně jedné tištěné kopii v kroužkové nebo pevné vazbě, pokud ředitel institutu nerozhodne jinak. Elektronická verze práce musí být totožná s tištěnou verzí. (Pravidla pro organizaci studia, čl. 12 odst. 3)

Co se musí vložit do SIS k závěrečné práci?

Studenti mohou k práci vložit řešení práce, přílohu, abstrakty v ČJ a AJ.

Povinné soubory – Bc (CZ a EN program)

řešení práce

Povinné soubory – NMgr (CZ program)

řešení práce, abstrakt v ČJ, abstrakt v AJ

Povinné soubory – NMgr (EN program)

řešení práce, abstrakt v AJ

Je třeba udělat něco více než jen vložit práci, přílohu a abstrakty?

Ano, je potřeba zkontrolovat:

 • zda jste nahráli správné soubory
 • že název práce v češtině a angličtině v SIS odpovídá odevzdané práci
 • že jsou vložena klíčová slova v češtině i angličtině
 • že souhlasí popisné údaje k práci 
 • že je stejné formátování tištěné podoby práce s formátem práce v SIS

Dále je nutno kliknout na tlačítko Odevzdat práci (zcela dole na stránce Editace). Teprve poté je práce řádně odevzdána a termín odevzdání zaznamenán v SISu (zároveň vedoucí práce dostane e-mail, že je práce odevzdána). Za správnost a úplnost odevzdané elektronické verze práce a její přílohy a soulad (zejména obsahový) této verze s její případnou listinnou podobou odpovídá student.

Mohu po odevzdání práce v ní ještě něco změnit?

Je-li před termínem pro odevzdání prací, obraťte se na studentskeprace@fsv.cuni.cz. Po termínu pro odevzdání nelze odevzdanou práci v SIS měnit. Po obhajobě práce lze na základě doporučení komise nahrát tzv. errata. Errata nejsou novým řešením práce, ale jen soupisem úprav v odevzdaném řešení práce.

Doporučujeme před odevzdáním práce v SIS (před kliknutím na tlačítko Odevzdat práci) zkontrolovat, že vložené řešení práce (příp. příloha) je opravdu tou finální verzí, kterou chcete odevzdat a obhajovat před komisí.

Proč mi nejde vložit práci do SIS? A s kým věc řešit?

Nejčastějším důvodem je, že vedoucí práce nepotvrdil Vaše přihlášení k vypsané práci. Požádejte vedoucího, aby tak v SISu udělal. Tuto operaci mohou provést též sekretariáty kateder resp. institutů. Dalším důvodem může být i Vaše přerušení studia - pokud máte studium přerušené, nemůžete nahrát práci. Nevíte-li si rady, obraťte se na studentskeprace@fsv.cuni.cz.

Odstoupení od obhajoby závěrečné práce

Pokud oba posudky navrhují klasifikaci "neprospěl/a", má student právo (nikoliv povinnost) od obhajoby odstoupit. Nejpozději tři dny před konáním obhajoby informuje o svém záměru katedru e-mailem a nejpozději do dne konání obhajoby doručí na katedru oznámení v listinné podobě s vlastnoručním podpisem. Obhajoba nebude klasifikována a termín obhajoby propadne. Na plnění zbývajících částí státní zkoušky nemá odstoupení od obhajoby vliv.

Vzor oznámení o odstoupení od obhajoby

Jsou absolventské práce veřejné?

Ano jsou. Povinnost zveřejňování závěrečných prací vyplývá ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje tzv. digitální repozitář.

Lze vyloučit absolventskou práci ze zveřejnění?

Univerzita je povinna zveřejňovat všechny práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby (viz § 47b zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách). V odůvodněných případech lze zveřejnění práce nebo její přílohy odložit, nejvýše však na 3 roky od obhajoby. Odklad se netýká abstraktů, posudků a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby – ty jsou veřejné vždy.

Potřebu odložit zveřejnění práce by měl student včas projednat s vedoucím práce, nejlépe už při výběru tématu, a je-li to možné při psaní oddělit citlivé údaje do přílohy, aby nebylo nutné odložit zveřejnění celé práce, ale jen zveřejnění přílohy. Žádost o prodloužení lhůty pro zveřejnění podává vedoucí práce prostřednictvím SIS, a to nejlépe ihned po odevzdání práce do SIS. Žádost posuzuje a schvaluje studijní proděkanka. Po schválení žádosti je povinností studenta doručit na katedru jeden tištěný výtisk práce, a je-li v SIS uložena příloha práce, pak také uložit tuto přílohu na CD/DVD a odevzdat spolu s tištěným výtiskem. V této fyzické podobě bude práce po dobu odkladu uložena v archivu MŠMT.

Osobní údaje v závěrečné práci

Do elektronické verze práce nepatří osobní údaje (podpisy, osobní e-mailové adresy, soukromá telefonní čísla apod.) a uvedením takových údajů souhlasíte s jejich zveřejněním. Doporučujeme před odevzdáním do SIS zkontrolovat, že práce neobsahuje údaje, které nechcete zveřejnit. Pro odstranění osobních údajů ze závěrečné práce napište žádost na studentskeprace@fsv.cuni.cz.

Co dělat, když neuspěji u části státní zkoušky?

Dle Studijního a zkušebního řádu UK (čl. 9 odst. 12) je možné státní zkoušku opakovat dvakrát. Přihlášení ke všem dosud nesplněným částem státní zkoušky je možné v dalším termínu dle harmonogramu akademického roku. Je třeba pouze dát pozor na maximální délku studia, která činí u bakalářského studia 6 let (včetně přerušení) a u navazujícího magisterského studia 5 let (včetně přerušení). V případě opakování obhajoby závěrečné práce je potřeba, aby v SIS bylo téma práce znovu vypsané a zadané.

Jaký je rozdíl mezi uzavřeným studiem a přerušením?

Uzavřené studium (není ukončené studium)

 • student má splněné studijní povinnosti, zbývá mu vykonat SZZk
 • zůstává statut studenta (může být vyměřen poplatek)
 • student se do dalšího ak. roku nezapisuje

Přerušené studium

 • na žádost nebo z moci úřední
 • může být přerušeno v průběhu studia dle POS
 • není statut studenta
 • nelze plnit studijní povinnosti
 • v případě, že se student chce zapojit do studia, musí mu být studium odpřerušeno
 • povinnost zapsat se do studia po přerušení

Musím podávat přihlášku na navazující studium, když ukončuji stejný obor bakalářského studia?

Ano, bez přihlášky nemůžete být do navazujícího magisterského studia přijati. Přihlášku je třeba podat do konce období pro podávání přihlášek, viz harmonogram akademického roku.

Kdy a kde probíhají promoce?

Aktuální termíny promocí stanoví harmonogram akademického roku.

Bakalářské promoce probíhají v Profesním domě MFF UK na Malostranském náměstí.

Magisterské, rigorózní a doktorské promoce se konají v Karolinu tj. v historické budově Univerzity Karlovy na Ovocném trhu.

Kde najdu více informací o promoci?

Podrobnosti o průběhu promocí, promočním slibu aj. najdete v této sekci.