FAQ pro první ročníky

FAQ PRO PRVNÍ ROČNÍKY

Zde najdete odpovědi na otázky o průběhu studia.

 

Základní průvodce studijními předpisy na FSV pro studenty

Kde seženu průkaz studenta UK?

Průkazy studenta UK je v Praze možné získat na třech místech: UK Point, Celetná 13, přízemí, kde můžete sledovat informace o aktuálně volaném čísle  vyvolávacího systému, dále na Matematicko-fyzikální fakultě na adrese Ke Karlovu 3, na Právnické fakultě na adrese Náměstí Curieových 7. Ve výdejních centrech získáte přístupová hesla k webovým aplikacím UK. Více na webu UK. FAQ k průkazu studenta.

 

K čemu je dobrý průkaz studenta UK?

V prvé řadě pro vstup do studijního informačního systému. Prvotní heslo pro přihlášení do SIS dostanete ve výdejním centru po předložení občanského průkazu a platného kupónu (kupón obdržíte při zápisu do ročníku) společně s průkazem. Po přihlášení do SIS si je můžete změnit. Kromě toho, že průkaz studenta je oficiálním průkazem o jeho totožnosti k UK, lze k němu získat i licenci ISIC, která opravňuje držitele průkazu k mnohým studentským slevám v ČR i v cizině. Průkaz má čárový kód, a tak lze nabít kreditem. Dá se pak používat k placení v menze, ve školní kopírce apod. Zároveň lze používat i jako karta do knihovny a není nutné si s ním zakládat tramvajenku, stačí si pouze dokoupit kupon na MHD. Bez průkazu studenta si nebudete moci zapisovat předměty.

Jak si mám sestavit rozvrh?

Začátkem semestru v systému SIS UK (modul Rozvrh NG). Je třeba sledovat Karolinku, aby student splnil potřebných 180 kreditů během bakalářského studia či 120 kreditů během navazujícího studia magisterského. Je třeba absolvovat všechny uvedené povinné předměty, zbylé kredity je možné získat absolvováním povinně volitelných a volitelných předmětů. Jednotlivé instituty nabízí pro jimi studované obory též doporučené rozvrhy, případně doporučují určité předměty pro studium v příslušném ročníku.

Obvyklý postup v bakalářském studiu bývá takový, že si student v prvním ročníku zapisuje povinné předměty. Jedná se zejména o úvody a základní informace potřebné k proniknutí do oboru. Ve druhém ročníku si studenti k povinným předmětům zapisují i povinně volitelné a volitelné, které jsou specializovanější a odpovídají studentovým zájmům. Ve třetím ročníku již zbývá předmětů o něco méně, aby měl student více času na vypracování bakalářské práce a přípravy ke státním závěrečným zkouškám.

Zároveň je důležité sledovat tzv. prerekvizity. To jsou předměty, které je třeba mít již absolvované k zapsání daného kurzu. Korekvizitou se míní předmět, kterým se dá kurz nahradit.

Co znamenají údaje u jednotlivých předmětů v Karolince / rozvrhu?

Předměty se dělí do tří kategorií: povinné (zkratka P), povinně volitelné (PV) a volitelné (V). Povinné předměty je třeba absolvovat všechny. Z povinně volitelných si může student vybrat několik předmětů dle svého zájmu. Mezi volitelné předměty patří všechny předměty na Fakultě sociálních věd UK a na všech ostatních fakultách UK. U každého předmětu je udán počet kreditů, který student získá úspěšným ukončením předmětu nezávisle na výsledné známce.

Předmět lze ukončit zkouškou, zápočtem či klasifikovaným zápočtem. Zkoušky mívají obvykle písemnou či ústní formu, která testuje znalosti studenta. Zápočty a klasifikované zápočty mohou být například seminární práce či nějaký výzkum. Ve všech příkladech však závisí na vyučujícím, který určuje podmínky ukončení předmětu. Tyto podmínky bývají uvedeny v sylabu u předmětu v SIS UK, anebo se je student dozví na úvodní hodině. Dále je rozdíl mezi přednáškami a semináři. Přednášky jsou otevřeny většímu počtu studentů, obvykle probíhají tak, že vyučující přednáší, a často není sledována prezence. Semináře bývají otevřené pro menší okruh studentů, aby byl dán větší prostor účastníkům – k jejich dotazům k učivu i k samostatné tvorbě. Zde už bývá prezence často vyžadována.

Rozsah udává čas věnovaný předmětu za jeden týden. Na prvním místě je čas věnovaný přednášce a na druhém čas věnovaný semináři. Ačkoli je obvyklé trvání jedné přednášky či semináře 80 minut, jedna jednotka uvádí 40 minut.

Kód předmětu je zaznamenáván do informačního systému. Každý předmět má svůj specifický kód.

Jak si mám zapsat předměty?

Předměty se zapisují v SIS UK . Login a heslo student získá v kterémkoliv Informačním centru při vyzvednutí svého studentského průkazu. Zápis předmětů probíhá před zahájením daného semestru a v jeho prvním týdnu. V tomto období tak lze zápis předmětů ještě průběžně měnit.

 

Lze uznat předmět, který jsem již absolvoval/a mimo FSV, anebo se jej absolvovat chystám?

Pokud jste již absolvovali obdobný kurz (například pokud student, který studuje zároveň VŠE, nechce na FSV  absolvovat kurz Úvod do ekonomie), je možné si zažádat o jeho uznání. Formuláře potřebné k uznání předmětů lze nalézt v sekci Formuláře. U již absolvovaného předmětu je potřeba doložit jeho ukončení zápisem v indexu z dané školy či výpisem potvrzeným ze studijního odděleni. U volitelného předmětu je potřeba zápis daným vyučujícím působícím mimo FSV. Index či potvrzený výkaz společně s formulářem je potřeba donést garantovi k případnému uznání a podpisu. Podepsaný formulář se pak donese na studijní oddělení.

Počty kreditů za již absolvovaný předmět se shodují s počtem kreditů, který předmět nahrazuje. Počty kreditů u volitelných předmětů mimo FSV se však mohou různit. Bližší informace podá garant.

Uznávají se předměty z předchozího studia hodnocené klasifikačními stupni A (1), B (1), C (2), D(2), E (3)  (příp. ekvivalentními číselnými stupni). Lhůta pro možnost uznání kontroly studia předmětu podle čl. 8 odst. 16 studijního a zkušebního řádu univerzity se stanoví na pět let v případě studia v bakalářském programu, čtyři roky v případě studia v navazujícím magisterském programu a šest let v případě studia v doktorském studijním programu. Takto uznaná splněná studijní povinnost se započítává do celkových studijních povinností i do povinností pro zápis do dalšího úseku studia (tj. přidělují se kredity – POS čl. 6 odst.12). Nemá vliv na výpočet prospěchového stipendia, ani na studijní průměr studenta.

Lze uznat předmět, který jsem absolvoval/a v průběhu zahraniční stáže?

1. Pokud budou o uznání předmětů žádat studenti, kteří jsou vysláni ke studiu do zahraničí v rámci programů Erasmus, mezifakultních a meziuniverzitních dohod a CEEPUS, musí s garantem vyplnit formulář Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí a nechat jej potvrdit proděkankou pro studijní záležitosti. Na základě potvrzeného protokolu dle předchozí věty provede studijní oddělení po předložení protokolu úřední zápis absolvování předmětů do systému SIS UK.

 

2. Pro uznání předmětů u studentů, kteří odjeli na pobyt, na který nebyli fakultou vysláni, je nutno do jednoho měsíce po příjezdu si nechat uznat předměty. Musí s garantem vyplnit formulář Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí a nechat jej potvrdit proděkankou pro studijní záležitosti. Na základě potvrzeného protokolu dle předchozí věty provede studijní oddělení po předložení protokolu úřední zápis absolvování předmětů do systému SIS UK.

 

Kredity přiznané v zahraničí se započítávají do minimálních studijních povinností a známky, které garant na základě výsledků v zahraničí stanoví, platí pro výpočet prospěchového stipendia za daný úsek studia.

Lze na FSV navštěvovat tělocvik?

FSV nenabízí výuku tělocviku. Je však možné se přihlásit na jeden sportovní kurz za semestr v rámci Filozofické fakulty prostřednictvím SIS. Nabídku sportů naleznete vždy začátkem předmětů na FF. Pozor, kapacity jednotlivých předmětů bývají omezené, a tak s výběrem příliš neotálejte. Obdobně se lze přihlásit i na sportovní výjezdy, které opět naleznete na webu KTV FF.

Lze využít i nabídku tělocviku na Právnické fakultě. PF přidělí pro studenty FSV každý semestr cca 100 míst na předmětu HV2001 (HV2003) v zimním semestru, HV2002 (HV2004) v letním semestru. Aktuální nabídku lze najít v anotaci předmětu JTV001, který slouží k předregistraci těchto míst. Předregistrace proběhne v SIS na kodu předmětu JTV001, ta pak bude  správcem SIS do 1.týdne výuky (v zimním semestru) a do 1.týdne výuky (v letním semestru) do studijního informačního systému na právnické fakultě.

Co je to imatrikulace?

Na vysoké škole kromě zápisu na studijním oddělení probíhá i slavnostní přivítání nových ročníků, kterému se říká imatrikulace. Tento obřad se koná pravidelně v Karolinu tj. v historické budově Univerzity Karlovy na Ovocném trhu. Přesný termín imatrikulace stanoví vždy harmonogram akademického roku. Více informací o imatrikulaci najdete v sekci Imatrikulace.

Kde seženu skripta?

Skripta nebývají na FSV obvyklá. Vyučující vždy zveřejní seznam povinné a doporučené četby k jednotlivým předmětům. Knihy není nutné kupovat, protože v Jinonicích, na Hollaru i v Opletalově ul. se nacházejí dobře vybavené knihovny. Pokud nenajdete svazek v absenční knihovně, zkuste se po něm podívat v prezenční studovně. Někteří vyučující taktéž zveřejňují studijní materiál ke stažení na internetu. Nejčastěji používanými jsou servery Samba a Moodle.

Více o knihovnách najdete zde . 

Jak si zapíšu cizí jazyky?

Cizí jazyky zajišťuje Centrum jazykové přípravy. Počet a typ jazyků, které musí student absolvovat, vymezuje vždy studijní plán jeho studijního oboru, který naleznete v Karolince. Délka výuky jednoho cizího jazyka bývá dva semestry.

Jak je to na FSV s využitím počítačů?

V Hollaru a Opletalově ul. je k dispozici fakultní síť UK. Pokud potřebujete získat heslo k počítačům, využijte poradny Oddělení IT , případně jej lze nastavit přes systém CAS . Pokud máte vlastní notebook, lze se zdarma připojit k síti Eduroam.

 

Můžu v rámci studia na FSV vyjet někam do ciziny?

Studium v cizině se vřele doporučuje. Každý student má právo jednou za studium vyjet na zahraniční univerzitu v rámci programu Erasmus. Mimo Erasmus jsou však nabízeny i různé jiné příležitosti, například i možnost účasti na letní škole. Je tak potřeba pravidelně sledovat oddělení zahraničních styků FSV.

Lze získat na FSV nějaké finanční stipendium?

Ano, na FSV existuje hned několik druhů stipendií. Začátkem prosince nového akademického roku nejlepší studenti získávají od fakulty prospěchové stipendium za studijní výsledky v minulém akademickém roce. O toto stipendium není třeba žádat, studenti s nejlepšími studijními výsledky se automaticky generují ze studijního informačního systému. Jejich seznam je obvykle znám v listopadu. Dalšími stipendii jsou ubytovací a sociální stipendia. O ta je nutno požádat na webu. K těmto aplikacím lze opět získat heslo v systému CAS.

Další možností jsou stipendia zvláštního zřetele za účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií, mezinárodní spolupráce, vynikající sportovní výsledky, reprezentaci univerzity nebo příkladné občanské činy atd. Formulář pro tato stipendia naleznete v sekci Formuláře (č.14). Popis stipendií a příslušných předpisů je zde.

 

Kde se dozvím, co se na škole děje?

Problémy studentů se snaží řešit studentské samosprávy jednotlivých institutů. Zároveň je možné se obracet na  Akademický senát FSV, který je složen ze zástupců pedagogů i studentů jednotlivých oborů. Je velmi důležité se zúčastnit voleb do těchto orgánů, jak účastí ve volbách, tak třeba i vlastní kandidaturou. 

Kde si mohu stěžovat, pokud se mi něco na FSV nelíbí?

V první řadě se obraťte na představitele fakulty (zejména děkana a proděkanku pro studijní záležitosti, kteří rádi vaši stížnost vyslechnou a budou se snažit ji vyřešit. Zároveň je možné se obracet na  Akademický senát FSV. Lze využít také schránek pro anonymní podněty v budově Hollar (v přístupové chodbě), v budově Opletalova (naproti vchodu) a v Jinonicích (v přízemí vpravo od vrátnice, bílé kovové schránky).