Formuláře (bc., mgr.)

1. Žádost (obecná)

 • Formulář Žádost 
 • Žádost lze poslat poštou k rukám studijní referentky, nebo podat osobně skrz podatelnu (budova Hollar, vedle vrátnice).

 

2. Žádost o dodatečný zápis do předmětu

Formulář ve formátu WORD Žádost o dodatečný zápis do předmětu 

Formulář ve formátu Word - studentům je zakázáno jakkoliv měnit obsah formuláře!

Formulář ve formátu PDF Žádost o dodatečný zápis do předmětu
Formulář v PDF obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.
 

 • Student si žádost vyplní na PC a vytiskne, sežene si vyjádření vyučujícího a garanta oboru, poté doručí žádost do požadovaného termínu na studijní oddělení.
 • Dodatečná registrace do předmětu je možná pouze z omluvitelných důvodů (zejm. zdravotních) do konce šestého týdne výuky v daném semestru – viz. Pravidla pro organizaci studia čl. 5, odst. 3. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Důvody, které v žádosti uvádíte, musí být doloženy příslušným potvrzením. Žádost je určena pro zápis jednoho předmětu.

 

3. Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS

Formulář ve formátu WORD Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS 

Formulář ve formátu Word - studentům je zakázáno jakkoliv měnit obsah formuláře!

 • Student si žádost vyplní na PC a vytiskne, sežene si vyjádření vyučujícího a garanta oboru, poté doručí žádost do požadovaného termínu na studijní oddělení.
 • Žádat je možné ze závažných důvodů (zejm. zdravotních) o výmaz registrace předmětu. Tuto žádost může podat student nejpozději do třetího týdne zkouškového období příslušného semestru. Podmínkou pro schválení žádosti o výmaz předmětu je souhlas vyučujícího a garanta studijního oboru a dále skutečnost, že student se ani jednou nepokusil splnit zápočet nebo zkoušku z příslušného předmětu. Zdravotní důvody je nutno doložit potvrzením o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nebo lékařskou zprávou vystavenými ošetřujícím lékařem případně nemocnicí – viz. Pravidla pro organizaci studia čl. 5, odst. 3. Žádost je určena pro výmaz jednoho předmětu.

 

4. Ukončení studia

 • Formulář Ukončení studia 
 • Pokud chcete své studium na FSV ukončit, je třeba formulář doručit s vlastnoručním podpisem na podatelnu Hollar (buď osobně nebo prostřednictvím pošty).
 • Dnem ukončení studia na FSV je den doručení prohlášení o zanechání studia na FSV.

5. Potvrzení o studiu

UPOZORNĚNÍ!!!

Vážení studenti,  papírové formuláře Potvrzení o studiu studijní oddělení již nevydává!!!!

Jak získat potvrzení o studiu? 

 • Po přihlášení do SIS volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF obyčejné - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument). Potvrzení si vytiskněte a přijďte si je nechat na studijním oddělení potvrdit.
  • Lze si nastavit akademický rok. Lze tisknout i potvrzení o studiu jeden rok zpětně.
  • Pokud budete chtít toto potvrzení v angličtině, stačí si přepnout SIS do anglického jazyka (pravý horní roh SISu) a potvrzení vygenerovat znovu.
 • Po přihlášení do SIS volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF s elektronickým podpisemZobrazit (vytvoří se PDF dokument opatřený el. podpisem). Potvrzení o studiu opatřené elektronickou uznávanou značkou můžete zaslat elektronicky a nebo si jej nechat ověřit  a vytisknout na libovolném kontaktním místě Czech Pointu. 
  • Více informací naleznete zde.
  • Potvrzení je anglicko-české.

Potvrzení o studiu prvotně tiskněte ze SISu, potvrzení níže používáte v případě doplnění dalších údajů na potvrzení (např. datum zápisu do studia a informace o přerušení studia) nebo zpětného potvrzení o studiu. Formuláře jsou ve formátu PDF a obsahují volná pole pro doplnění osobních údajů. Formulář si vyplňte v PC a následně si jej nechte potvrdit na studijním oddělení.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2016/2017 (1.10.2016 - 30. 9. 2017) nový formulář 25.8.2016

Potvrzení o studiu na akademický rok 2015/2016 (1.10.2015 - 30. 9. 2016) nový formulář 25.8.2016

Potvrzení o studiu na akademický rok 2014/2015 (1.10.2014 - 30. 9. 2015)

Potvrzení o studiu na akademický rok 2017/2018 (1.10.2017 - 30. 9. 2018) nový formulář 28.8.2017

 

6. Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu

Formulář ke stažení: Formulář WORD a nebo ve formátu PDF-dopisovatelné
Formulář v PDF obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

 

 • Formulář slouží k uznání jednoho předmětu. Studentům je zakázáno jakkoliv měnit formulář!
 • Lhůta pro možnost uznání: 5 let v případě bakalářského studia, 4 roky v případě magisterského studia a 6 let v případě doktorského studia. (POS, čl. 10a). Počítá se od data splnění zkoušky.
 • Nelze uznávat předměty, které má student nesplněné (klasifikace 4 + propadlé termíny).
 • slouží k uznávání předmětů z jiných vysokých škol, případně i z FSV z dřívějšího nebo souběžného studia
 • schvaluje garant oboru na základě formuláře „protokol o splnění studijních povinností v dřívějším studiu“ se všemi potřebnými přílohami (sylabus, potvrzení o splnění) a doporučením/nedoporučením + podpisem vyučujícího daného předmětu. Vyučující posoudí podobnost předmětu se svým předmětem na základě sylabu a doporučí/nedoporučí garantovi oboru předmět uznat. Rozhodující je podpis garanta.
 • k žádosti je nutno přiložit sylabus předmětu a kopii dokladu stvrzujícího absolvování předmět na jiné VŠ (index, výpis zkoušek apod.), garantovi je třeba ukázat originál dokladu
 • předměty se uznávají na začátku semestru (na začátku výuky daného předmětu)
 • Takto uznané splněné studijní povinnosti se započítávají do celkových studijních povinností i do povinností pro zápis do dalšího úseku studia (tj. přidělují se kredity – POS čl. 15 bod 3).
 • Nemají vliv na výpočet prospěchového stipendia a neprojeví se ani ve studijním průměru studenta (platné od března 2016).
 • žádost se všemi přílohami student odnese na studijní oddělení

Bez uvedených náležitostí nemůže dojít k uznání předmětů!!! Kredity za uznané předměty se počítají do celkových povinností i do povinností vymezených v čl. 4 pro zápis do dalšího úseku studia, tedy i do minimálního počtu kreditů potřebného pro postup do dalšího ročníku studia!!!

7. Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v rámci CŽV (placený studijní pobyt)

 • Formulář
 • Protokol používají studenti, kteří byli přijati do řádného studia na základě výborných výsledků v rámci placeného studijního pobytu. Předměty splněné v rámci studijního pobytu si mohou studenti nechat uznat v řádném studiu na základě tohoto formuláře.

 

8. Předměty zapsané na jiné fakultě UK nad rámec limitu volitelných

Kdy a jak mám tento formulář použít?

A) Slouží k možnosti studia předmětů zapsaných na jiných fakultách UK v příslušném semestru nad rámec počtu kreditů u volitelných předmětů (tj. při více než 9 kreditech z volitelných předmětů v rámci příslušného akademického roku)

 • žádost musí podepsat garant, bez toho nebudou kredity za tyto předměty započteny do celkových povinností splněných během studia
 • předmět si musí student zapsat přes SIS UK (případně požádat o jeho registraci na studijním oddělení, pokud zápis není povolen)
 • pokud splnění předmětu není zapsáno v SIS UK, dokládá student tuto skutečnost  podpisem od vyučujícího na formuláři
 • žádost student odnese na studijní oddělení

 

B) Tento formulář lze užít i pro případ, kdy si student zapisuje volitelný předmět mimo FSV UK v rámci povoleného limitu (tj. do 9 kreditů ročně) a příslušná fakulta UK nezapisuje výsledky zkoušek do SIS. Do archu si nechá vyučujícím potvrdit v kolonce podpis garanta splnění předmětu a přinese jej na studijní oddělení.

 

9. Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí

Formulář-cz verzeFormulář-en verze 

Kdy a jak mám tento formulář použít?

 • student po příjezdu ze zahraničního pobytu dojde za garantem s transkriptem (seznam absolvovaných předmětů) a vyplní s ním protokol
 • garant určí počty kreditů a hodnocení uznaných předmětů
 • garant rozhodne, zda kurz bude uznán jako povinný kurz (v tom případě uvede název a kód kurzu vyučovaného na FSV a zkratku P), nebo jako povinně volitelný (v tomto případě má garant 2 možnosti buď určí konkrétní kurz nebo zvolí konkrétní kod povinně volitelné skupiny, do které má být uznaný předmět zařazen), u volitelného kurzu stačí uvést zkratku V
 • garant podepíše protokol
 • student odevzdá kopii transkriptu a podepsaný protokol na studijní oddělení
 • studenti v českém studijním programu si vyplňují český formulář, studenti v anglickém programu vyplňují anglický!

10. Přihláška ke státní zkoušce Bc., NMgr. a tiskopisy

Aktualizace: TW 25.5.2017

11. Uznaná doba rodičovství

 • Informace o uznané době rodičovství naleznete zde.
 • Formulář ke stažení zde.

Aktualizace: JH 26.7.2017

12. Přerušení studia

13. Účelová stipendia

Účelová stipendia - navrhují se pouze elektronicky v SIS (aktualizováno 19.6. 2017 Stanovská)

Aktualizované limity systém hlídá. Náhrada data narození centrálním číslem osoby. (25.5.2016 - Kot/ 19. 6. 2017 Stanovská)

14. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na speciální potřeby uchazeče

 • formulář Žádost o modifikaci přijímací zkoušky
 • Informace pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami
 • Pokud jste uchazeč o studium na FSV UK a v elektronické přihlášce jste zaškrtnul kolonku "Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu" tak je třeba na studijní oddělení doručit nejdéle do konce lhůty pro podávání přihlášek ke studiu žádost o modifikaci přijímacího řízení včetně příloh (vše originály nebo úředně ověřené kopie).
 • V případě dotazů či nejasností kontaktujte kontaktní osobu, která bude Vaše žádosti o modifikaci zpracovávat.

15. Žádost o prominutí přijímací zkoušky na navazující mgr. studium pro studenty FSV

 • Formulář žádosti o prominutí
 • Žádost je určena pouze pro studenty FSV UK, kteří končí své bakalářské studium v ak. r. 2016/2017 a hlásí se do navazujícího magisterského oboru (platí pouze v rámci stejného programu!!).
 • Do žádosti si doplníte základní údaje o sobě a dále vše dle pokynů v žádosti. Pokud nevíte požadovaný průměr, tak jej najdete v podmínkách přijímacího řízení pro daný obor.
 • Žádost vyplňte na PC, vytiskněte a podepište, poté ji nahrajte jako scan k elektronické přihlášce - do 31. 3. 2017. Tuto žádost je nutné přiložit k elektronické přihlášce k danému oboru do SIS, na později podané žádosti nebude brán zřetel.
 • Formulář žádosti je třeba přiložit k el. přihlášce ještě před tím, než přihlášku odešlete. Jakmile přihlášku odešlete, nepůjde Vám příloha přiložit.
 • Na náhradní termín přijímací zkoušky máte právo pouze v případě konání SZZk v červnu a zároveň nesplnění požadovaného průměru. Tzn. pokud si podáte žádost a nepůjdete na červnový termín SZZk, nemáte právo na náhradní termín přijímací zkoušky a jste zařazen na řádný termín přijímací zkoušky.

16. Dohoda o zabezpečení studentské praxe na pracovišti školitele

 • Je dokument určený pro ministerstva a ostatní úřady, kde  plánujete konat studijní praxi. Zahrnuje předmět, způsob plnění a dobu trvání dohody. Rovněž distribuci jak pro úřad, na kterém budete praxi konat (obvykle 2 paré), tak interní rozdělovník - pro institut a studijní oddělení. 
 • Vyplňte si dohodu podle skutečnosti, vytiskněte potřebný počet výtisků a nechte potvrdit na instituci, kde budete praxi konat a na fakultě. Nezapomeňte počítat s 1 výtiskem pro studijní oddělení, abychom Vám jej mohli založit do spisu.
 • Formulář Dohoda o zabezpečení studentské praxe

17. Vykonané zkoušky

 • Potvrzení o vykonaných zkouškách ( tisknout oboustranně)
 • Upozornění: Tento formulář slouží pouze pro dávné studenty a absolventy, kdy ještě nebyly jejich výsledky zaznamenány v SIS.

Ovládací prvky