Informace pro uchazeče se speciálními potřebami

Informace pro uchazeče se speciálními potřebami

Informace pro uchazeče se speciálními potřebami, kteří se hlásí na Fakultu sociálních věd UK. 

Podání žádosti o modifikaci přijímací zkoušky

Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo žádat o modifikaci přijímacího řízení kteréhokoliv studia. Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 odst. 1 a 2 Opatření rektora č. 23/2017) o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána jako součást přihlášky ke studiu.

Uchazeč v elektronické přihlášce zaškrtne kolonku "Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu" a zároveň podá elektronickou žádost (po podání přihlášky naleznete v sekci Průběh PŘ), jejíž přílohou bude tento formulář: Žádost o modifikaci přijímací zkoušky spolu s potřebnými dokumenty (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.). Pokud uchazeč nepodá žádost elektronicky, může ji spolu s potřebnými dokumenty (originály) zaslat na studijní oddělení FSV UK (Smetanovo nábř. 6, 11001 Praha 1) do konce období pro podávání přihlášek ke studiu.

Žádost posuzuje děkanka na základě doporučení oborového pracoviště, studijního oddělení, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v daném oboru, do kterého se uchazeč hlásí.

Obecně přitom platí, že modifikovaná přijímací zkouška by se měla od běžného postupu odlišovat jen v nejmenší nutné míře a celý postup musí být v souladu s Řádem přijímacího řízení UK a navazujícími předpisy. Modifikovat přijímací zkoušku lze jen na základě včas podané žádosti.

Žádost o modifikaci přijímací zkoušky je možné podat nejdéle do konce období pro podávání přihlášek ke studiu.

 

Žádost o modifikaci přijímací zkoušky

Modifikace Národních Srovnávacích Zkoušek přes společnost SCIO

NSZ pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Naší snahou je vyjít vstříc také všem uchazečům se specifickými nároky. Chceme pomoci uchazečům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, uchazečům s pohybovým hendikepem, případně jinak postiženým a uchazečům se specifickými poruchami učení. Spolupracujeme s odbornými pracovišti, která se na takovou pomoc specializují.

Uchazeči se specifickými nároky mohou NSZ vykonat přímo na těchto pracovištích. Absolvují stejný test ve stejném termínu jako všichni ostatní uchazeči. Podle daného hendikepu je zadání testu modifikováno do podoby, aby s ním uchazeč mohl pracovat. Také samotný průběh zkoušky je přizpůsoben danému hendikepu.


Místa a termíny konání

Místo konání zkoušky, stejně jako termín konání zkoušky, si zvolíte v průběhu samotné přihlášky k NSZ, jejíž součástí je i možnost požádat o specifické podmínky. Uchazeči se specifickými nároky se mohou přihlásit ke všem termínům zkoušek.


Přihláška a pozvánka

K NSZ se můžete přihlásit po kliknutí na odkaz "Přihlásit" na webových stránkách společnosti SCIO, případně telefonicky na čísle 234 705 555.

V přihlášce je třeba v tomto smyslu vyplnit potřebné údaje a omezení. Po vyplnění přihlášky a po provedení úhrady zkoušek předáme údaje specializovanému pracovišti. Zástupce pracoviště se s vámi v období 14 dnů před zkouškou spojí.

Týden před zkouškou obdržíte e-mailem pozvánku ke zkouškám (bude také dostupná v osobním profilu na ww.scio.cz/nsz). V pozvánce bude uvedeno místo konání zkoušky, termín a čas a veškeré informace potřebné pro její vykonání.


Specifické poruchy učení a NSZ

Pokud se domníváte, že vám naše testy mohou působit potíže znamenající znevýhodnění, označte v přihlášce, že potřebujete upravené podmínky a pošlete na adresu scio@scio.cz zprávu z vyšetření z pedagogicko psychologické poradny nebo od neurologa. Zpráva nesmí být starší dvou let. Důležité jsou také relevantní lékařské zprávy (zrak, sluch, pohyb, psychické obtíže...). 

Posouzení zdravotní dokumentace provádí Scio ve spolupráci se Střediskem pro pomoc uchazečům se specifickými nároky Teiresiás Brno. Pokud se bude jednat z vaší strany o oprávněné nároky, je možné zkoušky vykonat v centrech pro hendikepované uchazeče v Praze, Brně a Ostravě.

Zdroj: www.scio.cz

Kontaktní osoby

Michala Maturová, DiS.

E-mail: specialni.potreby@fsv.cuni.cz

           Telefon: 222 112 188

Místnost: č. 209, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem

Mgr. Kateřina Vovsová  Mgr. Denisa Šmejkalová

E-mail: katerina.vovsova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 276

Místnost: č. 205, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem

E-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 237

Místnost: č. 205, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem

 

Přijetí do studia na FSV

Studenti, kteří jako uchazeči žádali o modifikaci přijímacího řízení, se přijetím ke studiu na FSV UK stali potencionálními studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

Úkolem kontaktní osoby pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami je kontaktovat tyto studenty po jejich přijetí a zapsání na FSV UK a zjistit, zda mají zájem být evidováni jako studenti se speciálními potřebami. Pokud s tím budou souhlasit, kontaktní osoba pomůže studentovi zajistit funkční diagnostiku a dále pak mu bude k dispozici pro zprostředkování komunikace či jednání s vyučujícími o případné modifikaci studijních podmínek.

Informace pro studenty se speciální potřebami na FSV UK

Důležité informace a odkazy

V budově Hollar byly v prosinci 2015 nainstalovány nové bezbariérové dveře do knihovny FSV UK (při vchodu z nádvoří) a přístup na bezbariérové WC je možný pouze s euroklíči (v případě nutnosti jsou na vrátnici budovy).

Pomůcky v knihovně: V knihovně FSV UK v budově Hollar je umístěn počítač, který obsahuje kamerovou lupu a software pro usnadnění čtení.

K prostudování doporučujeme:

Opatření rektora č. 23/2017 - Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově

Webové stránky UK určené pro studenty se speciálními potřebami

 

Centrum CAROLINA

Centrum Carolina je určeno všem studentům, kteří se v průběhu studia dostanou do situace, kdy potřebují s něčím pomoci. Věnují se především podpoře osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním, ale obrátit se na ně může úplně každý, koho v průběhu studia postihnou jakékoliv komplikace.

 

Ovládací prvky