Informace pro uchazeče se speciálními potřebami

Informace pro uchazeče se speciálními potřebami

Informace pro uchazeče se speciálními potřebami, kteří se hlásí na Fakultu sociálních věd UK. 

Podání žádosti o modifikaci přijímací zkoušky

Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo žádat o modifikaci přijímacího řízení kteréhokoliv studia. Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 odst. 1 a 2 Opatření rektora č. 23/2017) o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána jako součást přihlášky ke studiu.

Uchazeč v elektronické přihlášce zaškrtne kolonku "Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu" a zároveň podá elektronickou žádost (po podání přihlášky naleznete v sekci Průběh PŘ), jejíž přílohou bude tento formulář: Žádost o modifikaci přijímací zkoušky spolu s potřebnými dokumenty (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.). Pokud uchazeč nepodá žádost elektronicky, může ji spolu s potřebnými dokumenty (originály) zaslat na studijní oddělení FSV UK (Smetanovo nábř. 6, 11001 Praha 1) do konce období pro podávání přihlášek ke studiu.

Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště, studijního oddělení, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v daném oboru, do kterého se uchazeč hlásí.

Obecně přitom platí, že modifikovaná přijímací zkouška by se měla od běžného postupu odlišovat jen v nejmenší nutné míře a celý postup musí být v souladu s Řádem přijímacího řízení UK a navazujícími předpisy. Modifikovat přijímací zkoušku lze jen na základě včas podané žádosti.

Žádost o modifikaci přijímací zkoušky je možné podat nejdéle do konce období pro podávání přihlášek ke studiu.

 

Kontaktní osoby a studijní poradci pro studium pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami

Mgr. Kateřina Vovsová Mgr. Denisa Šmejkalová

E-mail: katerina.vovsova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 276

Místnost: č. 205, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

E-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 237

Místnost: č. 205, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

 

Přijetí do studia na FSV

Studenti, kteří jako uchazeči žádali o modifikaci přijímacího řízení, se přijetím ke studiu na FSV UK stali potencionálními studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

Úkolem kontaktní osoby pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami je kontaktovat tyto studenty po jejich přijetí a zapsání na FSV UK a zjistit, zda mají zájem být evidováni jako studenti se speciálními potřebami. Pokud s tím budou souhlasit, kontaktní osoba pomůže studentovi zajistit funkční diagnostiku a dále pak mu bude k dispozici pro zprostředkování komunikace či jednání s vyučujícími o případné modifikaci studijních podmínek.

Informace pro studenty se speciální potřebami na FSV UK

Důležité informace a odkazy

V budově Hollar byly v prosinci 2015 nainstalovány nové bezbariérové dveře do knihovny FSV UK (při vchodu z nádvoří) a přístup na bezbariérové WC je možný pouze s euroklíči (v případě nutnosti jsou na vrátnici budovy).

Pomůcky v knihovně: V knihovně FSV UK v budově Hollar je umístěn počítač, který obsahuje kamerovou lupu a software pro usnadnění čtení.

K prostudování doporučujeme:

Opatření rektora č. 23/2017 - Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově

Webové stránky UK určené pro studenty se speciálními potřebami

Obrátit se můžete rovněž na kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na jednotlivých fakultách, nebo pracovníky Kanceláře pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami.

Centrum CAROLINA

Kancelář pro studenty se speciálními potřebami najdete na adrese Slavíkova 22, 130 00 Praha 3.  

Žádost o modifikaci přijímací zkoušky

Ovládací prvky