Formuláře (Bc., Mgr.)

UPOZORNĚNÍ

Všechny typy žádostí se podávají  pouze v písemné podobě do podatelny fakulty (osobně nebo poštou). Na vyřízení žádostí je 30 dní, dalších 30 dní na nabytí právní moci rozhodnutí (po doručení). Proto prosíme, nenechávejte řešení svých studijních záležitostí na poslední chvíli. 

1. Žádost (obecná)

2. Žádost o přerušení

Formulář žádost o přerušení

Formulář ve formátu Word - studentům je zakázáno jakkoliv měnit obsah formuláře!

Formulář ve Word obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

 

Při žádosti o přerušení ze zdravotních důvodů je potřeba doložit lékařské potvrzení. 

Při žádosti o přerušení z důvodu těhotenství  je potřeba doložit těhotenskou průkazku.

Při žádosti o přerušení z důvodu porodu/ rodičovství  je potřeba doložit rodný list dítěte.

Informace k přerušení studia naleznete zde

updated MS 4.11.2019

3. Žádost o dodatečný zápis do předmětu

Formulář ve formátu WORD Žádost o dodatečný zápis do předmětu
Formulář ve formátu Word - studentům je zakázáno jakkoliv měnit obsah formuláře!

Formulář ve Word obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

 • Student si žádost vyplní na PC a vytiskne, sežene si vyjádření vyučujícího oboru, poté doručí žádost do požadovaného termínu na studijní oddělení.
 • Dodatečná registrace do předmětu je možná pouze z omluvitelných důvodů (zejm. zdravotních) do konce šestého týdne výuky v daném semestru – viz. Pravidla pro organizaci studia čl. 5, odst. 3. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Důvody, které v žádosti uvádíte, musí být doloženy příslušným potvrzením. Žádost je určena pro zápis jednoho předmětu.

 

4. Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS

 

Formulář ve formátu WORD Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS
Formulář ve formátu Word - studentům je zakázáno jakkoliv měnit obsah formuláře!

Formulář ve Word obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

 • Student si žádost vyplní na PC a vytiskne, sežene si vyjádření vyučujícího a garanta oboru, poté doručí žádost do požadovaného termínu na studijní oddělení.
 • Žádat je možné ze závažných důvodů (zejm. zdravotních) o zrušení zápisu předmětu. Tuto žádost může podat student nejpozději do konce zkouškového období příslušného semestru. Podmínkou pro schválení žádosti o výmaz předmětu je souhlas vyučujícího a garanta studijního oboru a dále skutečnost, že student se ani jednou nepokusil splnit zápočet nebo zkoušku z příslušného předmětu, zároveň ani nezapočal plnit povinnosti pro jejich splnění. Zdravotní důvody je nutno doložit potvrzením. Pravidla pro organizaci studia čl. 5, odst. 3.
 • Žádost je určena pro výmaz jednoho předmětu.

 

5. Ukončení studia

 • Formulář Ukončení studia 
 • Pokud chcete své studium na FSV ukončit, je třeba formulář doručit s vlastnoručním podpisem na podatelnu Hollar (buď osobně nebo prostřednictvím pošty).
 • Dnem ukončení studia na FSV je den doručení prohlášení o zanechání studia na FSV.

6. Potvrzení o studiu

Vážení studenti,  papírové formuláře Potvrzení o studiu studijní oddělení již nevydává!!!!

Jak získat potvrzení o studiu? 

 • Po přihlášení do SIS volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF obyčejné - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument). Potvrzení si vytiskněte a přijďte si je nechat na studijním oddělení potvrdit.
  • Lze si nastavit akademický rok. Lze tisknout i potvrzení o studiu jeden rok zpětně.
  • Pokud budete chtít toto potvrzení v angličtině, stačí si přepnout SIS do anglického jazyka (pravý horní roh SISu) a potvrzení vygenerovat znovu.
 • Po přihlášení do SIS volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF s elektronickým podpisemZobrazit (vytvoří se PDF dokument opatřený el. podpisem). Potvrzení o studiu opatřené elektronickou uznávanou značkou můžete zaslat elektronicky a nebo si jej nechat ověřit  a vytisknout na libovolném kontaktním místě Czech Pointu. 
  • Více informací naleznete zde.
  • Potvrzení je anglicko-české.
 • Tisk potvrzení na studijním oddělení je zpoplatněn opatřením děkanky 52/2018.

Potvrzení o studiu prvotně tiskněte ze SISu, potvrzení níže používáte v případě doplnění dalších údajů na potvrzení (např. datum zápisu do studia a informace o přerušení studia) nebo zpětného potvrzení o studiu. Formuláře jsou ve formátu PDF a obsahují volná pole pro doplnění osobních údajů. Formulář si vyplňte v PC a následně si jej nechte potvrdit na studijním oddělení.

Potvrzení o studiu na akademický rok 2016/2017 (1.10.2016 - 30. 9. 2017) nový formulář 25.8.2016
Potvrzení o studiu na akademický rok 2015/2016 (1.10.2015 - 30. 9. 2016) nový formulář 25.8.2016
Potvrzení o studiu na akademický rok 2014/2015 (1.10.2014 - 30. 9. 2015)
Potvrzení o studiu na akademický rok 2017/2018 (1.10.2017 - 30. 9. 2018) nový formulář 28.8.2017

Potvrzení o studiu na akademický rok 2018/2019 (1.10.2018 - 30. 9. 2019) nový formulář 29.8.2018

Potvrzení o studiu na akademický rok 2019/2020 (1.10.2019 - 30. 9. 2020) nový formulář 04.12.2019

 

7. Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu

Formulář ke stažení: Formulář WORD 

 • Formulář slouží k uznání jednoho předmětu. Studentům je zakázáno jakkoliv měnit formulář!

Formulář ke stažení: Formulář WORD  (hromadný formulář při opakování stejného oboru)

 • Formulář slouží k uznání více předmětů. Studentům je zakázáno jakkoliv měnit formulář!

 

 • Lhůta pro možnost uznání: 5 let v případě bakalářského studia, 4 roky v případě magisterského studia a 6 let v případě doktorského studia. (POS, čl. 6 odst. 9 a 10). Počítá se od data splnění zkoušky.
 • Nelze uznávat předměty, které má student nesplněné (klasifikace 4 / F + propadlé termíny).
 • Slouží k uznávání předmětů z jiných vysokých škol, případně i z FSV z dřívějšího nebo souběžného studia
 • Nutné vyjádření vyučujícího, na základě jeho doporučení schvaluje garant (v případě použití hromadného formuláře při opakování stejného oboru, není nutné vyjádření vyučujícího)
 • Schvaluje garant oboru na základě formuláře „protokol o splnění studijních povinností v dřívějším studiu“ se všemi potřebnými přílohami (sylabus, potvrzení o splnění) 
 • K žádosti je nutno přiložit sylabus předmětu a kopii dokladu stvrzujícího absolvování předmět na jiné VŠ (index, výpis zkoušek apod.), garantovi je třeba ukázat originál dokladu
 • Předměty se uznávají na začátku semestru (na začátku výuky daného předmětu)
 • Takto uznané splněné studijní povinnosti se započítávají do celkových studijních povinností i do povinností pro zápis do dalšího úseku studia (tj. přidělují se kredity).
 • Nemají vliv na výpočet prospěchového stipendia a neprojeví se ani ve studijním průměru studenta (platné od března 2016).
 • Žádost se všemi přílohami student odnese na studijní oddělení

Formulář obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

Bez uvedených náležitostí nemůže dojít k uznání předmětů!!! 

8. Protokol o uznání studijních povinností (volitelných předmětů) absolvovaných v dřívějším studiu

Formulář ke stažení: Formulář WORD 

 • Formulář slouží k uznání volitelných předmětů z jiné fakulty UK. Studentům je zakázáno jakkoliv měnit formulář!
 • Lhůta pro možnost uznání: 5 let v případě bakalářského studia, 4 roky v případě magisterského studia a 6 let v případě doktorského studia. (POS, čl. 6 odst. 9 a 10). Počítá se od data splnění zkoušky.
 • Nelze uznávat předměty, které má student nesplněné (klasifikace 4 / F + propadlé termíny).
 • Slouží k uznávání předmětů z jiné fakulty UK z dřívějšího nebo souběžného studia
 • Schvaluje proděkan pro studijní záležitosti na základě formuláře „protokol o splnění studijních povinností (volitelných předmětů) v dřívějším studiu“ se všemi potřebnými přílohami (potvrzení o splnění) 
 • Nedílnou součástí protokolu je výpis ze SIS potvrzující žádané. Dle čl. 5, odst. 4 SZŘ UK jsou předměty absolvované na jiné fakultě UK předměty volitelnými.
 • Takto uznané splněné studijní povinnosti se započítávají do celkových studijních povinností i do povinností pro zápis do dalšího úseku studia (tj. přidělují se kredity).
 • Nemají vliv na výpočet prospěchového stipendia a neprojeví se ani ve studijním průměru studenta (platné od března 2016).
 • Žádost se všemi přílohami student odnese na podatelnu odkud bude předána studijnímu oddělení

Formulář obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

Bez uvedených náležitostí nemůže dojít k uznání předmětů!!! 

9. Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v rámci celoživotního vzdělávání (studijního pobytu) na FSV UK

 • Formulář
 • Protokol používají studenti, kteří byli přijati do řádného studia na základě výborných výsledků v rámci placeného studijního pobytu. Předměty splněné v rámci studijního pobytu si mohou studenti nechat uznat v řádném studiu na základě tohoto formuláře.

10. Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí

Formulář-cz verzeFormulář-en verze 

Kdy a jak mám tento formulář použít?

 • Student si po příjezdu ze zahraničního pobytu vyplní protokol a společně s transkriptem (seznam absolvovaných předmětů) ho předloží garantovi.
 • Garant určí počty kreditů a hodnocení uznaných předmětů
 • Garant rozhodne, zda kurz bude uznán jako povinný kurz (v tom případě uvede název a kód kurzu vyučovaného na FSV a zkratku P), nebo jako povinně volitelný (v tomto případě má garant 2 možnosti buď určí konkrétní kurz nebo zvolí konkrétní kod povinně volitelné skupiny, do které má být uznaný předmět zařazen), u volitelného kurzu stačí uvést zkratku V
 • Garant podepíše protokol
 • Student odevzdá kopii transkriptu a podepsaný protokol na studijní oddělení
 • Studenti v českém studijním programu si vyplňují český formulář, studenti v anglickém programu vyplňují anglický!
 • Jak zjistím kód studijního plánu?

11. Různé

12. Přihláška ke státní zkoušce Bc. a NMgr.

 • Přihlašování ke státní zkoušce probíhá pouze elektronicky přes SIS. Návody. (Přihlašování k elektronicky vedeným SZZ).

Aktualizace: MS 4. 12. 2019

13. Uznaná doba rodičovství

 • Formulář Oznámení o těhotenství/narození dítěte/ převzetí dítěte do péče -  ke stažení zde.

 

14. Stipendia

Stipendia - detailní informace ke stipendiím zde.

Navrhují se pouze elektronicky v SIS (mimo stipendium za účast na sportovních akcich a stipendium za účast na mezinárodní akci)

Aktualizované limity systém hlídá. Náhrada data narození centrálním číslem osoby. 

Formulář - žádost o stipendium za účast na sportovních akcích/ za účast na mezinárodních akcích 

Formulář  - návrh na výplatu stipendia na výzkum 

aktualizováno 17.1.2019 Hándlová, Stanovská

15. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na speciální potřeby uchazeče

16. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky na navazující Mgr. studium pro studenty FSV

 • Rozhodování ve věci upuštění od přijímací zkoušky se řídí dle článku 13 Řádu přijímacího řízení, žádost lze podat elektronicky v SIS v modulu Přijímací řízení (od 25.3.2020) i přes explicitně uvedenou formu v podmínkách PŘ.
 • Pro listinnou formu použijte tento formulář žádosti
 • Žádost je určena pouze pro studenty FSV UK, kteří končí své bakalářské studium v ak. r. 2019/2020 a hlásí se do navazujícího magisterského oboru (platí pouze v rámci stejného programu!!). Žádost je nutné podat v termínu 16.3.2020 až 20.4.2020

17. Dohoda o zabezpečení studentské praxe na pracovišti školitele

Praxi si vyřizují studující sami ve spolupráci s katedrou, která praxi požaduje. 

 • Dohoda je dokument určený pro ministerstva a ostatní úřady. Zahrnuje předmět, způsob plnění a dobu trvání dohody. Rovněž distribuci pro úřad, na kterém budete konat praxi a interní rozdělovník. 
 • Vyplňte si dohodu podle skutečnosti, vytiskněte potřebný počet výtisků  (měly by být 4 - 1x úřad, 1x studijní oddělení (zakládáme do spisu), 1x institut pokud bude chtít, 1x student (pokud bude chtít) a nechte potvrdit na instituci, kde budete praxi konat.
 • Dohodu pak předložte na katedře institutu, kde ji opatří průvodkou ke smlouvě, bez ní ji nemůžeme  potvrdit a zaevidovat. Zajistěte si všechny potřebné podpisy!!! 
 • Dohoda musí splňovat všechny formální náležitosti, na studijním oddělení se zkontroluje, přidělí se jí číslo, zaeviduje do SIS a předloží k podpisu paní děkance. Podepsaná se vrací zpět na katedru institutu, kde si ji vyzvedněte a předejte v místě praxe.
 • 1 výtisk a průvodkou zakládá studijní oddělení do spisu.

Některé instituty uzavírají rámcovou smlouvu o spolupráci při uskutečňování odborných studentský prací - informujte se i na tuto možnost.

kupř. je to možné na pražském CEFRES (Centre francais de recherche en sciences sociales) v rámci Smlouvy o francouzsko-české spolupráci mezi UK, AV ČR a francouzským výzkumným ústavem CNRS  - konkrétní umístění studentů není nutné smluvně řešit, ale garant Vám potvrdí Rozhodnutí o přidělení studenta.

18. Vykonané zkoušky

 • Potvrzení o vykonaných zkouškách ( tisknout oboustranně)
 • Upozornění: Tento formulář slouží pouze pro  studenty a absolventy,  jejichž výsledky nebyly ještě zaznamenány v SISu.

Ovládací prvky