Formuláře (Bc., Mgr.)

Formuláře (Bc., Mgr.)

UPOZORNĚNÍ

Pro podání žádosti nebo formuláře lze využít pouze jednu z níže uvedených možností:

 • osobně na podatelnu fakulty
 • poštou na podatelnu fakulty
 • datovou schránkou - identifikátor datové schránky: piyj9b4

Adresu a úřední hodiny podatelny naleznete zde.

Vždy je nutné doložit originál žádosti/formuláře s Vaším podpisem. Naskenované žádosti se NEPŘIJÍMAJÍ. Pokud budete řešit žádosti s garanty/vyučujícími na dálku a budete jim žádosti skenovat, vždy na fakultu dodejte Váš originál žádosti.

V případě, že svou žádost zasíláte datovou schránkou, dokument podepisovat nemusíte, Váš podpis je již ověřen přihlášením do datové schránky.

Mějte na paměti, že lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne podání na fakultu. Na přednostní vyřízení žádosti či vyřízení v kratším časovém intervalu není právní nárok.

Zároveň každé rozhodnutí nabývá právní moci 30 dnů po doručení studentce/studentovi. Proto prosíme, nenechávejte řešení svých studijních záležitostí na poslední chvíli. 

1. Žádost (obecná)

 • Formulář Žádost
 • Obecnou žádost můžete použít pro Ukončení přerušení studia, případně pro další případy, pro kterou žádost nenaleznete.

2. Žádost o přerušení

Formulář žádost o přerušení

Formulář ve formátu Word - je zakázáno jakkoliv měnit obsah formuláře!

Formulář ve Word obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

 

Při žádosti o přerušení ze zdravotních důvodů je potřeba doložit lékařské potvrzení. 

Při žádosti o přerušení z důvodu těhotenství  je potřeba doložit těhotenskou průkazku.

Při žádosti o přerušení z důvodu porodu/ rodičovství  je potřeba doložit rodný list dítěte.

Informace k přerušení studia naleznete zde.

3. Žádost o dodatečný zápis do předmětu

Formulář ve formátu WORD Žádost o dodatečný zápis do předmětu

Je zakázáno jakkoliv měnit obsah formuláře!

Formulář ve Word obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

 • Student si žádost vyplní na PC a vytiskne, sežene si vyjádření garanta předmětu, poté doručí žádost do požadovaného termínu na  studijní oddělení, přes podatelnu Hollar (podá osobně nebo zašle poštou).
 • Dodatečná registrace do předmětu je možná pouze z omluvitelných důvodů (zejm. zdravotních) do konce šestého týdne výuky v daném semestru – viz Pravidla pro organizaci studia čl. 5, odst. 3  Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Důvody musí být doloženy příslušným potvrzením (zdravotní důvody doložit lékařskou zprávou apod.) Žádost je určena pro zápis jednoho předmětu.

 

4. Žádost o dodatečné vymazání předmětu ze SIS

Formulář ve formátu WORD Žádost o dodatečné vymazání předmětu

Je zakázáno jakkoliv měnit obsah formuláře!

Formulář ve Word obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

 • Student si žádost vyplní na PC a vytiskne, sežene si vyjádření garanta předmětu a poté doručí žádost do požadovaného termínu na  studijní oddělení, přes podatelnu Hollar (podá osobně nebo zašle poštou).
 • Žádat je možné ze závažných důvodů (zejm. zdravotních) o zrušení zápisu předmětu. Tuto žádost může podat student nejpozději do konce 6. týdne výuky příslušného semestru čl. 5 odst. 3 Pravidel pro organizaci studia .
 • Podmínkou pro schválení žádosti o výmaz předmětu je souhlas garanta předmětu a dále skutečnost, že student se ani jednou nepokusil splnit zápočet nebo zkoušku z příslušného předmětu, zároveň ani nezačal plnit povinnosti pro jejich splnění. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Důvody musí být doloženy příslušným potvrzením (zdravotní důvody doložit lékařskou zprávou apod).
 • Žádost je určena pro zápis jednoho předmětu.

 

5. Ukončení studia

 • Formulář Ukončení studia
 • Pokud chcete své studium na FSV ukončit, je třeba formulář doručit s vlastnoručním podpisem na podatelnu Hollar (buď osobně nebo prostřednictvím pošty).
 • Dnem ukončení studia na FSV je den doručení prohlášení o zanechání studia na FSV.

6. Potvrzení o studiu

Vážení studenti,  papírové formuláře Potvrzení o studiu studijní oddělení již nevydává!!!!

Jak získat potvrzení o studiu? 

 • Po přihlášení do SIS volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF obyčejné - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument). Potvrzení si vytiskněte a přijďte si je nechat na studijním oddělení potvrdit.
  • Lze si nastavit akademický rok. Lze tisknout i potvrzení o studiu jeden rok zpětně.
  • Pokud budete chtít toto potvrzení v angličtině, stačí si přepnout SIS do anglického jazyka (pravý horní roh SISu) a potvrzení vygenerovat znovu.
 • Po přihlášení do SIS volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF s elektronickým podpisemZobrazit (vytvoří se PDF dokument opatřený el. podpisem). Potvrzení o studiu opatřené elektronickou uznávanou značkou můžete zaslat elektronicky a nebo si jej nechat ověřit  a vytisknout na libovolném kontaktním místě Czech Pointu. 
  • Více informací naleznete zde.
  • Potvrzení je anglicko-české.
 • Tisk potvrzení na studijním oddělení je zpoplatněn dle opatření děkana 9/2023 (Vydáno Směrnicí S_SO_006)

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout a vyplnit ručně také zde

7. Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu

Formulář ke stažení: Formulář WORD

 • Formulář slouží k uznání jednoho předmětu.  Je zakázáno jakkoliv měnit formulář!

Formulář ke stažení: Formulář WORD  (hromadný formulář při opakování stejného oboru)

 • Formulář slouží k uznání více předmětů. Je zakázáno jakkoliv měnit formulář!
 • Lhůta pro možnost uznání kontroly studia předmětu se stanoví na šest let v případě studia v bakalářském programu a pět let v případě studia v navazujícím magisterském programu u doktorských studijních programů deset let. Takto uznaná splněná studijní povinnost se započítává do celkových studijních povinností i pro zápis do dalšího úseku studia (tj. přidělují se kredity). 
 • Slouží k uznávání předmětů z jiných vysokých škol, případně i z FSV z dřívějšího nebo souběžného studia
 • Nutné vyjádření vyučujícího, na základě jeho doporučení schvaluje garant (v případě použití hromadného formuláře při opakování stejného oboru, není nutné vyjádření vyučujícího)
 • Schvaluje garant oboru na základě formuláře „protokol o splnění studijních povinností v dřívějším studiu“ se všemi potřebnými přílohami (sylabus, potvrzení o splnění) 
 • K žádosti je nutno přiložit sylabus předmětu a kopii dokladu stvrzujícího absolvování předmět na jiné VŠ (index, výpis zkoušek apod.), garantovi je třeba ukázat originál dokladu
 • Předměty se uznávají na začátku semestru (na začátku výuky daného předmětu)
 • Takto uznané splněné studijní povinnosti se započítávají do celkových studijních povinností i do povinností pro zápis do dalšího úseku studia (tj. přidělují se kredity).
 • Nemají vliv na výpočet prospěchového stipendia a neprojeví se ani ve studijním průměru studenta (platné od března 2016).
 • Žádost se všemi přílohami se pošlou na studijní oddělení  poštou nebo přes podatelnu fakulty (budova Hollar, přízemí vedle vrátnice).

Formulář obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

Bez uvedených náležitostí nemůže dojít k uznání předmětů!!! 

8. Protokol o uznání studijních povinností (volitelných předmětů) absolvovaných v dřívějším studiu

Formulář ke stažení: Formulář WORD

 • Formulář slouží k uznání volitelných předmětů z jiné fakulty UK. Je zakázáno jakkoliv měnit formulář!
 • Lhůta pro možnost uznání kontroly studia předmětu podle se stanoví na šest let v případě studia v bakalářském programu a pět let v případě studia v navazujícím magisterském programu u doktorských studijních programů deset let. Takto uznaná splněná studijní povinnost se započítává do celkových studijních povinností i pro zápis do dalšího úseku studia (tj. přidělují se kredity).
 • Slouží k uznávání předmětů z jiné fakulty UK z dřívějšího nebo souběžného studia
 • Schvaluje proděkan pro studijní záležitosti na základě formuláře „protokol o splnění studijních povinností (volitelných předmětů) v dřívějším studiu“ se všemi potřebnými přílohami (potvrzení o splnění) 
 • Nedílnou součástí protokolu je výpis ze SIS potvrzující žádané. Dle čl. 5, odst. 4 SZŘ UK jsou předměty absolvované na jiné fakultě UK předměty volitelnými.
 • Takto uznané splněné studijní povinnosti se započítávají do celkových studijních povinností i do povinností pro zápis do dalšího úseku studia (tj. přidělují se kredity).
 • Nemají vliv na výpočet prospěchového stipendia a neprojeví se ani ve studijním průměru studenta (platné od března 2016).
 • Žádost se všemi přílohami zašlete poštou nebo podejte na podatelně odkud bude předána studijnímu oddělení

Formulář obsahuje volná pole pro doplnění potřebných údajů, vyplňte jej na PC, poté vytiskněte a podepište.

Bez uvedených náležitostí nemůže dojít k uznání předmětů!!! 

9. Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v rámci celoživotního vzdělávání (studijního pobytu) na FSV UK

 • Formulář
 • Tento formulář slouží k uznání předmětů, splněných v rámci studijního pobytu. Je určen pro studující,  kteří byli přijati na základě výborných výsledků, ze studijních pobytů do řádného studia. 

10. Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí

Formulář-cz verzeFormulář-en verze 

Kdy a jak mám tento formulář použít?

 • Student si po příjezdu ze zahraničního pobytu vyplní protokol - sloupce HodnoceníUznáno jako a Kredity vyplňuje garant dle původního schváleného Learning Agreementu, v případě změn v předmětech se domluví se studentem na změnách.
 • Protokol společně s transkriptem (seznam absolvovaných předmětů) zašle garantovi ve formátu Word
 • Garant potvrdí, zda kurz bude uznán jako povinný kurz (v tom případě uvede do kolonky "Uznáno jako" zkratku P a kód předmětu), nebo jako povinně volitelný (v tomto případě garant určí konkrétní kód povinně volitelné skupiny, do které má být uznaný předmět zařazen), u volitelného kurzu stačí uvést zkratku V.
 • Garant určí počty kreditů a hodnocení uznaných předmětů. Hodnocení může být pouze A-E, případně Z, pokud se jedná o Zápočet
 • Garant protokol podepíše a zašle studentovi, případně si jej student vyzvedne na katedře
 • Student následně protokol podá nebo zašle poštou kopii transkriptu a podepsaný protokol na podatelnu studijního oddělení ke zpracování.
 • Studenti v českém studijním programu si vyplňují český formulář, studenti v anglickém programu vyplňují anglický.
 • Jak zjistím kód studijního plánu?

Vyplňování protokolu se řídí Směrnicí S_SO_007

11. Různé

12. Uznaná doba rodičovství

13. Stipendia

Stipendia - detailní informace ke stipendiím zde.

Stipendia se navrhují pouze elektronicky v SIS (mimo stipendium za účast na sportovních akcich a stipendium za účast na mezinárodní akci).

Aktualizované limity systém hlídá. Náhrada data narození centrálním číslem osoby. 

Formulář - Žádost o stipendium za účast na sportovních akcích / za účast na mezinárodních akcích - Vydáno nové Opatření děkana č. 5/2023

Formulář - Návrh na výplatu stipendia na výzkum

14. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče

15. Dohoda o zabezpečení studentské praxe na pracovišti školitele

Praxi si vyřizují studující sami ve spolupráci s katedrou, která praxi požaduje. 

 • Dohoda je dokument určený pro ministerstva a ostatní úřady. Zahrnuje předmět, způsob plnění a dobu trvání dohody. Rovněž distribuci pro úřad, na kterém budete konat praxi a interní rozdělovník. 
 • Vyplňte si dohodu podle skutečnosti, vytiskněte potřebný počet výtisků  (měly by být 4 - 1x úřad, 1x studijní oddělení (zakládáme do spisu), 1x institut pokud bude chtít, 1x student (pokud bude chtít) a nechte potvrdit na instituci, kde budete praxi konat.
 • Dohodu pak předložte na katedře institutu, kde ji opatří průvodkou ke smlouvě, bez ní ji nemůžeme  potvrdit a zaevidovat. Zajistěte si všechny potřebné podpisy!!! 
 • Dohoda musí splňovat všechny formální náležitosti, na studijním oddělení se zkontroluje, přidělí se jí číslo, zaeviduje do SIS a předloží k podpisu paní děkance. Podepsaná se vrací zpět na katedru institutu, kde si ji vyzvedněte a předejte v místě praxe.
 • 1 výtisk a průvodkou zakládá studijní oddělení do spisu.

Některé instituty uzavírají rámcovou smlouvu o spolupráci při uskutečňování odborných studentský prací - informujte se i na tuto možnost.

kupř. je to možné na pražském CEFRES (Centre francais de recherche en sciences sociales) v rámci Smlouvy o francouzsko-české spolupráci mezi UK, AV ČR a francouzským výzkumným ústavem CNRS  - konkrétní umístění studentů není nutné smluvně řešit, ale garant Vám potvrdí Rozhodnutí o přidělení studenta.

Ovládací prvky